Farmaceutické kompozície krátko pôsobiaceho hypnotického činidla

Číslo patentu: E 6551

Dátum: 21.07.2004

Autori: Bolton Jennifer, Jenkins Thomas

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka farmaceutických kompozícii substituovanej zlúčeniny odvodenej od esteru kyseliny fenyloctovej, ktorá je užitočná ako krátko pôsobiace sedativne hypnotickečínidlo na anestéziu a sedáciu. Farrnaceutickými kompoziciami sú lipidové emulzné príprav ky vhodné na injekčné podávanie.0002 Sedativne hypnotickě činidlá sú široko využívané na uvedenie do celkovej anestézie a jej udržiavanie, na sedáciu počas chirurgických alebo diagnostických procedúr a na sedáciu pacientov v rámci intenzívnej starostlivosti. Bežne dostupná US patentová prihláška č. l 0/350,624 uvádza nový ester kyseliny fenyloctovej, propylester kyseliny 4-(N,N-dietyl karbamoyhmetoxy-3-etoxyfenyloctovejako užitočné krátko pôsobiace sedatívne hypnotické čínidlo. Očakáva sa, že propylester kyseliny 4-(MN-dietylkarbamoyhmetoxy-3-etoxyfenyloctovej je, okrem iných vlastností,farmakokineticky citlivý, poskytuje kratší a predvídateľnejší čas účinku ako iné sedatívne hypnotickć činidlá.0003 Sedatívne a anestetické činidlá sa často podávajú injekčne, forma podávania, pre ktorú činidlá musia byť forrnulovanć vo vodnom médiu. Propylester kyseliny 4-(1 V,N-dietylkarbamoyDmetoxy-3-etoxyfenyloctovej je však olejovitá zlúčenina, ktorá je slabo, ak vôbec,rozpustná vo vodných médiách. Príprava slabo rozpustných liečivých zlúčenín naíntravenózne podanie bola predmetom mnohých výskumov, ale zostáva vážnym problémompri vývoji nových terapeutických činidiel. Napríklad U.S. 4,711,902 uvádza, že určité slabo rozpustné liečivé zlúčeniny sa môžu formulovať ako lipidové emulzie spoužitím esterov mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca ako lipidového rozpúšťadla. Propofol, 2,6-diizopropylfenol, je iným olejovitým činidlom používaným na sedáciu aanestéziu. Propofol je v súčasnosti v U.S. komerčne poskytovaný firmou AstraZeneca ako injikovateľná emulzia Diprivan® Injectable Emulsion, v emulzií s koncentráciou 1, obsahujúcej sójový olej. 0004 Čím nižšia je koncentrácia liečiva, tým vyšší je pomer lipídového rozpúšťadla k liečivu, a tým je teda vyššie množstvo lipidov vpravených do pacienta na dosiahnutie rovnakého terapeutického účinku, čo sprevádza riziko hyperlípídémie. Bolo by žiaduce poskytnúť prípravok propylesteru kyseliny 4-(MN-dietylkarbamoyDmetoxy-3-etoxyfenyl)octovej vhodný na injekcie s dostatočne vysokou koncentráciou liečiva s použitím látok vhodných na injekčné podanie. Ďalej by pre prakticke použitie bolo žiaduce, aby bol prípravok propylesteru kyseliny 4-(MN-dietylkarbamoyDmetoxy-3-etoxyfenyloctovej dostatočne stabilný, aby sa dal skladovať.0005 Predložený vynález poskytuje farmaceutické kompozície propylesteru kyseliny 4-(N,N-dietylkarbamoyl)metoxy-3-etoxyfenyloctovej v podobe lipidových emulzií. Kompozície obsahujú propylester kyseliny 4-(N,N-dietylkarbamoyl)metoxy-3-etoxy-fenyloctovej svodou nemíešateľné rozpúšťadlo emulgátor modifikátor tonicity pH pufrovacie činidlo a vodu pričom kompozícia má pH vyššie ako asi 7 a pH pufrovacím činidlom je histidín, ktorý je prítomný v hmotnostne percentuálnom množstve medzi asi 0,05 a asi 0,2 °/. Okrem toho kompozície obsahujú prípadné stabilizačné činidlo a prípadné konzervačne činidlo. Ďalej sú kompozície pripravené s pridaním zásady, podľa potreby, na úpravu pH. 0006 Ukázalo sa, že obsah histidínu ako pH pufra zvyšuje stabilitu emulzií podľa vynálezu. Konkrétne sa ukázalo, že obsah histidínu stabilizuje pH, chemické zloženie a veľkost častíc predkladaných emulzií.0007 V rámci jedného uskutočnenia je rozpúšťadlom nemiešateľným s vodou sójový olej,emulgátorom je lecitín a modifikátorom tonicity je glycerol. V rámci tohto uskutočnenia je prítomná kyselina olejová ako stabilizačne činidlo, konzervačným činidlom, ak je prítomné, je kyselina etyléndiamíntetraoctová a pH sa nastaví pomocou NaOH. Určitá kompozícia obsahuje medzi asi 2 a asi 5, hmotn., propylesteru kyseliny 4-(1 V,N-dietylkarba~asi l,2 a asi 2,6, hmotn., lecitinu, medzi asi 1,9 a asi 2,8, hmotn., glycerolu, medzi asi 0,01 a asi O,l, hmotn., kyseliny olejovej, medzi asi 0,05 a asi 0,2, lunotn., histidínu,medzi asi 0 a asi 0,2, hmotn., a vody, a pripadne obsahuje EDTA, pričom má kompozícia pH vyššie ako asi 7.0008 Vynález tiež poskytuje spôsob vyvolania alebo udržiavania anestézie alebo sedácie u cicavca, zahŕňajúci podávanie terapeuticky účinného množstva farmaceutickej kompozicie podľa vynálezu cicavcovi.0009 V rámci iného uskutočnenia vynález poskytuje spôsob prípravy farmaceutickej kompozície, tento spôsob zahŕňa zlúčenie emulgátora, stabilizačného činidla, modifikátora tonicity, histidínu v množstve dostatočnom, aby predstavoval medzi asi 0,05 a asi 0,2 hmotn. celkovej kompozície, vody, a prípadne konzervačného činidla, a vzniká roztok vodnej fázy úpravu pH roztoku vodnej fázy pomocou zásady na pH vyššie ako asi 7 zlúčenie propylesteru kyseliny 4-(MN-dietylkarbamoyDmetoxy-3-etoxy-fenyloctovej s rozpúšťadlom nemiešateľným s vodou a vzniká zmes lípidovej fázy pridanie zmesi lipidovej fázy k roztoku vodnej fázy a emulgáciu vzniknutej zmesi, čím vzniká farmaceutická kompozícía. V rámci určitého uskutočnenia spôsobu je rozpúšťadlom nemiešateľným s vodou sójový olej a pH sa upravuje0010 Pri opisovaní kompozícii a spôsobov podľa vynálezu majú nasledujúce výrazy nasledujúce významy, pokial nie je uvedené inak.0011 Výraz hypnotické činidlo všeobecne označuje zlúčeninu, ktorá podporuje spánok. Výraz hypnotické činidlá, ako sa používa vo farmakológii, opisuje činidlá používané na vyvolanie alebo udržiavanie anestćzie, sedácie alebo spánku.0012 Výraz anestézia, ako je tu použitý, znamená stratu zmyslov, vnímania alebo vedomia, ktorá je výsledkom farmakologického tlmenia funkcie nervov.0013 Výraz sedácia je tu definovaný ako upokojenie duševného podráždenia alebo zníženie fyziologickej funkcie podávaním liečiva.0014 Výraz účinné množstvo znamená také množstvo, ktore je dostatočné na vyvolanie alebo udržanie anestézie alebo sedacie, ked sa podá cicavcovi. Účinné množstvo sa budemeniť v závislosti od jedinca a spôsobu podania a odborník kvalifikovaný v odbore ho môže0015 Výraz analgetikum znamená zlúčeninu, ktorá zmierňuje bolesť pomocou zmenyvnímania nocíceptívnych stimulov, bez toho aby spôsobila výraznú anestézíu alebo stratu0016 Výraz opioid znamená syntetické narkotikum, ktoré má účinky podobne opiátu(napr. analgézia), ale nie je odvodené od ópia.0017 Výraz krátko pôsobiace, ako je tu použitý, označuje činidla, ktoré sú farmakokineticky citlivé. Ked sa krátko pôsobiace činidlá podávajú pomocou infúzie, účinky činidiel ustávajú okamžite po ukončení infúzie.0018 Výraz izotonický, ako je tu použitý, znamená, ktorý má osmotický tlak zhodný alebo podobný osmotickému tlaku fyziologických tekutín. Telesné tekutiny majú normálne osmotický tlak, ktorý je často opisovaný ako zodpovedajúci osmotickému tlaku 0,9(hmotn./obj.) vodného roztoku chloridu sodného.0019 Výraz pufor alebo pufrovaný, ako je tu použitý, znamená roztok obsahujúci ako slabú kyselinu, tak jej konjugovanú zásadu, ktorého pH sa po pridaní kyseliny alebo zásady mení len mieme. Výraz pufrovacie činidlo znamená látku, ktorej začlenenie do roztoku poskytuje pufrovaný roztok.0020 Predložený vynález poskytuje farmaceutické kompozície obsahujúce krátko pôsobiace sedatívne hypnotické činidlo propylester kyseliny 4-(MN-dietylkarbamoybmetoxy-3-etoxyfenyloctovej, ďalej účinné činidlo, v lipidovom emulznom prípravku vhodnom na injekčne podanie.0021 Prípravky sú na báze rozpúšťadla nemiešateľného s vodou, s ktorým je účinné činidlo miešateľné v primeranom rozsahu, takže je možne dosiahnut značnú koncentráciu účinného činidla v lipidovej emulzíi. Súčasne je žiaduce minimalizovať pomer rozpúšťadla k účinnému činidlu. V niektorých uskutočneniach je pomer rozpúšťadla k účinnćmu činidlu nižší ako asi 71.0022 Rozpúšťadlom nemiešateľným s vodou môže byt olej na rastlinnej báze, čo zahŕňa,avšak nie je na ne obmedzený, sójový olej, svetlicový olej, bavlníkový olej, kukuričný olej,slnečnicový olej, arašidový (podzemnicový) olej, ricínový olej, olivový olej, sezarnový olej,kokosový olej, mandľový olej, palmový jadrový olej, a ich zmesi. Alternatívne je rozpúšťadlom ester mastnej kyseliny so stredným reťazcom (C 6 C 2) alebo dlhým reťazcom(C 14-C 24), napríklad mono-, di- alebo tríglycerid ester kombinácie mastnej kyseliny so stredným a dlhým reťazcom alebo je ním chemicky modiñkovaný alebo vyrobený materiál, ako je ester glycerolu, polyoxyl, alebo frakcionovaný alebo hydrogénovaný olej na rastlinnej

MPK / Značky

MPK: A61K 31/21, A61K 9/107

Značky: pôsobiaceho, kompozície, farmaceutické, hypnotického, krátko, činidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e6551-farmaceuticke-kompozicie-kratko-posobiaceho-hypnotickeho-cinidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutické kompozície krátko pôsobiaceho hypnotického činidla</a>

Podobne patenty