Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení, které má skříň uspořádanou posuvně na základní desce, se zdrojem světla v ní upevněným, s objektivem zabudovaným do skříně, s přijímačem světla uspořádaným ve skříni a se systémem měřicích značek upevněných ve vnitřku skříně. Účelem vynálezu je umožnit zjišťování topografie povrchu rohovky s vyšší přesností a s možností připočítávat opravné hodnoty k hodnotám topografických úhlů, podmíněných odchylkami rohovky od normálního tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že systém měřicích značek je tvořen skupinou prvních měřicích značek (9) a skupinou druhých měřicích značek (9´), přičemž první jsou prstencovité a uspořádány kolmo k optické ose (8) objektivu (3) v axiálním směru po délce skříně (1) za sebou, zatímco druhé sestávají z čar, které leží po délce skříně (1) a protínají každou první měřicí značku (9). Po získání plochých zobrazení systému měřicích značek měří se hodnoty souřadnic obrazových bodů pro stanovený topografický úhel a k těmto hodnotám se připočte korekce o velikosti odpovídající zakřivení průvodičů sítě měřicích značek.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká způsobu zjíšťováiíí topograííe povrchu oční rohovky, při němž se na rohovku promíta system měřicích značek,vytváří se ploche zobrazení tohoto systemu a měří se hodnoty souřadinic bodů zobrazení pro zadané topograficke úhly. Dále se vynález týká zařízení tohoto způsobu, mající skříñ, uspořádanou posuvné na základní desce, se zdrojem světla v ní uspořádaným, s objektívom zabudovaným do skříně, s příjímtačeín světla uspořádaný/m ve skřini a se systémom měřících značek, uspořádaným ve vnitřku skříně.vynález lze s největším úspěchem využít v oblasti korekce očních vad pomocí kontaktních čoček, .a sice k určení geometrických parametrů oční rohovky, jakož i pro volbu optimálního tvaru vnitřní plochy kontaktní čočky. Mimoto může být vynález využít při míkrochírurgíí očí, například pro zjišťování topograiie povrchu rohovky před a po operací, pro přesnější stanovení metodiky chirurgíckého zákroku. vynález může být dále využít pro měření a kontrolu optických povrchů, ktere se podobají povsclíu rohovky, například povrchů kontaktních čoček.V současné době se používá V oftalmowlogíí různých postupů a zařízení pro zjíštování topogriatie povrchu oční rohovky, které se uplatní zejména při. kontaktní korekci očních vad. Od tohoto postupu a hlavně zařízení se požaduje, aby zajistily ve všech poledníkových řezech tohoto povrchu nezávisle na tvaru povrchu vyšetřovane rohovky zjištování topograíie povrchu rohovky s vysokou přesností a při nepatrne časové náročnosti. Známe postupy a zařízení však nesplňují tyto požadavky plnou měrou. je proto aktuálním problémom vývoj postupů a zařízení, u nichž se dosahuje vysoké přesností pří stanovení souřadíííc bodů průřezů u všech poledníkovýclí řezů povrchu rohovky rozdílných tvarů při malé spotřebě času pro tuto práci. Vyřešení tohoto problému má také velký praktický význam. Napříkluad z časopisu Le contoct, z roku 1972, 29, je znám analytícký postup zjíštování topografie povrchu oční rohovky, při němž se topografícky registruje obraz křížové značky vytvořený odrážejícím povrchem vyšetřované rohovky. Pomocí topografíckého obrazu získáme jen informaci o dvou na sebe kolmých řezech vedených povrchem rohovky. Abychom dostali informací o celém povrchu rohovky, musíme zhotovít řadu snímků, při.