Spôsob objemového rozťahovania pružnej vrstvenej tkaniny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pružná tkanina (1) s nulovým napätím obsahuje nenapnutú prvú elastomérnu vrstvu (4a), kontinuálne alebo striedavo zaistenú k druhej nenapnutej vrstve (5, 6), obsahujúcej kontinuálnu tkaninu, ktorá je schopná predĺženia, ale ktorá má menšiu návratnosť do pôvodného stavu ako prvá vrstva (4a). Časti (210, 220) pružnej tkaniny (1) s nulovým napätím sú podrobené objemovému rozťahovaniu pôsobením protiľahlých trojrozmerných povrchov (23, 34, 510, 520) tlakových aplikátorov (21, 25, 400, 440), pričom druhá predĺženia schopná vrstva je permanentne predĺžená objemovým rozťahovaním tak, že vrstvená tkanina (1) je schopná elastického predĺženia v smere východiskového rozťahovania aspoň do bodu východiskového rozťahovania, keď východiskové sily objemového rozťahovania sú z pružnej vrstvenej tkaniny (1) s nulovým napätím odstránené, aplikuje sa šírka vrstvenej tkaniny (1) meraná v smere rozťahovania.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu objemovćho rozťahovania pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím na docielenie elasticity v smere rozťahovania, ako aj zariadenia na jeho uskutočnenie aspoň do bodu východiskového rozťahovanía.Pružná vrstvená tkanina s nulovým napätím sa týka vrstvenej tkaniny pozostávajúcej z aspoň dvoch vrstiev materiálu, ktoré sú navzájom zaistené, striedavo alebo v podstate kontinuálne, pozdĺž aspoň časti ich koextenzívnych plôch v podstate nenapnutom stave (nulové napätie). Aspoň jedna z uvedených vrstiev je výhodne v tvare kontinuálnej tkaniny, aby sa uľahčila kontinuálna, vysoká procesná rýchlosť. Druhá z uvedených vrstiev môže obsahovať kontinuálnu tkaninu alebo záplaty, zaistené ku kontinuálnej tkanine, vo vopred určených polohách.Ako bolo použité v predchádzajúcom kontexte, bude znamenať striedavo viazaná vrstvená tkanina, vrstvenú tkaninu pred použitím napätia, keď sú vrstvy pôvodne viazané navzájom v oddelených priestorovo viazaných bodoch alebo sú vrstvy navzájom nadviazané v podstate v oddelených priestorovo vzdialených plochách. Striedavo viazané vrstvené tkaniny prvého typu môžu byť vytvorené prechádzaním dvoch vrstiev, schopných viazania za horúca, cez zvieranie vykurovacích vzorkovaných vytlačovaných valcov alebo nanášaním oddelených priestorovo vzdialených plôch adhezíva na jednu z vrstiev pred jej uvedením do kontaktu s inou vrstvou, naproti tomu striedavo viazaná tkanina druhého typu môže byť vytvorená dávkovaním adhezívne potiahnutej vrstvy s okami alebo mula (riedke plátno) medzi pár v podstate kontinuálnych vrstiev. Obrátene, V podstate kontinuálne viazaná vrstvená tkanina bude znamenať vrstvenú tkaninu, pričom pred uplatnením napätia sú vrstvy pôvodne navzájom kontinuálne viazané cez svoje plochy vnútomých povrchov. V podstate kontinuálne viazané vrstvené tkaniny môžu byť vytvorené vtlačovaním prvej, v podstate kontinuálnej terrnoplastickej adhezívnej vrstvy priamo do druhej vrstvy, pokiaľ prvá vrstva je v horúcom stave, preťahovaním dvoch vrstiev, schopných viazania za horúca medzi stisnutím vyhrievaných hladkých plošných valcov alebo s použitím v podstate kontinuálne adhezívneho poťahovania, postriekania alebo fúkania hustej vzorkovanej tkaniny najednu z vrstiev pred uvedením do kontaktu s inou vrstvou.Jedna z vrstiev, použitá v pružnej vrstvenej tkanine s nulovým napätím predloženého vynálezu, pozostáva z materiálu, ktorý je schopný rozťahovania aje elastomémy,t. j. bude sa vracať v podstate do svojich nenapnutých rozmerov, keď bude uvoľnená použitá ťažná sila. Druhá vrstva, zaistená k elastomćmej vrstve, je schopná