Kvapalina obsahujúca trehalózu na použitie pri prevencii adhézie tkaniva

Číslo patentu: E 8950

Dátum: 08.06.2006

Autori: Suzuki Shigeki, Tei Yuichi, Miwa Yoshikatsu, Sasaki Nobuo

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-1 Kvapalina obsahujúca trehalózu na použitie pri prevencii adhézie tkanivaTento vynález sa týka prevencie adhézie tkaniva, najmä ochrany pred dehydratáciou a oxidáciou po vystavení vzduchu spojeného s operáciou, a ochrany pred komplikáciamí ako je adhézia tkaniva post operačných orgánov.Je dobre známe, že ak tkanivo, vrátane orgánov, sú vystavené ovzdušiu vzhľadom na inciziu pri operácii, tieto tkanivá môžu sa stať dehydratované aoxidované čo vedie kich poškodeniu. Dehydratácia a oxidácia tkaniva, vrátane orgánov, počas operácie vedie k ich poškodeniu, čo vyvoláva problémy vrátane adhézie post operačného tkaniva a oneskorenia liečenia poranení.Potom čo najmä adhézia často inhibuje normálny pohyb tkaniva, vrátane orgánov,považuje sa to za vážnu post operačnú komplikáciu. Napríklad adhézia vyskytnutá počas operácie šľachy môže spôsobiť dyskinézu. Okrem toho, adhézia orgánu po vnútro brušnej operácii môže spôsobiť komplikácie ako je napr. nepriechodnosť čriev, bolesť a sterilitu,a niekedy môže spôsobiť také problémy že ďalšia operácia môže byť veľmi zložitá.Príklady súčasných spôsobov liečby na prevenciu adhézie tkaniva po operácii a oneskorenie liečenia poranení zahrňujú liečenia v ktorých fyziologícký roztok je pravidelne premývaný na exponované orgány počas operácie a liečenia v ktorom tkanivo ako sú orgány sú prikryté gázou nasiaknutou s fyziologickým roztokom.Avšak problémy narastajú, keďže v prípade perfúzie fyziologickým roztokom, je ťažké udržať dostatočné pokrytie orgánov s tekutinovou vrstvou fyziologického roztoku,chrániaceho orgány pred vystavením prostrediu, ktoré môže spôsobiť oxidačný stres. Vprípade pokrytia orgánov sgázou nasiaknutou sfyziologickým roztokom, gáza môže prekážať pri chimrgických operáciách. Je ťažko udržať podmienky pri ktorých celý povrch vystaveného tkaniva, vrátane orgánov, je Zablokovaný od ovzdušia počas operácie.Na riešenie týchto problémov boli preto navrhnuté ochranné prostriedky adhézie zložené z chítínu, ochranné prostriedky adhézie zložené z kyseliny hyalurónovej s mostíkmi a liečivá na predchádzanie oneskoreného liečenia (napríklad, týkajúce sa J aponských patentových prihlášok č. 2948254 a 342085 l).Avšak, predošlým liečivám opísaným predtým chýba prevádzkyschopnosť, ako je napriklad užívateľská prijateľnost, pretože ich zložka majúca ochrannú funkciu adhézie je makromolekula a je hlavne vo forme filmu, ktorý je umiestnený na zamýšľanej časti alebo viskózna kvapalina ktorá je použitá na zamýšľanej časti. Medzi látkami na prevenciu adhézie alebo prevenciu oneskoreniu liečenia, nie sú známe vodorozpustné látky, ktoré môžu ľahko pokryť zamýšľané časti.Trehalóza (ClgHggOu), sacharid, ktorý bol nedávno použitý v rôznych oblastiach ako napr. potraviny, alebo kozmetika, je známy že má veľmi vysoké hydratačné vlastnosti vporovnaní sinými sacharídmi. Okrem toho, keďže trehalóza má podobnú klastrovuštruktúru HgO, keď je aplikovaná na bunkove povrchy, uvažuje sa, že pretrvá V sklenenom(amorfnom) stave po dehydratácii, stabilizujúc takto bunky alebo proteíny namiesto HZO a inhíbujúc tieto degenerácie.Nové indikácie pre trehalózu sa pozorovali rôznymi spôsobmi. Napríklad navrhli sa liečivá obsahujúce trehalózu aplikované na mukóznu membránu (ako napríklad Japonská patentová publikácia č. 6-256219), živné roztoky obsahujúce trehalózu ako sacharidové kalóríe (ako napríklad Japonské patentové publikácie č. 6-72883 a č. 6-319486), roztoky pre transplantovanć orgány obsahujúce trehalózu (ako napríklad Japonská patentová publikácia č. 6-40801), intraokulárne perfúzie/premývacie činidlá, očné kvapky, očné masti ktoré obsahujú trehalózu a majú ochranné vlastnosti pre rohovky (ako napríklad Japonská patentová publikácia č. 9-235233), asociácie-vytvárajúce činidlá medzi trehalózou a nenasýtenými zlúčeninami použitými