čemž se otáčí měřicí značkou. Po zpracování filmu se měří radiální souřadnice bodů zobrazení měřicí značky, k nimž se potom příhlíží při analytíckém výpočtu souřadníc povrchu rohovky. Z popsaného íunkčího navodu je zřejmě, že tento postup je pro nutnost zhotovení více snímků pracný a pro zjišťování topografie rohovky, zejména rohovky komplikovaných tvarů, nezaručuje dostatečnou přesnost.U jineho známého postupu zjišťování povrchové topografíe očuní rohovky podle pat.sp. USA č. 3 781 095 promítä se na rohovku systém měřicích značek, přičemž se získává ploché zobrazení tohoto systému a měří se souřadnlce bodů obrazu pro zadané topograíické úhly. Měřicí značky představuje přitom sedm osvětlených prstencovítých štěrbin. Vytvořený obraz nese v tomto případě informaci o celém povrchu rohovky. Při zjišťování topograľíe povrchu rohovky timto způsobem exístují prakticky vždy odchýlky topografických úhlů od stanovených hodnot, podmínené índívíduálními zvlaštnostmí tvaru vyšetřovane rohovky. Tyto odchylky mají za následek podstatne nižší přesnost při zjíšťování topografíe.Tento problem byl částečně vyřešen u řady zařízení pro zjíštování topografíe povrchu oční rohovky. Tato zařízení sestávají hlavně ze skříně uspořádane pohyblívena základní desce, ve skříní je zabudovän objektiv, Zdroj světla, systém měřících značek a přijímač světla. Měřící značky jsou uspořádaný souníěrně k ojatické ose objektívu a nasmerovavají Světelné záření na povrch rohovky. Cítlivý člen příjímače světla se nalézá V rovine,která leží ve smeru světelného záření odražeíielío od povrchu rohovky kolmo k optické ose objektívu.U zařízení pro zjíšíování topografíe povrchu rohovký podle patent. spisu USA číslo 3 598 478 sestava systém měřicích značek z Lízavřených prstencovítých štěrbín, které jsou provedeny ve vydute elipsoidální ploše skříně a jsou osvětlovány zdrojem světla uspořádaným ve skříni. Příjímač světla je tvořen u tohoto zařízení fotografíckou kamerou. Při zjíšťování topografíe povrchu rohovky pomocí tohoto zařízení se obraz měřících značek vytvářený odrážejícím povrchem rohovky promítá pomocí objektívu na fotografický film, který se pote vyvolá. Po vyvolání filmu se získaný obraz proměří. Naníěřene souřadnice bodů obrazu měřících bodů se srovnávají s hodnotami souř-adííic bodů odrazu měřících značek, které získanie ze srovnáviací plochy, například sférické plochy. Podle výsledků tohoto srovnání určují se hodnoty souřadnlc bodů průřezu polednikových řezů povrchu rohovky. Přítom se předpokládá, že úhly, které leží mezi paprsky dopadajícíiííí z bodu měřicí značky na DOVIÍCIl rohovky a na srovnavací plochu a optickou osou objektívu, se srovnají u jakýchkoliv rohovek, to jest, představují dane úhlý. Pro nepatrnou hloubku ostrosti prostoru zobrazovaných předmětů, která je způsobena neexisteíicí clony v zadní ohnískové rovine objektívu, nemůže zařízení poskytovat ostrý obraz všech měřicích značek na fotografíckéní iilníu. Při nepatrnem odstupu Iněřicích značek od povrchu rohovky jsou úhly, které jsou tvořeny paprsky dopadajícími od bodů měřících značek na povrch rohovky .a optickou osou objektívu, V podstatě závislé na tvaru povrchu rohovky, hlavně na stupni asféričiíosti. Proto je dosahováno urohovky s velkou astéričností, například při