predĺženia,výhodne schopná pretiahnutia, ale nie je nutne elastoméma. Druhá vrstva, pri akomkoľvek jej zložení, bude pri rozťahovaní permanentne predĺžená aspoň na taký stupeň, že sa po uvoľnení použitých ťažných síl nebude úplne vracať do svojej pôvodnej nenapnutej konfigurácie. V rozsahu, ked nie je permanentne predĺžená druhá vrstva zaistené k elastomémej tkaníne po operácii rozťahovania, rozširuje sa permanentne predĺžená druhá vrstva v smere Z medzi svojimi bodmi zaistenia k elastomémej tkanine, keď sa elastomćrna tkanina, ku ktorej je zaistená, vracia do svojej pôvodnej nenapnutej konfigurácie v rovine x - y. Väčšia vzdialenosť medzi susednýmí bodmi zaistenia v rovine x - y po roztíahnutí znamená, že bude väčší stupeň rozšírenia v smere Z vo výslednej vrstvenej tkanine. Bez ohľadu na stupeň rozšírenia v smere Z je výsledná pružná tkanina s nulovým napätím potom schopná elastickćho predĺženia v smere východiskového rozťahovania aspoň do bodu počiatočného rozťahovania.Naproti tomu termín nulové napätie, ktorý je tu použitý na opis pružnej vrstvenej tkaniny, ktorého sa predložený vynález týka, nebol pôvodcom v predchádzajúcich prácach použitý výhodne na opis tkanín uvedeného typu a bude použitý celkom na koexistenciu nasledujúceho textu predloženej špecifikácie na opis takých tkanín.Jedno veľmi skorć vytvorenie striedavo viazanej pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím je uvedené v patente US 2 075 189, Galligan, 30. 3. 1937. Podľa uvedeného patentu Galligana a kol. sú preťahované dve predpokladané kontinuálne vrstvy gumy, jedna z nich je pod napätím a pozdĺžne rozťahovaná medzi párom tlakových valcov pohybujúcich sa rovnakou obvodovou rýchlosťou. Jeden z valcov je vybavený relatívne malými alebo úzkymi výstupkami v požadovanej vzorke, ktorého výstupky spolupracujú s druhým valcom tak, že tlačia dohromady do adhezívnych kontaktných malých častí dvoch vrstiev gumy tak, že relatívne úzke priestorovo malé plochy predpokladaných vrstiev budú spojené do vzorky podobnej výstupkom tlakového valca.Podľa Galligana a kol. valec spolupracujúci s valcom,ktorý má výstupky, môže byť hladký alebo miesto toho môže byť vybavený súhlasnými výstupkami, ktoré sú podobne tým, ktoré sú na druhom valci, Valce sú priestorovo vzdialené závisle od kombinovanej hrúbky dvoch vrstiev gumy, na zabezpečenie dostatočného stupňa požadovaného spojovacieho tlaku bez toto, aby došlo k nežiaducemu zoslabeniu spojovaných plôch gumy.Po výstupe spojených vrstiev z valcov je napätie na pružnej vrstve uvoľnené, výsledkom čoho je táto vrstva,relaxovaná v dĺžke a taktiež sa málo rozťahuje do šírky. Pretože striedavo viazaná nepružná vrstva sa môže zmrašťovať, je vyťahovaná v pozdlžnom smere z naberanía alebo záhybov. V špecifickom uskutočnení, znázomenom na obr. l a 2 Galligana a kol., je homá časť ako naberaná vrstva a zadná vrstva je pružná.V nasledujúcom kroku spôsobu, uvedenom v patente Gallígana a kol., je uvedená viazaná skladba, ktorá obsahuje dve vrstvy naberaného materiálu, veľmi vysoko roztiahnuteľná v bočnom smere, pričom napätie je dostatočné,aby sa rozťahovala horná časť naberanej vrstvy za jej elastickú hranicu. Keď je to požadované, môže byť bočné rozťahovanie do bodu väčšie osemkrát, ako je pôvodná šírka nenapnutej štruktúry.Zatiaľ čo homá vrstva je bočne roztiahnutá za jej elastickú hranicu, jej záhyby sú nutne permanentne zoslabované v bočnom smere, takže keď je bočné napätie na vrstvenú homú časť uvoľnené, povrchová plocha materiálu v každom záhybe, ked je striekaná plošne, bude oveľa väčšia ako príslušné častí zadnej vrstvy, Výsledkom je, že keď zadná vrstva sa bočne zmrašťuje, záhyby na vrchnej