Injektor perového typu s objímkou na nastavenie dávky

Číslo patentu: E 4684

Dátum: 03.03.2004

Autori: Plumptre David Aubrey, Perkins Robert, Veasey Robert Frederick

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka injektorov perového typu, to znamená injektorov druhu, ktorý zabezpečuje podávanie liekových produktov vstrekovaním z náplne na viacero dávok.Predložený vynález sa týka najmä injektorov, pri ktorých si užívateľ môže nastaviť dávku.Takéto injektory majú použitie tam, kde sa vyskytuje pravidelné vstrekovanie vykonávané osobami bez formálneho lekárskeho výcviku. To je vo zvýšenej miere bežné medzi tými osobami, ktoré majú cukrovku, kde samoliečba umožňuje takým osobám, aby sami účinne zvládalisvoju cukrovku, Tieto okolnosti kladú na injektory perového typu tohto druhu rad požiadaviek. Injektor musí byť robustný čo do konštrukcie, ale jednoducho použiteľný ako z hľadiska manipulácie s jeho dielrni, tak z hľadiska pochopiteľnosti jeho funkcie pre užívateľa. V pripade užívateľov s cukrovkou bude mnoho z nich fyzicky neduživých a môžu mať tiež zhoršený zrak. Tam, kde má byt injektor skôr na jedno použitie, ako znova použiteľný, by mal byť injektor výrobne lacný a jednoducho likvidovateľný (výhodne by mal byť vhodný pre recyklovanie).EP 0 937 471 A 2 opisuje pero na podávanie lieku, obsahujúce zostavu ihly a pera , úchytku ñolky zahŕňajúcu ñolku obsahujúcu liek určený na podávanie a ihlu pero, snimateľne pripojenú kjeho vzdialenému koncu. Pero ďalej obsahuje plášť, ktorý má úchytku fiolky pripevnenú kvzdialenému koncu obsahujúcu mechanizmus kontroly dávky určený na nastavenie požadovanej dávky určenej na dodanie z nádobky, hnací mechanizmus pre dávkovanie požadovanej dávky z fiolky a trubičku vpodobe valca pre tyčku a pre vytváranie rozhraniamedzi mechanizmom na ovládanie dávky a hnacim mechanizmom. Výhodou predloženého vynálezu je to, že sa poskytuje vylepšený injektor perového typu.Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu obsahuje injektor perového typu plášť piestovú tyčku uspôsobenú na pôsobenie cez plášť objimku na nastavovanie dávky, umiestnenú medzi plášťom a piestovou tyčkou, pričom objimkana nastavovanie dávky má skrutkovitý závit prvého stúpaniahnacíu objímku umiestnenú medzi objímkou na nastavovanie dávky a piestovou tyčkou, pričom hnacia objímka má skrutkovitú drážku druhého stúpaniavyznačujúci sa tým, že prvé stúpanie skrutkovitého závitu a druhé stúpanie skrutkovitej drážky sú rovnaké, pričom objímka na nastavovanie dávky a hnacia objímka nie sú mechanicky spojené pomocou skmtkovitého závitu / skrutkovitej drážky a hnacia objímka je uvoľniteľne pripojenák objímke na nastavovanie dávky.Piestová tyčka má výhodne prvú závitom vybavenú časť na prvom konci a druhú závitomvybavenú časť na druhom koncivložka alebo radiálne dovnútra siahajúca príruba je umiestnená v plášti a cez ňu sa môže prvá,závitom vybavená časť piestovej tyčky otáčaťobjímka na nastavovanie dávky je otočná voči plášťu a vložkehnacia objímka je pripojená kpiestovej tyčke pre otáčanie voči nej pozdĺž druhej, závitom vybavenej častí piestovej tyčkyna objímke na nastavovanie dávky je umiestnené tlačidlo a je otočné voči objímke na nasta vovanie dávky a sú prítomné spojkové prostriedky, ktoré po stlačení tlačidla dovoľujú otáčanie medzi objímkouna nastavovanie dávky a hnacou objímkou.Injektor ďalej výhodne obsahuje maticu, ktorá je otočná voči hnacej objímke a axiálneposúvateľná, ale nie otočná voči plášťu.Hnacia objímka je výhodne vybavená na prvom konci prvou a druhou prírubou s medzizávitom medzi prvou a druhou prírubou, pričom matica je umiestnená medzi prvou a druhou prírubou a pripojená k plášťu drážkovým prostriedkom. Naviac môže byť na druhom čele matice vytvorená prvá radiálna zarážka a druhá radiálna zarážka môže byť vytvorená na prvom čeledruhej príruby. Prvý závit piestovej tyčky je výhodne umiestnený proti druhému závitu piestovej tyčky.Druhý koniec spojky je výhodne vybavený skupinou unášacích zubov upravenýchpre záber s druhým koncom objímky na nastavovanie dávky.Injektor perového typu ďalej výhodne obsahuje klikací