Vodiaci prvok nesúci elektródy, kochleárny implantát zahŕňajúci vodiaci prvok a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 8388

Dátum: 15.12.2003

Autori: Gracia Gaudo Francisco Javier, Manrique Rodr Guez Manuel

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka vodiaceho prvku nosiča elektród,špeciálne navrhnutého pre kochleárne implantáty, s podlhovastým, v podstate plochým tvarom, s niekoľkými elektródami, z ktorých každá je pripojená k zodpovedajúcemu kontaktu dráhou.0002 Vynález sa tiež týka kochleárneho implantátu a spôsobu výrobyvodiacich prvkov nosičov elektród.0003 Z doterajšieho stavu techniky je známych niekoľko typov kochieárnych implantatov. Tieto implantáty sú koncipované na vylepšenie sluchu pacientov, ktorých kochlea nie je schopná prevádzať akustické signály na nervové impulzy.0004 Kochleárny implantát je v podstate prevodník, ktorý prevádza akustické signály na elektrické signály, aplikované na sluchové nervové tkanivopomocou elektród. 0005 Kochleárne implantáty všeobecne obsahujú vodiaci prvok nosičaelektród zaguľateného tvaru, pozdĺž ktorého je zoradené séria elektród. Vodiaciprvok nosiča je implantovaný do bubienkových schodov tak, že elektródy môžu zostať blízko pri modiole kochley.0006 Pacienti s kochleárnymi implantátmi z nich majú veľký úžitok. Avšak vyššie opísané konvenčné vodiace prvky nosičov elektród majú určité obmedzenia.0007 Po prvé môže ich vkladanie do kochley viesť k poškodeniu kochley ohrozenim jej anatómie a jej funkcie. Nesmieme zabúdať, že pacienti, ktori tieto systémy potrebujú, sú napriklad dvojročné deti, ktorých očakávaná dĺžka života je 100 rokov, takže je potrebné použit atraumatický systém. Preto potenciálnepoužitie iných terapeutických ošetrení nie je obmedzené a umožňuje zachovatzvyšky sluchu. To umožní rozšíriť oproti súčasnému stavu predpisovanie implantátov ľuďom s menej vážnou senzoneurálnou stratou sluchu.0008 Ďalším obmedzením tradičných vodiacich prvkov nosičov elektród je to, že poskytujú priestor maximálne 22 aktívnym elektródam, čím obmedzujú možnost reprodukovať akútnejšiu, presnejšiu a pružnejšiu stimuláciu sluchového nervového tkaniva.0009 Okrem toho sú konvenčné vodiace prvky nosičov ručne vyrábané vysoko kvalifikovaným a skúseným personálom. Zo zrejmých dôvodov je systém výroby pomalý a nákladný a navyše je vysoko pravdepodobne, že výsledné vodiace prvky nosičov obsahujú relatívne veľké množstvá chýb.0010 Nedávno bol navrhnutý - napríklad v patentovej prihláške WO 02/080817 - kochleárny implantát splochým vodiacim prvkom nosiča elektród, určený na vonkajšiu implantáciu do bubienkových schodov, presne medzi špirálové väzivo a endosteum.0011 Takýto implantát, aký je opisovaný vtomto dokumente má oproti tradičným intraluminárnym implantátom výhodný znak môže byt vložený bez poškodenia morfológie a funkcie sluchového nervového tkaniva. Avšak aj keď tento dokument doporučuje maximálnu veľkost vodiaceho nosiča elektród,nenavrhuje, že by vodiaci nosič mohol mat inú konštrukciu, než majú konvenčné vodiace prvky nosičov, alebo že by mohol byt vyrábaný automaticky.0012 V patentovej prlhláške WO 02/089907 je zverejnený spôsob tvarovania miniatúrnych systémov vodičov a konektorov, ako je napr. pole elektród pre kochleárny implantát. Spôsob zahŕňa krok vytvorenia vopred určeného vzoru relatívne elektricky vodivých oblasti a elektricky nevodivých oblastí na archu biologicky kompatibilného materiálu. Vjednom z uskutočnení opísaných v tomto dokumente sa pole elektród vytvára skladanim rôznych sád0013 Hlavným cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť efektívnejšie vyrábaný vodiaci prvok nosiča elektród, schopný niesť zvýšený počet elektród. 