vrstve sú vyťahované z bočného smeru, a pretože ich povrchová plocha je oveľa väčšia ako predtým, zmrašťovaci efekt zadnej vrstvy spôsobi záhyby do predpokladaného veľmi nepravidelného a prerušovanćho tvaru medzi spojovacími čiarami,t. j. vytvárajú smer so zväčšenými skladbami, ako všeobecne znázorňujú obr. 5, 6 a 7. Gulligan a kol. naznačuje, že výsledný pružný vrstvený materiál s nulovým napätím je obzvlášť vhodný na použitie vo vytvorení kúpacích oblekov a čapíc, topánok, zásteriek a iného tovaru.Iné skoršie vytvorenie striedavo viamnej pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím, ktoráje špecificky určená na použitie ako utierací materiál (utierky, ručníky) a vysúšací materiál, je objavené V patente US 3 025 199, zverejnenom Harwoodom 13. 3. 1967. Najmä Harwood naznačuje vytvorenie riedkeho plátna, zloženého z rôznobežných súborov vlákien alebo nití, ktoré sú viazané navzájom v ich bodoch pretínania do tvaru mriežkovej vystuženej siete. Pár netkaných vrstiev vlákien je prednostné pripevnený k opačným stranám vystuženej siete, vytvorenej prelínaním vlákien.Štruktúra vrstvenej tkaniny, objavená Harwoodom, je potom podrobená operácii rozťahovania V jednom alebo viac smeroch, aby sa permanentne rozšírili netkané tkaniny(vlákna), zaistené k opačným plochám vystuženej siete. Podľa Harwooda môže byť toto vytvorené rozťahovaním vrstvenej tkaniny priečnym spôsobom, (t. j. v smere naprieč stroja), cez vhodné valcové prostriedky alebo primerane riadené dopravné reťaze, vybavené prostriedkami na prichytenie a použitie opačných rozťažných síl k strane okrajov tkaniny (t. j. napinacie zariadenie). Ked je požadované rozťahovanie pozdlžnym spôsobom, môže byť prevedené pomocou páru spolupracujúcich valcov s nízkou a vysokou rýchlosťou.Pokial sú použité vlákna na vytvorenie nitkovej Harwoodovej vystuženej siete v mimoriadne uprednostňovanom vytvorení, má pružná sieť tendenciu navrátiť sa do svojej vopred určenej, v podstate neskrútenej konfigurácie,ak sú ťažné sily, ktoré boli použité na vrstvenú tkaninu, odstránené.Výsledok permanentne rozšírených vonkajších vrstiev znázorňuje v priečnom reze obr. 4 Harwoodovho patentu a ukazuje smer Z zväčšenia v neviazaných plochách, ktoré sa zhodujú s okami v pružnej sieti.Modemejšie vytvorenie oboch striedavo viazaných a v podstate kontinuálne viazaných pružných vrstvených tkanín s nulovým napätím, obsahujúcich syntetické polyméme vrstvy a určených najednotlivé použitie alebo dosiahnuteľné odevné aplikácie, sú objavené v patente US 4 107 364,zverejneného Sissonom 15. 8. 1978 a v patente US 4 209 563, zverejneného Sissonom 24. 6. 1980. V uvedených patentoch sa uvádza, že pmžné vrstvené tkaniny s nulovým napätím sú mimoriadne dobre vhodné na jednotlivé použitie odevných aplikácií, pretože majú pomerne nízke náklady na porovnanie s konvenčnými šatovými materiálmi. Také pružné Vrstvené tkaniny s nulovým napätím môžu byť konštruované v nmohých rozdielnych formách,pohybujúcich sa od variantu s extrémne nízkou hmotnosťou vhodných na použitie na spodnú bielizeň k variantom vhodným na odevné pásové použitie.V uprednostňovanom vyhotovení Sissonov pružný vrstvený materiál s nulovým napätím obsahuje aspoň jednu vrstvu vytvorenú v podstate syntetickými polymémymi vláknami, ktoré sú pomeme elastoméme, a aspoň jednu vrstvu obsahujúcu v podstate syntetické polyméme vlákna,ktoré sú relatívne predlžiteľné, ale pomeme neelastické. V mimoriadne uprednostňovanom vyhotovení vrstvy viazané navzájom do tvaru koherentnej vrstvenej tkaniny.Ako bolo skôr poukázané, Sisson objavuje dva typy konfigurácie viazania tkaniny, V podstate kontinuálne viazanie, ake môže byť vytvorené cez