Čerpadlo pre domáci spotrebič

Číslo patentu: E 8671

Dátum: 14.05.2008

Autor: Kalavsky Michal

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Čerpadlo pre domáci spotrebičVynález sa týka čerpadla pre domáci spotrebič s nwtoroms mokrým rotorom podľa úvodnej časti nároku 1.V rôznych spotrebičoch, najmä domácich spotrebičoch, sú používané motory s mokrým rotorom, napríklad ako hnacie motory pre čerpadlá. U takých čerpadiel môže do rotorového priestoru hnacieho motoru vniknút časć čerpanej kvapaliny, takže rotor hnacieho motora. beží v tejto kvapaline. Táto kvapalina Inôže byt tiež využitá pre mazanie hriadeľového ložiska alebo ložísk. Predsa môže dôjst k tomu, že V rotorovon 1 priestore alebo v oblasti hriadeľového ložiska zostane vzduch, takže hriadeľové ložisko beží nasucho, čo vedie k zvýšenémuV DE l 098 820 je zverejnené viacstupňové rotačné čerpadlo s viacerými lopatkovými kolesami čerpadla, u ktorého čast čerpaného média vstupuje do rotorového priestoru. Z rotorového priestoru sa kvapalina dostáva skrz kanál V zadnom ložiskovom stíte vzdialenom od čerpadla do dutého kanálu hriadeľa, ktorý ustí cez bočný výstup do druhého lopatkoveho kolesa čerpadla. Kvapalina tiež prestupuje od čerpadla vzdialeným ložiskom hriadeľa, pričom je toto mazané. Vytvorenie hriadeľa s dutýmkanálom je však nákladné. Ďalej musí v tomto prípade natekatdo rotorového priestoru dostatok kvapaliny, aby bola nahradená kvapalina odtekajúca dutým kanálom hriadeľa a hriadeľové ložisko nebežalo nasucho. Tým je opät zvýšená pravdepodobnost,že sa častice nečistôt čerpaného média dostanú s kvapalinou dorotorového priestoru a spôsobia tam zablokovanie alebo škody.Vynález si kladie za úlohu navrhnút Cenovo výhodnéTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená čerpadlom so znakmi nároku 1. Výhodné vytvorenia vynálezu sú predmetom závislýchU čerpadla hore juvedeného druhu je podľa vynálezu na ložiskovom štite a/alebo na uložení hriadeľového ložiska utvorený vratný prvok, ktorý slúži k vráteniu kvapaliny do kanála. Týmto spôsobom môže byt tiež v prípade, kedy ložiskový štít dosahuje len malé množstvo kvapaliny, obrátit túto do kanála. Tým je navzdory malému množstvu k dispozícii súcej kvapaliny pretekaný medzipriestor kvapalinou a hriadeľové ložisko a/alebo hriadeľ sú z medzipriestoru kvapalinou mazané,takže sa zabráni behu hriadeľového ložiska na sucho. Ďalej môže byt hriadeľ a/alebo hriadeľové ložisko prostrednictvom kvapaliny chladené, takže sa zabráni horkému behu hriadeľaLožiskový štít je využitý pre uloženie hriadeľa. motora s mokrým rotorom. Motor s mokrým rotorom vykazuje rotorový priestor, v ktorom sa v kvapaline otáča rotor motora s mokrým rotoron a ktorý je ohraničený od. plášta rotorového telesaa ložiskového štítu. Kanál je smeron 1 k rotorovému priestoruotvorený, takže kvapalina, ktorá rotuje s rotorom v rotorovom priestore a dosahuje na ložiskový štít, môže preniknút odrotoroveho priestoru do kanála.Vratný prvok je prispôsobený smeru prúdenia kvapaliny V rotorovom priestore, takže je dosiahnuté lepšie preplachovanie medzipriestoru medzi hriadeľom alebo hriadeľovým ložiskon a ložiskovým štítom. To opät zlepšuje