0014 Vsúlade stýmto cieľom vynález poskytuje vodiaci prvok nosiča elektród pre kochleárne implantáty zahŕňajúci aspoň dve na sebe ležiace základné bunky, pričom každá zbuniek zahŕňa elektricky izolujúcu základnú vrstvu. Elektricky vodivá vrstva je umiestnená navrchu na týchto vrstvách a tvorí elektródy, dráhy a kontakty.0015 Tieto znaky zachovávajú izoláciu dráh prepájajúcich elektródy s ich kontaktami medzi sebou a umožňujú umiestniť vyšší počet dráh a teda elektród na danú dĺžku vodiaceho prvku nosiča. Ďalej môže byt vodiaci prvok nosičavyrábaný automaticky, pomocou miniaturizačných techník pre zvýšenie počtuelektród a zníženie vplyvu elektródy na signál ich susedov.0016 U vodiaceho prvku nosiča elektród podľa vynálezu je každá základná bunka kratšia, než pod ňou ležiaca základná bunka, a zakrýva pod ňou Iežiacu bunku svýnimkou oblasti elektród na jednom konci a oblasti kontaktov na druhom konci.0017 Preto zostávajú elektródy a kontakty každej z buniek odhalené bez akýchkoľvek ďalších úkonov.0018 Zvýšenie počtu elektród je dôležitým faktorom, pretože umožňuje implementáciu nových kodifikačných stratégii, adaptáciu stimulácie na stav nervovej populácie kochley, rýchlejšiu a presnejšiu stimuíáciu, skrátenie refráktorných fáz vkrátkosti povedané nám poskytuje univerzálnejší implantovateľný systém.0019 Ďalej môže byť tomuto vodiacemu prvku nosiča elektród daná adekvátna veľkost pre implantáciu medzi špirálové väzivo a endosteum pomocou atraumatickej chirurgie. Preto je možné ho použit i u pacientov s menej vážnou senzoneurálnou stratou sluchu, čo rozširuje pole pre aplikáciu kochleárnych implantatov a umožňuje ich použitie vhybridných systémoch bimodálnej stimulácie, napr. v tých, ktoré zahŕňajú slúchadlo a kochleárnyimplantát alebo implantát do stredného ucha a kochleárny implantát. Ztohotodôvodu môže byt tiež implantácia uskutočnená u veľmi mladých pacientov so zachovaním možnosti použiť výkonnejšie, sofistikované implantáty vbudúcnosti. Ďalšou celkom novou alternatívou, ktorú prináša tento design plochého vodiaceho prvku nosiča elektród, je jeho použitie v prípadoch výraznej straty sluchu s malými zvyškami sluchu umiestnením na intraluminárnu úroveň v bubienkových schodoch kochley.0020 V niektorých uskutočneniach každá základná bunka zahŕňa izolačnú vrstvu umiestnenú na elektricky vodivej vrstve. Izolačná vrstva má prístupové otvory. Každý znich zodpovedá elektróde a kontaktu. Izolačná vrstva bráni akejkoľvek možnej interferencii medzi nezodpovedajúcimi si elektródami,dráhami a kontaktami.0021 Izolačná vrstva každej z buniek s výhodou tvorí základnú vrstvu nad ňou ležiacej bunky, takže jediná vrstva plní obe funkcie a celková hrúbka je menšia.0022 Počet elektród závisí na aplikácii a geometrických rozmeroch vodiaceho prvku nosiča. Vjednom z uskutočnení majú aspoň niektoré základné bunky tri elektródy, v podstate zarovnané po dĺžke bunky. Tvar elektród sa môže menit podľa potrieb danej aplikácie, pričom špeciálne sú doporučené nasledujúce tvary zaoblené, štvorcové, obdĺžnikové alebo podlhovasté. Plocha elektród bude závisieť od úrovne prúdovej hustoty požadovanej pre danúaplikáciu, pokiaľ je kompatibilná s obmedzeniami danými celkovou veľkosťouvodiaceho prvku nosiča, a s oblasťou vyhradenou pre kontakty a prepojenia, ktoré sú u tohto uskutočnenia zakreslené na rovnakých výkresoch.0023 U niektorých predpokladaných uskutočnení sú základné bunky široké od 0,3 mm do 2,5 mm základná vrstva každej zo základných buniek je od 2 m do 5 m hrubá, a elektricky vodivá vrstva je od 0,1 m do 0,5 m hrubá a vzdialenosť medzi elektródami základnej bunky je od 0,25 m do 10 m.0024 Podľa uskutočnenia, ktoré je zbiomedicinskeho pohľadu obzvlášť vhodne, sú základne bunky užšie, aspoň na jednej strane, pozdĺž ktorej sú umiestnené elektródy, Tvar tejto bunky môže byt opísaný ako tvar lancety. 0025 Podľa niektorých uskutočnení je základný materiál zvolený z PTFE,PET, polyimidu, silikónu a polymérov vyrobených zparaxylénu a elektricky

MPK / Značky

MPK: A61N 1/05

Značky: spôsob, zahŕňajúci, implantát, elektrody, vodiaci, výroby, prvok, nesúci, kochleárny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e8388-vodiaci-prvok-nesuci-elektrody-kochlearny-implantat-zahrnajuci-vodiaci-prvok-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodiaci prvok nesúci elektródy, kochleárny implantát zahŕňajúci vodiaci prvok a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty