Injektor v podobe pera s objímkou na navolenie dávky

Číslo patentu: E 9201

Dátum: 03.03.2004

Autori: Perkins Robert, Plumptre David Aubrey, Veasey Robert Frederick

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka injektorov v podobe pera, to znamená, injektorov toho druhu, ktorý umožňuje injekčné podávanie liečivých produktov z viacdávkovej náplne. Tento vynález sa týkanajmä takých injektorov, kde môže užívateľ nastaviť dávku.Take injektory majú použitie tam, kde sa vyskytuje pravidelné podávanie injekcie osobami bez formálneho zdravotníckeho školenia. To je vo zvýšenej miere bežné medzi osobami trpiacimi diabetom, kde samoliečba takým osobám umožňuje vykonávať si účinne zásahy na zvládnutie svojho diabetu.Tieto okolnosti kladú viacero požiadaviek na injektory v podobe pera tohto druhu. Taký injektor musí byt konštrukčne robustný, a napriek tomu sa musí dat ľahko použiť vzhľadom na manipuláciu sjednotlivými časťami, tak aj vzhľadom na pochopenie jeho funkcie užívateľom. V prípade diabetikov bude mnoho užívateľov fyzicky zoslabnutých a môžu mať tiež zhoršený zrak. Tam, kde má byť injektor skôr na jedno, než na opakované použitie, by injektor mal bytvýrobne lacný a ľahko zlikvidovateľný (výhodne by mal byť recyklovateľný).Výhodou tohto vynálezu je, že sa poskytuje vylepšený injektor v podobe pera.Podľa prvej podoby tohto vynálezu obsahuje injektor v podobe pera plášť.piestnu tyčku uspôsobenú na ovládanie cez plášť, objímku na navolenie dávky, umiestnenú medzi plášťom a piestnou tyčkou, pričom objímka na navolenie dávky má skrutkovitý závit prvého stúpania, hnaciu objímku umiestnenú medzi objímkou na navolenie dávky a piestnu tyčku, pričom hnacia objímka má skrutkovitú drážku druhého stúpania, pričom prvé stúpanie skrutkovitého závitu a druhe stúpanie skrutkovitej drážky sú rovnaké,vyznačujúce sa tým, žepiestna tyčka má na prvom konci prvú závitom vybavenú časť a na druhom konci druhú závitom vybavenú časť, pričom vložka alebo radiálne smerom dovnútra siahajúci prírubový lem sú umiestnené V plášti,cez ktorý sa nože otáčať prvá, závitom vybavená časť piestnej tyčky, pričom objímka na navolenie dávkyje otočná voči plašťu a vložke.pričom hnacia objímka je rozoberateľne pripojená k objímke na navolenie dávky a pripojená kpiestnej tyčke na otáčanie voči nej pozdĺž druhej. závitom vybavenej časti piestnej tyčky, pričom na objímke na navolenie dávky je umiestnené tlačidlo otočné voči objímke na navolenie dávky a sú prítomné spojkové prostriedky, ktoré po stlačení tlačidla dovoľujú otáčanie medzi objímkouna navolenie dávky a hnacou objímkou.Injektor ďalej výhodne obsahuje maticu, ktorá je otočná voči hnacej objimke a axiálneposunuteľná, ale nie otočná voči plášťu.Hnacia objímka je výhodnejšie vybavená na prvom konci prvým prírubovým lemom a druhým prírubovým lemom so závítom medzi prvým prírubovým lemom a druhým prírubovým lemom,pričom matica je umiestnená medzi prvým prírubovým lemom a druhým prírubovým lemom aje pripojená k plášťu drážkovými prostriedkami. Prvá radiálna zarážka môže byť navyše vybavená na druhom čele matice a druhá radiálna zarážka môže byť vybavená na prvom čele druhéhoprírubového lemu. Prvý závit piestnej tyčky je výhodne umiestnený opačne voči druhému závitu piestnej tyčky.Druhý koniec spojkových prostriedkov je výhodne vybavený skupinou špicatých zubov uspô sobených na záber s druhým koncom objimky na navoleníe dávky.Injektor v podobe pera ďalej výhodne zahŕňa klikací prostriedok umiestnený medzi spojkovýmiprostriedkami a drážkovými prostriedkami vybavenými na plášti.Klikací prostriedok výhodnejšie obsahuje objímku vybavenú na prvom konci skrutkovito sa rozprestierajúcim ramienkom, pričom voľný koniec ramienka má ozubený člen a na druhom konci vybavenú skupinu obvodovo smerovaných pilovitých zubov, Lrspôsobených na záber so zodpovedajúcou skupinou obvodovo umiestnených pilovitých zubov vybavených na spojko vých prostriedkoch.Klikací prostriedok alternatívne