Spôsob prenosu informácie, kódovacie zariadenie a dekódovacie zriadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 277773

Dátum: 07.12.1994

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe sa používa premena n-bitových informačných slov na m-bitové kódové slová s možnosťou spätnej premeny, pričom kódové slová majú ohraničenú disparitu. Pre každé informačné slovo sú dve kódové slová priradené skupine informačných slov, pričom kódové slová môžu byť odvodené jedno z druhého invertovaním. Uskutoční sa voľba medzi týmito dvoma kódovými slovami na obmedzenie hodnoty číslicového súčtu, aby sa dosiahol kód bez jednosmernej zložky. Aby sa získala ďalšia ohraničená hodnota číslicového súčtu vo vnútri kódových slov, odvodia sa tieto kódové slová jedno z druhého invertovaním a revertovaním. Nosič záznamu informácie je vybavený zodpovedajúcimi kombináciami magnetických oblastí podľa odvodených slov. Riešenie sa vzťahuje rovnako na zariadenie na záznam informácie uvedeným spôsobom a na zariadenie na čítanie informácie z nosiča, zaznamenanej týmto spôsobom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na záznam a čítanie informácie na magnetický nosič záznamu pri kódovaní n-bitových infonnačných kódových slov na m-bitové informačné kódové slová, kde n m, a pri dekódovaní m-bitových informačných kódových slov na n-bitové infonnačné kódové slová pri čítaní mznamenanej informácie.Vynález sa vzťahuje najmä na záznam informácie na magnetický nosič záznamu, pri ktorom sa informačný signál, obsahujúci n-bitové informačné slová mení na mbitové kódové slová, pričom nosič záznamu je opatrená pre každé m-bitové kódové slovo kombináciou magnetických oblastí, zodpovedajúcich príslušnému mbitovému kódovému slovu, a pred zaznamenávaním následovnej kombinácie magnetických oblastí sa zisťuje hodnota konečného číslicového súčtu a pri ktorom sa pre prevod po sebe nasledujúcich n-bitových informačných slov volia také špecifické m-bitové slová, ktoré vykazujú obmedzenú okamžitú úroveň disparity, kde n m a hodnota konečného člslicového súčtu, odpočítaná po všetkých prenesených m-bitovýeh slovách a zaznamená na začiatku každého prenášaného m-bitového kódového slova je obmedzená prvou hodnotou So a druhou hodnotou S., pričom zo súboru možných m-bitových slov sa volia také m-bitové slová, ktoré vykazujú okamžitú absolútnu hodnotu disparity dj, d obmedzenú treťou hodnotou P a štvrtou hodnotou Q, kde d. P - So a d Q - 5 pričom ku každému n-bitovému slovu, ktorého mbitový ekvivalent vykazuje disparitu rôznu od nuly, je priradené prvé m-bitové slovo, pre ktoré na začiatku prenosu m-bitového slova na prvej konečnej hodnote číslicového súčtu So ležia všetky hodnoty číslicového súčtu počas prenosu nasledujúcich bitov prvého m-bitového slova v medziach daných treťou hodnotou P a štvnou hodnotou Q, a druhé m-bitové slovo, pre ktoré na začiatku prenosu m-bitového slova na druhej konečnej hodnote S, číslicového súčtu ležia všetky okamžité hodnoty číslicového súčtu počas prenosu nasledujúcich bitov druhého m-bitového slova v medziach daných treťou hodnotou P a štvrtou hodnou Q, pričom druhé m-bitové slová predstavujúce invermú a reverznú hodnotu prvých m-bitových slov sú uložené pre každé odpovedajúce n-bítové slovo v kódovacej jednotke. Ďalej sa vynález vzťahuje na zariadenie na záznam informácie týmto spôsobom a čítanie takto zaznamenanej informácie.Taký spôsob záznamu a zariadenie na záznam sú známe okrem iného z GB