Zariadenie a stroj na odstredivé rozhadzovanie hnojiva alebo podobných granulovaných výrobkov

Číslo patentu: E 2843

Dátum: 11.02.2003

Autori: Leveille Lionel, Clochard Daniel

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zariadenia a stroja na odstredivérozhadzovanie hnojiva alebo podobných qranulovaných výrobkov.0002 Neskôr v tejto prihláške, vrátane patentových nárokov, bude použitý termin výrobky, ako aj výraz granulované výrobky, na označenie rovnako hnojiv alebo iných granulovaných výrobkov0003 Dobre známe zariadenie tohto typu na rozhadzovanie obsahuje rotačný disk s vertikálnou osou, ktorý má najmenej dve vyhadzovacielopatky, tzv. Štandardné, ktoré slúžia na normálne rozhadzovanie.0004 Tento typ zariadenia je upevnený na výstupe násypky0005 Distribučný otvor, obyčajne vybavený dávkovacou klapkou, zabezpečuje prúdenie hnojiva na disk.0006 Niektoré zariadenia sú vybavené dvoma diskami umiestnenýmivedľa seba a točiacimi sa proti sebe.0007 Počas rozhadzovania výrobkov, najmä keď ide o hnojivo, vystupuje problém rozhádzania na lem poľa.0008 Termínom lem sa rozumie tiež hmotný prvok ako živý plot, priekopa alebo prekážka, ktorá lemuje niektorú zo strán poľa, ktoráho ohraničuje od susednej parcely.0009 Rozmiestnenie a natočenie lopatiek, ktorými je vybavený alebo sú vybavené distribučné disky, sú riešené takým spôsobom, aby hustota granúl distribuovaných počas priechodu zariadením bolatakmer rovnaká na väčšej časti pásu krytého priechodom.0010 Prakticky, spektrum hustoty rozhadzovania má okrajové zóny,na ktorých hustota klesá približne lineárne smerom von. Avšak, táto nehomogénna zóna hustoty je kompenzovaná prísunom granúl počas nasledujúceho priechodu, pričom sa dve krajnosti spektiernahromadia a dajú približne konštantnú výslednicu.0011 Avšak nastáva problém rozhodenia na leme poľa, kde sa konštruktéri pokúšajú dosiahnuť zlom spektra, čím sa distribúcia stáva takmer homogénna až po hranicu poľa, a prudko sa znižuje tak, že sa nerozhádže za hranicu. 0012 Na dosiahnutie tohto boli navrhnuté rôzne riešenia.0013 Jedno riešenie, ktoré je predmetom najmä dokumentu FR-A-2 669 806, je vybaviť výstup násypky mobilnou usmerňovacou lopatkou,schopnou zachytiť a odkloniť Časť prúdu výrobku, ktorý prúdi odnásypky k rozmetávaciemu disku, aby ho nasmerovala k ostatnému0014 Hoci toto riešenie je vyhovujúce, jeho nevýhodou je, že sa nedá ľahko prispôsobiť všetkým typom rozmetávačov hnojiva, ktoré sú0015 Tiež bolo navrhnuté vybaviť okrajovú zónu po prúde z častimobilnou vyhadzovacou lopatkou nasmerovateľnou a/alebo posuvnou.0016 Zmenou polohy tejto časti okraju vo vzťahu k vyhadzovacejlopatke je možné v určitej miere zmeniť okrajovú zónu spektra.0017 Avšak nastavenie polohy portálnej mobilnej časti lopatky jeČasto chúlostive a zdrojom omylov pre používateľa.0018 Tiež bolo navrhnuté v dokumente FR-A-2 751 505 umiestniť narozhadzovací disk okrem dvoch tzv. štandardných vyhadzovacíchlopatiek navyše jednu pomocnú lopatku odnímateľnú alebo sťahovaciu,ktorá má kratšiu dĺžku ako štandardná lopatka, ku ktorej je pripojená, pričom táto pomocná lopatka je nastaviteľná pred túto druhú tak, že zachytáva celý prísun výrobkov, ktoré sú vyklápané pred ňou na disk a hádže ich na jeho okraj tak, aby im