na inhibíciu chemických zmien nenasýtených zlúčenin (ako napríklad Japonská patentová publikácia č. 2002-24832), inhibítory degradácie lipolýzy obsahujúce trehalózu (ako napr. WO 2004/076602).Roztoky obsahujúce trehalózu v kombinácii s druhými zložkami sú známe zo stavu techniky. US-A-ó 020 367 opisuje roztoky obsahujúce trehalózu V kombinácii s protizápalovými prostriedkami, antioxidantmi, chelatotvornými činidlami a zahusťovadlami.W 0 93/ 15234 opisuje roztoky obsahujúce trehalózu a chelatotvorné činidlá.W 0 00/64254 opisuje roztoky obsahujúce trehalózu, antioxidanty, látky zväčšujúce objem plazmy a polysacharidy majúce mazacie vlastnosti.W 0 2004/098285 sa týka roztokov obsahujúcich trehalózu a polysacharidy ktoré môžu účinkovat ako činidlá na úpravu viskozity alebo ako polysacharidy majúce mazacie vlastnosti.WO 2005/030248 sa týka roztokov obsahujúcich trehalózu, antioxidanty, chelatotvorné činidlá, dextríny, atď.W 0 00/72872 opisuje roztoky obsahujúce trehalózu, protizápalovo pôsobiace KGF-2 polypeptidy a chelatotvorné činidlá.EP-A-l S 12 404 opisuje roztoky obsahujúce trehalózu a dextrány protizápalové steroidy a pektín.W 0 00/07634 opisuje roztoky obsahujúce trehalózu a mikrobicídne (antiseptické) zlúčeniny v zahustenom a osmolalitou nastavenom roztoku.DATABÁZA WPI Week 200349 Thomson Scientific, London, GB AN 2003-517056 XP 002554237 JP 2()03 089601 A (MENICON CO LTD) 28 marca 2003 opisujú roztoky obsahujúce trehalózu a dezinfekčnú zlúčeninu V izotonickom roztoku.DATABÁZA WPI Week 1998()2 Thomson Scientific, London, GB AN 1998-014641 XP 002554238 JP 09 278610 A (OFUTEKUSU KK) 28 október 1997 opisujú roztoky obsahujúce trehalózu v antiseptickom roztoku obsahujúcom chelatotvorné činidlá.Cieľom vynálezu je poskytnúť zložku na použitie pri prevencii adhézie tkaniva, ktorá je použiteľná vo všeobecnej chirurgii v ktorých zahrnuté stavy počas operácie sú stabilné a vyhovujúce.Uvedený cieľ sa dosiahne trehalózou na použitie pri zabránení adhézie tkaniva, kde trehalóza je v roztoku aaplikuje sa na lokálne tkanivo. Zístilo sa, že ak sa vodný roztok trehalózy rozpráši na povrch zvieracích orgánov počas operácie, zabráni sa post operačnej adhézii a že doba prežitia buniek sa predĺži rovnomerne ak na povrch, ktorý je dehydratovaný sa nastrieka vodný roztok trehalózy.Okrem toho sa prekvapujúco zístilo, že po nastríekaní roztoku zloženého z trehalózy a kyseliny glykosyl-L-askorbovej a potom dehydratovaného, prekvapujúco účinok obidvoch zlúčenín bol synergetický a ukázal sa silnejší ochranný účinok v porovnaní ak sa použila len samotná trehalóza.Preto, vynález je založený na objavení nového účinku trehalózy, a rieši problémy opísané predtým s trehalózou na použitie pri prevencii adhézie tkaniva, kde trehalóza je v roztoku. Ochrana tkaniva sa ďalej zlepší ak roztok na prevenciu adhézie tkaniva zahrňuje kyselinu glykozyl-L-askorbovú.Aplikácia roztoku na prevenciu adhézie tkaniva zabraňuje dehydratácii tkaniva, vrátane poranení a orgánov, vystavených ovzdušiu počas operácie, ako aj inhibuje oxidačný stres vedúci k prevencii peroxidácie lipídov a degradácii lipídov, a aj ked poranenia a tkanivá sú vystavené ovzdušiu počas operácie, trehalóza vytvorí chelát s kovom ako napr. Fe a deaktivuje kovový ión, ktorý produkuje voľné radikály a preto inhibuje tvorbu voľných radikálov, čo vedie kprevencii adhézie tkaniva po operácii a predchádzaniu oneskoreného liečenia poranenia.S výhodou trehalóza na použitie pri prevencii adhézie tkaniva je v roztoku, ktorý zahrňuje najmenej jeden alebo viac antioxidantov, chelátov, antiseptík, hemostatík, protizápalových prostriedkov, a polysacharidov, mukopolysacharidov, solí polysacharidov a solí mukopolysacharidov majúcich mastiace vlastnosti.Keď roztok obsahuje antíoxidanty, ochranné vlastnosti trehalózy na tkanivo a vlastnosť antioxidantov odstraňovať voľné radikály sú synergeticky použité na ďalšiu ochranu a inhibíciu dehydratácie a oxídačného stresu tkanív, vrátane poranení a orgánov, počas operácie ana zníženie tvorby voľných radikálov. Ak roztok obsahuje cheláty, roztok je možno metabolízovať konjugovaním dvojmocných Fe iónov s chelátmi, a ďalej znížiť tvorbu voľných radikálov.Výsledkom je to, že je možno účinnejšie zabrániť adhézii tkaniva po operácii a oneskorenému liečeniu poranenia.Keď roztok obsahuje najmenej jedno alebo viacero antiseptík, hemostatík a protizápalových prostriedkov, môže sa použít ako antiseptický, hemostatický a protizápalový prostriedok počas operácie alebo liečenia poranení. Preto nie je nutne podat liečivá ako napr. antiseptikum, hemostatikum a protizápalový prostriedok oddelene.Keď roztok obsahuje najmenej jeden alebo viacero polysacharidov, mukopolysacharidov,solí polysacharidov, solí mukopolysacharidov majúcich mastiace vlastnosti, ak sa aplikujú na zabránenie adhézie tkaniva, vrátane poranení a orgánov, počas operácie, je možno zabrániť nielen dehydratácii vzhľadom na vystavenie vzduchu, oxidačnému stresu a tvorbe voľných radikálov, ale tiež mechanickému poškodeniu ako napríklad mikropoškodeniu počas operácie.Je tiež dobre známe, že mikropoškodenia orgánov sa často rozvíjajú dotýkaním sa orgánov rukami počas operácie. Pre vysokú biokompatibilitu a lubrikačné vlastnosti trehalózy v roztoku, je možne znížiť poškodenie čo sa dosiahne dotýkaním s chirurgickými rukavicami alebo chirurgickými zariadeniami a znížením mechanického poškodenia tkaniva vrátane orgánov.Je výhodné, že antioxidant opísaný predtým je derivát kyseliny askorbovej.Použitím takejto kompozície, ochranné vlastnosti trehalózy na tkanivo a vlastnosť derivátov kyseliny askorbovej odstraňovať voľné radikály sú synergeticky použité na ďalšiu ochranu a inhibíciu dehydratácíe a oxidačného stresu tkanív, vrátane poranení a orgánov,počas operácie a na zníženie tvorby voľných radikálov.Výsledkom sa stáva, že je možné zabrániť adhézii tkaniva po operácií aoneskoreniu liečenia poranení. Okrem toho je vhodné, že trehalóza je v roztoku, kde viskozita roztoku na zabránenie adhézie tkaniva je nastavená zahusťovadlami.Použitím takejto kompozície keď roztok je aplikovaný na povrch tkaniva, vrátane poranení a orgánov, membrány pokrývajúce poranenia a tkanivo sa stali hrubšie, zaisťujúc že poranenia a tkanivá sú pokryté postačujúcou hrúbkou.Okrem toho je vhodné, že osmolalita roztoku je upravená najmenej jedným alebo viacerými roztokmi izotonického elektrolytu, látkami zväčšujúcimi objem plazmy,extracelulárnymi vytesňovacími kvapalinami, udržiavacími kvapalinami alebo vodou.Použitím takej kompozície, roztok môže byť izotonicky upravený a je možné preniest živiny kompozície do tkaniva.Je výhodne keď trehalóza V roztoku je poskytnutá ako forma perfúznej kvapaliny alebo postrekovacej kvapaliny, roztok na postrekovanie alebo podanie vyparovaním, penovitý aerosólový prípravok, injekčný roztok pre intravenózne kvapaliny, alebo intravenózna kvapalina.Ked roztok obsahujúci trehalózu je poskytnutý ako perfúzna kvapalina, je možno inhibovať alebo brániť poškodeniarn rôznych tkanív vrátane adhézie perfúziou počas alebo po operácii s kvapalinou podľa vynálezu.Okrem toho, keď roztok je poskytnutý ako rozstrekovacia kvapalina. je možné pokryť zamýšľanú oblasť dispergáciou roztoku široko a rovnako zamýšľanú oblasť počas operácie. Poškodeniam tkaniva môže sa zabrániť vzhľadom na dostatočnú hrúbku roztoku. V porovnaní s konvenčnými metódami v ktorých viskózne roztoky s aktívnymi zložkami svysokou molekulovou hmotnosťou sú aplikované alebo film tvoriace činidlá sú umiestnené na zamýšľaných miestach, roztok obsahujúci trehalózu je schopný zabrániť poškodeniu tkaniva a adhézii tkaniva po operácii s primeraným stupňom istoty. že zamýšľané oblasti sú pokryté.

MPK / Značky

MPK: C07H 3/04, A61P 41/00, A61K 31/7016

Značky: obsahujúca, trehalózu, tkaniva, adhézie, kvapalina, použitie, prevencii

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e8950-kvapalina-obsahujuca-trehalozu-na-pouzitie-pri-prevencii-adhezie-tkaniva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalina obsahujúca trehalózu na použitie pri prevencii adhézie tkaniva</a>

Podobne patenty