Spôsob a zariadenie na odokovinovanie a/alebo čistenie kovového predliatku

Číslo patentu: E 4973

Dátum: 30.09.2003

Autori: Frommann Klaus, Block Bodo, Hartung Hans-georg, Brisberger Rolf

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB A ZARIADENIE NA ODOKOVINOVANIE AIALEBO ČISTENIE KOVOVÉHO PREDLlATKU0001 Vynález sa týka postupu pre odstraňovanie okovín a / alebo čistenie kovového predliatku, predovšetkým v prípade pásov valcovaných za tepla zo štandardnej ocele alebo znehrdzavejúcej ocele, kedy je kovový predliatok vedený v smere dopravy cez zariadenie, v ktorom je podrobený plazmovému odstráneniu okovín a / alebo plazmovému čisteniu. Okrem toho sa týka vynález zariadenia na odstraňovanie okovín a / alebo čistenie podobných kovových predliatkov.0002 Postup pre tento spôsob je známy z JP 03207518 A.0003 Pre ďalšie spracovanie - napríklad valcovanim za studena, pre nanesenie ochrannej vrstvy na kovy alebo priame spracovanie na konečný výrobok - musí mat za tepla valcovaný oceľový pás bezokovinový povrch. Preto je nutné pri valcovani za tepla a počas následného chladenia odstrániť vzniknuté okoviny, a to bezo zvyšku. Toto sa vykoná známym postupom pri postupe Ieptaním, pričom okovina, ktorá sa skladá zrôznych oxidov železa(FeO, Fe 3, Fe 2 O 3) alebo vpripade nehrdzavejúcej ocele zoxidov železa bohatých na chróm, vzávislosti od kvality ocele, sa odstráni pomocou najrôznejších kyslín (napríklad kyselina chlórodoviková, kyselina sírová,kyselina dusičná alebo zmes kyselín) pri zvýšenej teplote pomocou chemickej reakcie s kyselinou. Pred leptaním je potrebné v pripade štandardnej ocele ešte dodatočné mechanické opracovanie, a to vyrovnávanie ohybom a ťahom, aby sa okovina zlámala a tým bolo umožnené rýchlejšie preniknutie kyseliny do vrstvy okovín. V prípade nehrdzavejúcej, austenitickej a feritickej ocele, ktoré saleptajú podstatne ťažšie, sa pred leptaním vykoná žíhanie a mechanicképredbežné odstránenie okovín z pásu, aby bolo možné dosiahnut čo najlepší povrch pásu pre leptanie. Po leptaní je potrebné oceľový pás opláchnuť, nechať uschnút a v závislosti od potreby naolejovať, aby sa zabránilo jeho oxidácíi.0004 Leptanie oceľového pásu sa vykonávanie v plynulých linkách,ktorých procesná časť môže mat v závislosti od rýchlosti pásu veľmi dlhú dĺžku. Takéto zariadenia preto vyžadujú veľmi vysoké investície. Proces Ieptania vyžaduje okrem toho veľa energie a vysoké náklady na likvidáciu odpadových vôd a regeneráciu kyseliny chlorovodlkovej, ktorá sa väčšinou u štandardnej0005 Preto sa vyrábajú v technickom odvetví rôzne takéto nástavce, ktoré umožňujú odstránenie okovín z kovových predliatkov bez použitia kyseliny. Doteraz známe vynálezy sú založené väčšinou na mechanickom odstraňovaní okovín (napríklad postup lshiclean, postup APO). Takéto postupy sú ale ohľadne ich efektívnosti a kvality povrchu pre priemyselné odstraňovanie okovín širokých oceľových pásov nevhodné. Preto sa pri odstraňovaní okovín takýchtopásov, tak ako aj predtým, používajú kyseliny.0006 Nevýhody ohľadne efektívnosti a zaťaženia životného prostredia bolídoteraz súčasťou tohoto procesu.0007 Novšie nástavce pre odstraňovanie okovín z kovových predliatkov sú založené na plazmovej technológii. Tento postup je popísaný už na začiatku vuvedenom dokumente JP 03207518 A ako aj vo WO 00156949 A 1, WO 01/00337 A 1, RU 2153025 a RU 2139151 C 1. Vprípade tam uvedeného plazmového odstraňovania okovín je vedený materiál, zktorého je treba okoviny odstrániť, medzi špeciálnymi elektródami, ktoré sa nachádzajú vo vákuovej komore. Odstraňovanie okovín zabezpečuje plazma, ktorá sa vytvára medzi oceľovým pásom a elektródami, pričom vznikne kovový lesklý povrch bez zvyškov. Plazmová technológia teda predstavuje efektívnu, kvalitatívne bezchybnú možnosť odstraňovania okovín, priaznivú aj pre životné prostredie,ako aj možnosť pre čistenie oceľových povrchov. Je možné ju využiť pre štandardnú ocel a pre nehrdzavejúcu, austenitickú a feritickú oceľ. Špeciálneprípravné ošetrenie nie je potrebné.0008 Uvedený stav techniky sa pritom primárne týka odstraňovania okovín z drôtov a rúr. Tu vzniká výhoda, že na základe geometrie materiálu, z ktorého sa okovina odstraňuje, je možné relatívne jednoduché vedenie elektród, takžeodstraňovanie okovín prebieha veľmi efektívne.0009 