Sklená stena

Číslo patentu: E 4812

Dátum: 23.12.2004

Autori: Schmid Claus, Wiedemann Günter

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EP 1 564361 (EPAG 4033536.9-23 t l) Gtasxsvañd í Glass sťali i Paroi vžtree š Sklené stena Preklad udeleného európskeho patentu do slovenčiny, Bratislava, 20. 12.2008vynález sa týka sklenej steny z minimálne dvoch viacnásobných sklených tabúlso znakmi podľa hlavného patentového nároku t.Takéto sklené steny, ktoré majú prevedenie ako pevné zasklenie alebo ako zasklenie sdverami, sú známe vrôznych vyhotoveniach. Obvykle majú rámy pozostávajúca zo zvislých stĺpikov avodorovných priečok, v ktorých sú uchytené sklené tabule, resp. viacnásobné sklené tabule. Pre uchytenie tabúl vrámochexistujú rôzne konštrukčné vyhotovenia, ktoré sú závislé od druhu rámov a účeluZ DE-A 1-35 20 973 je napríklad známa sklená stena vo forme izolačnej sklenej tabule, ktorá je tvorená minimálne dvoma viacnásobnými sklenými tabuľami. Viacnásobné sklené tabule pozostávajú z dvoch vzájomne paralelných sklených tabúl s odstupom, pričom sú sklené tabule držané vo vzdialenosti od seba stabilizačným pásikom alebo dištančným profilom vo forme koncového kusa. Z BEA 3-1 012 820 je ďalej známy modulámy konštrukčný systém na báze plastových prvkov na jednej strane a plochého skla z prvkov plochého skla na strane druhej. Sklená stena, zostrojená podľa tohto konštrukčného systému pozostáva z minimálne dvoch viacnásobných sklených tabúl, zktorých každá je vytvorená zminimálne dvoch vzájomne paralelných sklených tabúl v určitej vzájomnej vzdialenosti. Sklené platne sú pritom držané vertikálnymi a horizontálnymi proñlmi z plastickej hmoty.vynález spočíva na ú l o h e vytvorit sklenú stenu vyššie popísaného druhu,ktorá je prednostne zostrojená ako priečka v celej výške miestnosti a ktorej nosná konštrukcia, držiaca viacnásobné sklené tabule, sa opticky dostáva do úzadia, takžev podstate sú viditeľné len sklené tabule.Podstata gnálezu Na r ie š e n ie tejto úlohy sa týmto vynálezom navrhuje sklená stena soznakmi podľa vynálezu (hlavného nároku 1).Sklená stena pozostáva zvodorovne prebiehajúcich podperných proñlov,prednostne zdreva, azminimálne dvoch viacnásobných sklených tabúl, pričom osadenie jednoduchých sklených tabúľ vytvára medzi nimi malú škáru. V tejto škáre je zvisle prebiehajúci dištančný prvok zo skla, ako dištančný profil medzi jednoduchými sklenými tabuľami, ktorý je utesnený tesnením, prednostne ztransparentného silikónu. Sklená stena takto pozostáva v podstate zo sklaa opticky zabezpečuje takmer nerušenú transparentnosť.Účinok tejto sklenej steny podľa vynálezu je zlepšený tým, že obidve vonkajšie jednoduché sklené tabule sú umiestnené v jednej rovine s podpemými proñlmi. Takto nevzniká žiadny odskok medzi podpemými profilmi a plochami vonkajších tabúl, čím sa zlepšuje optika sklenej steny.Podľa ďalšieho znaku vynálezu sú dve vonkajšie jednoduché sklené tabule viacnásobných sklených tabúľ bočne upevnené na podpernom profile minimálne jednou podpernou lištou. Podľa vynálezu môže byť táto podpemá lišta vyformovaná spolu s podperným profilom ako jeden kus, alebo sa na podpernom profile upevní ako samostatný konštrukčný diel. Ak sa podľa vynálezu použije ako podpemá lišta profil zeloxovaného hliníka, podperné lišty ustúpia opticky do úzadia, pretože súvnímané len ako odraz svetla (reflexia).Aby sa vytvorila konštrukcia, ktorá je tesná voči vlhkosti, vynález sa ďalej navrhuje tak, aby bol podperný profil opatrený aspoň jedným dutým profilom, ktorého dutá časť, ktorá je v spojeni smedzlpriestorom medzi jednoduchými sklenými tabuľami, obsahuje absorber vlhkosti. Podľa vynálezu sa na dutý profil, obsahujúciEP t 56436 Sklená stena 3 l 11 absorber vlhkosti, použije pozinkovaný oceľový proñl, takže prípadná korózia tohtoPri uprednostňovanej forme vyhotovenia sklenej steny podľa vynálezu je každá vonkajšia sklená tabuľa bočne upevnená podpernou lištou z profilu z eloxovaného hliníka, ktorá