Predná zostava automobilového vozidla obsahujúca štít predného nárazníka

Číslo patentu: E 9269

Dátum: 22.12.2009

Autori: Gonin Vincent, Dufee Julien, Droz Bartholet Laurent

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predná zostava automobilového vozidla obsahujúca štít predného0001 Vynález sa týka prednej zostavy automobilového vozidla typu obsahujúceho najmenej dve dvojice predných pozdĺžnych nosníkov rámu automobilového vozidla a oporné a upevňovacie dosky na predných koncoch0002 Moderné automobilová vozidlá sú vytvorené tak, aby mohli vhodným spôsobom reagovat na rôzne typy možných čelných nárazov, ako nárazy malou rýchlosťou alebo parkovacie nárazy pre rýchlosť od 2,5 do 4 km/h (ECE 42),nárazy strednou rýchlosťou alebo opravitelné nárazy pre rýchlosť okolo 16 km/h (Danner) a nárazy veľkou rýchlosťou (medzi 56 a 65 km/h).0003 Moderné automobilové vozidlá sú tiež riešené tak, aby bola zaistenáochrana chodca pri zrážke s chodcom, najmä ochrana nôh a bedier chodca.0004 Je možné uvažovať o prednej zostave obsahujúcej horný kovový nosník náraznika, upevnený ku koncom horných predných pozdĺžnych nosníkov hornej trasy (hlavné nosiče) prostredníctvom prvých kovových absorbérov nárazov, osadených na hornom nosníku náraznika, a dolný nosník náraznika upevnený ku koncom dolných predných pozdĺžnych nosníkov dolnej trasy(predĺženie pomocného rámu) prostrednictvom druhých absorbérov nárazovz kovu alebo z plastu, osadených na dolnom nosníku náraznika. 0005 Takáto zostava je však zložité. a drahá z hľadiska výroby aj inštalácie.0006 EP 1 698 520 A 1, EP 1 419 936 A 1 a EP 1 000 840 A 2 popisujú predné zostavy obsahujúce samostatné nosníky náraznika.0007 Cieľom vynálezu je navrhnúť prednú zostavu umožňujúcu vhodnýmspôsobom reagovat na nárazy pri zrážke s chodcom a nárazy pri malej astrednej rýchlosti, ktorá by bola súčasne jednoduchá a vyžadovala malé0008 Na tento účel vynález navrhuje prednú zostavu automobilového vozidla vyššie uvedeného typu, vyznačujúcu sa tým, že obsahuje štít predného nárazníka, ktorý obsahuje monoblokový plastový rám tvorený horným nosníkom nárazníka, dolným nosníkom nárazníka a dvoma stĺpikmi spájajúcimi horný nosník nárazníka a dolný nosník nárazníka, pričom stĺpiky rámu sú prispôsobené na pôsobenie ako absorbéry nárazov a sú upevnené v priamom0009 Podľa ďalších uskutočnení má predna zostava jeden alebo viac z nasledujúcich znakov, uvažovaných samostatne alebo vo všetkých technicky možných kombináciách- stĺpiky majú hrúbku medzi 120 a 220 mm- stĺpiky sú upevnené k doskám priskrutkovanim a/alebo prilepením- stĺpiky majú komôrkovitú štruktúru tvorenú komôrkami prebíehajúcimi v pozdĺžnom smere cez stĺpiky a otvorenými na zadnom a/alebo prednom líci štítu- každý stĺpik obsahuje prvé slepé komôrky, uzatvorené na strane zadného Iica a otvorené na strane predného líca, a druhé slepé komôrky, otvorené na strane zadného líca a uzatvorené na strane predného líca- horný nosník nárazníka je dvojitý a má dve priečky, ležiace vo vzájomnom zvislom odstupe- každá dvojica pozdĺžnych nosníkov obsahuje horný pozdĺžny nosník a dolný pozdĺžny nosník, vzájomne spojené spoločnou upevňovacou doskou,prebiehajúcou po celej výške oddeľujúcou horný pozdĺžny nosník od dolného pozdĺžneho nosníka, pričom každý stĺpik je priložený k spoločnej doske po v podstate celej jej výške- zostava obsahuje najmenej jedno predné rebro na absorpciu nárazu pri zrážke s chodcom, ktoré vyčnieva dopredu zo stĺpika a- predné rebro na absorpciu nárazu pri zrážke s chodcom je predĺžené do strany na dosadnutie k jednému z horného nosníka nárazníka a dolného0010 Vynález sa tiež týka štítu predného nárazníka pre automobilové vozidlo, typu s monoblokovým