prostriedok, umiestnený medzi spojkovýmí prostriedkami a drážkovými prostriedkami, poskytnutými na plášti.Klikací prostriedok výhodnejšie obsahuje objímku, poskytnutú na prvom konci so skrutkovito sa rozprestierajúcim ramenom, pričom voľný koniec ramena má ozubený člen a na druhom konci je vybavená skupinou obvodovo smerujúcich pílovítých zubov upravených pre spájanie zodpovedajúcej skupiny obvodovo pílových zubov, vytvorených na spojkových prostriedkoch.Klikací prostriedok altematívne obsahuje objímku vybavenú na prvom konci najmenej jedným skrutkovito sa rozprestierajúcim ramenom a najmenej jeden pružinový člen, pričom voľný koniec ramena má ozubený člen a na druhom konci skupinou obvodovo smerujúcich pílových zubov upravených pre záber so zodpovedajúcou skupinou obvodovo smerujúcich pílovýchzubov poskytnutých na spojkových prostriedkoch.Hlavné puzdro je výhodne vybavené skupinou zarážok maximálnej dávky, upravených tak,aby k nim priliehala radíálna zarážka poskytnutá na objímke na nastavovanie dávky. Najmenej jedna zo zarážok maximálnej dávky výhodnejšie obsahuje radíálnu zarážku umiestnenú medzi skrutkovitým rebrom a prostriedkami spojenia pomocou drážky poskytnutými na druhom konci plášťa. Najmenej jedna zo zarážok maximálnej dávky alternatívne obsahuje časť vyvýšenejokienkovej časti, poskytnutej na druhom konci plášťa.Objímka na nastavovanie dávky je výhodne vybavená skupinou radiálne siahajúcich členov upravených na to, aby priliehalí k zodpovedajúcej skupine radiálnych zarážok poskytnutých na druhom konci plášťa.Vynález bude teraz opísaný s odkazom na priložené výkresy, na ktorýchobrázok 1 znázorňuje pohľad v reze na injektor perového typu podľa predloženého vynálezu v prvej polohe s plnou náplňou,obrázok 2 znázorňuje pohľad v reze na injektor perového typu podľa obrázku 1 v druhej polohe snavolenou maximálnou prvou dávkou, obrázok 3 znázorňuje pohľad v reze na injektor perového typu podľa obrázku 1 v tretej polohe s vydanou prvou maximálnou dávkou, obrázok 4 znázorňuje pohľad v reze na injektor perového typu podľa obrázku l vo štvrtej polohe s navolenou poslednou dávkou, obrázok 5 znázorňuje pohľad v reze na injektor perového typu podľa obrázku l v piatej polohe s vydanou poslednou dávkou, obrázok 6 znázorňuje pohľad V reze na prvý detail injektormi perového typu podľa obrázku l,obrázok 7 znázorňuje pohľad sčiastočným rezom na druhý detail injektormi perového typu podľa obrázku 1, obrázok 8 znázorňuje pohľad s čiastočným rezom na tretí detail injektormi perového typu podľa obrázku l, obrázok 9 znázorňuje relatívny pohyb súčasti injektorom perového typu znázomeného na obrázku l v priebehu voľby väčšej dávky, obrázok 10 znázorňuje relatívny pohyb dielov injektorom perového typu znázomeného na obrázku l v priebehu voľby menšej dávky, obrázok ll znázorňuje relatívny pohyb súčastí injektorom perov ého typu, znázorneného na obrázku l, V priebehu vydávania dávky, obrázok 12 znázorňuje pohľad s čiastočným rezom na injektor perového typu podľa obrázku 1 v druhej polohe s navolenou maximálnou prvou dávkou, obrázok 13 znázorňuje pohľad s čiastočným rezom na injektor perového typu podľa obrázku 1 vo štvrtej polohe s navolenou poslednou dávkou, obrázok 14 znázorňuje pohľad s čiastočným rezom na injektor perového typu v jednej z prvej,tretej alebo piatej polohy, obrázok 15 znázorňuje pohľad s rezom na prvú časť hlavného plášťa injektormi perového typuobrázok 16 znázorňuje pohľad s odrezaním na druhú časť hlavného plášťa injektora perovéhotypu podľa obrázku 1.Najskôr sa odkazuje na obrázky 1 až 5, na ktorých je zrejmý injektor perového typu podľaInjektor perového typu obsahuje plášť ktorý má prvú časť 2 na uchytenie náplne a druhúhlavnú časť 4 plášťa. Prvý koniec prostriedku 2 uchovávajúceho náplň a druhý koniec hlavného

MPK / Značky

MPK: A61M 5/315

Značky: objímkou, injektor, perového, nastavenie, dávky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e4684-injektor-peroveho-typu-s-objimkou-na-nastavenie-davky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Injektor perového typu s objímkou na nastavenie dávky</a>

Podobne patenty