zabrániladostať sa na pripojenú štandardnú lopatku.0019 Ak toto zariadenie poskytuje všeobecné uspokojenie pokiaľ ide o kvalitu rozmetania, predsa predstavuje nezanedbateľnú nevýhodu, ktorá sa viaže na skutočnosť, že keď sa chce operátor vrátiť k normálnemu rozhadzovaniu, musí vystúpiť z traktoraa nasleduje stiahnutie alebo odstránenie pomocnej lopatky.0020 Je ľahko pochopiteľne, že táto manipulácia je neefektívnaa je zdrojom nezanedbateľnej straty času.0021 Súčasný vynález má za cieľ odstrániť túto nevýhodu navrhnutím zariadenia rovnakého základného typu ako to, ktoré sme práve uviedli, ale ktorého štandardné a pomocné lopatky môžu napevno zostať na disku, pričom dáva možnosť používateľovi zariadenia pokračovať bez rozdielu v normálnom rozhadzovaní alebo na lemoch bez toho, aby musel opustiť traktor a bez akejkoľvekdemontáže alebo manipulácie s uvedenými lopatkami.0022 Ide teda o zariadenie na odstredivé rozhadzovanie hnojiva alebo podobných granulovaných výrobkov, ktoré má najmenej jeden rotačný disk s vertikálnou osou, ktorý nesie najmenej dve vyhadzovacie lopatky, tzv. štandardné, slúžiace na normálne rozhadzovanie a najmenej jednu lopatku, tzv. pomocnú, pripojenú na jednu zo štandardných lopatiek a slúžiacu na rozhadzovanie na leme,ktorá je kratšia ako tá spomenutá štandardná a ktorá je umiestnená pred ňou, aby zachytávala, pri rozhadzovaní V leme prúd výrobkovvysypaných pred ňu na disk a aby ich prehodila na okraj.0023 Podľa vynálezu má toto zariadenie triediace prostriedky,schopné zmeniť zónu vypadávania výrobkov na disk tak, že v prvom normalnom štádiu rozhadzovania štandardná lopatka zachytáva spomenuté výrobky, pomocná lopatka nezachytáva výrobky, avšak v druhom štádiu rozhadzovania V leme pomocná lopatka zachytávaspomenuté výrobky, kým štandardná lopatka nezachytáva produkty.0024 Takouto úpravou zóny vypadávania výrobkov na disk spomenutými triediacimi prostriedkami sa spúšťa technika, ktorá bude môcť byť v prípade potreby pilotovaná na diaľku, najma z riadiacej kabíny traktora dosiahnutím zariadenia bez toho, abyvodič musel vystúpiť zo svojho vozidla.0025 Na druhej strane, podľa určitých niekoľkých možných- spomenuté triediace prostriedky sú schopné výberovo riadiť tok výrobkov k jednej alebo druhej z dvoch zón vypadávania, a to prvú zónu umiestnenú pred štandardnou lopatkou, hneď za pomocnou lopatkou na normálne rozhadzovanie a druhú zónu umiestnenú predpomocnou lopatkou na rozhadzovanie V leme- spomenuté triediace prostriedky účinkujú v smere značne kolmom na- spomenuté triediace prostriedky sa skladajú v posuvných prostriedkoch aspoň zo spodného okraja spomenutého žľabu, medzi prvou polohou umiestnenou kolmo na prvú spomenutú zónu a druhoupolohou umiestnenou kolmo na druhú spomenutú zónu- miesto riadenia spomenutého traktora obsahuje diaľkové ovládanie

MPK / Značky

MPK: A01C 17/00

Značky: hnojiva, zariadenie, rozhadzovanie, odstředivé, výrobkov, granulovaných, stroj, podobných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e2843-zariadenie-a-stroj-na-odstredive-rozhadzovanie-hnojiva-alebo-podobnych-granulovanych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a stroj na odstredivé rozhadzovanie hnojiva alebo podobných granulovaných výrobkov</a>

Podobne patenty