V prípade odstraňovanie okovín z oceľových pásov sa ale ukázalo,že postup, ktorý je uvedený v menovaných dokumentoch, nevedie k žiadnemu použiteľnému výsledku, to znamená, že príslušným spôsobom opracovaný oceľový pás, prinajmenšom, ak vykazuje určitú šírku, nemá po odstránení0010 JP 07 275920 A síce predstavuje postup tohto typu, pri ktorom je pred komorou na plazmové odstraňovanie okovín umiestnený set ohýbacích kotúčov, pomocou ktorých sa opracováva pás, ktorý vchádza do komory. Napriek tomu rovnosť pásov nie je dostatočné, aby bolo možné dosiahnuťpožadovanú kvalitu procesu odstraňovania okovín.0011 Vynález preto spočíva v úlohe, vytvoriť postup a príslušné zariadenie na odstraňovanie okovín a / alebo čistenie kovového predliatku, pomocou ktorého resp. ktorých je možné odstrániť okoviny aj zo širokých kovových predliatkov po cele ploche šírky v rovnakej kvalite, efektívne a účinne, a to pomocou plazmovej technológie, pričom zostanú využité ekonomické ako ajekologické výhody tohoto postupu.0012 Úloha sa technologicky týmto vynálezom vyrieši tak, že kovový predliatok je v dopravnom smere pred zariadením na plazmové odstraňovanie okovín a / alebo plazmové čistenie podrobený procesu narovnávania a usmerňovania alebo procesu vyrovnávania ohybom a ťahom, ktorý vytvorí ukovového predliatku vysoký stupeň rovnosti.0013 S týmto procesom je totiž možné vyvinúť na kovový predliatok ťažnú silu, ktorá má takú výšku, že rovinnosť kovového predliatku, ktorý vstupuje do zariadenia na plazmové odstraňovanie okovín a / alebo plazmové čistenie je taká vysoká, že predliatok prebieha cez zariadenie ako rovný plech. Výsledok odstraňovanie okovín resp. čistenia sa tým značne zlepšil, takže vyrobenýkovový pás vykazuje vysokú kvalitu.0014 Ako výhodné sa ukázalo to, že ťažná sila pri procese vyrovnávania je zvolená tak, že v kovovom predliatku vzniká tahové napätie, ktoré zodpovedá minimálne 10 medze prietažnosti materiálu kovového predliatku.0015 Postup je možné realizovať uplynulo prebiehajúceho kovového predliatku ale tak isto je možné viesť predliatok diskontinuálne, teda nie skonštantnou rýchlosťou cez zariadenie na odstraňovanie okovin resp. na čistenie. Posledný uvedený prípad je zaujímavý predovšetkým pre malé zariadenia.0016 Je možné dosiahnuť velmi vysokú kvalitu vyrábaného kovového predliatku, a to v prípade, že po zariadeni na odstraňovanie okovin plazmou a/ alebo plazmovomj čisteni bude vykonaná kontrola povrchu kovového predliatku v tom prípade je zabezpečené, že rýchlosť, ktorou je vedený kovový predliatok cez zariadenie na odstraňovanie okovín plazmou a/ alebo plazmové čistenie sa určuje vzávislosti od kontroly vuzatvorenom regulačnom obvode tak, že je dosiahnutá požadovaná kvalita odstraňovanie okovín resp. kvalita čistenia. To znamená, že hlavne pri nedostatočnej kvalite odstraňovanie okovín resp. pri nedostatočnej kvalite čistenia je potrebné znížiť rýchlosť prechodu kovového predliatku cez zariadenie na plazmové odstraňovanie okovín a / alebo plazmové čistenie, takže plazma pôsobí na kovový predliatok dlhý čas. Tým je možné optimalizovať kvalitu procesu odstraňovania okovín resp. čistenia pre špecifické potreby.0017 Mimoriadne výhodné sa ukázalo priamo po odstránení okovin a / alebo čisteni kovového predliatku nanesenie vrstvy tekutého kovu, a to hlavne ponorné zinkovanie. Tu nájdu uplatnenie známe postupy pre nanášanie takejto vrstvy. Jedna z možností pozostáva z toho, že sa vedie kovový predliatok cez kotol (nádobu), ktorý je naplnený tekutým kovom, pričom v nádobe sa realizuje presmerovanie kovového predliatku. Alternatívou môže byt postup CVGL(Continuous Vertical Galvanizing Line), pri ktorom je vedený kovový predliatok cez nádobu, ktorá je naplnená tekutým kovom, smerom zdola nahor, pričom nanášaný kov v nádobe je zadržiavaný v nádobe pomocou elektromagnetického uzáveru. Po odstránení okovín a / alebo čisteni a pred

MPK / Značky

MPK: C23C 2/36, C23C 2/02, B21B 45/04, B08B 7/00

Značky: čistenie, odokovinovanie, zariadenie, spôsob, kovového, predliatku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e4973-sposob-a-zariadenie-na-odokovinovanie-a-alebo-cistenie-kovoveho-predliatku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na odokovinovanie a/alebo čistenie kovového predliatku</a>

Podobne patenty