zovretie vyhríevaných hladkých valcov a v podstate striedavé viazanie vo veľkom počte priestorovo vzdialených bodov, ake môže byť vytvorené cez zovretie vyhríevaných vzorkovaných vytlakovacích valcov.Vrstvené tkaniny využívajúce svoju konfiguráciu viazania sú potom mechanicky spracované rozťahovaním rovnomemé, aspoň v jednom smere, následne pomocou v podstate úplnej relaxácie, aby sa ziskal nízky modul elastic kosti v smere rozťahovania. V prípade striedavo viazaných vrstvených tkanín, vrstva schopná predĺženia, ale pomerne neelastická, je permanentne (stále) predlžovaná rozťahovacou operáciou. Následne je zväčšovaná a zväzovaná medzi striedavými spojeniami jej zaistenia k relatívne elastomérnej vrstve, keďje uvoľnené použité napätie, t. j. je zväčšovaná do významného stupňa v smere Z, aby sa vytvorila pružná vrstvená tkanina s nulovým napätím, ktorá je elastický schopná rozšírením v smere začiatočného rozťahovania, aspoň do bodov začiatočného rozťahovania. V prípade v podstate kontinuálne viazaných vrstvených tkanín, permanentne predĺžené polyméme vlákna, ktoré sú relatívne neelastické, sa nevracajú, ked ja napätie na tkaninu uvoľnené. Následne sú podrobené retiazkovaniu, zväzovaniu a v oveľa menšom meradle nasúkaniu, t. j. medzi viazané body relatívne k elastomémym polymémym vláknam, keďje uvoľnené napätie na vrstvenú tkaninu. Naproti tomu zväčšenie v smere Z je menej výrazné v takých kontinuálne viazaných vrstvených tkaninách s nulovým napätím, pružné Vrstvené tkaniny neskoršieho typu sú taktiež elastický rozťahovateľné v smere rozťahovania aspoň do bodov začiatočného rozťahovania.Príklady pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím,využívajúce konfiguráciu svojho kontinuálneho alebo striedavého viazania a spôsoby na výrobu takých tkanín sú v uvedených Sissonových patentoch.Sissonov návrh používať pružné vrstvené materižny s nulovým napätím na jednotlivé použitie v ľubovoľných zložkách vrchného odevu bol nasledovaný počtom následných prác, čo do druhu. Napr. patent US 4 525 407, zverejnený Nessom 25. 6. 1985, ktorý objavuje použiteľné plienky a chirurgické šaty, začleňujúcich jednu alebo väčší počet pružných vrstvených zložiek, obsahujúcich nenapnuté elastické členy, striedavo viazané k nerozťahovateľným menej rozťahovateľným substrátom, výsledný vrstvený materiál vybavený elasticitou rozťahovaním. Obr. l až 3, Nessa uverejňujú jednotlivé dve vrstvy pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím, ktorá je určená na použitie ako elastické bandáž alebo obal. Vrstvená tkanina obsahuje elastický člen bez ôk a nestrečový substrát bez záhybov, predtým,ako je roztiahnutý, ktorý je menej jednoduchšie rozťahovateľný ako elastický člen a ktorý je menej elasticky upravený ako elastický člen. Substrát a elastický člen sú striedavo viazané v plošne vzdialených bodoch v pravidelnej alebo nepravidelnej štruktúre.Vrstvená tkanina je potom rozťahovaná v smeroch znázomených na obr. 2 šípkami. Po uvoľnenl použitých ťažných síl sa podrobia elastické členy naberaniu, t. j. zväčšeniu v smere Z, permanentne predlžovaného substrátu medzi spojovacími bodmi ako všeobecne znázorňuje obr. 13. Podobne ako uvedená pružná vrstvená tkanina s nulovým napätím Galligana a kol., Harwooda a Sissona, je výsledná vrstvená tkanina objavená Nessom potom elastický rozťahovateľná v smere východiskového rozťahovania aspoň do bodu východiskového rozťahovania.Iné vytvorenie elastickej zložky tkaniny je znázomené na obr. 5 až 8 Nessa. Neskoršie vytvorenie používa sieťovaný elastický prvok majúci priečne pásy a pozdĺžne pásy. Sieťovaný elastický prvok Nessa sa javí byť všeobecne podobný pružnému sieťovanému mriežkovanému