rámom tvoreným horným nosnikom nárazníka,dolným nosníkom nárazníka a dvoma stĺpikmi spájajúcimi horný nosník nárazníka a dolný nosník nárazníka, pričom štít je vytvorený na zabudovanie do prednej zostavy automobilového vozidla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich .nárokov, pričom stĺpiky štítu sú prispôsobené na pôsobenieako absorbéry nárazov a sú upevnené v priamom opretí o dosky.0011 VynáIez a jeho výhody budú lepšie pochopené po prečítaní nasledujúceho opisu, poskytovaného len ako príklad, a sodvolaním sa na pripojené výkresy, na ktorých- obrázok 1 je schematický perspektívny pohľad na prvú prednú nárazníkovú zostavu podla vynálezu, v rozloženom stave- obrázok 2 je bokorysný rez zostavou z obrázka 1 a- obrázok 3 je perspektívny trojštvrtinový pohľad zozadu na štít predného nárazníka z obrázka 1 a 2- obrázok 4 je pohľad analogický ako pohľad z obrázka 3, na štít predného nárazníka podľa variantu a- obrázky 5 a 6 sú pohľady analogické ako pohľady z obrázkov 1 a 2 na druhúprednú nárazníkovú zostavu podľa vynálezu.0012 V nasledujúcom opise sa termínom orientácia rozumie týkajúci sa obvyklej orientácie automobilových vozidiel, vyznačené na obrázku 1 šipkou Sorientovanou dopredu v smere pozdĺžnej orientácie automobilového vozidla.0013 Ako je znázornené na obrázkoch 1 a 2, obsahuje automobilová vozidlo 2 rám 4 obsahujúci prednú časť 6, štít 8 predného nárazníka uložený na prednom konci prednej časti 6 na chránenie prednej časti 6 v prípade nárazu, aplášť 9 nárazníka na krytie štítu 8.0014 Predná část 6 obsahuje hornú časť (hornú trasu, voíe haute) 10obsahujúcu dvojicu horných pozdĺžnych nosníkov 12, alebo nosičov nárazníka, EP 2233 368 B E-235/ll-ľšpozdĺžnych nosníkov 16, alebo predĺženie pomocného rámu.0015 Horné pozdĺžne nosníky 12 prebiehajú v pozdĺžnom smere a sú uloženéso vzájomným priečnym odstupom.0016 Dolné pozdĺžne nosníky 16 prebiehajú v pozdĺžnom smere a sú uložené so vzájomným priečnym odstupom. Priečna odstupová vzdialenosť medzi dolnými pozdĺžnymi nosníkmi 16 je v podstate rovnako veľká ako priečnaodstupová vzdialenosť medzi hornými pozdĺžnymi nosníkmi 12.0017 Horné pozdĺžne nosníky 12 sú kalibrované na to, aby prijímali bez vybočenia maximálnu axiálnu silu medzi 80 kN a 100 kN. Dolné pozdĺžne nosníky 16 sú kalibrované na to, aby prijímali bez vybočení maximálnu axiálnu silu medzi 25 kN a 45 kN. Pri určitých vozidlách s prejazdnými proñlmí odchylnými od priemeru sa môžu navrhované rozsahy kalibrácie od seba ľahkolíšiť, bez toho aby sa opustil rámec vynálezu.0018 Horné pozdĺžne nosníky 12 sú určené k tomu, aby sa medzi ne vložilo aspoň sčasti predné čelo 18. Predné čelo 18 je znázornené na obrázku 1 schematicky bodkočiarkovaným obdĺžnikom. Ako je známe, obsahuje predné čelo 18 nosný rám nesúci funkčné ústrojenstvo chladiaceho systému sústrojenstva hnacieho motoru a/alebo klimatizačného systému, ako jedenalebo viac chladičov a sústrojenstva motora s ventilátorom.0019 Predné čelo 18 je upevnené k horným pozdĺžnym nosnikom 12 a k pozdĺžnym nosnikom nesúcim blatníky karosérie a ležiacim nad hornými pozdĺžnymi nosníkmi a zapustené smerom dozadu vzhľadom k horným0020 Predné čelo 18 je uložené zapustené smerom dozadu za prednýmikoncami horných pozdĺžnych nosníkov 12 a dolných pozdĺžnych nosníkov 16.

MPK / Značky

MPK: B62D 25/08, B60R 19/12

Značky: vozidla, predná, nárazníka, predného, zostava, štít, obsahujúca, automobilového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e9269-predna-zostava-automobiloveho-vozidla-obsahujuca-stit-predneho-naraznika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predná zostava automobilového vozidla obsahujúca štít predného nárazníka</a>

Podobne patenty