keratokoínísu, podstatne menší přesností při zjištování topograiie, než u rohovek s normální, tudíž níalou asféričností. Při použití fotografického filmu jako příjímače světla je rychle zjištění topogratie povrchu rohovky nemožné.Všechny uvedené znaky jsou charakteristické též pro zařízení pro zjišťování topogratie povrchu rohovky podle patent. sp. USA č. 3 797 921, které má konstrukcí podobnou popsanému zařízení a u něhož jsou rovněž měřicí značky ve formě prstencovitých uzavřených štěrbin, které jsou uspořádaný na vyduté vnitřní ploše polokoule.U zařízení pro zjištováíii topografie povrchu oční rohovky podle patent. sp. USA čís. 4 159 867 jiředstavují měřicí znaky jednotlivé bodové zdroje světla na vyduté sférické ploše, přičemž jako přijímač slouží měnič optického obrazu na elektrický signál, elektricky vázaný s počítací jednotkou. Tato obsahuje obvod pro vytváření elektrických signálů,které odpovídají lrodnotam souřadnic bodů povrchu rohovky. U tohoto zařízení se tedy registruje optický obraze ve formě elektrických sigíiálü, ktere se v zařízení přímo mení na signály, které odpovídají hodnotáni souřadníc povrchu rohovky. Tím se zjištování topografie povrchu rohovky podstatné zrychlí. Zařízení však neumožňuje určovat formu průřezü libovolných poledníkových řezů povrchu rohovky, ježto níeřící značka sestava z jednotlivých bodových zdrojů světla. Mimoto se zařízení vyznačuje malou hloubkou ostrosti a nepatrným odstupem měřicích značek od povrchu rohovky, jak je to charakterísťcké pro zařízení podle patent. sp. USA č. 3 598 478.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u způsobu zjišťováiíí topografie povrchu oční rohovky podle vynalezu, jehož podstatou je, že se proínítá systém měřicích značek, sestávající z množství prstencovitých značek, vytvářejících při projekci na rohovku řadu soustředných prstencovitých obrazců, a z je protínajících čárových značek, vytvářejících při projekci na rohovku radiální sit, a k velikosti zadaných topograíických úhlů se přidává koreční hodnota podle změřené velikosti zakřivení čar radiální sítě.U zařízení pro provádění tohoto způsobu podle vynálezu systém měřicích značek má skupinu prvních měřicích značek a skupinu druhých měřicích značek, přičemž první měřicí značky jsou prstencovité a uspořádané kolmo k opťcké ose objektívu v axiálním směru po delcea skříně za sebou, a druhé měřicí značky sestávají z čar, které leží po délce skříně a protíííají každou první měřicí značku.U výhodného provedení zařízení podle vynalezu první měřicí značky jsou odrážející a zdroj světla Iná prstence-víte osvětlovací těleso, jerož střed leží na optické ose objektivu.U dalšího výhodného provedení zařízenípodle vynálezu první měřicí značky mají kruhový průřez nebo mají lichoběžníkový prüřez, přičemž stranou lichoběžníkového průřezu obrácenou k optické ose objektívu může být s výhodou paraboliclçý oblrouk, jehož ohnisko leží na ose osvetlovacího telesa ve zdroji světla.U jiného výhodného provedení zařízení podle vynálezu je v zadní ohnisková rovine objektívu zabudována clonka.U ještě jiného výhovdneho- provedení zařízení podle vynálezu je přijímač světla tvořen převodníkem optického obrazu v elektrický signál, spojený elektricky s prvním tvarovačem elektrického signálu pro vytváření elektrických signálů odpovídajících hodnotam souřadnic bodů povrchu rohovky, .a převodník