Číslo patentu: E 6843

Dátum: 17.03.2007

Autor: Wieland Achim

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rozperky, obzvlášť rozperky, zhotovenej z plastu, ako je príkladneznáma na pripevňovaníe okenných rámov na stenu.Plastové rozperky existujú V zásade dva rôzne druhy, teda také rozperky, pri ktorých je dolný koniec rozperky ťahaný skrutkou smerom na protiľahlý koniec rozperky, takže sú rozpínacie ramená tlačené smerom von alebo aj skrútené. Druhým druhom sú rozperky, pri ktorých sú časti puzdra rozperky zaskrutkovaním rozširovacieho prvku rozširovanéPre známe rozperky pre rámy tohto druhu (EP 964169 A) existujú trojhranné rozpínacie prvky, ktoré sú skrutkou, zaskmtkovanou do vnútrajška rozperky, vytláčané vonkajším smerom. V nerozšírenom stave rozperky vykazuje puzdro rozperky vonkajší obrys s hladkou plochou, pri ktorej rozpínacie prvky prebiehajú tak, že licujú so zvyškomĎalej je známa rozperka, ktorá vykazuje aspoň jednu štrbinu, prebiehajúcu v najväčšej časti jej dĺžky, ktorá tvorí dve rozpínacie ramená. Obidve rozpínacie ramená sú na svojej vonkajšej strane vytvorené s profilom a tvoria výstupky a vybrania, ktoré saÚlohou vynálezu je navrhnúť rozpínaciu rozperku, ktorú je možné jednoduhšie vyrábaťobzvlášť pre menšie menovite priemery.Na vyriešenie tejto úlohy navrhuje vynález rozperku so znakmi, uvedenými V nároku l.Ďalšie uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.Pri tejto rozperke, navrhovanej vynálezom, existujú v rozpínacej oblasti, ktorá s výhodou neprebieha po celej dĺžke puzdra rozperky, ako rozpínacie prvky, tak aj oddeľovacie prvky, ktoré sú umiestnené medzi rozpínacími prvkami. Pri rozopnutírozperky zavedením rozťahovacieho prvku, príkladne skrutky, do vnútorného priestorupuzdra rozperky, sa teraz pohybujú ako rozpínacie prvky, tak aj oddeľovacie prvky smerom von. Rozpínacie prvky sú pritláčané na stenu otvoru pre rozperku a hranyrozpínacích prvkov spôsobia prípevnenie rozperky v otvore.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt stanovené, že v nerozšírenom stave rozperky sú oddeľovacie prvky so svojimi vonkajšími obrysmi umiestnené proti vonkajším obrysom rozpínacích prvkov s predsadením smerom do vnútra. Na rozdiel od stavu techniky nevykazuje teda rozperka v nerozšírenom stave vonkajší obrys s hladkouNaproti tomu môže byt podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu stanovené, že v nerozšírenom stave rozperky prebiehajú vnútorné obrysy rozpínacích prvkov a oddeľovacích prvkov tak, že vzájomne lícujú, to znamená, ležia V podstate na hladkejPodľa iného ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt určené, že v nerozšírenom stave rozperky vyčníevajú vnútorné obrysy rozpínacích prvkov a/alebo oddeľovacích prvkov oproti ploche kruhového valca smerom do vnútra. Môže byt navrhnuté, že prierezvnútorného priestoru vykazuje V nerozšírenom stave približne tvar osmičky.Podľa iného ďalšieho uskutočnenia v álezu môže b navrhované že roz ínacie rvk a P Ya oddeľovacie prvky vykazujú v obvodovom smere rovnaký rozmer.Podľa vynálezu môže byt zamýšľané, že sú rozpínacie prvky a medzi nimi umiestnené oddeľovacie prvky umiestnené v aspoň jednej oblasti, prebiehajúcej v pozdĺžnom smere puzdra rozperky, ktorá prebieha v obvodovom smere len cez určitú časť puzdra rozperky. Obzvlášť môže byt stanovené, že sú upravené dve také oblasti, ktoré prebiehajú s výhodou tak, že ležia diametrálne proti sebe. Tým vzniká pri dostatočnej mechanickej stabilite puzdra rozperky dobré kotvenie rozšírenej rozperky vo vyvŕtanomSpôsob, akým sa pohybujú rozpínacie prvky smerom von, je s výhodou