patentového spisu č. l 540 6 l 7 a patentového spisu USA č. 4 387 364.Zmena n-bitových informačných slov na m-bitové kódové slová sa využíva na splnenie špecifických požiadaviek, kladených na rad m-bitových kódovýeh slov. To znamená, že sú dovolené nie všetky možné kombinácie m-bitovýeh kódových slov v ľubovoľnom slede, takže počet bitov m je nutne väčší, ako je počet bitov n v zodpovedajúcich informačných slovách. V známom spôsobe a zariadeniach môže byť m párne alebo nepáme. Ak je m pár-ne, objaví sa disparita 0 dodatočne k pámym disparitám i 2, j 4 atď. a ak je m páme, je potom disparita párna i m. Táto maximálna disparita je obmedzená (d m)na dosiahnutie maximálnej kódovej činnosti. Zvýšenie maximálnej disparity bude mať za následok menšíako úmemý vzrast počtu možných kódových slov, zatial čo nlzkofrekvenčný obsah spektra a maximálny počet po sebe nasledujúcich jednotiek alebo núl (dôle-žítý na generovanie hodinového signálu) podstatne vzrastie. Polarita sa volí v závislosti od hodnoty číslicového súčtu v predchádzajúcich kódových slovách za účelom získania prenosového signálu bez jednosmemej zložky. Toto môže byť dosiahnuté výhodným spôsobom tým,že sa pre každé informačné slovo zvolia dve kódové slová, ktoré sú navzájom invermé, takže je potrebné generovať iba jedno z dvoch kódových slov, pretože druhé slovo môže byť nájdené inverziou.Iným dôležitým hľadiskom je generovanie rozhodovacej úrovne na prijímacom konci za účelom rozhodnutia, či prijímaný bit je logická 0 alebo logická l. Toto môžu byť dosahované filtrovaním okamžitej úrovne hodnoty číslicového súčtu. Je dôležité, že časová konštanta filtra, použitého na tento účel, je čo možno najmenšia, aby boli umožnené rýchle výchylky priememej hladiny hodnoty číslicového súčtu, ktorá má nasledovať. Je preto podstatné obmedziť amplitúdu výchyliek okamžitej hodnoty číslicového súčtu, pretože tieto výchylky môže mať za následok výchylky rozhodovacej úrovne (posun základnej čiary). Za týmto účelom môžu byť kladené medze na maximálnu výchylku v kódových slovách, napríklad obmedzovaním maximálnej okamžitej hodnoty číslicového súčtu na (d 2). To často znamená, že existuje značný prebytok prístupných kódových slov v porovnaní s požadovaným počtom 2. Redukcia tohto rozmedzia na i (dl) má však za následok nedostatočný počet možných kódových slov a asymetrické obmedzenie napríklad (d l) a-(d 2) nedáva mysel, ked sa použije inverzný princíp,pretože v tomto prípade všetky dvojice kódových slov,pri ktorých jedno slovo nie je v uvedených medziaeh,nebude vyhovovať, takže počet možných kódových slov nie je väčší ako v prípade obmedzenia na úrovni i(dl). Rovnako to platí pre ostatné medze, napríkladVynález sa zameriava na vytvorenie spôsobu typu uvedeného vyššie a kódovacieho a dekódovacieho zariadenia na použitie pri tomto spôsobe, ktoré umožňujú asymetrické obmedzenie okamžitej úrovne hodnoty číslicového súčtu, bez zanedbania inveizného princípu. Podľa vynálezu sa spôsob vyznačuje tým, že pri zistení prvej hodnoty So konečného číslicového súčtu sa vyvolí z kódovacej jednotky prvé m-bitové slovo, nosič záznamu sa vybaví zodpovedajúeou kombináciou magnetických oblastí a pri zistení druhej hodnoty S. konečného číslicového súčtu sa vyvolí z kódovacej jednotky druhé m-bitové slovo a nosič záznamu - sa vybaví odpovedajúcou kombináciou magnetických oblastí.Vynález je založený na poznaní skutočnosti, že V prípade známeho spôsobu asymetrické obmedzovanie neposkytuje