Spôsob výroby výrobku ohýbaním

Číslo patentu: E 3911

Dátum: 30.08.2005

Autor: Sperrer Gerhard

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB vÝaoBY VÝROBKU OHÝBANÍM Opis0001 Vynález sa týka spôsobu výroby výrobku ohýbaním plošného dielca v ohýbacom lise, hlavne ohraňovacom lise, ako je opísaný v predvýznakovej časti nároku 1.0002 Aby sa pôsobilo proti zdeformovaniu stroja, ku ktorému dochádza pri zaťažení ohýbacieho.lisu pri ohýbacom tvarovaní dielcov, hlavne prehýbanie stolového nosníka lisu a/alebo lisovnikového nosníka lisu, sú už známe zariadenia, pomocou ktorých sú ohýbacie nástroje alebo úložné prostriedky pre ohýbacie nástroje podla očakávaného prehnutia vopred bomblrované v opačnom smere. K nastaveniu týchto zariadeni a tým i k bomblrovaniu dochádza na základe hodnôt podla skutočnosti alebo podľa výpočtových modelov pre viac prípadov zaťaženia, vyplývajúcich z polohy nástrojov, dĺžky nástrojov a sily tvárnenia závislej od spracovávaného dielca.0003 Z DE 37 09 555 A 1 je známe také zariadenie, pri ktorom je pre nastavovanie lisovacieho nástroja v konvexnom stave medzi dolným lisovacim nástrojom a lisovacim stolom uložené v intervaloch pozdĺž dĺžkového smeru ohraňovacieho lisu viac dvojíc horných a dolných klinov. vzájomne zladený presúvacl pohyb klinov je dosahovaný pružinovým prvkom, zaťažovatelným riadiacim pohonom a prebiehajúcim po celej dĺžke ohraňovacieho lisu, ktorým úložná plocha pre nástroje alebo úložné zariadenie pre nástroje zaujima vyklenutie (bombírovanie) zladené s požiadavkami, a je tak dosahované vyrovnávanie ohybu stolového nosníka a/alebo lisovnikového nosníka po celej dĺžke ohýbania a hĺbka zasúvania ohýbacich nástrojov je po celej dĺžke ohýbania približne rovnaká.0004 Ďalej je z DE 32 45 755 A 1 známy spôsob korígovania ohybovej čiary ohýbacieho nástroja ohýbacieho lisu, hlavne ohraňovacieho lisu, pri ktorom je dolný nástroj v smere ohybovej čiary rozdelený, pričom polovicenástroja, rozdelené na nástrojové segmenty, sú prestavitelné naprieč k ohybovej čiare. Ohybová čiara horného nástroja je meraná vo zvislej rovine pomocou viac meradiel. Nástrojové segmenty dolného nástroja sú analogicky kzisteným nameraným hodnotám na vytvorenie zodpovedajúceho zužovania ohýbacej medzery motoricky čiastočne prestavované vo vodorovnej rovine,takže vo výsledku je zaručené automatické zistenie a korekcia ohybovej čiary.0005 Zo spisu CH 508 426 A je známy ohraňovací lis, u ktorého majú stolový nosník a/alebo Iisovnikový nosník štrbinu, prebiehajúcu po takmer celej dĺžke a usporiadanú po jeho celej hrúbke. Týmto usporiadaním štrbiny a pomocou nastavovacích prostriedkov. premosťujúcich štrbinu, je možné vytvoriť v oblasti stolového alebo lisovnikového nosníka na uloženie nástroja bombirovanie závislé od príslušného postavenia nastavovacieho prostriedku, pri zohľadnení očakávanej ohybovej čiary.0006 Z W 0 00/13813 A 1 je napokon známy ohraňovací lis, pri ktorom sú vstolovom nosníku začínajúc oblasťami na oboch koncoch vytvorené štrbiny,prebiehajúce smerom k stredu a deliace stolový nosník v jeho celej hrúbke, a tvoriace tak vykonzolované nosnlky s oblasťami stolového nosníka tvoriacimi úložnú plochu pre ohýbacie nástroje, ktoré sú pomocou nastavovaclch členov tvarované menením šírky štrbiny na dosiahnutie bombírovania úložnej plochy.0007 Úlohou vynálezu je vytvoriť opatrenia, pomocou ktorých je možné, pri zohladñovani množstva vyskytujúcich sa zaťažovacích prípadov ohraňovacích Iisov, presné prispôsobenie bombírovania ohybovým tvárnením stolového nosníka a/alebo lisovnikového nosníka, závislým od zaťaženia.0008 Táto úloha vynálezu sa dosiahne kombináciou znakov, uvedenou vnároku 1. Prekvapivou výhodou pritom je, že sa dosiahne vyrovnanie,zodpovedajúce skutočným hodnotám zaťaženia a teda deformácie. na zaručenie kvalitatívne hodnotného ohýbacieho tvarovanie, pričom je ďalej podľa vynálezu podstatné ohýbacie tvarovanie rozčleniť na pochod