optického obrazu v elektrický signál je elektricky spojen s monitorom.U dalšího výhodnébo provedení zařízení. podle vynálezu je s výstupem převodnílçíí optického obrazu V elektrický signál elektricky spojen vstup druheho tvarovače elektrického signálu pro- vytváření elektrických signalů odpovídajících hodnotě střední šířky čáry zobrazení středního prstence systému prvních meřicích značek a vstup třetího tvarovače elektrického signálu pro tvarováuí signálů odjaovídajících hodnotě souřadnic středu zobrazení středního prstence systému prvních měřicích značek a druhých níěřících značek, přičemž se skříní je spojen pohon pro její přemístování vůči základní descc,který je elektricky spojen s výstupem druhé řídící jednotky, na jejíž první vstup je připojen druhý tvarovač elektrického signálu .a na jejíž druhý vstup je připojen třetí tvarovač elektrického signálu.způsobem zjíštování topografie povrchu rohovky a zařízením pro jeho provádění se dosahuje vyšší přesností než dříve. Použitý systém měřicich značek umožňuje připočítat opravné hodnoty k hodnotám topografických úhlů podmíněným odohylkami rohovky od normálního tvaru. U provedení prvních měřicích značek s líchoběžníkovým průřezem dostává se možností vytvářet zobrazení osvětlovacího tělesa použitého ve zdroji světla ve značné větší vzdálenosti, popř. v nekonečné velké vzdálenosti, zejména je-li jedna strana HChOĎČŽIIÍIŠU parabolická vůči povrchu rohovky, aníž by se rozměry zařízení zvčtšdy. Výsledkom je podstatné vyšší přesnost při zjišťováíii topografie, zejména při vyšetřování rohovek složítějších tvarů. Použitím clonky dosahuje se vedle zlepšení ostrosti obrazu také vyšší přesností určení velikosti korektur pro daný topogratický úhel. U provedení zařízení s převodníkem optického obrazu v elektrický signál a s montorem je možné podstatně zkrátit čas potřebíiý pro získání konečné informace o tvaru povrchu rohovky a nastavení zařízení na vyšetřovanou rohovku je pro obsluhu méně namahíavé. Konečné řešení podle vynálezu umožňuje .automatizovat nastavení zařízenína povrch vyšetřovane rohovky, a tim zvýšit přesnost zjištování topografie povrchu rohovky vyloučením subjektivních chyb obsluhy při nastavování.V dalším jsou popsany příklady provádění způsobu zjišťoväní topograile povrchu rohovky podle vynálezu a na výkresoch jsou zobrazeny příklady provedení zařízení pro provádění tohoto způsobu podle vynálezu, na nichž znázorňujeObr. l schematicky zařízení pro zjišťováiíí topogratie povrchu rohovky podle vynálezu s odrážející pracovní plochou první měřicí značky, jejíž průřez je kruhový, a to V řezu vedeném podélnou optickou osou zařízení, obr. 2 část zařízení pro zjišťování topografie povrchu rohovky podle vynálezu. s odrážející pracovní plochou lichoběžníkovéiho průřezu prvni měřicí značky, .a to V řezu vedenom potlélnou optickou osou zařízení, obr. 3 část zařízení pro zjištování topogratie povrchu rohovky podle vynálezu s odrážející pracovní plochou a lichoběžníkovým průřezem první měřicí značky, přičemž jedna strana iichoběážnilçu představuje oblouk paraboly a ohnisko paraboly spadá v jedno místo s osou osvětlovacílio tělesa zdroje světla, -a to V řezu vedeném pOdÉlIlOu optickou osou zařízení, obr. 4 schematicky zařízení pro zjišťování topograiiiz povrchu rohovky podle vynálezu s přijímaxčeiii světla ve formě převodníku optického obrazu v elektrický