zvolený tak, že sú rozpínacie prvky vyklápané smerom von, k čomu sú prikladne na hrane spojenej s puzdrom rozperky. Okolo tejto hrany potom dochádza na naklápanie a/alebo na deformáciu rozpínacich prvkov, zväčšujúcej sa so vzdialenosťou od hrany. Poloha tejto hrany, tvoriaca os naklápania, môže byt ľubovoľná, ale obzvlášť účelný a výhodný jepriebeh tejto hrany V pozdlžnom smere puzdra rozperky.Oddeľovacie prvky, ktoré prispievajú na stabilitu puzdra rozperky, sú podľa ďalšieho uskutočnenia vytvorené ohnuteľné oproti puzdru rozperky, a teda sa deformáciouPodľa vynálezu môže byť navrhované, že rozpínacie prvky vykazujú tvar trojuholníka, pričom jedna strana trojuholníka tvorí spáj aciu hranu s puzdrom rozperky.Oddeľovacie prvky môžu byt príkladne oddelené od rozpínacích prvkov úzkymiPodľa vynálezu je navrhované, že sú oddeľovacie prvky na svojích obidvoch koncoch Vpohľade v smere obvodu spojené s puzdrom rozperky.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byť určené, že sú rozpínacie prvky, ktoré sú na jednej zo svojich strán vytvarovane na puzdre rozperky, rozdielne orientované. Rozpinacie prvky môžu byť príkladne vytvarované striedavo na obidvoch stranách poľa, vykazujúceho rozpínacie prvky. Rovnako je prirodzene mysliteľné, že sú dva alebo viacej rozperných prvkov vytvarované na rovnakej strane a potom je budúcirozpínací prvok vytvarovaný na protiľahlej strane tohto poľa.Podľa vynálezu môže byt podľa ďalšieho uskutočnenia navrhnuté, že rozpínací prvok vykazuje hranu, prebiehajúcu kolmo na pozdlžnu os rozperky, pričom sa môže jednať ako o hranu, smerujúcu k vonkajšiemu koncu, ako aj o hranu, smerujúcu k vnútomémuObzvlášť môže byt navrhnuté, že sa rozpínacie prvky striedajú tak, aby pri jednom rozpínacom prvku prebiehala hrana, smerujúca k vonkajšiemu koncu puzdra rozperky,kolmo na pozdĺžnu os, zatiaľ čo pri susednom rozpínacom prvku prebieha kolmo na pozdlžnu os hrana, smerujúca k vnútomej špičke rozperky. Tieto obidva rozpínacieprvky môžu byt umiestnené na rovnakom axiálnom mieste puzdra rozperky a tvoritPodľa ďalšieho uskutočnenia môže byt stanovené, že medzi vždy jedným párom rozpinacích prvkov, obzvlášť párom komplementárne navzájom vytvorených rozpinacích prvkov, je umiestnený oddeľovací prvok. Tento oddeľovací prvok môže byt obzvlášť vytvorený ako úzky pásik konštantnej šírky, ktorý prebieha medziPodľa iného ďalšieho uskutočnenia Vynálezu môže byt navrhnuté, že obidve polia,obsahujúce rozpínacie prvky, sú oddelené vždy jednou pozdlžnou medzistenou,prebiehajúcou v pozdlžnom smere a neprerušenou. Tieto pozdĺžne medzisteny môžu byť na svojej vonkajšej strane vytvorené s ľahkým rebrovaním, pričom rebrá prebiehajúPodľa iného ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt určené, že pozdĺžne medzisteny môžu vykazovat na svojej vnútornej strane rebro, prebiehajúce s výhodou V pozdlžnom smere. Toto rebro neslúži len na uloženie závitu, vytvoreného skrutkou, rozpínajúcou rozperku, ale aj na to, pôsobiť rovnako na pozdĺžne medzisteny vonkajším smerom, abysa tým dosiahol zlepšený účinok prichytenia.Podľa vynálezu môžu byť vnútorné strany pozdlžnych medzistien a rozpinacích prvkov vytvorené tak, že vnútomý otvor rozperky vykazuje tvar prierezu na spôsobPodľa vynálezu môže byť stanovené, že rozpínacie prvky a/alebo oddeľovacie prvky súpo obidvoch stranách rozperky vytvorené ako opakujúci sa vzor, pričom sú na jednej

MPK / Značky

MPK: F16B 13/00

Značky: rozpěrka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e6843-rozperka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozperka</a>

Podobne patenty