Bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení, predovšetkým pre motorové vozidlo, so zasúvacou západkou

Číslo patentu: E 5693

Dátum: 14.06.2005

Autori: Lesueur Guillaume, Maltaverne Frédéric

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE PROTI KRÁDEŽI NA RIADENÍ,PREDOVŠETKÝM PRE MOTOROVÉ VOZIDLO, so ZASÚVACOU ZÁPADKOU0001 Tento vynález sa týka bezpečnostného zariadenia proti krádeži, ktoréje určené na zabezpečenie riadiaceho mechanizmu vozidla. 0002 vynález má zvlášť výhodné uplatnenie v automobilovej oblasti.0003 Vzhľadom na modulárnu koncepciu terajších motorových vozidiel je dnes bežné, že sa jednotlivé mechanizmy montujú navzájom oveľa skôr pred konečnou montážou vozidla. Takto je obvykle stĺpik riadenia, ktorý je vybavený bezpečnostným zariadením proti krádeži, súčasťou tej istej podskupiny, ktorá zahŕňa predovšetkým palubnú dosku a blok vykurovania/klimatizácie, a ktorá samôže ako jeden celok montovať do vnútra karosérie.0004 Z tejto techniky montáže však vyplýva, že západka bezpečnostného zariadenia na riadení nemôže byt namontovaná v tej istej chvíli a/alebo na tom istom mieste ako západky jednotlivých otvorov dveri vozidla, ktoré však majú byt funkčné stým istým kľúčom. Vpraxi táto zvláštnosť komplikuje montáž motorového vozidla na montážnych linkách, pričom vytvára nezanedbateľnénebezpečenstvo zámeny klúčov a/alebo nekompatibility jednotlivých západiek.0005 Aby sa vyhlo týmto ťažkostiam, je známy typ bezpečnostného zariadenia proti krádeži na riadení so zasúvateľnou západkou, teda zariadenie,ktoré sa skladá ztela bezpečnostného zariadenia a západky, ktoré spočiatku tvoria dve oddelené podskupiny, ale ktoré je možné v akejkoľvek chvili navzájom pevne spojiť. Hoci je toto modulárne usporiadanie zvláštne, západka má klasicky naďalej úlohu ovládať otváranie prostriedkov blokovanla, ktoré súna jednej strane obvykle tiež integrované do tela bezpečnostného zariadeniaproti krádeži a na druhej strane sú určené na to, aby blokovali aspoň jeden pohyblivý prvok riadenia.0006 Takéto bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení predstavuje tú výhodu, že je možné ho montovať v dvoch fázach, najprv telo bezpečnostného zariadenia, potom západku. V rámci našej problematiky táto charakteristika umožňuje najprv vykonať montáž západky bezpečnostného zariadenia nezávisle od realizácie modulu palubnej dosky, prípadne po montáži tela bezpečnostného zariadenia na stĺpik riadenia. Ale táto charakteristika umožňuje tiež vykonať montáž západky bezpečnostného zariadenia spôsobom, ktorýje v podstate súčasný s montážou ostatných západiek vozidla.0007 Hlavnou nevýhodou bezpečnostných zariadení proti krádeži na riadení so zasúvateľnou západkou, ktoré sú známe v súčasnom stave techniky,je však to, že majú relatívne významnú bezpečnostnú slabinu na úrovni západky, pretože nie je navrhnuté nič, čo by zamedzilo prípadnému vytrhnutiu tejto západky. Táto časť bezpečnostného zariadenia proti krádeži sa zdá byť o to viac zraniteľná tým, že západka tvorí vloženú časť, a teda z tohto titulu ju nie je možné žiadnym spôsobom integrovať a pevne spojit tak účinne, ako keby bola vložená ako interný komponent jednoblokového bezpečnostného0008 Vyplýva ztoho, že vtomto type bezpečnostného zariadenia je západka v konečnom stave relatívne ľahko prístupná a nikdy nie je optimálne držaná vo vnútri tela bezpečnostného zariadenia. Odobratie západky,predovšetkým vytrhnutím, nepredstavuje teda neprekonatelnú operáciu. Ak sa teda táto operácia vykoná, je možné velmi ľahko vniknúť do vnútra tela bezpečnostného zariadenia ateda vyradit zčinnosti prostriedky blokovania stĺpika riadenia. EP-A-1 069 010 publikuje bezpečnostné zariadenie protikrádeži podľa predvýznaku patentového nároku 1.0009 Preto technický problém, ktorý chce vyriešiť predmet tohto vynálezu,je navrhnúť bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení so zasúvacou západkou, predovšetkým pre motorové vozidlo, ktoré obsahuje