signál, a to částečně V řezu vedeném podél optické osy zařízení, obr. 5 a obr 51 a funkční zapojení zařízení pro zjlštování top~oglr~afie povrchu rohovky podle vynálozu v provedení podle obr. 4, obr. 6 systém měřicích značek na citlivém prvku příjímače světla podle vynálezu, obr. 7 elektrické signály na výstupu převodníku optického obrazu v elektrický signál podle vynálezu, obr. 8 schematicky projekci paprsků dopadajících na povrch rohovky a od tohoto odražených na poledníkovou rovinu podle vynálezu, obr. 9 pohled ve směru šípky H na system měřicích značek znázornená na obr, 8 a rohovku s projekcí paprskfi podle vynálezu, obr. 1 D řez ve směru čáry X-X na obr. 9 aobr. 1.1 pohled na systém měřicích značek v rovine jiřljim-ače světle podle vynálezu.Způsob zjištování topogitaľie povrchu oční rohovky spočíva podle vynálezu v tom, že na rohovku se promítá systém měřicích značek,který sestává z množství prstencovitých prvních měřicích značek 9, vytvářejících při projekci na rohovku řadu soustředných obrazů knižnice, jakož i z druhýclli lineárních měřlcích značek 9, ktere kříží první měřicí značky 9 a při projekci na rohovku vytvářejí radiálni mřížku. U obdržeiíého plochého zobrazení tohoto systemu se změří souřadnice bodů zobrazení pro dané topograticke úhly,jakož i zakřlvení čer, které tvoří radiálni mřižku. V souhlase se změřenou velikostizakřlvení čar v r-adiální mřížce se pak připočítávrají korekční hodnoty k daným velikostem topogratických úhlů.Zařízení pro zjišťování topografíe povrchu oční ro-hovky obsahuje skříň 1 obr. 1, v níž je pomocí tubusu 2 upevněn objektiv 3. V tubusu 2 je v zadní ohnisková rovině objektívu 3 zabudovan-a clonk-a 4. Na tubusu 2 je uspořádán zdroj 5 světla s prstencovým osvětloveoím tělesem B, jehož střed 7 leží na optické ose 8 objektívu 3. Ve skřini 1 je upevněn systém měřicích značek 9 a ze skupiny druhých lineârnich měřicích značek 9, přičemž první skupina je tvořena množstvím prstencovitých prvních měřících značek 9, které jsou uspořádaný kolmo k optické ose 8 objektívu 3 za sebou v ~axiálním směru podél skříně 1 a skupina druhých lineárních měřicích značek 9 je tvořena čarami, které leží podél osy skříně 1 a protínají každou první měřicí značku H. U tohoto provedení zařízení mají první měřicí značky 9 odrážející pracovní plochu 10, na niž dopadají světelné paprsky ze zdroje 5 světla přímo. První měřicí značky 9 maji u tohoto provedení zařízení kruhový průřez 11. Na tubusu 2 je upevněno odstínění 12, které zabraňuje přímému dopadu světelnêho záření na rohovku. Clonka 4 je v tubusu 2 upevněna pomocí prvního kloubu 13. Ke skřini 1 je přlbudován jařijimač 14 světla, např. fotografická kamera. V přijímači 14 světla je na optické ose 8 objektívu 3 pomocí druheho kloubu 15 upevněno první zrcadlo 16, které vrhá svetelné zářeni na druhé zrc-adlo 17 pevně namontované v přijímači 14 světla, kterým je svetelné záření vrháno do okuláru 18, v jehož přední ohnisková rovine leží mřížka 19. Prvek citlivý na světlo, kupř. fotografický film 2 U, nalézá se V přijímači 14 světla v rovine, která je opticky vázána s rovinou mřížky 19 .a stojí kolmo na optickou osu łl objektívu 3. Skříň 1 může být ve svislem směru posouvána vůči první plošině 21, na níž je upevněno svislé první vedení 22, opatřene prvním závitem 23 a první drážkou 24 pro klín 28. Na skříni 1 je také uspořádáno