Vysoko svetlostále atramenty pre digitálnu potlač textílií

Číslo patentu: E 2416

Dátum: 22.03.2005

Autori: Arnold Markus, Muth Mathias

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Digitálne techniky tlače budú v budúcnosti naberať stále väčší význam ako V textilnej, tak aj v netextilnej oblastí.0002 Meniace sa požiadavky trhu bežnej potlače textílií vyžadujú viac flexibility, pokiaľ ide o dizajn, farbu adodaci čas. Tento vývoj vyšiel v ústrety digitálnej ink-jet technológií. Smožnosťami novej technológie, tlače priamo zpočítača cez tlačovú dýzu na textílie bez nutnosti vyrábať tlačové šablóny, sa zvyšuje flexibilita, efektívnosť aúnosnosť spôsobov tlače pre životné prostredie. Dovoľuje rozsiahle integrované stupne spôsobu, skracuje čas tlače a spĺňa požiadavku na rýchlejšiu reakciu na vývoj trhu, ako aj menej medzistupňov pri výrobnom procese.0003 Pri ink-jet spôsobe (atramentového dýzového spôsobu tlače) sa zvyčajne používajú vodné atramenty, ktoré sa vmalých kvapkách striekajú priamo na substrát. Pritom sa rozlišuje kontinuálny spôsob (Continuous flow), pri ktorom sú nepretržite vytvárané kvapky atramentu a pomocou elektrického poľa, V závislosti od vzoru, ktorý sa má tlačiť, sú navádzané na substrát a spôsob využívajúci prerušovaný prúd atramentu alebo spôsob Drop-on-Demand, pri ktorom sa atrament vypúšťa len tam, kde má byť umiestnený farebný bod. Pri naposledy uvedenom spôsobe sa na atramentový systém pôsobí bud prostredníctvom piezoelektrického kryštálu alebo termoprvku (spôsob bubble- alebo termo-jet) a ten vystrekne kvapku atramentu. Takéto výrobné spôsoby sú opísané v Text. Chem. Color, zväzok 19 (8), str. 23 a nasl. a zväzok 21, str. 27 a nasl. Ďalším spôsobom Drop-on-Demand je spôsob Flatjet, ktorý je opísaný napr. vo W 0 99/46126, pri ktorom sú kvapky atramentu na substrát striekane piezoelektricky ríadenou vibráciou ihly naplnenej farbivom, resp. spôsob Valvejet, pri ktorom je prúd atramentu, a tým pixelové rozdelenie, riadené prostredníctvom ventilu, pričom takýto spôsob je opísaný napr. v US 4555719.0004 Kvôli týmto vysoko citlivým technológiám sa musia vyvinúť na mieru šité prípravky farieb (atramenty), ktoré spĺňajú napríklad vysoké požiadavky, pokiaľ ide očistotu, veľkosť častíc, viskozitu, povrchové napätie, vodivosť, fyzikálno-chemickú stabilitu, termofyzikálne vlastnosti, hodnotu pH, neprítomnosť peny amikropeny, sýtosť vyfarbenia, mieru stálosti a stabilitu pri skladovaní. Bežné komerčné textilné farbivá vo forme ich práškových,granulátových alebo kvapalných prípravkov, ktoré sa používajú na bežnú analógovú potlač textílií, obsahujú význarrmé množstvá elektrolytov, odprašovacie prostriedky a riedidlá, ktoré pri ink-jet tlači vedú kveľkým problémom. Ďalej, farebné atramenty, ktoré sa používajú naneuspokojivé výsledky, pokiaľ ide o aplikovateľnosť, ako aj výdatnost farbiva a stálosť tlače na textilnom materíále.0005 Atramenty pre ink-jet na báze dísperzných farbív majú niekoľko nedostatkov z hľadiska použitia, pokiaľ ide o stabilitu disperzie atramentu a stálosti dosiahnutej pri tlači, predovšetkým s ohľadom na svetelnú stálosť výsledných tlačí.0006 Úlohou predkladaného vynálezu preto bolo dať k dispozícií tlačiarenské atramenty, ktoré nemajú vyššie spomenuté nevýhody.0007 Teraz bolo prekvapivo zistené, že atramenty na báze izoindolenínových farbív, ktoré sú známe z EP 684 289, poskytujú vynikajúce výsledky.0008 Predkladaný vynález sa teda týka nových vodných tlačiarenských atramentov na potlačtextilií spôsobom ink-jet, ktoré obsahujú izoindolenínové farbivo všeobecného vzorca (I)A predstavuje N alebo kyanometylénový zvyšok, B predstavuje zvyšok vzorca C(CN)COOR 5 alebo N-Ró, R až R 4 nezávisle od seba znamenajú vodík, halogén, prípadne