telobezpečnostného zariadenia na riadení, ktoré sa skladá z prvej časti, v ktorej súintegrované prostriedky blokovania, ktoré sú schopné zablokovať pohyblivý prvok riadenia, ako aj z druhej časti, vo vnútri ktorej má byt vložená a pevne spojená západka, ktorá je schopná ovládať otváranie prostriedkov blokovania,bezpečnostné zariadenie proti krádeži, ktoré by umožnilo vyhnúť sa problémom súčasného stavu techniky tým, že ponúkne značne zvýšenú úroveň ochrany proti vniknutiu pri zachovaní možnosti samostatnej montáže tela bezpečnostného zariadenia na jednej strane azápadky ovládania na strane0010 Riešenie predstaveného technického problému spočíva podľa tohto vynálezu, ako je definovaný patentovým nárokom 1, vtom, že bezpečnostné zariadenie proti krádeži obsahuje navyše prostriedky uzamknutia, ktoré sú schopné zablokovať otváranie prostriedkov blokovania vprípade odobratiazápadky po jej upevnení vo vnútri druhej časti tela bezpečnostného zariadenia.0011 Vynález, ako je deñnovaný, predstavuje tú výhodu, že poskytuje bezpečnostné zariadenie proti krádeži, ktorého západku je možné montovat nezávisle od samotného mechanizmu blokovania, ale poskytuje aj značnezvýšenú úroveň bezpečnosti v zmysle vlámania.0012 Tento vynález sa tiež týka charakteristík, ktoré sa ukážu v nasledujúcom opise a ktoré je potrebné posudzovať samostatne alebo podla všetkých ich možných technických kombinácií.0013 Opis, ktorý tu podávame ako príklad, ktorý nie je vyčerpávajúci, je určený pre lepšie pochopenie toho, v čom spočíva tento vynález a ako je ho možné realizovať. Tento opis uvádzame s odvolaním sa na priložené obrázky, na ktorých- Obrázok 1 predstavuje v perspektíve bezpečnostné zariadenie proti krádeži- Obrázok 2 tvorí priehladný pohľad bezpečnostného zariadenia proti krádežina riadení z opačnej strany ako je predstavené na obrázku 1.- Obrázok 3 je rovnaký pohľad ako obrázok 2, ale zobrazuje iba telo- Obrázok 4 zobrazuje vperspektíve adetailne západku bezpečnostného zariadenia proti krádeži na riadení, západku, ktorú je možné vidiet už na obrázku 2.- Obrázok 5 tvorí priehľadný pohľad, ktorý zobrazuje vzájomné usporiadanie prostriedkov uzamknutia a prostriedkov blokovania vo vnútribezpečnostného zariadenia na riadení.- Obrázok 6 je priehľadný pohľad, ktorý detailne zobrazuje interakciu medzi prostriedkami uzamknutia a prostriedkami blokovania bezpečnostného zariadenia na riadení.- Obrázok 7 ilustruje spojenie medzi západkou a prostriedkami uzamknutia bezpečnostného zariadenia proti krádeži na riadení.- Obrázok 8 je pohľad, ktorý zobrazuje detail časti statora západky, ktorý nesie páku blokovania prostriedkov blokovania.- Obrázok 9 predstavuje vperspektíve posuvný pridržíavaci prvok bezpečnostného zariadenia na riadení.- Obrázok 10 zobrazuje polohu páky blokovania prostriedkov blokovania vovnútri posuvného pridržiavacieho prvku z obrázku 9.- Obrázok 11 predstavuje v perspektíve časť statora západky.- Obrázok 12 zobrazuje v perspektive spojenie medzi časťou statora západky0014 Z dôvodov prehľadnosti sú tie isté prvky označené rovnakými číslami. Takisto sú zobrazené iba prvky, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie vynáíezu, a to bez ohľadu na mierku a spôsob zobrazenia.0015 Obrázky 1 a 2 predstavujú bezpečnostné zariadenie proti krádeži so zasúvacou západkou 1, ktorá je určená na montáž do motorového vozidla pre zabezpečenie riadenia. Dva priečne otvory 2 a, 2 b sú vytvorené preto, aby prijali skrutky upevnenia atakto umožnili pevné spojenie v bezprostrednej blízkosti

MPK / Značky

MPK: B60R 25/02

Značky: zariadenie, krádeži, predovšetkým, motorové, proti, západkou, vozidlo, zasúvacou, bezpečnostné, riadení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e5693-bezpecnostne-zariadenie-proti-kradezi-na-riadeni-predovsetkym-pre-motorove-vozidlo-so-zasuvacou-zapadkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení, predovšetkým pre motorové vozidlo, so zasúvacou západkou</a>

Podobne patenty