svislé druhé Vedení 25 s klínem ležícím v první drážce 24 a s prstencovitým nákružkem 27. Na prvním vedení 12 je nasazena otočná šroubová matice 29,jířidržovaná prstencem 28. Svislý pohyb matice 29 je vymezen uvedeným uákružkem 27. Frní plošina 21 může být posouvána příčně k druhé plošině 31) a má první vodicí drážku 31 .a druhou vodicí drážku 31, kdežto v druhé plošině 30 jsou vytvoreny třetí vodicí drážka 33 a čtvrtá vodicí drážka 34, v nichž leží první kuličky 35 a druhé kuličky 36. Posuv první plošiny 21 je vymezen prvním dorazem 37 a druhým dorazem 33, ktere jsou upevněny na druhe plošině 3 U. Druhá plošina 3 U je uspořádána posuvné v podélném směru na základní desce 39 a má páté vodicí drážky 4 U, kdežto v základní desce 39 jsou vytvořeny šesté vodicí drážky 41, v nichž leží třetí kuličky 42 a čtvrté kulíčky 43. Posuv druhéplošiny 30 je vymezen třetím dorazem 44 a čtvrtým dorazem 45, které jsou upevněny na základní desce 39.jiné provedení zařízení pro zjišťování topografie povrchu oční rohcvky se liší od p 0 psané varianty tím, že první měřicí značky 9 mají lichoběžníkový průřez 46 obr. 2.Další varianta zařízení pro zjišťování topografig povrchu oční rohovky se liší od zařízení podla obr. 1 tím, že první měřicí značky 9 mají liclioběžníkový průřez 48 obr 3,přičemž stsr-.tna iichoběžníku přivrácená k optické ose ii objekťvu 3 je tvořena parabolickým (Jbloukem 47, jehož parabolícke ohnisko FP leží na ose 48 osvětlovacího tělesa 6 zdroje 5 světla, přičemž osa všech paraboi je skloněna vůči optické ose 8 pod různým úhlem od 10 do 90 °.Pro zjeduolusení výrobní technologie prvních měřicích značek 9 lze uvedenou stranu lichoběžníkoveho piiiřezu 45 provést bez znstslného zmenšení přesností ve formě kruhového oblouku 47 s vhodné zvoleným poloměrem a. s odpovídajícími sonřarlnicemi středu, dostatečně přesně eiproxímujícího p~äfü~ bolícký piblouk.Provedení zařízení pro zjistováíií topogratie povrchu oční rohovky znázorněné na obr. 4 se liší od provedení podle obr. 1, obr. 2 a obr. 3 tím, že v tubusu 2 je zabudován převodník 49 optického obrazu v elektrický signál,který slouží jako přijímač 14 světla .a mění optický obraz v elektricke signály. S clonkou 4 upevněnou v tubusu 2 na prvním kloubu 13 je přes první táhlo 50 a druhé táhlo 51,opatřená třetím kloubem 52 a čtvrtým kloubem 53 spojen pohon 54, například elektromagnet. Druhé táhlo 51 leží vo třetím vedení 55, upevuěnćm na tubusu 2. U tohoto provedení zařízení může být skřín 1 posouváua svislo vůči první jilošině 21. Za tím účelem je na první plošině 21 trpevněno svislé první vedení 22. s druhou drážćkou 5 G. Skříň 1 má rovněž svislé třetí vedení 25 s prvním výstupkem 57, ložícim v druhé drážce 5 G, .a s ozubnící 50. Druhý výstupek 59 na třetím vedení 23 vymezuje svislý posuv skříně 1. Na první plošině 2.1 jsou opevnený nahoře první koncový vypínač ii a dole druhý koncový vypínač 91. Zařízení obsahuje pohon spojený se skříní 1 pro její posuv vůči základní desce 39. První elektromotor B 2 tohoto pohonu je opatřen šnekovým kolem G 3 a je postaven na první plošině 21. První plošina 21 může být posouvána příčně na druhe plrošině 30, která opět leží podelně posuvně na základní desce 39. Na druhe plošině 30 se nalézá druhý elektromotor B 4 uvedeného pohonu a třetí koncový vypínač 65 a čtvrtý konc-ový vypínač 69, přičemž na základní desce 39 jsou