Posuvné dvere pre motorové vozidlo

Číslo patentu: E 9207

Dátum: 08.02.2008

Autori: Heuel Gerhard, Rottmann Ralf, Tillmann Peter

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka posuvných dverí pre vozidlo, osobitne pre motorové vozidlo, ktoré na svojej vnútornej strane majú vodiacu koľajnicu, ktorá je uložená pozdĺžne posuvne v klzných saniach.0002 Podobné posuvné dvere sú známe z patentového spisu EP 1 721 768 Al.0003 Z patentového spisu DE 199 21 877 Al sú známe posuvné dvere pre vozidlo, v ktorom je vodiaca koľajnica vyhotovená na karosérii a možno ju zakryť pomocou otočného krytu.0004 Z patentového spisu GB 738 486 A sú známe posuvné dvere podľa definície patentového nároku 1.0005 Úlohou vynálezu je navrhnúť zdokonalené posuvné dvere pre vozidlo.0006 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená pomocou charakteristických vlastností patentového nároku l. Posuvné dvere sa vyznačujú krytom pre vodiacu koľajnicu. Tým, že pre vodiacu koľajnicu je navrhnutý kryt, môže byť vyhotovené homogénne vnútorné obloženie dverí.0007 Kryt je vytvorený ako žalúzie alebo roleta.0008 Kryt je spojený s klznými saňami. Pri pohybe klznýchsaní sa súčasne pohybuje kryt.0009 Výhodné je, ak je kryt spojený s klznými saňami rozoberateľným spojom.0010 Kryt má ozubenie. Ozubenie krytu zaberá do zodpovedajúceho ozubenia, ktoré je vyhotovené na klznýchsaniach. Tým sa môže montáž krytu zjednodušiť. 0011 Výhodné ďalšie vyhotovenia sú opísané v doplňujúcich0012 Výhodné je, ak je kryt vyrobený 2 plastu. gryt môže byť vyrobený z jednozložkového plastu (lK ~ 1-komponentného). Jevšak taktiež možné vyrobiť kryt z dvojzložkového plastu (ZK).Osobitne vhodné kombinácie pre ZK-plasty sú ABS (2 anglickéhoAcrylonitrile Butadiene Styrene - polybutadien-g-(akrylonitril stat-styrén)) a TPE Thermo-Plastic Elastomer - termoplastový elastomér). Ďalej je osobitne vhodná kombinácia ABS a SEBS(Styrene Ethyl-Butylene Styrene). Ďalej môžu byť použite 2 Kplasty, pri ktorých jedna zložka môže byť vytvorenáz dekoratívnej fólie. Dekoratívna fólia môže mať najma dekor dreva alebo hliníkový dekor. Podľa ďalšieho výhodneho vyhotovenia môže materiál krytu, najmä plastický materiál krytu,byť opatrený poťahom najmä z textílie alebo 2 kože. Na kryt sú osobitne vhodné dvojzložkové plasty, ale aj iné materiály, ako napríklad zosilnené fólie.0013 Ďalšie výhodne vyhotovenie sa vyznačuje tým, že kryt je vedený vo Vodidlách. Vodidlá môžu byť vyhotovené na posuvnýchdverách. Výhodné je použitie jednej hornej a jednej dolnej0014 Vodidlá môžu byť pripevnené na vnútornom obložení posuvných dveri. Pripevnenie môže byť vyhotovené ako rozoberateľný alebo permanentný spoj. Najmä môžu vodidlá, respektíve vodiace dráhy, byť zlepené s posuvnými dverami,respektive s ich vnútorným obloženim.0015 Výhodné je, ak je na pohon vodiacej koľajnice osadený motor. Pritom môže ísť o elektromotor a/alebo prevodový motor. Motor je prednostne osadený na klzných saniach. Pomocou motora môže byt vodiaca koľajnica poháňaná relativne ku klzným saniam. 