substituovaný Cl-Cg-alkyl alebo C 5-C 5-cyk 1 oalkyl, prípadne kyslíkom prerušenú Cl-Clo-alkoxyskupínu, prípadne substituovanú Cô-Clo-aryloxyskupinu, skupinu CF alebo prípadne substituovaný dialkylamín, alebo vždy dva susedné zvyšky R až R 4 spoločne s atómami C aromatického kruhu tvoria anelovaný benzénový alebo naftalénový kruh, ktorý môže byt prípadne ďalej substituovaný, pričom ako substituenty sa môžu uviesť napríklad halogén alebo C 1-C 4-alkyl, R 5 predstavuje prípadne substituovaný a prípadne kyslíkom prerušený, nasýtený alebo nenasýtený C 1-C 2 o-alkyl 0 Vý zvyšok, C 5-C 1 o-aľyl-C 1-Cj 0-alkyl- alebo hetarylalkyl, R 6 znamená prípadne substituovaný a prípadne kyslíkom prerušený Cl-Cgo-alkyl, cykloalkyl,cycloalkyl-alkyl alebo aralkyl akruh D je nesubstituovaný alebo nesie aspoň jeden substituent, ktorý prípadne, spoločne s ďalšímsubstituentom v polohe o- a atómarni C v kruhu, tvoria anelovaný benzénový alebo naftalénový0010 Vhodnými zvyškami R 5 sú napr. metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, alyl, n-butyl, n-pentyl,n-hexyl, n-heptyl, n-oktyl, n-decyl, 2-metoxyetyl, 2-etoxyetyl, Z-izopropoxyetyl, Z-butoxyetyl,2-aly 1 oxyetyl, 2-(2-metoxyetoxy)etyl, 2-(2-etoxyetoxy)etyl, 2-(2-metoxyetoxy)etyl, 2-kyanoetyl,2-(kyanoetoxy)etyl, 4-(2-kyanoetoxy)butyl, 2-etylhexyl, benzyl, fenyletyl, 3-fenylpropyl,fenoxyetyl, furfuryl. Ako rozvetvené zvyšky R 5 prichádzajú do úvahy s výhodou tie s metylovým bočným reťazcom, ako napr. izobutyl, terc-butyl, izopentyl, 1-metoxy-2-propanol, l-etoxy-2-propanol.0012 Výhodné sú farbivá vzorca (I), V ktorých R 1 a R 2 nezávisle od seba znamenajú vodík, Cl,Br, metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, n-butyl, ízobutyl, terc-butyl, cyklohexyl,Cl-Clo-allcoxyskupinu prípadne prerušenú l až 2 dvomi kyslíkmí, prípadne substituovanú fenoxyskupinu, CF alebo di(Cl-Co-alkylamninoskupinu, R 3 a R 4 majú význam R a R 2 alebo spoločne s atómami C kruhu tvoria anelovaný benzénový kruh, R 5 je prípadne Cl, CN alebo prípadne substituovanou fenoxyskupinou substítuovaný a prípadne 1 až 2 atómami kyslíka prerušený C 1-C 12-alkyl, Có-Clg-aryl-Cl-Clg-alkyl alebo hetarylalkyl, R 5 znamená prípadne substituovanou fenoxyskupinou prípadne substítuovaný nasýtený alebo nenasýtený C 1-C 12-alkyl,ktorý je prípadne prerušený 1 až 2 kyslíkmi, a kruh D je nesubstituovaný alebo substituovaný CN, atómami halogénov, najmä 1 až 4 atómami Cl, l až 2 Cl-Clg-alkylovými zvyškami alebo/a 1 až 2 Cl-Cm-alkoxy zvyškami alebo prípadne substituovaným fenylovým zvyškom. Kruh D je0013 Zvlášť výhodnými farbívami všeobecného vzorca (I) sú tie všeobecného vzorca (II)NC COORS m, , v ktorom R až R 5 majú vyššie uvedený význam, s výhodou predstavujúR až R 4 nezávisle od seba vodík, chlór, metyl, etyl, izopropyl, terc-butyl, cyklohexyl,metoxyskupinu, etoxyskupinu, n-propoxyskupínu, n-butoxyskupinu, metoxyetyl, etoxyetyl,butoxyetyl alebo fenoxyskupínu a0014 Ďalej sú výhodne farbivá všeobecného vzorca (I), ktoré zodpovedajú všeobecnému(m), v ktorom R až R 5 majú vyššie uvedený význam, s výhodou predstavujúR až R 4 nezávisle od seba vodík, chlór, metyl, etyl, izopropyl, terc-butyl, cyklohexyl,metoxyskupínu, etoxyskupinu, n-propoxyskupinu, n-butoxyskupinu, metoxyetyl, etoxyetyl,butoxyetyl alebo fenoxyskupinu a0015 Taktiež výhodné sú farbivá všeobecného vzorca (I), ktore zodpovedajú všeobecnému

MPK / Značky

MPK: D06P 5/30, C09D 11/00, C09B 57/00

Značky: textilií, atramenty, svetlostále, digitálnu, vysoko, potlač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e2416-vysoko-svetlostale-atramenty-pre-digitalnu-potlac-textilii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysoko svetlostále atramenty pre digitálnu potlač textílií</a>

Podobne patenty