namontoväny třetí elektromotor 67 pohonu a pátý koncový vypínač B 8 a šestý koncový vypínač 69. Hřídel jak druhého elektroínotoru 64, tak třetího elektromotoru 67 jsou opatřeny hrubými závity 71 a druhá jnlošína 30 a první plošina 21 majítotožné díry 72, do nichž zabírají hřídele 70 druhého elektroinotoru B 4 »a třetího elektromotoru 67.Převodník 49 opťckého obrazu v elektrický signál je přes první řídící jednotku 74 elektricky spojen s prvním tvuirovačem 75 elektrického signálu pro vytirářrzní elektrických signálů, které odpovídají hudnotám souřadnic bodů povrchu oční rohovky. Přes první řídící jednotku 74 jsou v elektrickém spojení s převodníkem 49 optického obrazu v elektrický signál také monitor 70, druhý tvarovač 77 elektrického signálu pro vytváření elektrických signálů, které odpovídají střední hodnotě šířky zobrazení střední kružnžce v systému měřícíclt značek, a třetí tvarovač 78 elektrického signálu pro tvarování elektrických signálu, které odpovídají hodnotám souřadnic zobrazené střední kružníce systemu měřicích značek.s prvním elektromotorem, druhým elektromotorem E 4 a třetím elektromotorem 67, patřicími k pohonu skiíně 1, jsou elektricky spojený výstupy druhé řídící jednotky 79, její vstupy jsou připojeny k druhemu tvarovači 77 elektrického signálu a k třetimu tvarovači 78 elektrického signálu. Druhá řídící jednotka 79 je elektricky spojene s jyohonem 54 clonky 4, jakož i s prvním koncovým vypínačem 60, druhým koncovým vypínuačem 61, třetím koncovým vypínačem S 5,čtvrtým koncovým vypínačem 55, jiíitýrm koncovým vypínačeni 63, šestým koncovým vypínačem 69 a sedmým koncovým vypínačem 73. K první řídící jednotce 74 a k druhé řídící jednotce 79 .a k prvnímu tvarovači 75 elektrického signálu a třetímu tvarovači 78 elektrického signálu je připojen řídící pult 80 zařízení.První řídící jednotka 74 DŤBVOÓUÍKU 49 optického obrazu v elektrický signál (obr. Sa,5 a obsahuje u tohoto provedení zařízení generátor 81 impulsů, který je elektricky spojen s prvním vstupom 02 prvního čĺtače 83 ímpulsů. První výstup 84 prvního čítwače 83 impulsů je připojen k prvnímu vstupu 05 prvního sinusove-kosiríového převodníku 835. Druhý výstup 87 prvního čítarêeďłš impulsů je spojen s prvním vstupein 08 druheho čítače 89 impulsü, jehož první výstup 90 je spojen s druhým vstupom 91 prvního sinuSOVě-KOSWIOVŠĎO převodníku 83, jehož první výstup 91 je přes první číslicově-analogový prevodník 93 spojen s prvním vstupem 94 převodníku 4 optického obrazu v elektrický signäl, to jest, se svisle vychylujícími deskami obrazovky, přičemž druhý výstup 95 prvního sinusově-kosiuoveho převodníku 88 je připojeu přes druhý číslícově-.analogový převodník 96 k druhému. vstupu 97 převodníku 49 optického obrazu v elektrický signál. tj. k vodorovné vychylujicím Lteskám obrazovky. Výstup 93 jařevodníku 49 optického obrazu v elektrický signál je přes analogove-číslicový prevodník 99 spojen s prvním vstupem 100 prvního lir-adloveho ob

MPK / Značky

MPK: G02C 7/04, A61B 3/10

Značky: provádění, topografie, povrchu, zjišťování, rohovky, oční, způsob, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-237913-zpusob-zjistovani-topografie-povrchu-ocni-rohovky-a-zarizeni-pro-jeho-provadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zjišťování topografie povrchu oční rohovky a zařízení pro jeho provádění</a>

Podobne patenty