zakrýva dutý profil, obsahujúci absorber vlhkosti, až na jednu škáru pre spojenie dutého priestoru s medzipriestorom medzi jednoduchými sklenými tabuľami. Takto vznikne sklená stena s konštrukciou, ktorej časť podpemých protilov,nachádzajúca sa medzi jednoduchými sklenými tabuľami je konštrukčne jednoducho zostrojená s priaznivou optikou, čo sa podľa vynálezu dá zlepšiť tým, že sa medzi dvoma podpernými Iištami umiestni krycia lišta, prednostne z eloxovaného hliníka.Na zostrojenie sklenej steny ako protipožiarnej steny, sa podľa jedného znaku vynálezu navrhuje umiestniť medzi vonkajšími jednoduchými sklenými tabuľami,medzi ktorými je medzera, vždy jednu protipožiamu sklenú tabuľu. Sklená stena podľa vynálezu môže takto napriek svojej dobrej optike byt zostrojená nielen ako priečka medzi miestnostami bez požiadavky na protipožiarnu ochranu, ale aj akoumiestnením protipožiamej sklenej tabule medzi jednoduché sklené tabule je pri vzniku požiaru, ktorý prichádza zjednej strany, výrazne lepšia protipožiarna ochrana s kontrolovaným odbúravaním napätia, pretože jednoduchá sklená tabuľa spôsobí najprv termické oddelenie protipožiamej sklenej tabule. Okrem toho sa strojitým zasklením a dvomi medzipriestormi medzi tabuľami zvyšujezvukovoizolačný účinok ako aj bezpečnosť proti vlámaniu.Aj pri zostrojení protipožiameho zasklenia sú protipožiame tabule držané na zvislých škárach vodstupe kvonkajším jednoduchým tabuliam pomocou skleného dištančného prvku, ktorý je pomocou tesnenia utesnený voči susediacej protipožiarnej sklenej tabuli, ako aj voči skleným dištančným prvkom. Na podpemých proñloch sa protipožiarna sklená tabuľa upevní prednostne pomocou podpemých líšt umiestnenými v drážkach podperného profilu, medzi ktorými je vložené tesnenie. Tesnenie sú aj v tomto prípade prednostne z transparentného stlikónu.Sklená stena podľa vynálezu môže mat prevedenie nielen ako pevné zasklenie,ale môže byt opatrená aj dverami. Podľa vynálezu sa preto navrhuje, aby bola aspoň jedna z viacnásobných sklených tabúl nahradená dverami, ktoré aspoň v jednej častidosahujú jej výšku, ktoré dvere sú výkyvne uložené v osadzovacom ráme pozostávajúcom z dvoch zvislých a jedného vodorovného osadzovacieho prvku a májeden kríd|ový rám, ktorého časti rovnako, ako časti osadzovacieho rámu, súkonštrukčne vyhotovené zodpovedajúce konštrukcii vodorovných podperných profilovTakéto vyhotovenie dverí a osadzovacích rámov sa svojou úpravou začleňuje jednotne do technického vyhotovenia sklenej steny, pričom diely na konštrukciu dverí zodpovedajú dielom na konštrukciu sklenej steny v zasklení napevno. Celkovým výsledkom je konštrukcia sklenej steny podľa vynálezu, ktorá si vystačí s úzkymi ràmovými prvkami pre podpemé profily, resp. konštrukciu dveri a vyvoláva celkový dojem nového typu, ktorý je v podstate určovaný sklenými plochami, i keď je sklenástena vyhotovená ako protipožiame zasklenie.Prehľad obrázkov na ýkresoch Na výkresoch sú zobrazené dva príklady vyhotovenia sklenej steny podľavynálezu, a znázorňujú Obr. 1 výrez sklenej steny zostrojenej ako deliaca priečka v miestnosti Obr. 2 vodorovný rez podľa línie rezu ll-l 1 na obr. 1 Obr. 3 zvislý rez podľa linie rezu Lil-Ľ na obr. 1 Obr. 4 vodorovný rez cez dverovú časť pcdla linie rezu |VĽ na obr. 1Obr. 5 vodorovný rez cez dverovú časť na strane závesu dverí podľa línieObr. 6 detailný pohľad vo zväčšenom zobrazení na horný a dolný ľavý rohdveri podľa obr. 1 Obr. 7 vodorovný rez podľa línie rezu Il-Am na obr. 6 Obr. 8 výrez zo sklenej steny v prevedení s protipožiarnym zasklením Obr. 9 vodorovný rez podľa linie rezu DQ na obr. 8 Obr. 10 zvislý rez cez sklenú stenu podľa línie rezu Li( na obr. 8Obr. 11 vodorovný rez cez dverovú časť podľa línie rezu Xl-Xl na obr. 8

MPK / Značky

MPK: E04B 2/72, E06B 3/66, E06B 3/64

Značky: sklená, stěna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e4812-sklena-stena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklená stena</a>

Podobne patenty