Korozívna ochrana kovov

Číslo patentu: E 966

Dátum: 23.09.2003

Autori: Albert Philipp, Just Eckhard, Müh Ekkehard

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka špeciálneho povlaku na kove na ochranu proti korózii, spôsob výroby takéhoto povlaku a jehoAntikorózne prípravky na kovy a rovnako tak promotory adhézie (označované nižšie ako priméry) na báze organosilánov alebo tiež Siozsol sú známe už dlho a sú opísané v diverznej forme. Avšak známe systémy stále ponechávajú určitý priestorna zlepšovanie nedostatkov pozostávajúcich metód.Bežné spôsoby výroby antikoróznych vrstiev na kovových povrchoch zahŕňajú chromátovanie, fosfátovanie, poťahovanie aPriemyselný význam chromátovania sa v súčasnej dobe kontinuálne znižuje v dôsledku toxikologických problémov a zodpovedajúcej reklasifikácii chromátov (Smernice EU 2000/53/BG). Napriek dobrých schopností chromátovania poskytovať korozívnu ochranu je teda všeobecne vývoj novýchchrómu-zbavených systémov predmetom vysokého záujmu.Spôsoby fosfátovania ocele, železa, zinku a hliníka majú dlhý a rozsiahly stav techniky. Fosfátovanie V kombinácii s poťahovanim je dostačujúce na poskytnutie celkovo prijateľnej korozívnej kontroly, zatiaľ čo tieto dva systémy samostatneElektrolyticky produkované ochranné kyslíkové fólie na kovoch, akými sú napríklad hliník alebo titán, napriekposkytovania adekvátnej ochrany proti korózii, vykazujú privyžaduje veľké množstvo energie.Súčasný vývoj sa zameriava na nanášanie dokonalých jednovrstvových fólii na povrchy kovu, alebo pracuje 5 konverznými povlakmi céru Galvanotechnik 92 (12), 2001, 3243.Ďalšími prístupmi, ktoré vylučujú chromáty (VI), sú formulácia, ktoré obsahujú chromité ióny (III) a ktoré tedanemôžu byť považované za zbavené ťažkých kovov.Ekologické antikorózne vrstvy je možné získať za použitia silánov a tiež hydrolyzovaných silánov (W 0 98/19798,W 0 OO/46310) alebo za použitia sol-gélových kondenzátov na báze silánov (US 5 200 275).Pri poťahovani povrchov sa kovové substráty spravidla najprv odmastia a čistia. Tieto čistiace kroky môžu zahŕňať aplikáciu organických rozpúšťadiel a tiež alkalické a kyslé moriace postupy Metalloberflache, 29 (10), 1975, 517. Silány sa hydrolyzujú vo vodných roztokoch alebo aspoň roztokoch obsahujúcich vodu, a potom sa uvádzajú do styku s povrchom kovu norením, nástrekom a/alebo rotačným nanášaním.Vytvrdzovanie alebo kondenzácia sa uskutočňuje na vzduchu priteplote miestnosti alebo za zvýšenej teploty.W 0 98/30735 opisuje dvojité poťahovanie kovu za použitia organosilánových roztokov. Hrúbky fólie získané v tomtoprípade sa spravidla pohybujú medzi 10 nm a 100 nm.Sol-gélové systémy (ďalej tiež označené ako sol) sa pripravia pomocou kyslého alebo bázického katalyzátora z hydrolyzovateľných silikónových zlúćenín, často V kombináciiúčely sa zložky hydrolyzujú spoločne a prevádzajú na sol alebo qel. Použitým rozpúšťadlom/riedidlom môže byť ajalkohol, ktorý sa tiež tvorí pocas hydrolýzy zlúčenin. Poťahovú kompoziciu je možné potom aplikovať na kovové substráty pomocou vyššie zmienených spôsobov poťahovania. Foťahová kompozícia sa výhodne aplikuje vo forme suchej fólie majúcej hrúbku 1 ni až 50 m bez toho, aby sa zamýšľalo ďalšie finálne poťahovanie hornou poťahovou vrstvou materiáluEP l l 3 O 066 Al opisuje povrchy kovov chránené proti korózii, ktoré boli napred ošetrené silánovou kompozíciou a nasledovne potiahnuté polyamidovou zlúčeninou za použitia extrudácie. Základom použitej silánovej kompozície obsahujúcej vodu a obsahujúcej alkohol sú okrem iného hydrolyzáty, kondenzáty a/alebo ko-kondenzáty, vychádzajúce z alkoxysilánov Q, ktoré nesú funkčné skupiny, ako napríklad aminoalkylalkoxy-silány, a alkoxysilány M, ako napríklad alkylalkoxysilány, alkenylalkoxysilány a tetraalkoxysilány,pričom súčet zložiek M a Q je prítomný v molárnoni pomereCieľom vynálezu je poskytnúť ďalší prostriedok na ochranu kovu proti korózii. Zvláštny záujem konkrétne patril ochrane povrchu medi, hliníka a hliníkových zliatín proti korózii pomocou povlaku. Ďalším cieľom bolo nájsť vysokoúčinný ale súčasne ekologický roztok.Tento ciel bol teda dosiahnutý podľa vynálezu, ktorý jePrekvapivo sa zistilo, že zvlášť účinné antikorózne povlaky je možné na povrchu kovu získať porovnateľneípadne ošetrí povrch kovu, 1 C 5 H- a na povrch kovu sa aplikuje sol obsahujúci silikónové zlúčeniny a majúci pH od l do 6,- pokiaľ je to žiadúce, potom sa čiastočne alebo celkom suší nanesená fólia solu,- fólia solu sa výhodne potiahne monomérnym alebo tiež čiastočne hydrolyzovaným alebo oligomérnym organosilánom,- solova a organosilánová fólia sa vysuši a vytvrdí a- pokiaľ je to žiadúce, potom sa jedna alebo viacej potahových fólií nanesie na takto získaný vrstvený systém, to je povlaky sa nanesú, vysušia a tiežvynález teda poskytuje povlak poskytujúci ochranu proti korózii na kove, ktorý zahŕňa nasledujúce poradie vrstiev(ii) vytvrdenú vrstvu na báze solu obsahujúceho silikónové zlúčeniny a majúceho pH od 1 do 6, kde je sol použitý na prípravu vrstvy solu (ii) založený na aspoň jednom tetraalkoxysiláne a/alebo aspoň jednom alkylalkoxysiláne.(iii) vytvrdenú vrstvu na báze aspoň jedného organo-silánu zvoleného zo skupiny pozostávajúcej z 3-aminopropyltrimetoxysilánu, 3-aminopropyltrietoxysilánu, N(2-aminoetyl)-3-aminopropyltrimetoxysilánu, N-(2-aminoetyl)-3-aminopropyltrietoxysilánu, N-(2-amino etyl)-3-aminopropylmetyldimetoxysilánu, N-(2-aminoetyl) 3-aminopropyl-metyldietoxysilánu, N,N-di-(2-aminoetyl)3-aminopropyltrimetoxysilánu, N,N-di-(2-aminoetyl)-3 aminopropyltrietoxysilánu, N-N-(2-aminoetyl)-2 aminoetyl)-3-aminopropyltrimetoxysilánu, N-N-(2

MPK / Značky

MPK: C09D 4/00, C23C 22/05, B05D 7/00

Značky: kovov, korozívna, ochrana

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e966-korozivna-ochrana-kovov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Korozívna ochrana kovov</a>

Podobne patenty