Zariadenie na výrobu a využitie bioplynu

Číslo patentu: E 1116

Dátum: 19.04.2004

Autor: Rückert Claus

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na výrobu a využitie bioplynuvynález sa týka zariadenia na výrobu a využitiebioplynu podľa úvodnej časti nároku l.Také zariadenie je známe napríklad 2 prospektu technickej kancelárie Claus Rückert, Biogasanlagen, 92259 Neukirchen. Toto známe zariadenie vyžaduje pomerne vysoké výrobné náklady. Musia sa postaviť dve samostatné budovy. Jedna budova tvorí obal reaktora na výrobu bioplynu a zahŕňa poprípade aj plynojem na bioplyn. Druhá budova, postavená obvykle vzdialene od prvej, slúži na umiestnenie blokovej teplárne, ktorá sa udržiava v prevádzke bioplynom produkovaným V prvej budove. Nutnosť vybudovania dvoch budov vyžaduje pomerne vysoké nárokyna miesto. To zdražuje obvyklé zariadenia na výrobu a využitieZ dokumentu DE 199 58 142 Al je známa mobilná bioenergetická stanica. Namiesto dvoch oddelených budov sú tu dva oddelené kontejnery. V jednom kontejneri je umiestnený fermentor. V druhom kontejneri sa nachádza plynojem na bioplyn a zariadenie na výrobu energie. Na uvedenie takej mobilnej bioenergetickej stanice do prevádzky je potrebné inštalovať medzi obidva kontejnery spojovacie vedenie prúdu a plynu. Také kontejnery sa môžu umiestniť vedľa seba a taktiež čiastočne nad sebou. Bližšie údaje o usporiadaní kontejnerov sa nedajú 2Ďalšia mobilná bioenergetická stanica je známa z DE 197 44 653 A 1. Pri tom sú poskytované V modulovej konštrukcii z prefabrikovaných stavebných prvkov reaktor na výrobu bioplynu,zberný systém na bioplyn a bloková tepláreň, ktoré sú integrovateľné v jedinom kryte. Kryt sa môže prepravovať so všetkými modulmi uloženými v ňom. Navrhovaná modulová konštrukcia síce umožňuje demontáž navrhovanej bioenergetickej stanice a jej opätovné postavenie na inom mieste, alevytvorenie modulovo vybudovanej bioenergetickej stanice jeDokument EP 1 069 174 A 1 popisuje plynový generátor na výrobu metánového plynu. Pomocou regenerácie tepla spalín odvádzaných z motora poháňaného bioplynom sa umožňujedehydrogenácia biomasy. Motor je umiestnený mimo budovyDokument EP 1 088 885 A 2 popisuje ďalší reaktor na výrobu bioplynu. Plyn vyrobený pomocou neho sa potrubnou sieťouprepravuje k zariadeniu na využitie plynu. Zriadenie a údržbapotrubnej siete na prepravu bioplynu sú nákladné.Dokument DE 197 46 636 A zverejňuje čiastočne do zeme zapustenú budovu, ktorá má jeden priestor, ktorý funguje ako fermentor, druhý priestor (priestor pod strechou), ktorý je uzavretý fóliou a slúži ako plynojem a tretí priestor (21), V ktorom je umiestnená bloková tepláreň. Okrem toho táto budova má vykurovacie zariadenie (vykurovací had vo fermentore) určené pre čerpateľný podiel biomasy a vo štvrtom priestorezariadenie na privážanie a odvoz biomasy.Úlohou tohto vynálezu je odstránenie nevýhod zo stavu techniky. Má sa najmä poskytnúť čo najjednoduchšie a najlacnejšie vyrobiteľné zariadenie na výrobu a využitie bioplynu. Podľa ďalšieho cieľa vynálezu sa má toto zariadenie vybudovať čo najviac kompaktne. Zariadenie má okrem toho byť čo najľahšie plniteľné biomasou a zvyškové látky vznikajúce pri tomto procese majú byť čo najjednoduchšie odstrániteľné aTáto úloha sa rieši prostredníctvom znakov nároku l.Účelné uskutočnenia vyplývajú zo znakov nárokov 2 až 16.Podľa vynálezu sa plánuje, aby v reaktore na výrobubioplynu bolo umiestnené rumpálové miešadlo na miešanie aÚčelne je prvý priestor súčasťou spodného podlažia budovy a druhý a tretí priestor sú súčasťou horného podlažia. Pri tom druhý a/alebo tretí priestor môže byť umiestnený nad prvým priestorom. V tomto uskutočnení je zariadenie vytvorenéPodľa ďalšieho obzvlášť výhodného uskutočnenia má budova stavebné teleso vyrobené 2 betónu, prednostné zo železobetónu. Aspoň jedna stena stavebného telesa môže tvoriť opornú stenu na podopieranie násypu V teréne, siahajúceho až do úrovne horného podlažia. Taký násyp V teréne až do úrovne horného podlažia umožňuje jednoduchý príjazd vozidiel. Stavebné teleso môže byť ďalej usporiadané tak, že napríklad pri jednej stene protiľahlej k opornej stene zodpovedá úroveň terénu približne úrovni spodného podlažia. To uľahčuje príjazd vozidiel na plnenie reaktora na výrobu bioplynu nachádzajúceho sa naspodnom podlaží biomasou a na príjem zvyškových látokodoberaných z reaktora na výrobu bioplynu.Výhodne je plynojemom na bioplyn fóliový plynojem na plyn umiestnený V druhom priestore. Vo fóliovom plynojeme na plyn môže byť umiestnene zariadenie na čistenie bioplynu. Týmto zariadením môže byť práčka plynu, najma na odstraňovanie rozpustných zlúčenín obsahujúcich síru a amoniak. Okrem toho môže toto zariadenie obsahovať plochy na rast mikroorganizmov na odstraňovanie škodlivín obsiahnutých V bioplyne, najmä zlúčenín síry. Plynojem na bioplyn s vyššie uvedenými znakmi poskytuje pomerne čistý bioplyn skladajúci sa v podstate 2 metánu a oxidu uhličitého, ktorý sa môže ihneď premeniť napríklad spaľovaním v blokovej teplárni, v motore a podobne, na energiu, najmä na elektrickú energiu.Podľa ďalšieho uskutočnenia sa plánuje, aby stena oddeľujúca druhý priestor od tretieho bola vytvorená ako ohňovzdorná stena. Tým sa zaisťuje, že pri tvorbe iskier alebo plameňov v treťom priestore nemôže dôjsť k žiadnej explóziiV ďalšom výhodnom uskutočnení je plánované vykurovacie zariadenie na zahrievanie čerpateľnej súčasti biomasy. Toto vykurovacie zariadenie môže obsahovať výmenník tepla a/alebo drviace zariadenie. Účelne je usporiadané mimo budovy. To spôsobuje, že vykurovacie zariadenie je ľahšie prístupné.V prípade opravy alebo údržby sa reaktor na výrobu bioplynuPodľa ďalšieho uskutočnenia môže byť na spodnom podlaží vedľa prvého priestoru štvrtý priestor, v ktorom je čerpacie zariadenie na odvádzanie skvasených zvyškových látok. Nahornom podlaží nad štvrtým priestorom môže byť piaty priestor,

MPK / Značky

MPK: C05F 17/02, C12M 1/107

Značky: využitie, bioplynu, zariadenie, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e1116-zariadenie-na-vyrobu-a-vyuzitie-bioplynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu a využitie bioplynu</a>

Podobne patenty