členu na obr. l až 4, uvedeného patentu Harwooda. Podobne ako Harwood používa Ness taktiež prvý substrát majúci menšiu schopnosť roztiahnutia ako elastický člen a menej elastickú úpravu ako elastický člen. Druhý substrát, ktorý má v podstate tie isté fyzické vlastnosti ako substrát a ktorý má vložený sendvíčový elastický prvok, je taktiež Nessom pou žitý.Substráty Nessa sú zaistené, aspoň k opačným plochám sieťovaných elastických článkov zatiaľ čo elastický článok je V primerane nenapnutom stave. substráty môžu, ked je to požadované, byť taktiež viazané navzájom cez otvory v sieťovaných elastických článkoch. Podľa učenia Nessa,ked je vrstvená tkanina potom rozťahovaná v pozdĺžnom smere, sú podrobené substráty pennanentnému predĺženia a môžu byť vzájomne oddelené, ale zostanú striedavo viazane k sieťovanému elastickému článku stredných vzdialenostiach, ktorý obsahuje priečne alebo pozdĺžne pásy sieťovaného člena. Len čo napätie bolo na tkaninu uvoľnené,sieťovaný elastických člen vracia tkaninu do jej pôvodnej nenapnutej konfigurácie sieťovaného elastického článku,čím dochádza k zväčšenia V smere Z permanentne predlžovaných substrátov medzi ich priestorovo vzdialenými bodmi zaistenia k pozdĺžnym pásom elastického článku V smere V podstate pozdĺžnom k smeru rozťahovania. Priečny rez výslednej elastickej štruktúry tkaniny Nessa, znázornený na obr. 9, je všeobecne podobný Vrstvenej pružnej tkanine s nulovým napätím, znázomenej na obr. 4 uvedeného Harwoodovho patentu.Podľa skôr uvedeného vyhotovenia pružnej Vrstvenej tkaniny obr. 9 až 12 Nessovho patentu, uverejňujú použitie elastických štruktúmych materiálov na získanie predĺžiteľnych častí pre nohy a predĺžiteľných priehlavkových častí pozdĺž protiľahlých okrajových hrán a koncov, použitého plienkového materiálu a naopak. Také elastické štruktúme materiály môžu byť zabudované do odevov alebo bandáži počas výroby a môžu byť, kým je to požadované, roztiahnuté, aby ziskali nasledujúcu elastickú rozťahovateľnosť V smere východiskového rozťahovania.Podľa Nessa, neskoršie rozťahovacie operácie môžu byť vytvorené konečným používateľom alebo spotrebiteľom produktu, ako je to aplikované, alebo môžu byť Vytvorené počas výrobného procesu.Automatický spôsob rozťahovania Vrstvenej tkaniny,obsahujúci sieťovaný elastický prvok zavedený za tepla do páru protiľahlých plastických filmových vrstiev, je zverejnený na obr. 14 Nessa. Tu je vedená štruktúra, obsahujúca tri vrstvy do záberu medzi párom hladkých vyhrievaných protibežne rotujúcich valcov, aby sa za tepla zaviedol sieťovaní elastický prvok do dvoch vrstiev filmu, a za tepla sa Vytvorila tesná trojvrstvová skladba. Teplom zdeformovaná skladba je potom vedená do zovretia medzi druhým párom protibežne rotujúcich valcov, ktoré môžu byť chladené, aby sa zabezpečilo tepelné viazanie.Štruktúma tkanina vystupujúca z druhého páru protibežne rotujúcich valcov je potom vedená do zovretia tretieho páru protibežne rotujúcich valcov - rotujúcich väčšou obvodovou rýchlosťou ako druhý pár protibežne rotujúcich valcov, aby sa zabezpečila preťahovanie štruktúmej tkaniny medzi dvoma pármi valcov.Podľa Nessa toto preťahovanie filmami prerušuje teplom tvarované väzby, ktoré boli pôvodne vytvorené medzi filmami cez oká v sieťovej elastickej mriežke. Rozťahovanie štruktúry s elastickým prvkom v pozdĺžnom smere młôže podľa Nessa taktiež prerušovať tesnenie medzi pozdlžnymi pásmi a filmami, vynechávajúce iba pásy, viazané k filmovým vrstvám.Ako vystúpi roztiahnutá štruktúra z tretieho pásu protibežne rotujúcich valcov, je uvoľnené napätie V pozdĺžnom smere alebo v smere stroja a štruktúra je dopravená k navíjaču, ktorý rotuje