žiadne zlepšenie, pretože kódové slová,ktoré sa líšia od prvej hodnoty k tretej hodnote sa budú líšiť od druhej hodnoty nad štvnou hodnotou po tom,čo boli invertované a nie sú preto prípustné, takže počet nájdených kódových slov nie je väčší ako v prípade,ked tretia hodnota leží v rovnakom odstupe od prvej hodnoty, ako je odstup štvrtej hodnoty od druhej hodnoty, avšak taká inverzia vedie k pripustnému kódovému slovu, akje súčasne prenosový sled revertova SK 277773 B 6ný, pretože potom, pri podmienke, ked neinvertované a nerevenované kódové slovo nepresahuje uvedenú štvrtú hodnotu nebude uvedené invertované a revertované kódové slovo ani presahovať uvedenú hodnotu. To má za následok rozšírenie počtu možných kódových slov v porovnaní so situáciou, keď sa aplikuje iba inverzia. Bolo zistené, že tieto prídavné kódové slová môžu byť jednoznačne odlíšenć od ostatných kódových slov v porovnaní so situáciou, kedy sa aplikuje iha inverzia. Bolo zistené,že tieto prídavné kúdové slová môžu byť jednoznačne odlíšené od ostatných kódových slov. V princípe je možné revertovať prenosový sled iba tých slov, ktoré by presiahli uvedenú štvrtú hodnotu bez takej reverzie. Často je však jednoduchšie revertovať a invertovať všetky slová,takže nemusí byť uskutočňované žiadne rozlišovanie medzi oboma typmi slov.Spôsob podľa vynálezu sa ďalej môže vyznačovať tým, že m 10 a n 8 a prvá hodnota S 9 leží v odstupe dvoch plusových logických jednotiek od tretej hodnoty P a druhá hodnota S, leží v odstupe jednej mínusovej jednotky od štvrtej hodnoty Q, pričom druhá hodnota S. leží v odstupe dvoch mínusových logických jednotiek od prvej hodnoty So.Zariadenie na záznam informácie vyššie uvedeným spôsobom obsahuje prevodník n-bitového kódu na m-bitový kód, ktorého n vstupov sú vstupy kódovacieho zariadenia a m vstupov je spojené s výstupmi kódovacieho zariadenia cez výstupovú dráhu dát a riaditeľný invertor kódov, umiestnený na výstupovej dráhe dát, pričom ovládací vstup riaditeľného inventora je spojený s detektorom hodnoty číslícového súčtu, a tento vstup je spojený s výstupom kódovacieho zariadenia, pričom podľa vynálezu je kódovanie zariadenie opatrené riaditeľným revertorom kódov, umiestneným na výstupovej dráhe dát, pričom ovládací vstup ríaditeľného revertora kódu je spojený s výstupom detektora hodnoty číslicového súčtu.Vynález sa ďalej vzťahuje na zariadenie na čítanie informácie zaznamenanej vyššie uvedeným spôsobom,obsahujúce prevodník m-bitového kódu na n-bítový kód, ktorého n výstupov sú výstupy dekódovacieho zariadenie, pričom podľa vynálezu je dekódovacie zariadenia vybavené riaditeľným revertorom a riaditeľným invertorom kódu. Obidva sú umiestnené na vstupnej dráhe dát medzi vstupmi dekódovacieho zariadenia a vstupmi prevodníka m-bitových kódov na n-bitové kódy,pričom ovládacie vstupy riaditeľného invertora kódov a riaditeľného revertora kódov sú spojené s výstupom detektora disparity, ktorého vstup je spojený so vstupom dekódovacieho zariadeniaPrehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise s odvolaním na pripojené výkresy, na ktorých znázorňuje 0 br.l schému prístroja používajúceho spôsob kódovania a dekódovania číslícových dát s cieľom udržania hodnoty člslicového súčtu kódovaného signálu vo vnútri určitých medzí, obr.2 až 12 niekoľko diagramov na vysvetlenie voľby kódových slov, obr.l 3 až 18 niekoľko modifrkovaných Pascalových trojuholníkov na vysvetlenie kódovacíeho a dekódovacieho