Konfekčne zhotovený výrobok, opatrený švom alebo výšivkou

Číslo patentu: E 9131

Dátum: 01.12.2006

Autori: Wittmann Mathias, Gerstenlauer Michaela

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka konfekčne zhotoveného výrobku, ktorý je opatrený švom alebo výšivkou, so znakmi predvýznakovej časti patentového nároku 1.0002 Ku stavu techniky patrí, že pre zošívanie a tým na výrobu konfekčne zhotovených výrobkov, ako napríklad blúzok, nohavíc, šiat, sukni, horných častí odevov, kabátov, diek, stolovej a postelnej bielizne, sa používajú šijacie nite,ktoré pre zvýšenie uzatvorenia nite a tým jej spevnenia obsahujú termoplastickú zložku. Pritom môže táto termoplastická zložka, ktorá vyvoláva uzavretie nite zvnútra po priereze nite, bud byt použitá bud vo forme termoplastického prášku, ako je napríklad opísané v GB 1 270 174, alebo nájsť uplatnenie ako termoplastická niť, ktorá je uložená prevažne vo vnútri šijacej nite, ako je napríklad známe z EP 0 052 268. Vyššie uvedený termoplastický prášok je počas spriadacieho alebo zvlákñovacieho procesu nanášaný na východiskové materiály použité na výrobu šijacej nite alebo je termoplastická niť privádzaná v rámci zvlákñovacieho procesu, pričom v oboch prípadoch sa dbá na to, aby sa termoplastický prášok alebo termoplastická nit koncentrovali čo možno radiálne vnútri, takže povrch hotovej šijacej nite neobsahuje žiadne termoplastické súčasti alebo ich obsahuje len málo, aby sa tak zabránilo nežiaduce lepivosti pri spracovaní hotovej šijacej nite v konfekcii. Po uložení termoplastického materiálu (prášku alebo nite) sa potom niť podrobí tepelnému spracovaniu, a to s tým následkom, že sa termoplastický materiál roztaví a niťové systémy tvoriace šijaciu niť sa zvnútra navzájom zlepujú, aby sa tak, ako už bolo uvedené, zlepšilo uzavretie nite. Ďalej je preto taká známa šijacia niť tiež označovaná ako zvnútra spájaná šijacia nit. Vnútorné prepojenie nie je zvonka spravidla ani mikroskopicky rozpoznateľné, pretože je umiestnené, ako už bolo vyššie uvedené, v priereze prevažne v jadre nite a jeho koncentrácia smerom kpovrchu zreteľne klesá. 0003 Ďalej opisuje US 2005/018890 spôsob šitia a šijaciu nit, ktorá márelatívne veľký podiel termoplastického materiálu vo forme zodpovedajúceho niťového systému. Pritom sa táto známa nit používa najmä na zošívanie viac vrstiev šitých materiálov, takže takto vytvorený šev na sebe uložené vrstvy šitého materiálu fixuje nielen vlastným zošitím, ale aj zlepenim. Toto zlepenie je dosiahnuté tým, že termoplastický materiál, obsiahnutý v známej šijacej niti, sa po šijacom procese tavi, takže sa v tekutom stave môže rozdeľovať po povrchoch vrstiev šitého materiálu, a to tak, že sa tým vytvorí z nite uvoľnenátekutá lepiaca vrstva, ktorá pri stuhnutí prídavne vrstvy vzájomne zlepí.0004 Vyššie opísaný známy spôsob šitia a pritom použité šijacie nite majú tú nevýhodu, že pre požadované vytvorenie lepiacich vrstiev medzi jednotlivými materiálovými vrstvami je nevyhnutne potrebné, že niť musí obsahovať vysoký podiel termoplastického materiálu, a že inak nie je možné vytvorenie veľkoplošných lepiacich vrstiev. To opäť vedie k tomu, že u známeho spôsobu šitia môžu v dôsledku vysokej koncentrácie termoplastického materiálu a vysokých teplôt, vyskytujúcich sa pri procese šitia, vznikať bodovo alebo v krátkych dĺžkach nežiaduce tavenia termoplastického materiálu, takže u známej nite sa môžu pri spracovaní vyskytovať kolisania napätia, ich dôsledkom jenečistý tvar švu konfekčného výrobku.0005 Vynález si kladie za úlohu priniesť konfekčné zhotovený výrobok,opatrený najmenej jedným švom a/alebo najmenej jednou výšivkou, u ktoréhomá šev obzvlášť vysokú rovnomernost tvaru.0006 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená Konfekčne zhotovenýmvýrobkom so znakmi patentového nároku 1. 