obvodovou rýchlosťou približne rovnakou, ako je obvodová rýchlosť druhého páru protibežne rotujúcich valcov.Zatiaľ čo pružná vrstvená tkanina, použitím napätia k široko oddeleným bodom podpory, napr. prvý pár valcov adruhý pár valcov, neslúži na permanentné predlžovanie v podstate neelastického filmu vrstiev, rovnomemosť predĺženia sa znižuje v takej pružnej tkanine s nulovým napätím,ako sa zvyšuje vzdialenosť medzi prvým párom valcov a druhým párom valcov. Pre niektorú danú vzdialenosť medzi prvým a druhým párom valcov sa táto rovnomemosť stáva zreteľnou, ako sa zvýši rozdiel v obvodovej rýchlosti druhého páru valcov a tretieho páru valcov, t. j. Štruktúma tkanina sa podrobi väčšiemu stupňu rozťahania.Žiadatelia sa ďalej dozvedeli, že tieto problémy nerovnomemosti môžu byť odstránené alebo aspoň minimalizované následne jednou zo špecifických navrhnutých radov ďalej uvedených Sissonových patentov. Totiž prechádzaním objemovo roztiahnutého materiálu s nulovým napätím cez systém objemového rozťahovania ako zovretie vytvorené medzi párom zábemých vlnitých valcov, ktoré majú os rotácie v podstate kolmú na smer pohybu tkaniny. Zábemé vlnite valce podpierajú vrstvenú tkaninu V mnohých úzko priestorovo vzdialených miestach prislušne k šírke žliabkov počas operácie rozťahovania. To spôsobuje v podstate rovnomemé objemové rozťahovanie každého nepodopretého segmentu tkaniny medzi susednými podpornými bodmi rýchlejšie ako vysoko lokalizované rozťahovanie, ako sa často Vyskytuje, ked sú podrobené napätia iba vonkajšie konce tkaniny.Sissonov návrh na objemové rozťahovanie Vrstveného materiálu s nulovým napätím, jeho prechádzanim medzi vlnitými valcami, aby sa dosiahla elastická rozťahovateľnosť,má okrem toho taktiež byť sledovaný aspoň jedným následným dielom, napr. patent US 4 834 741 udelený Sabeeovi 30. 5. 1989. Sabee podobne ako Ness objavuje jednoduché upotrebenie ako použiteľné plienky, využívajúce pružný vrstvený materiál s nulovým napätím, obsahujúce nenapnutý elastomémy prvok zaistený medzi dvoma párrni prvkov, schopných tiahnutia, v jeho protiľahlých častiach pásovej a nožnej. Elastické prvky znázomené na obr. 1, Sabeeho, sú pripevnené v pásových častiach plienkovej tkaniny, zatiaľ čo v podstate v uvoľnenom stave k pretiahnuteľnej hornej časti tkaniny či pretiahnuteľnej zadnej časti tkaniny alebo obom. Konfigurácia viazania používaná Sabeeom môže byť bud striedavá, ako prechádzaním Vrstveného materiálu cez tlakové zovretie vytvorené medzi dvoma valcami, z ktorých jeden je vyhrievaný a obsahuje väčší počet zvýšených bodov na svojej ploche, alebo kontinuálne, ako uložením tenkého pása viskozoelastickej horúcej taveniny adhezíva, citlivého na tlak, na jednu z tkanin a potom prítlačením prášku adhezíva, ktorý je citlivý na tlak, k druhej tkanine, pretiahnutim Vrstveného materiálu cez tlakové zovretie, vytvorené medzi párov valcov s hladkými plochami.Bez ohľadu na to, ktorá. konfigurácia viazania je použivaná, sú časti plienkovej tkaniny, obsahujúce elastické tkaninové prvky, potom bočne roztiahnuté V priečnom smere stroja záberom žliabkov na páre vlnitých valcov, ako Všeobecne znázorňujú obr. 5 a 6. Simultánne súhlasné časti homej a zadnej tkaniny, schopné pretiahnutía na ploche pripevnenia elastických prvkov, sú objemovo roztiahnuté a ťahané, aby sa získalo permanentné pretiahnutie a molekulová orientácia v smere naprieč stroja. Pretože vlnité valce majú svoje zábemé zvlnenie vybavené v podstate paralelne so smerom stroja, koná sa objemové rozťahovanie tkaniny v smere naprieč stroja. Následne úplne vyrobené pásové časti Sabeeovej plienkovej tkaniny sú elastický rozťahovateľné v smere naprieč