obsahuje objímku vybavenú na prvom konci najmenej jedným skrutkovito sa rozprestierąjúciiii ramicnkom a najmenej jedným pružinovým členom, pričom voľný koniec ramienka má ozubený člen a na druhom konci skupinu obvodovo smerujúcich pilovitých zubov, uspôsobených pre záber so zodpovedajúcou skupinou obvodovo smerujúcichpilovitých zubov vybavených na spojkových prostriedkoch.Hlavný plášť je výhodne vybavený viacerýmizarážkamí maximálnej dávky príspôsobenými na to, aby k nim priľahla radiálna zarážka, vybavená na objimke na navolenie dávky. Výhodnejšie aspoň jedna zo zarážok maximálnej dávky obsahuje radiálnu zarážku umiestnenú medzi skrutkovitým rebrom a prostriedkami tvoriacimi drážky, vybavenými na druhom konci plášťa. Aspoň jedna zo zarážok maximálnej dávky alternatívne obsahuje časť vyvýšenej okienkovejčastí vybavenej na druhom konci plášťa.Objímka na navolenie dávky je výhodne vybavená skupinou radiálne sa rozprestierajúcich členov uspôsobených na priľahnutie k zodpovedajúcej skupine radiálnych zarážok vybavenýchna druhom konci plášťa. Vynález bude teraz opisaný s odkazom na priložené výkresy, na ktorýchobrázok 1 znázorňuje pohľad v reze na injektor v podobe pera podľa predloženého vynálezuv prvej polohe s plnou náplňou, obrázok 2 znázorňuje pohľad v reze na injektor v podobe pera podľa obrázku l v druhej polohe, kedy je navolená maximálna prvá dávka, obrázok 3 znázorňuje pohľad v reze na ínjektor v podobe pera podľa obrázku l v tretej polohe, kedy bola vydaná maximálna prvá dávka, obrázok 4 znázorňuje pohľad v reze na injektor v podobe pera podľa obrázku l v štvrtej polohe, kedy bola navolená štvrtá, posledná dávka, obrázok 5 znázorňuje pohľad v reze na injektor v podobe pera podľa obrázku l v piatej polohe, kedy bola vydaná posledná dávka,obrázok 6 znázorňuje v reze pohľad na prvý detail injektora v podobe pera podľa obrázku l, obrázok 7 znázorňuje v čiastočnom reze pohľad na druhý detail injektora v podobe pera podľaobrázku l , obrázok 8 znázorňuje v čiastočnom reze pohľad na tretí detail injcktora v podobe pera podľaobrázku l, obrázok 9 znázorňuje relatívny pohyb častí injektora v podobe pera. znázomeného na obrázku 1, v priebehu navolenía dávky, obrázok 10 znázorňuje relatívny pohyb častí injektora v podobe pera znázorneného na obrázku 1v priebehu voľby dávky, obrázok l l znázorňuje relatívny pohyb častí ínjektora v podobe pera znázorneného na obrázku lv priebehu vydávania dávky, obrázok 12 znázorňuje v čiastočnom reze pohľad na injektor v podobe pera podľa obrázku lv druhej polohe s navolenou maximálnou prvou dávkou, obrázok 13 znázorňuje v čiastočnom reze pohľad na injektor v podobe pera podľa obrázku lv štvrtej polohe s navolenou poslednou dávkou, obrázok 14 znázorňuje v čiastočnom reze pohľad na injektor v podobe pera podľa obrázku 1 budv prvej, v tretej alebo v piatej polohe, obrázok 15 znázorňuje v reze pohľad na prvú časť hlavného plášťa ínjektora v podobe peraobrázok 16 znázorňuje v reze pohľad na druhú časť hlavného plášťa injektora v podobe peraNajskôr sa odkazuje na obrázky 1 až S, na ktorých je zrejmý injektor v podobe pera podľa tohtonjektor v podobe pera obsahuje plášť, ktorý má prvú časť 2, uchovávajúcu náplň a druhú hlavnú plášťovú časť 4. Prvý koniec prostriedku 2, uchovávajúceho náplň a druhý koniec hlavného plášťa 4 sú k sebe pripevnené upevňovacimi prostriedkami 6. V znázornenom vyhotovení jeprostriedok 2. Lichovávajúci náplň, upevnený vo vnútri druhého konca hlavného plášľa 4.Náplň 8, z ktorej môže byt vydaný určitý počet dávok licčivćho produktu. je umiestnená v časti2, uchovávajúcej náplň. Piest lOje umiestnený v prvom konci náplne 8.

MPK / Značky

MPK: A61M 5/315

Značky: podobě, dávky, navolenie, injektor, objímkou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e9201-injektor-v-podobe-pera-s-objimkou-na-navolenie-davky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Injektor v podobe pera s objímkou na navolenie dávky</a>

Podobne patenty