Súprúdový šachtový reaktor

Číslo patentu: E 777

Dátum: 17.01.2003

Autori: Möser Jürgen, Flick Thomas, Schulz Manfred

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka suprúdového šachtového reaktora na tavenie a splynovanie vsádzkových materiálov rôzneho druhu a konzistencie, ako škodliviny neobsahujúceho a/alebo škodliviny obsahujceho dreva, domáceho odpadu a neskladného odpadu, náhradných palív, peletovaných práškových materiálov, prípadne mäsokostnej múčky, plastov, priemyselného a podnikového odpadu.V šachtových reaktoroch sa môže vyrábať syntézny plyn,ktorý je vhodný na výrobu elektrickej energie, ako aj tepla, a/alebo sa používa ako základ pre syntézne procesy. Ako pevný produkt vznikne nevylúhovateľná struska a materiálovo ďalej spracovateľná kovová fáza alebo neeluovateľná kvapalná fáza, ktorá je k dispozicii naSpis DE 43 17 145 Cl opisuje spôsob a zariadenie na odplynovanie odpadových materiálov na báze protiprúdovej šachtovej pece vykurovanej koksom. Pritom sa vznikajúci plyn obsahujúci prach celkom odvádza a v pod ňou sa nachádzajúce taviace a prehrievacie zóny sa pri vysokých teplotách spaľuje s kyslíkom. Protiprúdové vedenie plynu násyponl pohybujúcim sa smerom dole a odčerpávanie medzi odčerpávanínu plynu z obehu a privádzaním plynu do obehu prináša veľký počet praktických problémov. Dôsledkom toho sú skratove prúdenia v šachte a nedostatočný prenos tepla do hornej oblasti šachty, čim vznikajú škodliviny obsahujúce plyn s podielmi dechtu a prachu. Preto je potrebné nákladné spracovanie a čistenie plynu. Ďalejexistuje nebezpečenstvo, že usadeniny dechtu a prachunarúšajú kontinuálnu prevádzku. Ďalším permanentným nebezpečenstvom pre stabilnú prevádzku je vedenie pyrolýzneho plynu a plynu z odplynovania s podielmi dechtu a prachu v potrubiach. Miestne alebo úplne zanesenie potrubia usadeninami dechtu a prachu majú za následok nerovnomerné vedenie plynu V obehu, a teda nerovnomernéV spise DE 196 40 497 C 2 je opísaná koksom vykurovaná kuplovňa s obehom plynu pre materiálové a/alebo energetické zhodnocovanie odpadových materiálov. Pozostáva zo zvislej pecnej šachty s velkoobjemovými odčerpávacími otvormi cirkulačného plynu ležiacimi pod vsádzkami, ktoré sú kanálmi a dýzami spojené s taviacou a prehrievacou zónou,nad ktorou velkoobjemová odčerpávacia rovina prebytočného plynu vedie vznikajúci plyn z procesu. Pritom je časť šachtovej pece medzi odčerpávacím otvorom pre obežný plyn a odčerpávacím otvorom pre prebytočný plyn zužujúca sa v priereze. Prenos tepla sa uskutočňuje rovnako ako v DE 43 17 245 C 1 procesnými plynmi stúpajúcimi na protiprúdovom princípe hore k vsádzkovému materiálu. Tiež viacnásobné protiprúdové vedenie plynu násyponl pohybujúcini sa smerom dole neumožňuje cez nejaké modifikácie zužovanie prierezu V Šachte a rozširovaním prierezu vo výstupe plynuspracovanie širokého spektra vsádzkového materiálu.Ďalej je v spise DE 198 16 864 A 1 opisaná kuplovňa s obežným plynom, pri ktorej je odčerpávanie prebytočného plynu usporiadané pod taviacou a prehrievacou zónou. Tým vznikne protiprúdové splynovanie a prenos tepla v hornej oblasti pecnej šachty, kde sa plyn odčerpáva prostredníctvom velkoobjemových otvorov a kanálmi/dýzami vedie do taviacej a prehrievacej zóny. V nasledujúcomsúprúdovom splynovaní sa plyn pri vysokých teplotáchredukuje a uhlovodíky s dlhšími reťazcami sa štiepia. Týmto usporiadaním sa zmenšuje negatívny Vplyv skratovýchPriestorová blízkosť endotermných procesov od oblasti kúreniska a velkoobjemove odčerpávanie nadbytočného plynu odvádzajú 2 taveniny potrebné teplo, aby sa pri všetkých prevádzkových podmienkach zaistilo potrebne tekutéV spise DE 100 O 7 115 Al je opísaný reaktor na splynovanie a/alebo tavenie vsádzkových materiálov s privádzacou zónou, odvádzacou a splynovacou zónou, ako aj taviacou a prehrievacou zónou. Odvádzacia a splynovacia zóna obsahuje riozšírenie prierezu ako privádzací priestor plynu, do ktorého ústi aspoň jedna spaľovacia komora s aspoň jedným horákom, ktorými sa privádzajú horúce plyno zo spaľovania do vytvárajúceho sa násypného kužeľa. Ďalej sa vysokoenergetické média zavádzajú prostredníctvom horných a dolných vháňacich prostriedkov v oblasti taviacej a prehrievacej zóny, ako aj nad taveninu, prostredníctvom kyslíkových dúchacích rúrok a/alebo dýz. Nevýhodou pri tomto zariadení je zväčšený povrch reaktora V oblasti rozšírenia prierezu pyrolýzy, pretože dochádza na tepelné straty. Horúce plyny vstupujúce do násypu v súprúde tvoria naviac uprednostňované prietočné kanály, čo má za následoknehomogénnu reakciu na priereze reaktora.Všeobecne je možné výjsť 2 toho, že pri vsádzkových materiáloch s vysokými bodmi zažihnutia pri horšom vedení tepla a pri nmteriáloch s veľkou vlhkosťou nevedie privádzané teplo V odplynovacej a splynovacej zóne na dostatočný ohrev a pyrolýzu, respektíve na odpylnovaniedo oblasti taviacej a prehrievacej zóny a skracujú tak dobu reakcie na zničenie všetkých tvoriacich sa dechtov a olejov vo forme uhlovodníkov s dlhšími reťazcami. Aby sa tomu zamedzilo, muselo by sa privádzať toľko tepla, aby tým tak V násypnom materiáli čiastočne vznikali horúce zóny, ktoré môžu poškodiť stenu reaktora, a teda podstatne skrátiťprevádzkovú dobu šachtového reaktora.Všetky vyššie uvedené Šachtové reaktory sú použiteľné iba pre malú oblasť vsádzkových materiálov. Ďalej sa musí na splynovanie vsádzkových matriálov privádzať veľké množstvo energie. Uskutočňuje sa to najmä prostredníctvom horľavého materiálu, ako je koks alebo podobne, zavádzaného do šachtového telesa spoločne s násypným materiálom,respektíve vsádzkovým materiálom. Ďalej existuje pri známych Šachtových reaktoroch, nezávisle od toho, či pracujú na princípe súprúdu alebo princípe protiprúdu, ten problém, že odoberaný plyn obsahuje veľké množstvo častíc, a preto musí byť pred ďalším spracovaním napríkladÚloha vynálezu spočíva V tom, vytvoriť súprúdový šachtový reaktor, ktorým môžu byť aj pri použití rôznych vsádzkových materiálov vyrábané užitočné plyny, najmäktorých výrobe j zm nšen nebczp č nstvo poškodeniaRiešenie tejto úlohy je uskutočnené podľa vynálezuSúprúdový šachtový reaktor podľa vynálezu na tavenie a splynovanie vsádzkového materiálu obsahuje zvislé šachtovételeso. Vo vnútri tohto Šachtového telesa sa vsádzkový

MPK / Značky

MPK: F27B 1/00, F23G 5/24

Značky: súprúdový, reaktor, šachtový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e777-suprudovy-sachtovy-reaktor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súprúdový šachtový reaktor</a>

Podobne patenty