stroja, aspoň do bodu východiskového rozťahovanía.Operácia rozťahovania, podobná smeru stroja, je prednostne vytvorená s ohľadom na protiľahlé nožné časti, ktoré obsahujú nenapnuté elastické prvky prechadzanim plienkovej tkaniny Sabeeho medzi iným párom zábemých vlnitých valcov ako všeobecne znázorňujú obr. 12 a 13. Pretože vlnité valce majú zaberajúce zvlnenie vybavené v podstate paralelne so smerom naprieč stroja, objemové rozťahovanie tkaniny prebieha v smere stroja. V súlade s tým sú potom nožné časti Sabeeovej plienkovej tkaniny elasticky schopné pretiahnutia V smere stroja, aspoň do bodu východískového rozťahovania.Zatiaľ čo bolo uchádzačom potvrdené, že Sissonovo poňatie vrstvenej tkaniny s nulovým napätím, pracuje primerane dobre, ked sú podrobené veľkej časti alebo celistvá plocha tkaniny spracovaniu alebo keď obsahujú podľa vopred určenej časti tkaniny roztiahnutú vrstvenú štruktúru s nulovým napätím. Napr. ked sú zložené pásové a nožné časti plienkovej tkaniny, znázornená na obr. 5, 6, 12 a 13 skôr uvedeného Sabeeovho patentu, z roztiahnutého vrstveného materiálu s nulovým napätím, kde je významná tendencia pre časti s nulovým napätím plienkovej tkaniny prekĺzať alebo sa zmrašťovať v smere paralelne s požadovaným smerom rozťahovania ako prechádzajú medzi zábernými vlnitými valcami.Preklzanie alebo zmrašťovanie častí vrstvenej tkaniny s nulovým napätím v smere paralelne k požadovanému smeru rozťahovanía robí proces objemového rozťahovania menej efektívnym. V takom prípade relativne neelastická vrstva alebo vrstvy, ku ktorým je elastický prvok viazaný, nie sú podrobené ani veľkému stupňu predĺženia, ani by nemali byť nijako spracované, v prípade, ked nebola vrstvená tkanina podrobená celkovému zmrašteniu v smere paralelne so smerom rozťahovania tkaniny. Ako z toho plynie, aktivované alebo rozťahované časti výslednej pružnej vrstvenej tkaniny prejavujú menší stupeň riasenia a elastické schopnosti predlženia, keď sú koncové články odrezané od tkaníny a upotrebenć používateľom.Zhora uvedený problém sa stáva stále vážnejším, ako získať veľkosť oddelených prvkov obsiahnutých v tkanine alebo častiach pružnej vrstvenej tkaniny, aby bol objemovo roztiahnutý materiál stále menší.Podľa predloženého vynálezu je jeho predmetom spôsob na objemové rozťahovanie pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím na docielenie elasticity v smere rozťahovania, aspoň do bodu východiskového rozťahovania, aby sa maximalizovala účinnosť operácie objemového rozťahovania. Jeho podstatou sú nasledujúce krokya) vedenie pružnej tkaniny s nulovým napätím, ktorá obsahuje nenapnutú prvú elastomćmu vrstvu, kontinuálne alebo striedavo zaistenú k druhej, nenapnutej vrstve, obsahujúcej kontinuálnu tkaninu, ktorá je schopná predĺženia, ale ktorá má menšiu návratnosť do pôvodného stavu ako prvá vrstva,medzi párom protiľahlých tlakových aplikátorov, ktoré majú trojrozmemć povrchy a ktoré sú aspoň v istej miere navzájom doplnkové, b) podrobenie častí pružnej tkaniny s nulovým napätím objemovému rozťahovaniu pôsobením protiľahlých trojrozmemých povrchov tlakových aplikátorov na vzájomné spoluzaberanie aspoň v istej miere, pričom druhá, predĺženia schopná vrstva je permanentne predĺžená objemovým rozťahovaním tak, že vrstvená tkanina je schopná elastického predĺženia v smere východiskového rozťahovania, c) aspoň do bodu výehodiskového rozťahovania, ked východiskové sily objemového rozťahovania sú z pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím odstránené, aplikuje sa šírka vrstvenej tkaniny meraná v smere rozťahovanía, vpodstate rovnaká ako pred východiskovým rozťahovaním,ked sily objemového rozťahovania sú odstránené z pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím, pričom tento spôsob ďalej zahmuje krokyd) spomalenie protiľahlýchlobvodových okrajových častí druhej vrstvy schopnej predlženia priľahlej k časti pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím, aby bola objemovo rozťahovaná, na ochranu pred prekĺznutím alebo zmrašťovanim v smere paralelnom so smerom rozťahovania.Pružná tkanina sa pritom kontinuálne pohybuje, pričom spôsob zahmuje nasledujúce krokya) kontinuálne vedenie pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím medzi párom protiľahlých tlakových aplikátorov,obsahujúcich vlnité valce, majúce os rotácie kolmo na smer pohybu tkaniny. Vlnité valce majú trojrozmemé povrchy obsahujúce drážky, ktoré sú aspoň v istej miere navzájom doplnkové, b) pôsobenie protiľahlých trojrozmemých povrchov obsahujúcích drážky na uvedené vlnité valce, aby navzaíjom zapadali aspoň v istej miere, pričom uvedená kontinuálne sa pohybujúca pružná vrstvená tkanina s nulovým napätím prechádza medzi nimi, ac) spomalenie protiľahlých obvodových okrajových častí prvej elastomémej vrstvy a druhej vrstvy schopnej predĺženia priľahlej k časti kontinuálne sa pohybujúcej pruärej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím, aby bola objemovo rozťahovaná, na ochranu pred prekĺzaním a zmrašťovanim v smere paralelnom so smerom rozťahovania. Protiľahlé tlakové aplikátory obsahujú vlnité valce majúce os rotácie kolmo na smer pohybu tkaniny, pričom trojrozmemé povrchy na aplikátoroch obsahujú drážky, ktoré, aspoň v istej miere navzájom zapadajú, keď pružná larninátová tkanina s nulovým napätím prechádza medzi nimi.Spomalenie uvedenej druhej vrstvy je uskutočnené apIikovanim nasávania na protiľahlých obvodových okrajových častiach druhej vrstvy bezprostredne susediacej s drážkami aspoň na jednom zo zapadajúcich vlnitých valcoch.V ďalšom výhodnom uskutočnení je spomalenie druhej vrstvy uskutočnené úplným upnutím protiľahlých obvodových okrajových častí vrstvy bezprostredne susediacej s drážkami na aspoň jednom zo zapadajúcich vlnitých valcoch.Protiľahlé obvodové okrajové časti druhej vrstvy sú upnuté medzi aspoň jedným zo zapadajúcich vlnitých valcov a párom úplne deformovateľných diskov umiestnených na druhom z vlnitých valcov procesu objemového rozťahovania tkaniny.Protiľahlé obvodové okrajové časti druhej vrstvy sú upnuté medzi aspoň jedným zo zapadajúcich vlnitých valcov a párom kontinuálnych reťazcov, ktoré obalia časť vlnitého valca procesu objemového rozťahovania tkaniny.Objemové rozťahovanie pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím je uskutočnené bud v smere paralelnom so smerom pohybu tkaniny, v smere kolmom na smer pohybu tkaniny, v nelineámej konfigurácii alebo v zakrivenej konfigurácii.Pmžná vrstvená tkanina s nulovým napätím ďalej môže obsahovať tretiu, nenapnutú vrstvu, ktorá je schopná predĺženia, ale ktorá má menšiu elastickú návratnosť ako prvá elastomérna vrstva, zaistená k povrchu prvej, nenapnutej elastomémej vrstvy, ktorá je protiľahlá k druhej, nenapnutej vrstve.Predmetom vynálezu je aj zariadenie na objemové rozťahovanie pružnej vrstvenej tkaniny s nulovým napätím,ktorého podstatou je, že obsahuje

MPK / Značky

MPK: A61F 13/15, B29C 55/02, B29C 55/18, B29C 55/08

Značky: objemového, vykonávanie, vrstvenej, tkaniny, pružnej, roztahovania, zariadenie, spôsobu, spôsob, tohto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-282890-sposob-objemoveho-roztahovania-pruznej-vrstvenej-tkaniny-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob objemového rozťahovania pružnej vrstvenej tkaniny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty