Upínacie zariadenie obrobku a s ním vybavený obrábací stroj

Číslo patentu: E 6243

Dátum: 28.10.2006

Autor: Smolarek Andreas

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Upínacie zariadenie obrobku a s ním vybavený obrábací strojVynález sa týka upinacieho zariadenia obrobku pre držanie obrobku pre obrábanie na obrábacom stroji podľa predvýznaku nároku 1Obrábacím strojom je napríklad frézka, vŕtačka alebo sústruh, ktoré obrobok trieskovo opracovávajú. Obrábacím strojom môže byť ďalej montážny stroj. Obrobok, napríklad piestna tyč, poprípade ojnica, je v priebehu opracovávania obrábacím strojom držaný upínacím zariadením obrobku. Upínacím zariadením obrobku je napríklad stôl pre upnutie obrobku s jedným alebo s niekoľkými úložnými pripravkami obrobku, ktoré sú otočné V pracovnej oblasti obrábaciehoUpínacie zariadenie obrobku tohto druhu a ním vybavený obrábacistroj vychádzajú zo spisu EP l 591 194 A 2.Úložné prípravky obrobku musia byť prispôsobené danému typu obrobku. Na upínacom zariadení obrobku sú napríklad usporiadané zarážkové diely, ktoré tvoria úložné prípravky a obrobok pridržujú. Ak má byt opracovávaný iný typ obrobku, je nutné vymenit bud celé upínacie zariadenie obrobku, alebo musí byť upínacie zariadenie obrobku prezbrojené, napríklad tým, že sú vymenené držiaky a/alebo sú namontované na iné miesto upínacieho zariadenia obrobku. Prezbrojenie je nákladné a drahé a vedie k prestojom obrábaciehoÚkolom predkladaného vynálezuje preto pripraviť flexibilné upínacie zariadenie obrobku, umožňujúce spoľahlivé držanie obrobku, ktoré je možné prispôsobiť rôznym typom obrobkov, a nim vybavený obrábaci stroj.Na riešenie úkolu sú upravené upínacie zariadenia obrobku pre držanie obrobku podľa technickej charakteristiky nároku l, a nímPre každý typ obrobku, napríklad pre rôzne typy ojníc, sú upravené rôzne typy výmenných držiakov, ktoré je možné ľahko usporiadať na nosnom zariadeni. Výmenné držiaky sa zasúvajú do upínača a fixujú pomocou fixačného usporiadania. Ak má byt teraz opracovávaný iný obrobok, ktorý má napríklad inú geometriu, alebo má byť ustavený do inej polohy vzhľadom k obrábaciemu stroju, je vymieňaný iba výmenný držiak, čo sa dari veľmi rýchlo. Prezbrojenie upínacieho zariadenia obrobku môže byt realizované V kratšom čase. Principiálne by sice bolo mysliteľné, aby obrobok zostal na výmennom držiaku, ktorý potom tvori určitý druh manipulačnej dosky. Účelným spôsobom však zostáva výmenný držiak na upínacom zariadení obrobku dokiaľ nie je výmenný držiak potrebný pre ďalšieobrobky, kým je obrobok vymieňaný.Lineárne vodiace usporiadanie a fixačné usporiadanie sú usporiadané tak, aby pridržovali najmenej jeden výmenný držiak V rohových oblastiach silového trojuholníka na upínači. Tým sa zabráni skríženiu výmenného držiaku na upínači a súčasne je výmenný držiakDržiak obrobku podľa vynálezu tvori výhodným spôsobom súčasť obrábacieho stroja, napríklad frézky, vŕtačky, sústruhu a/alebo montážneho stroja, pre trieskové a/alebo deliace opracovávaniaobrobku, poprípade pre montážne práce na obrobku.Ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu vyplývajú zo závislýchFixačné usporiadanie mechanicky upína výmenný držiak vo fixovanej polohe. Účelným spôsobom je k tomu upravené jedno alebo viac fixačných usporiadaní. Zvlášť prednostné je, pokiaľ fixačne usporiadanie výmenný držiak na upinači centruje, takže ten je na upinači ustanovený vpredom určenej polohe, čo umožňuje presné nastavenie polohy obrobku na držiaku obrobku. Fixačnć usporiadanie napríklad obsahuje jednu alebo viac guľových a/alebo kužeľových fixačných plôch. Obzvlášť prednostné je, ak má fíxačné usporiadanie najmenej jedno fixačné teleso, ktoré je aspoň čiastočne guľove alebo kužeľové, a ktoré zaberá do odpovedajúcim spôsobom tvarovaného fixačného úložného prípravku, ktoré je príslušne aspoň čiastočne V tvare kaloty, poprípade kužeľa. Fixačné teleso tvorí výhodnýmspôsobom súčasť nosného zariadenia.Fixačné úložný prípravok, ktorý je napríklad v tvare lievika alebo panvy, je výhodným spôsobom usporiadaný na držiaku obrobku. Rozumie sa, že je možný tiež obrátený princíp, že napríklad na držiaku obrobku je usporiadaný kužeľový alebo guľový fixačný úsek,ktorý zaberá do odpovedajúceho fixačného úložného prípravku naFixačnć úložný prípravok obsahuje výhodným spôsobom Zásuvný otvor pre bočné zasúvanie fixačného telesa. Fixačne úložný prípravok môže napríklad obopínat úsek dríeku fixačného telesa na spôsob Vidlice. Rozumie sa, že si je možné predstaviť také fixačné teleso na spôsob razníka, ktoré zaberá do fixačnćho úložného prípravkuÚsek drieku prechádza Výhodným spôsobom otvorom fixačného úložného prípravku naprieč k rovine zasúvania, takže guľová alebo kužeľová stredíaca plocha, prebiehajúca radiálne smerom dovnútra,napríklad kužeľová obvodová plocha alebo guľová plocha, prilieha vo fixovanej polohe na jednu alebo viac lievikovito prebiehajúcich strediacich plôch fixačného úložného prípravku. Táto strediacaplocha je napríklad lievikovitá v smere k otvoru vo fixačnomVýhodne má fixačné usporiadanie dosadaciu plochu pre uloženie výmenného držiaku, najmä v oblasti fixačného úložného prípravku,napríklad na jeho spodnej strane. Výmenný držiak, napríklad predný úsek výmenného držiaku je Výhodným spôsobom zvieraný vofixovanej polohe medzi fixačným telesom a dosadíacou plochou.Pre toto zvieranie je Výhodným spôsobom upravené pružinové usporiadanie, ktoré výmenný držiak takpovediac tlačí do fixovanej polohy. Pružinové usporiadanie drží fixačné teleso výhodne upevňovacou silou V pevnom uložení vo fixačnom úložnom prípravku. K tomu je upravené napríklad pružinové usporiadanie, ktoré sa opiera jednak o fixačné teleso a jednak o nosné zariadenie a tým tlačífixačné teleso do fixačného úložného prípravku.Principiálne je možné uvolniť fixačné usporiadanie manuálne. Výhodným spôsobom má však upínacie zariadenie obrobku na uvoľňovanie fixačného usporiadania uvoľňovací ovládač. Fíxačné usporiadanie pôsobí napríklad proti pružinovej sile pružinového usporiadania. Uvoľňovací ovládač, napríklad hydraulický, elektrický alebo pneumatický lineárny valec alebo otočný pohon, prestavuje pre uvoľnenie fixačného usporiadania fixačné teleso do uvoľnenej polohy, v ktorej je fixačné teleso oddialené od fixačného úložného

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/14, B23Q 7/02, B23Q 1/25

Značky: vybavený, obrábací, obrobků, stroj, zariadenie, upínacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e6243-upinacie-zariadenie-obrobku-a-s-nim-vybaveny-obrabaci-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacie zariadenie obrobku a s ním vybavený obrábací stroj</a>

Podobne patenty