0016 Ďalšie výhodné vyhotovenie sa vyznačuje tým, že klzne sane sú otočne uložené na kĺbovom závese, ktorý je otočne uložený na vozidle.0017 Výhodne je, ak je na pohon klbového závesu osadený motor. Motor je prednostne osadený na vozidle, respektíve na motorovom vozidle. Môže ísť o elektromotor a/alebo prevodový motor. Pomocou motora môže byť kĺbový záves pretoćený.0018 Ďalšie výhodne vyhotovenie sa vyznačuje tým, že posuvnédvere možno na vozidle aretovať na konci odvratenom od kĺbovehozávesu. Prednostne možno posuvné dvere áretovať tak, že na mieste aretácie sa pri pretočení kĺbového závesu umožní dĺžková kompenzácia a zabezpečí sa možnosť otočenia.0019 Toto sa prednostné dosiahne tým, že na vozidle je osadený kĺbový čap pre kĺbovú kulisu na posuvných dverách. Usporiadanie sa môže vyhotoviť aj obrátene v tom pripade je kĺbový čap vyhotovený na posuvných dverách a kĺbová kulisa je osadená na vozidle. Prednostne ide o otvorenú kĺbovú kulisu, do ktorej môže preniknúť kĺbový čap a ktorá môže kĺbový čap opustiť. Osobitne vhodné sú kĺbové kulisy V tvare písmena U. Kĺbový čap a kĺbová kulisa sú takým spôsobom prednostné usporiadané a vzájomne zladené, že vedú posuvné dvere do0020 Vynález sa dalej týka vozidla, najmä motorového vozidla, ktoré sa vyznačuje posuvnými dverami podľa vynálezu. 0021 Príklad vyhotovenia vynálezu je V ďalšom texte podrobnevysvetlený na základe priložených výkresov. Na výkresoch jeObr. 1 Časť karosérie motorového vozidla s čiastočne otvorenými posuvnými dverami v boćnom pohľade, Obr. 2 karoséria podľa obr. 1 v pohľade zhora, Obr. 3 posuvné dvere podľa obr. 1 a 2 V otvorenom stave v bočnom pohľade, Obr. 4 posuvné dvere podľa obr. 3 v pohľade zhora, Obr. 5 kĺbový záves a jemu pridružené konštrukčné diely v perspektívnom pohľade, Obr. 6 konštrukčné diely podľa obr. 5, avšak bez vlastnýchkonštrukčných dielov karosérie, Obr. 7 klzne sane a im pridružene konštrukčné dielyv perspektívnom pohľade, Obr. 8 konštrukčné diely podľa obr. 7, avšak bez vlastnýchdielov klzných saní,Obr. 9 posuvné dvere V pohľade zvnútra,Obr. lO zvislý rez posuvnými dverami podľa obr. 9, Obr. 11 posuvné dvere podľa obr. 9 a 10 s krytom pre vodiacukoľajnicu v pohľade zvnútra, a Obr. 12 posuvné dvere podľa obr. ll vo zvislom reze.0022 Na obr. 1 a 2 sú uvedené posuvné dvere l, ktoré sú čiastočne otvorené voči karosérii 2 motorového vozidla. Posuvné dvere l majú na svojej vnútornej strane vodiacu koľajnicu 3,ktorá je pozdĺžne posuvne uložená v klzných saniach 4.0023 Na karosérii 2 je otočne uložený kĺbový záves 5. Na druhom konci kĺbového závesu 5 sú otočne uložené klzné sane 4. 0024 Pri otvorení posuvných dverí l sú tieto najprv z uzavretej polohy (na výkrese nie je zobrazené) pootočené do čiastočne otvorenej polohy, ktorá je zobrazená na obr. 1 a 2. Toto sa deje pomocou pootočenia kĺbového závesu 5. Aby bol umožnený tento výkyvný pohyb, je na konci posuvných dverí 1 ležiacich oproti kĺbovému závesu 5, v zobrazenom príklade vyhotovenia, teda na prednom konci posuvných dveri 1, osadená kĺbová kulisa 6 V tvare písmena U. Kĺbová kulisa 6 v tvarevozidla. Je na svojom, od kĺbového závesu 5 odvrátenom, tedaV príklade vyhotovenia prednom konci, otvorená. Do kĺbovejkulisy 6 V tvare písmena U zapadá kĺbový ćap 7, ktorý vyćnieva

MPK / Značky

MPK: B60J 5/06, E05D 15/10, E05F 15/14

Značky: motorové, vozidlo, dveře, posuvné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e9207-posuvne-dvere-pre-motorove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posuvné dvere pre motorové vozidlo</a>

Podobne patenty