postupu, obr.19 príklad kódovacieho obvodu, používajúceho zásady, oplsané v súvislosti s obr.l 3 až 18, obr.2 l až 24 niekoľko diagramov na vysvetlenie voľby niektorých kódových slov,ktoré boli vybrané tak, že už nieje potrebné ukladaťjednu skupinu kódových slov do pamäte, obr.25 až 27 niekoľko modifikovaných Pascalových trojuholníkov na vysvetlenie kódovania a dekódovania všetkých kódových slov pomocou jedného modifrkovaného Pascalovho trojuholníka, obr. 28 blokovú schému príkladu kódovacieho obvodu založeného na modiñkovanom Pascalovom trojuholníku, znázomenom na obr.25,obr.29 blokovú schému prlkladu dekódovacieho obvodu uloženého na modiftkovanom Pascalovom trojuholníku znázomenom na obr.25. V tabuľke č.1 sú uvedené kódové slová a v tabuľke č.2 je uvedená pozmenená tabuľka č. l.0 br.l znázorňuje prístroj využívajúci sústavu na kódovanie a dekódovaníe číslicových dát takým spôsobom, že hodnota číslicového súčtu kódovaného signálu zostáva vo vnútri určitých hraníc. Prístroj obsahuje vstup 1, príjem séríových vstupných dát (pokiaľ dáta nie sú dostupné v paralelnom tvare) a sériovo-paralelný prevodník 2 na usporiadanie dát ako paralelných slov, v danom príklade S-bitových paralelných slov. Tieto 8 bitové slová sa zavedú do dekódovacieho obvodu 3 napríklad v podobe vyhľadávacej tabuľky, ktorý generuje IO-bitové výstupné slovo pre každé vstupné slovo v zhode s pravidlami, pre ktoré uvedený obvod bol konštruovaný. Tieto 10-bitové slová sa zmenia na sériový sled dát pomocou paralelne-sériového prevodníka 4 a tento sled dát sa napríklad zaznamená na magnetickú pásku pomocou bežného analógového zariadenia 6 s magnetickou páskou. Je možné zaznamenať väčší počet paralelných stôp, napríklad 20. Spôsob je synchronizovaný hradlovacím signálom, ktorý sa odvodí zo vstupného signálu pomocou obvodu 5 na generovanie hodinového signálu.V zásadeje dekódovanie možné pomocou rovnakého obvodu, s ktorým sa pracuje v obrátenom slede. Signál zo zámamového zariadenia 6 sa premení na 10 bitové slová pomocou sériovo-paralelného prevodníka 7 (pokiaľ dáta nie sú dostupné v podobe IO-bitových slov). Pri dodržaní pravidiel, ktoré sú doplnkom pravidiel použitých na zakódovanie, sa tieto 10-bitové slová premenia na 8-bitové slová pomocou dekódovacieho obvodu 8, a premenia sa na sériový prúd dát na výstupe 20 pomocou paralelne-sériového prevodníka 9. Tento dej je opäť synchronizovaný hodinovými signálmi, získanými obvodom 13 na generovanie hodinového signálu. Tieto hodinové signály sú odvodené zo signálu zo záznamového zariadenia 6, ktoré sa objaví na výstupe 12 sériovo-paralelného prevodníka 7.Aby sa obmedzila hodnota číslicového súčtu, je v zásade možné pripustiť iba kódové slová s rovnakým počtom jednotiek a núl, t.j. kódové slová, ktoré vo svojom celku neovplyvnia hodnotu číslicového súčtu. Zvlášť, ak sú hranice tiež dané na hodnotách číslicového súčtu vo vnútri kódového slova, je počet kódových slov, ktoré môžu byť vytvorené so špecifickým počtom bitov, v prítomnom prípade l 0 taký malý, že tento obmedzený počet kódových slov s uvedeným počtom bitov môže byť dekódovaný iba do vstupných slov s podstatne menším počtom bitov, čo vlastne vedie k mačnému zníženiu kanálovej kapacity. Ak má byť táto strata kapacity minimalizovaná, napríklad ako v príklade zmeny od 8 bitov na 10 bitov môžu byť pripustené kódové slová s nerovným počtom núl a jednotiek, t.j. skollsaním hodnoty číslícového súčtu alebo s disparitou,ktorá nie je rovná