Zariadenie na spájanie a zlisovanie častí korpusu do nábytkového korpusu

Číslo patentu: E 10155

Dátum: 05.02.2008

Autori: Tönnigs Bodo, Spörke Sebastian, Kröhnert Klaus

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka lisovacieho systému a spôsobu na spájanie a zlisovanie častí korpusu do nábytkového0002 Zariadenia na spájanie a zlisovanie častí korpusu sú V technike známe. Často sa pritom jednotlivé časti korpusu najprv zložia do nábytkového korpusu, potom sa dopravia do lisu a nakoniec sa navzájom zlisujú. Pritom sa uskutočňuje zlisovanie V prípade niektorých známych zariadení pri stojacom korpuse, to znamená s horizontálnych lisovacím tlakom a V prípade iných známych zariadení pri ležiacom korpuse, to znamená s vertikálnym lisovacím tlakom.0003 V prípade iných podľa stavu techniky známych zariadení sa jednotlivé časti korpusu iba V lise spájajú do korpusu a následne sa tam zlisujú. Takéto zariadenie je napríklad známe 2 EP l 724 080 A 1. Toto zariadenie obsahuje lis s dvoma lisovacími prvkami, ktoré sú pojazdné medzi polohou na zlisovanie častí korpusu a polohou na upnutie častí korpusu. Okrem toho obsahuje toto zariadenie dopravné zariadenie na dopravu častí korpusu, na ktorom je uvažované vyrovnávacie zariadenie. Toto vyrovnávacie zariadenie je usporiadané stacionárne a má dve Výkyvné ramená, ktorými sa môžu vertikálne vyrovnať dve časti korpusu, ktoré boli prisunuté do dopravného zariadenia. V prevádzke sa obidva lisovacie prvky presúvajú z polohy na zlisovanie častí korpusu do polohy na upnutie častí korpusu, aby uchytili vertikálne vyrovnané časti korpusu. Potomsa lisovacie prvky presunú späť do polohy lisovania častikorpusu, aby predtým uchytené vertikálne časti korpusu s ďalšími horizontálnymi časťami korpusu zlisovali do nábytkového korpusu. Hoci sa zariadenie podľa EP l 724 080 Al osvedčilo, potrebná je vyššia efektívnosť, treba teda zlúčiť tento lisovací systém do0004 Preto je úlohou tohto vynálezu, pripraviť lisovací systém. na spájanie a zlisovanie častí korpusu do nábytkového korpusu, ktorý umožní zvýšenie efektivity.0005 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená lisovacím systémom na spájanie a zlisovanie častí korpusu do nábytkového korpusu so znakmi nároku l, ako aj spôsobom na spájanie a zlisovanie častí korpusu do nábytkového korpusu podľa nároku 18. Výhodné ďalšie stvárnenia vynálezu sú uvedené V závislých nárokoch.0006 Základom vynálezu je idea lisovacieho systému, ktorým možno súčasne spájať a zlisovať viac nábytkových korpusov. Podľa vynálezu obsahuje tento lisovací systém vedenie, ktoré prechádza pozdĺž prvej osi, dva horizontálne lisovacie prvky, ktoré sú usporiadané na tomto vedení, pričom najmenej jeden z horizontálnych lisovacích prvkov je pojazdný pozdĺž vedenia,a tieto horizontálne lisovacie prvky vytvárajú medzi sebou priestor na spájanie a zlisovanie horizontálnych a vertikálnych častí korpusu, a najmenej jedno pridržné zariadenie na držanie vertikálnych časti korpusu, ktoré je usporiadané na vedení alebo prídavných nosníkoch, pričom je vytvorené najmenej jedno pridržné zariadenie, aby držalo najmenej dve vertikálne časti korpusu a bolo aspoň po častiach/čiastočne posuvné do priestoru medzi týmito dvoma horizontálnymi lisovacími prvkami. Pritom je výhodou, že V prípade lisovacieho systému podľa vynálezu je uvažované najmenej jedno prídržné zariadenie na držanievertikálnych častí korpusu, ktorými možno držať najmenej dvevertikálne časti korpusu a ktoré sa celkom alebo čiastočne môžu pohybovať do priestoru medzi dvoma horizontálnymi lisovacími prvkami. Pomocou prídavného prídržného zariadenia možno takto ďalšie časti korpusu priamo držať V priestore medzi dvoma horizontálnymi lisovacími prvkami počas jedného procesu spájaniaa zlisovania, takže možno súčasne viac častí korpusu spájaťa zlisovať. Tým sa podstatne zvyšuje efektívnosť tohto zariadenia.0007 Prídržne zariadenie podľa vynálezu môže byť rozlične spracované. Napríklad môže aspoň jedno prídržné zariadenieobsahovať dve ramená, pričom je každé rameno tak vytvorené, aby držalo vertikálnu časť korpusu. Na držanie častí korpusu Inôže každé rameno obsahovať aspoň jeden fixačný prvok, ktorý je výhodne vytvorený ako upinacia zvierka a/alebo prísavkový prvok. Okrem toho môže byť prídržné zariadenie vytvorené aj z len jedného ramena, ktoré je tak vytvorené, aby súčasne držalo dve vertikálne časti korpusu. V tomto prípade obsahuje toto jedno rameno aspoň jeden fixačný prvok, ktorý je vytvorený najmä ako upinacia zvierka, takže súčasne môžu byť držané dve vertikálne časti korpusu.0008 Ďalej môže byť prídržné zariadenie podľa vynálezu umiestnené alebo na samotnom vedení alebo na prídavnom nosníku. Umiestnenie najmenej jedného prídržného zariadenia na samotné vedenie sa uvažuje najmä pri malých častiach korpusu, zatiaľ čo umiestnenie najmenej jedného prídržného zariadenia na prídavný nosník sa uvažuje pri väčších častiach korpusu. Umiestnením prídržného zariadenia. na nosníku sa môžu časti korpusu pružne prisúvať do blízkosti, prípadne do priestoru na spájanie a zlisovanie a prídržná poloha sa môže pružne prispôsobiť konkrétnej veľkosti častí korpusu.0009 Pojem vertikálne časti korpusu V zmysle vynálezu zahŕňa časti korpusu, ktoré sú pri vlastnon 1 procese spájania a zlisovania usporiadané ako stojace kolmo, čo v podstateznamená rovnobežne s lisovacou plochou horizontálnych lisovacíchprvkov. Analogicky zahŕňa pojem horizontálne časti korpusu V zmysle vynálezu časti korpusu, ktoré sú pri vlastnom procese spájania a zlisovania usporiadané ležmo, čo v podstate znamená kolmo na lisovaciu plochu horizontálnych lisovacích prvkov.0010 Výhodným spôsobom sa rozprestiera nosník V podstate rovnobežne s prvou osou a je pojazdný V podstate kolmo na prvú os. Ak je aspoň jedno prídržné zariadenie na držanie vertikálnych častí korpusu umiestnené na nosníku, môže sa tak aspoň toto jedno prídržné zariadenie len lineárnym pohybom nosníka pohybovať k/do priestoru na spájanie a zlisovanie medzi obidvoma lisovacími prvkami. Toto uľahčuje riadenie pri pohybe prídržného zariadenia. Okrem toho je nosník pojazdný predovšetkým V smere v podstate kolmom na prvú os, takže výška nosníka sa dá relatívne ľubovoľne prispôsobiť na konkrétne dopravné zariadenie, resp. počas držania pri vlastnont procese spájania a zlisovania.0011 Podľa výhodného dalšieho spracovania predloženého vynálezu obsahuje lisovaci systém aspoň jedno prvé dopravné zariadenie na dopravu vertikálnych častí korpusu. V porovnaní s manuálnym prisúvaním vertikálnych častí korpusu sa môže strojným prisúvanie vertikálnych častí korpusu ďalej zvýšiť miera účinnosti zariadenia. Okrem toho obsahuje tento lisovací systém prídavné ešte aspoň jedno ďalšie dopravné zariadenie,predovšetkým dve ďalšie dopravné zariadenia na dopravu horizontálnych alebo vertikálnych častí korpusu. Takto je možné všetky na zhotovenie nábytkových korpusov potrebné časti korpusov strojné a automaticky prisúvať, čo má za následok ďalšie zvýšenie miery účinnosti lisovacieho systému podľa vynálezu.0012 Konkrétne dopravné zariadenia lisovacieho systému môžu byť V rámci vynálezu vytvorené ktorýmkoľvek známym dopravnýmzariadením. Predovšetkým je konkrétne dopravné zariadenievytvorené nejakým pásovým dopravníkom.

MPK / Značky

MPK: B27M 3/18

Značky: zlisovanie, spájanie, částí, zariadenie, korpusů, nábytkového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e10155-zariadenie-na-spajanie-a-zlisovanie-casti-korpusu-do-nabytkoveho-korpusu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na spájanie a zlisovanie častí korpusu do nábytkového korpusu</a>

Podobne patenty