0007 Konfekčne zhotovený výrobok podľa vynálezu je opatrený najmenejjedným švom alebo najmenej jednou výšivkou, pričom šev alebo Výšivkaobsahuje najmenej jednu niť, ktorá je aspoň jednostranne po 1 až 60 svojhoniťového povrchu zlepená s konfekčne zhotoveným výrobkom. lnými slovami sa líšia konfekčne zhotovený výrobok od vyššie opísaného konfekčne zhotoveného výrobku v tom, že pritom niť samotná, u ktorej sa jedná o šijaciu alebo vyšívaciu niť, je aspoň jednostranne na svojom niťovom povrchu zlepená s konfekčne spracovávaným výrobkom, pričom s výhodou je také zlepenie bodové alebo len na veľmi krátkych dĺžkach, napríklad v rozmedzí medzi 0,5 mm a 3 mm, a prevažne je uskutočnené liniovito, zatiaľ čo pri známom spôsobe je medzi jednotlivými vrstvami materiálu vytvorená lepivá vrstva, ktorá nie je v priamom kontakte so šijacou niťou. Aby sa vyrobil konfekčne zhotovený výrobok podľa vynálezu, je vytvorený najmenej jeden šev alebo najmenej jedna výšivka pri použití nite opatrenej termoplastickým materiálom, pričom sa tu vedome uplatňuje niť, ktorá na svojom povrchu obsahuje termoplastický materiál, a to tak, že u nite podľa vynálezu je koncentrácia tohto termoplastického materiálu, meraná na niti známej z US 2005/0188907, značne0008 V dôsledku toho, že u konfekčne zhotoveného výrobku podľa vynálezu je použitá niť, u ktorej sa jedná o šijaciu alebo vyšívaciu niť, na ktorej povrchu je v porovnani s vyššie opísanou a u známeho spôsobu použitou nitou zreteľne znížená koncentrácia termoplastického materiálu, nemôže sa pri výrobe konfekčne zhotoveného výrobku podľa vynálezu stať, že sa tento termoplastický materiál počas vlastného šijacieho alebo vyšívacieho pochodu nataví alebo roztaví. Preto tiež pri šití alebo vyšivaní konfekčne zhotoveného výrobku podľa vynálezu nevznikajú žiadne kolísania napätia pri odťahu na tento účel používanej nite, a to s tým dôsledkom, že konfekčne zhotovený výrobok obsahuje švy alebo výšivky, u ktorých je tvar švu alebo výšivky stále rovnomerný. Práve tak je nepravdepodobné, že pri výrobe konfekčne zhotoveného výrobku podľa vynálezu povedú natavené a znovu stuhnuté alebo čiastočne stuhnuté častice termoplastického materiálu k blokovaniu odťahu nite, čo by malo za následok okamžité pretrhnutie nite počas výroby konfekčnezhotoveného výrobku a čo predstavuje ďalšiu podstatnú výhodu, pretože sa tým odstráni nielen rušenie výroby, ale dokonca sa účinne predíde výpadkom produkcie. K rozmazávaniu termoplastického materiálu na ihlách alebo nástrojoch pre smerové prevádzanie u konfekčne zhotoveného výrobku podľa vynálezu nedochádza ani pri výrobe ani pri neskoršom použití. Ďalej mohlo byt prekvapivo zistené, že aj u takých švov alebo výšiviek, ktoré boli zhotovené s níťami vykazujúcimí relatívne vysoké zvyškové zmrštenie, nevykazoval konfekčne zhotovený výrobok podľa vynálezu žiadne nevzhladne kučeravenie alebo deformovanie švov alebo výšivky, pretože bodové alebo v krátkych dĺžkových úsekoch líníovité zlepenie nite použitej pre šev alebo výšivku na jej povrchu s konfekčne zhotoveným výrobkom už vyvoláva dostatočnú stabilizáciunite, zodpovedajúoim spôsobom ñxovanej v dôsledku zlepenia.0009 Najmä vtedy, ked konfekčne zhotovený díelec podľa vynálezu obsahuje začistovací šev, môže byt prídavok na šev, prítomný u začisťovacích švov, vždy na jednej strane zlepený termoplastickým materiálom dodaným prostredníctvom nite opatrenej na svojom povrchu termoplastickým materiálom,s príslušnou Iátkovou vrstvou konfekčne zhotoveného výrobku, takže tým dôjde k pridavnému fixovaniu prídavku na šev samotnou šijacou niťou. To má opäť výhodu v tom, že v takejto oblasti prídavku na šev je na zodpovedajúcej látkovej vrstve upevnený nielen prehnutý prídavok na šev, ktorý potom skutočne prilieha k zodpovedajúcej vnútornej látkovej vrstve, čo je zvlášť žiaduce najmä u konfekčne zhotovených dielcov opatrených Iemami. Tiež vtedy, ked konfekčne zhotovený výrobok obsahuje lem upevnený relatívne volne, napríklad skrytým stehom, je tento lem velmi dobre upevnený, ked je vlastný šev, napríklad šev so skrytým stehom slúžiacim na spojenie prídavku na šev s príslušnou Iátkovou vrstvou zničený alebo čiastočne zničený a začisťovací šev prítomný v oblasti švu so skrytým stehom a/alebo šev so skrytým stehom je vytvorený nitou, ktoráje zlepená vždy na jednej strane s prídavkom na šev (záložkou) a na druhej

MPK / Značky

MPK: D02G 3/40, A41D 27/24, D02G 3/46

Značky: konfekčne, výrobok, opatrený, zhotovený, švom, výšivkou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e9131-konfekcne-zhotoveny-vyrobok-opatreny-svom-alebo-vysivkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konfekčne zhotovený výrobok, opatrený švom alebo výšivkou</a>

Podobne patenty