predbežného ohýbania a pochod konečného ohýbania s odlahčením ohýbacieho lisu od presúvacích síl medzi pochody, aby tak bolo možné uskutočniť prestavenie vyrovnávacieho prístroja na vytvorenie protichodného bombírovania najmenejjednej opornej plochy pre ohýbacíe nástroje alebo úložné prostriedky pre nástroje, kde bombírovanie pôsobí proti deformáciám na ohýbacom lise, a toto bombírovanie uskutočniť v stave bez zaťaženia a tým i s podstatne zníženými0009 Možné sú však tiež výhodné opatrenia podľa nárokov 2 až 4. pretože sa tým dosiahne menej náročné snímanie a rýchle prestavenie.0010 Výhodné opatrenie podľa nároku 5 zaručuje vyrovnanie účinkov asymetrických zaťažení na chovanie stolového a lisovnikového nosníka priD 011 Opatrenia oplsané v nárokoch 6 a 7 zaručujú, že zistením presúvacích síl hnacích prostriedkov bezprostredne pri tvarovacom pochode spracovávaného dielca sa pristupuje k tvárniacim dátam uloženým v pamäti dát,ktoré sú obsiahnuté v dátovej matici pre veľký počet rôznych zaťažovacích prípadov, a tým je na vyrovnávacom prístroji bezprostredne uskutočniteľné. ručne alebo strojovo, bombírovanie úložnej plochy pre ohýbacíe nástroje,potrebné na vyrovnávanie vznikajúceho ohybového tvárnenia (deformácie) stolového nosníka alebo Iisovnikového nosníka.0012 Výhodné sú však také opatrenia podľa nárokov 8 až 10, ktorými sa dosiahne rýchla príprava pre sériovú ale tiež jednotlivú výrobu, len málo zaťažujúcu priebeh výroby.0013 Podľa opatrení opísaných v nároku 11 sa s výhodou dosiahne to, že tvárniace dáta ohybového tvárnenia sú určované výpočtovou operáciou bezprostredne zo zistených presúvacích sil hnacích prostriedkov a teda podľa skutočného zaťažovacieho prípadu.0014 Je však možné postupovať tiež podľa nároku 12, čím sa vylúči chybné nastavenie a odpadnú tak s tým súvisiace chybné výrobky.0016 Nakoniec zaručujú opatrenia, uvedené v nárokoch 14 a 15, varianty v uskutočnení za účelom prispôsobenie ekonomickým požiadavkám.0017 Pre lepšie pochopenie vynálezu bude vynález bližšie vysvetlený naobr. 1 pohľad na ohraňovací lis podľa vynálezu, obr. 2 detail ohrañovacieho lisu.obr. 3 schéma zaťažovacieho prípadu pri ohýbacom tvarovaníobr.4 detail so schematickým znázornenim tvarovacieho pochodu, v pohľade.0019 Úvodom bude uvedené, že rovnaké časti sú v rôzne opisovaných formách uskutočnenia označené rovnakými súvisiacimi značkami, pričom vcelom opise obsiahnuté vysvetlenia môžu byť zmysluplne prenesené na rovnaké časti s rovnakými súvisiacimi značkami. Tiež sú polohové údaje,zvolené v opise, ako napríklad hore. dole, po stranách atď., vztiahnuté na bezprostredne opisovaný alebo znázornený obrázok a je možné ich pri zmene polohy zmysluplne preniesť na novú polohu. Ďalej môžu tiež jednotlivé znaky alebo znakové kombinácie zo znázornených a opisovaných rôznych príkladov uskutočnení predstavovať samostatné riešenia, vynálezecke riešenia alebo0020 Na obr. 1 je znázornený v zjednodušenom schematickom zobrazení ohraňovací lis 1, vytvorený zo stojana 2 stroja, pozostávajúceho z bočnlc 3, 4,pevného nosnika 5 lisu a priečneho spojovacieho dielu 6. Vo vodiacich usporiadaniach 7 bočníc 3, 4 respektive priečneho spojovacieho dielu 6 je uložený ďalší nosník 8 lisu, ktorý leží v rovine tvorenej nosnikom 5 lisu a ktorý je vzhladom k nosníku 5 presúvateľný, pričom je v znázornenom príklade uskutočnenia ovládaný na bočniciach 3, 4 pevne uloženými hnacími prostriedkami 9, 10 hnacieho zariadenia 11, napríklad hydraulickými valcami 12 hydraulického zariadenia 13, pričom vždy najmenej hydraulický valec 12 zaberá na opačných koncových oblastiach 14 presuvného nosnika 8 lisu piestnymi tyčami 15, a na nosníku 8 lisu sú vytvorené dve osové polohy 16, 17 na

MPK / Značky

MPK: B21D 5/02

Značky: výrobků, spôsob, ohýbaním, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e3911-sposob-vyroby-vyrobku-ohybanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby výrobku ohýbaním</a>

Podobne patenty