nule.V tomto patentovom spise bolo navrhnuté použiť slová s minimálnou disparitou nerovnajúcou sa nule,hlavne rovnajúcou sa i 2, pre kódové slová obsahujúce pámy počet bitov, priradiť výstupné slovo s disparitou 2 a s disparitou -2 každému vstupnčmu slovu, a vybrať slovo, ktoré znižuje hodnotu čislicovćho súčtu, t.j. súčet disparít všetkých predchádzajúcich slov. V prístroji znázomenom na obr.l je toto dosiahnuté určením hodnoty číslicového súčtu všetkých predchádzajúcich slov, ďalej označované ako konečná hodnota, a to pomocou obojsmemého čítača 14. Tento čítač 14 číta zostupne pre každú logickú nulu a číta vzostupne pre každú logickú jednotku. Na zaklade tohto čítania sa generuje logicky signál Sg/S závisiaci na tomto výsledku, pričom tento signál udáva, či javí uvedená hodnota číslicového súčtu z dvoch možných hodnôt nízku prvú konečnú hodnotu S alebo vysokú druhú konečnú hodnotu S V prípade nízkej prvej konečnej hodnoty So sa prenesie budúce vstupné slovo na slovo s disparitou rovnajúcou sa nule alebo 2, v zhode s danými pravidlami alebo inštrukciami vyhľadávania v tabuľke, takže člslicový súčet zostáva na hodnote S 0, prípadne nadobúda hodnoty S. (S. S., 2). V prípade vysokej druhej konečnej hodnoty S. sa toto vstupné slovo prenesie na slovo s disparitou nula alebo-2, takže číslicový súčet zostane na hodnote S. alebo nadobudne hodnotu So (So S. - 2).Pri dekódovaní sa určí hodnota číslicového súčtu všetkých slov predtým čítaných pomocou dvojsmemého čítača 15 a v závislosti na tom sa určí, či bolo ako budúce kódové slovo pri kódovaní zvolené slovo s disparitou 0 alebo 2 alebo obrátene slovo s disparitou 0 alebo -2. Dekódovací obvod 6 je riadený V súlade s touto skutočnosťou. Takto sa pomocou pravidiel alebo vyhľadávacích tabuliek obdrží tak v kódovacom obvode, ako aj dekódovacom obvode súbor kódových slov s prvou hodnotou, ktorý je platný, ak je hodnota číslícového súčtu všetkých predchádzajúcich rovná hodnote S a súbor kódových slov s druhou hodnotou, ktorý je platný, ak hodnota číslicového súčtu všetkých predchádzajúcich slov je rovná hodnote SPodľa uvedeného britského patentového spisu môže byť druhý súbor odvodený jednoducho z prvého súboru,ak sa slová s disparitou 0 zvolia identické so slovami s disparitou 2 a slová s disparitou -2 sa zvolia ako doplnok slov s disparitou 2.Voľba kódových slov bude vysvetlená v súvislosti s obr.2 až 12, ktoré znázorňujú diagramy, dávajúce okamžité hodnoty číslieového súčtu kódového slova ako funkciu počtu bitov. Slová sú IO-bitovć kódové slová s najvyšším radom slova na polohe l.Hodnota číslicového súčtu, ktorá je v rozsahu od 3 do -2, bola nanesena zvisle. Takto je možné šesť hodnôt číslicovćho súčtu. Kódové slová sú udávané ako v dvojkovej sústave, tak i desiatkovej sústave.Obr.2 znázorňuje zmenu hodnoty člslicového súčtu pri kódovacom slove s nulovou disparitou, pričom hodnota číslicového súčtu predchádzajúca toto slovo je S Ako príklad bolo zvolené kódové slovo 171 001010101 l. Každá jednotka zvyšuje hodnotu číslicového súčtu o jednotku a každá nula znižuje hodnotu číslicového súčtu o jednotku. Príslušné kódové slovo začína s hodnotou S., končí s hodnotou S. a zostáva vo vnútri špecifikovaných hraníc hodnoty číslicového súčtu 3 a 2. V zmysle definície predmetu vynálezu predstavuje medzná hodnota -2 na strane prvej hodnoty S., tretiuhodnotu P, medzná hodnota 3 na strane druhej hodnoty S. štvrtú hodnotu Q a absolútne hodnoty rozdielov P - S., a Q - S. predstavujú okamžitú absolútnu hodnotu disparity d. a d Obr.3 znázorňuje rovnaké kódové slovo, začínajúce hod-notou So. Premenlivosť teda zostáva vo vnútri špecifických hraníc -2 a 3.0 br.4 znázorňuje zmenu kódového slova 127 0001101011 začínajú od hodnoty S. číslicového súčtu. Toto slovo zostáva v hraniciach 3 a -2, Avšak ak začína toto slovo s hodnotou S číslicového súčtu,ako je znázomené na obr.5, nezostane toto slovo vo vnútri špecifikovaných hraníc. Slovo 127 preto nepatrí do skupiny slov s nulovou disparitou, ktorá zostáva vo vnútri špecifických hraníc. Je zrejmé, že iba slová s nulovou disparitou, ktoré zostávajú vo vnútri špecifkovaných hraníc číslicového súčtu bez ohľadu na počiatočnú situáciu (hodnoty S., alebo S.), zostanú všetky zmeny hodnoty číslicového súčtu začínajúce od počiatočnej hodnoty 1 a -2.Obr.6 znázorňuje hodnoty číslicového súčtu slova 822 l 1001 l 0110 s disparitou -2, t.j. javí sa iba v prípade počiatočného stavu s hodnotou S Toto slovo zostáva vo vnútri špecifikovaných hraníc. Ak by bol požadovaný počiatočný stav hodnoty S., muselo by byť zvolené inverzné kódové slovo podľa uvedeného britského patentového spisu, totiž slovo 402 00110010 01, ktorého zmena hodnoty číslicového súčtu, ako je znazomené na obr.7, tiež zostáva vo vnútri špecifikovaných hraníc.Obr.8 znázorňuje zmenu slova 237 0011101101 s disparitou -l, pričom zmena zostáva vo vnútri špecifkovaných hraníc. Avšak ak sa toto slovo ínvertuje v počiatočnom stave s hodnotou S., vedie to k slovu 786 1100010010, ktoré, ako je znázomené na obr.9,nezostáva vo vnútri špecifikovaných hraníc. To znamená, že nielen všetky slová s disparitou -2, ktoré zostávajú vo vnútri špeciñkovaných hraníc, môžu byt použité,keď sa použije invermá technika, pretože niektoré z týchto slov po inverzii už nie sú prístupné. Riešenie tejto skutočnosti je nielen invertovanie slova, ale tiež jeho revertovanie, t.j. obrátenie sledu prenosu. Slovo sa potom stane 291 010010001 1, ktorého zmena zostáva vo vnútri špeciíikovaných hraníc, ako je znázomenć na obr.10.Porovnanie obr.8 a 10 ukazuje, že inverzia plus reverzia je v skutočnosti zrkadlové prevrátenie diagramu okolo vertikálnej osi v polovici slova. Z toho vyplýva,že každé slovo s disparitou -2, ktoré zostane vo vnútri špecifikovaných hraníc od počiatočnej hodnoty S. tiež zostane vo vnútri špecifikovaných hraníc od počiatočnej hodnoty S. čiže zostane vo vnútri špecifikovaných hraníc po inverzii s disparitou 2 a po obrátení od počiatočného stavu S Takto sa môžu použiť všetky slová s disparitou -2, čím sa umožní optimalizované kódovanie, pokial ide o stratu kanálovej kapacity alebo obmedzenie okamžitej zmeny hodnoty číslicového súčtuVyššie uvedené vedie k dvom skupinám kódových slov- skupina To všetky kódové slová s disparitou O,ktoré zostávajú vo vnútri špecifikovaných hraníc bez ohľadu na počiatočný stav,- skupina T. všetky kódové slová s disparitou i 2,ktoré závisia od počíatočnćho stavu a ktoré môžu byť jedno od druhého odvodené inverziou a reverziou, čiže sú zodpovedajúce počiatočnému stavu s hodnotou SD s disparitou 2 a slová, zodpovedajúce počiatočnémuJe treba poznamenať, že je v zásade možné invertovať ako i revertovať iba tie slová s disparitou 2, ktoré dosiahnu hodnotu -2, keď prechádzajú zo stavu hodnoty S do stavu hodnoty S., a ktoré v dôsledku toho dosiahnu uvedené hodnoty -2 po reverzii a inverzii pri prechode zo stavu hodnoty S. do stavu hodnoty S.,.Takto vzniknú tri