odvetranie medzipriestoru, ako aj chladenia alebo mazaniaPodľa vynálezu sa vratný prvok rozkladá od kanála až k vonkajšiemu okraju ložiskového štítu. Na tomto vonkajšom okraji ložiskového štítu nadväzuje plášć rotorového telesa rotorového priestoru. na ložiskový štít. Kedĺ nie je rotorový priestor úplne, ale len čiastočne naplnený kvapalinou, je kvapalina rotujúca s rotorom na základe odstredivej sily tlačená smerom. von na plášt rotorového telesa. Odtiaľ je najmenej čast kvapaliny prostredníctvom vratného prvku odklonená. do kanála. Týn 1 je tiež v tomto prípade hriadeľové ložisko zásobované dostatočne mazacou kvapalinou, takže jezabránené behu hriadeľového ložiska na sucho.Keď je ložiskový štít použitý u motoru s mokrým rotorom,ktorý je prevádzkovaný 1 oboch smeroch otáčania rotora, tak môže kvapalina v rotorovom priestore ohraničenom ložiskovým štítom rotovat V oboch smeroch otáčania rotora. Preto sa v tomto prípade ukázalo ako výhodné usporiadať vratný prvok na ložiskovom štíte stredovo na kanál. Je výhodné usporiadat prídavne v nadväznosti na kanál vodiaci prvok, ktorý slúži pre vedenie kvapaliny I kanále. Týmto spôsobom k 3 pre oba smery otáčania čast kvapaliny prostredníctvom vratného prvku vrátená a prostredníctvom vodiaceho prvku zavedená do vstupnéhoPodľa vynálezu vykazuje vratný prvok najmenej jednu zakrivenú odrazovú stenu pre vrátenie kvapaliny. Táto odrazová stena je podľa prípadu použitia vytvorená tak, že kvapalina je pozdĺž konvexnej alebo konkávnej plochy odrazovej steny vedená do kanála. Tým sú vylúčené turbulencie kvapaliny pred kanálom alebo V ňom, takže kvapalina môže bez zábran prúdić do kanálaPodľa výhodného uskutočnenia vykazuje ložiskový štít viac kanálov, pričom uloženie pre hriadeľové ložisko vykazuje viac segmentov, ktoré sú usporiadané prstencovito vedľa seba tak,že vždy medzi dvond vedľa seba usporiadanými segmentmi je vytvorený jeden z kanálov. Najmä sú segmenty usporiadané s odstupom medzi sebou, pričom odstup definuje šírku kanálu. Tzn. že podľa počtu segmentov môže byt vytvorených viac kanálov, ktorými môže kvapalina. preniknúć až 1( hriadeľovému ložisku alebo hriadeľu, pričom je zlepšená spoľahlivost mazania a/alebo chladenia hriadeľového ložiska alebo hriadeľa. Toto môže byt tiež jednoduchým sa cenovo výhodným spôsobom prostrednictvon 1 počtu. a vzdialenosti medzi dvomi vedľa seba usporiadanými segmentmi prispôsobené príslušnému prípadu použitia. Mimo to je obtekanie hriadeľového ložiska alebo hriadeľa zaručené tiež u hriadeľov, ktoré nie sú dutýmihriadeľmi alebo nevykazujú žiadny priechodný otvor.Podľa výhodného uskutočnenia je kanál, najmä cez celú svoju šírku, otvorený smerom k hriadeľovému ložisku. Týmto spôsobonl je hriadeľové ložisko najmenej v čiastkových oblastiach svojej vonkajšej plochy oplachované kvapalinou,takže môže byt hriadeľové ložisko prostredníctvom kvapalinyobzvlášt dobre chladené a/alebo mazané.

MPK / Značky

MPK: F16C 35/02

Značky: spotrebič, domácí, čerpadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e8671-cerpadlo-pre-domaci-spotrebic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čerpadlo pre domáci spotrebič</a>

Podobne patenty