skupiny uvedená skupina To, skupina T.,ktorá je obmedzená na tie slová s disparitou i 2, ktoré dosiahnu úroveň -2 a ktoré môžu byť tak identitikované,a skupina T., ktorá je obmedzená na tie slová s disparitou j 2, ktoré nedosiahnu úroveň -2 (napríklad slovo 822 na obr.6).Ak sa vyskytujú iba slová skupín To a T. (pripadne skupiny T.), je dekódovanie možné bez ohľadu na to, k čomu došlo predtým. Disparita slova samotná je totiž indikatívna pre dekódovacie pravidlo disparita 2 znamená dekódovanie z počiatočného stavu hodnôt So disparita -2 znamená dekodovanie z počiatočného stavu hodnoty S. a disparita 0 znamená dekódovanie bez ohľ du na počiatočný stav. Obojsmemý čítač 15 (obr.l) slúži len na určenie disparity prijatého slova To nevyvoláva šírenie chyby, ked zistí chybný počiatočný stav. Avšak počiatočný stav každého slova je určený nezávisle na jeho pôvode. Potom je možné začleniť jednu tabuľku do dekódovacieho obvodu, napríklad tabuľku zodpovedajúcu počiatočnému stavu hodnoty So, pričom slová sa menia po inverzii a reverzii, keď disparita je -2, a priamo,ked disparitaje 2 alebo 0.Môže sa stať, ako v pripade z opísanej zmeny z 8 na 10, že počet kódových slov, ktorý môže byť zistený podľa uvedených pravidiel, je nevhodný pre špecifikované medze. V prípade zmeny 8 na IO je možných 256 odlišných (S-bitových) vstupných slov, pre každé z nich musí byť vybrané 10-bitové výstupné slovo. Skupina T obsahuje 89 kódových slov a skupina T. obsahuje 155 kódových slov, takže tuje nezhoda o 12 kódových slov. Tieto slová môžu byť vybrané zo slov s disparitou 0, ktoré sú možné z jedného z dvoch počiatočných stavov s hodnotami So a S., avšak nikdy z iného stavu. Je potom možné vyberať zo skupiny slov, ktoré začínajú tromi logickými nulami z počiatočného stavu hodnoty S. a ktoré sú utvorené rcvertovaním (bez inverzie) zo skupiny slov, ktorá končí tromi nulami z počiatočného stavu s hodnotou S Obr.ll znázorňuje príklad takého slova končiaceho tromi nulami (počiatočný stav s hodnotou So) a obr.l 2 znázorňuje príklad slova po revertovaní (počiatočný stav s hodnotou S.). Pri dekódovaní sa počiatočný stav môže určiť jednoducho zo skutočnosti, že slovo začína(počiatočný stav s hodnotou S.) alebo končí (počiatočný stav s hodnotou So) tromi nulami, zatiaľ čo disparita je 0. Tabuľka č.1 udáva 256 X-bitových vstupných slovi a priradené IO-bitové výstupné slová v stave s hodnotou Su, aj v stave s hodnotou S. v desiatkovom znázomení. Prvá skupina T je tvorená vstupnými slovami 0 i 88,druhá skupina T. vstupnými slovami 89 i 243 a tretia skupina T 2 slovami 244 i 255.Premena 8 ~bitových vstupných slov na IO-bitové výstupné slová môže byť vykonaná usporiadanlm podľa tabuľky č. l, ak je potrebné obmedzenie na jeden z dvoch stavov s hodnotou S alebo S. v pamäti, čo však môže robiť problémy, pokiaľ ide o požadovanú pamäťovú kapacitu. Je však známe, okrem iného z IEEE Transaction on Infonnation Theory, máj 1972, str. 395-399, Schalkwijk a z rovnakého časopisu z decembra 1973, str. l 438-l 44 l, usporiadanie kódových slov so špeciíickou disparitou (-2 v Schalkwijkovej metóde) lexikograñckypomocou Pascalovho trojuholníka, ktorého členy sú zvolené v zhode s Newtonovým binomom tak, že vstupné kódové slová môžu byť prenesené priamo na výstupné kódové slová a obratene uložením iba člena uvedeného Pascalovho trojuholníka v pamäti. Pomocou tohto Pascalovho trojuholnika sa pričlení sledový snimačvšetkým výstupným kódovým slovám s uvedenou disparitou. Rad sledových čísiel je neprerušený, takže sa dostane jednoznačná premena kódového slova tým,že sa S-bitové vstupné slová uvedú do vzťahu so sledovými číslami v zhode s ich dvojkovými váhami. Ale ak v prítomnom prípade nie sú prístupné všetky slová s touto disparitou v dôsledku obmedzenia maximálneho vychýlenia hodnoty čislicového súčtu vo vnútri kódového slova v zhode s díagramami znázomenými na obr.1 až 10, nie je táto kódovacia a dekódovacia metóda možna Niektoré zo slov série IO-bitových výstupných kódových slov, ku ktorým boli priradené sledové čísla pomocou Pascalovho trojuholníka, nie sú prípustné. Preto prípustné IO-bitové kódové slová nemôžu byť opatrenć neprenišeným radom sledových čísiel pomocou Pascalovho trojuholníka, takže 8-bitové vstupné slová nemôžu byť mapované na IO-bitové výstupné kódové slová v zhode s ich sledovými číslami, čo závisí od ich dvojkových váh, pomocou Pascalovho trojuholníka alebo obrátene. Avšak použitím modifikovaného Pascalovho trojuholníka podľa pravidiel opísaných v súvislosti s obr.13 sa zistí, že to je opäť možné.Obr.l 3 znázorňuje príklad modifíkovaného Pascalovho trojuholníka, získaného v súlade s nasledujúcimi všeobecnými pravidlamil. Zvolí sa toľko stlpcov k, koľko je možných úrovni hodnoty číslicového súčtu vo vnútri prípustnej skupiny kódových slov. V danom príklade k 4 v zhode s počtom úrovní vo vnútri skupiny To (sú možné štyri úrovne tak od hodnoty S., ako aj od hodnoty So). Pridá sa jeden pomocný stlpec (5 stĺpec).2. Zvolí sa toľko riadkov r, koľko je bitov vo výstupnom slove. Pri prítomnom príklade r 10 vzhľ dom na prevod bitov 8 na 10.3. Zvolí sa jeden stlpec ako počiatočný stlpec zhodne s východiskovou úrovňou hodnoty S alebo S. v diagramoch podľa obr.1 až 10. V danom príklade je to stĺpec k 3, takže mena hodnoty číslicového súčtu medzi 1 a -2 je možná vo vnútri slova v súlade so skupinou To. Potom sa nájde posledný stlpec alebo koncový stlpec pohybovaním niekoľkých stlpcov podľa disparity skupiny (v danom prípade 0). , 4. Zavedie sa logická 0 v prvom riadku v stlpci vpravo od koncového stĺpca.5. Vyplní sa matica v smere dolu tým, že sa na každú polohu pridá súčet dvoch čísiel, umiestnených diagonálne nad touto polohou s takou úpravou, že sa zavedie vždy nula do prvého stĺpca a číslica diagonálne nad ním v štvrtom stlpci sa zavedie do pomocnćho stĺpca. Týmto spôsobom sa obdrží matica znázornená na obr.13. Číslice v piatom stĺpci boli dané do zatvoriek, pretože nemajú žiadnu funkciu, ked matica bola už vytvorená. Nad tretím stlpcom (koncovým stlpcom) bola umiestnená hviezdička, pretože popisované kódovacie a dekódovacie postupy vždy končia v tomto bode. Číslice mimo diagonál, ktoré vychádzajú z hviezdičky a diagonály, vychádzajúce z počiatočného čísla 55 v 10. riadku a 3. stĺpci, nemajú žiadnu úlohu a boli tiež dané do zátvoriek. Ostatné číslice, ktoré majú určitú úlohu,môžu byť napríklad uložené v pamäti.Spôsob kódovania prebieha nasledovne Sledové

MPK / Značky

MPK: H04L 25/49, H04L 25/493, H03M 7/00

Značky: zariadenie, uskutočňovanie, spôsobu, kódovacie, dekódovacie, informácie, zriadenie, tohto, spôsob, přenosu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-277773-sposob-prenosu-informacie-kodovacie-zariadenie-a-dekodovacie-zriadenie-na-uskutocnovanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prenosu informácie, kódovacie zariadenie a dekódovacie zriadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty