Hydrant, hlavne podzemný hydrant s multifunkčnou objímkou

Číslo patentu: E 2395

Dátum: 23.02.2004

Autori: Böttge Lothar, Schmidt Manfred

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Hydrant, hlavne podzemný hydrant s multifunkčnou objimkouVynález sa týka hydrantu, hlavne podzemného hydrantu, s plášťovou rúrkou a s ňou spojeným puzdrom ventilu, ktoré je prípojiteľné k potrubnej sietí zahmujúcej prvé rúrky, a v ktorom je umiestnené teleso hlavného ventilu, pričom teleso hlavného ventilu spolupôsobí s prvým ventilovým sedlom a je cez vnútornú garnitúru ovládateľné pomocou v plášťovej rúrke vedeného vretena, a s objímkou medzi jednak puzdrom ventilu a/alebo plášťovou rúrkou a jednak telesom hlavného ventilu, ktorá poskytuje prvé ventilové sedlo a má aspoň dve vyhĺbenia na prijatie vždy tesniaceho krúžku medzi jednak objímkou a jednak puzdrom ventilu a/alebo plášťovou rúrkou, pričom vyhĺbenia prebiehajú v rovinách, ktoré sú voči sebePodzemný hydrant je napríklad známy zo spisu DE 41 19 104 A 1. Tam je plášťová nirka vytvorená s puzdrom ventilu ako liatinový diel z jedného kusa, čo medzi iným vedie k ťažkému, svojou oblasťou použitia obmedzenému a na koróziu náchylnému podzemnémuV zásade sú známe aj viacdielne, výškovo prestaviteľné hydranty, viď napríklad spis DE 100 28 655 A 1.Ďalej je známa množina drenážnych zriadení, .respektíve zriadení na vypúšťanie vody, pre hydranty. Tak spis US 5,368,064 zverejňuje napríklad hydrant, v ktorom je usporiadaných viac výtokových otvorov, ktoré môžu byť vždy pomocou držadiel telesa ventilu uzavreté. Zo spisu DE 197 22 578 Al je známe ďalšie drenážne zriadenie pre hydrant, ktoré zahrnuje dva miskovité diely, ktoré sú zostaviteľné do tvaru priehradky a môžu byť zhotovené z polyetylénu, a drenážne rohože, respektíve drenážne rúrky, napriklad z polypropylénu.Tiež zo spisu DE 100 52 505 Al je známy podzemný hydrant, pri ktorom je teleso hlavného ventilu axiálne utesnene vedené v krúžku ventilového sedla, zatiaľ čo teleso spätného ventilu v tvare guľôčky tesne prilieha k tvarovému tesnenia. Krúžok ventilového sedla je pritom na svojich oboch okrajoch rozšírený, aby na svojom hornom okraji, odvrátenom od telesa spätného ventilu, zaisťoval cez tesniaci krúžok tesnenie voči plášťovej rúrke, a na svojom spodnom okraji, privrátenom k telesu spätného ventilu, cez tvarové utesnenie voči puzdra ventilu. Topredstavuje komplikovanú a na montáž nákladnú konštrukciu.Hydrant daného druhu je známy zo spisu DT 25 13 712 Al. Známy hydrant sa vyznačuje zvláštnym prírubovým spojovacím elementom medzi prírubou plášťovej rúrky a prírubou puzdra ventilu, ktorý zaisťuje, že sa v normálnej prevádzke vytvorí bezchybné tesniace prírubové spojenie, ktoré však má miesto žiadaného zlomu, ktoré sa pri nabehnutí stavebného vozidla na hydrant pri dosialmutí medzného zaťaženia rýchlo uvoľní a umožní odpadnutieSpís DE-A -26 21 163 má za predmet podzemný hydrant, pri ktorom nemôžu žiadne cudzie diely narušiť funkciu jeho piestového ventilu. Pritom má uzatvárací piest, ktorý v otvorenej polohe sedí vo vypúlení plášťovej rúrky nad valcom sedla, na svojom hornom konci šíkmo smerom nahor a von smerovanú, gumovým plášťom vytvorenú elastickú stieraciu chlopňu so stieracou hranou, v uvoľnenom stave vyčnievajúcu cez vnútorný priemer valca sedla a V zasunutom stave uzatváracieho piesta pevne priliehajúcu k vnútornej stene valca sedla, a na svojom spodnom konci je vybavený trojitým okrajom, tvorenýrn gumovým plášťom. Pri tomtousporiadaní nie je vypúšťanie vody hydrantu v uzavretom stave dané.Predmetom spisu GB-A-976 487 je tiež hydrant pre podzemnú inštaláciu so stúpacou rúrkou z umelej hmoty medzi rôznymi dielmí ventilu pod povrchom vozovky, pričom spodný koniec stúpacej rúrky je pomocou bajonetového závitu spojený so soklovou objímkou. Tiež pri tomto usporiadaní nedochádza k žiadnemu potrebnému vypúšťaniu vody hydrantu V uzavretom stave.Je preto zadané úloha zlepšiť vypúšťanie vody hydrantu v uzavretom stave.Táto úloha sa rieši význakovými znakmi nároku l. Výhodné uskutočnenia sú zrejmé zoZákladom vynálezu je teda prekvapujúci poznatok, že pomocou multifunkčnej objírnky sa zjednoduší konštrukcia podzemného hydrantu a tým sa stane montáž jednoduchšou. Multifunkčná objímka sa pritom vyznačuje tým, že ako tesniaca objímka zároveň zaisťuje ako radiálne, tak aj axiálne utesnenie podzemného hydrantu, ako vodiaca objímka uľahčuje prepájanie medzi uzavretými a otvorenými polohami, ako vystužujúca objímka zabezpečuje stabilitu podzemného hydrantu, a ako rozdeľovacia objímka je súčasťou drenážneho systému,respektíve zriadenia na vypúšťanie vody. Zriadenie na vypúšťanie vody sa podľa vynálezu vyznačuje výhodne doplnkovo špeciálnym vodným - rozdeľovacím systémom s použitím aspoň dvoch otvorov, ktore spájajú vnútomý priestor podzemného hydrantu s jeho vonkajšímpriestorom, na zaistenie vypúšťania vody podľa priania. Výhodným vytvarovaním aspoň puzdrapodzenmćho hydrantu z polyetylénu sa okrem toho dosiahne homogenita materiálu, ktorá pri jednoduchej konštrukcii podľa stavebnicověho princípu poskytuje doplnkovo ku zvýšenej kvalite, čo sa týka hygieny a stability, hlavne veľkú Ílexibilitu v montáži, ako aj oblasti použitia.Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu, v ktorom sa na základe schematíckých výknesov podrobne objasňujú príklady uskutočnenia podľa vynálezu. Pritomobr. 1 pohľad na rozloženú potmbnú sieť s podzemným hydrantom podľa vynálezu obr. 2 a perspektívny pôdorysný pohľad na podzemný hydrant podľa vynálezuobr. 2 b pohľad na prierez podzemným hydrantom z obr. Zaobr. 3 a bočný pohľad na priklad uskutočnenia podzemného hydrantu podľa vynálezuobr. 3 b pohľad na pozdĺžny rez príkladom uskutočnenia z obr. 3 a, v reze B-B z obr. 3 a, sobr. 4 pohľad na čiastkový rez, obdobný obr. 3 b, ďalšieho podzemného hydrantu podľa vynálezu, s otvoreným hlavným ventilom aobr. 5 perspektívny pohľad na objímku pre podzemný hydrant podľa vynálezu.Ako je zrejmé z obr. l, je podzemný hydrant 1 podľa vynálezu cez obvyklé zvárané hrdlo 2,ako zvárané hrdlo s vyhrievacou špirálou, spojiteľný s dielom 3 tvaru písmena T na účel pripojenia k dvom rúrkam 4, 5. Zo svojej strany zahmuje podzemný hydrant 1 plášťovú rúrku 10 v spojení s puzdrom 20 ventilu v tvare kužeľového konca 23 a zriadením 30 na vypúšťanie vody. Pritom plášťová rúrka 10 predstavuje homý diel a kužeľový koniec 23 spodný diel,pričom oba tieto diely môžu byť spolu spojene bud priamo, ako je ukázané na obr. 1, alebo nepriamo, s medzizapojením tu neznázomeného stredného dielu v tvare rúrky. To umožní, na spôsob stavebnicového princípu, prispôsobovať podzemný hydrant 1 podľa vynálezu svojou dĺžkou špeciálnym podmienkam miesta použitia, ako je hĺbka stavebnej priekopy alebo podobne. Prispôsobenie sa pritom môže realizovať na základe modulámej konštrukcie podzemného hydrantu 1 s horným dielom, stredným dielom a spodným dielom na mieste, tým že sa medzi horný diel a spodný diel nevloží bud žiadny stredný diel, alebo sa vloží stredný dielpožadovanej dĺžky. Modulárna konštrukcia umožňuje teda tiež použitie nie bežných konštrukčných dĺžok podzemných hydrantov. Doplnkovo k tejto vysokej flexibilite v stanovovaní rozmerov podzemného hydrantu 1 podľa vynálezu prináša jeho moduláma konštrukcia aj redukciu pokladaných a k príslušnému stavenisku transportovateľných stavebných dielov. To vo veľkej miere redukuje náklady, doplnkovo to vedie ku zvýšenejNa spojenie medzi plášťovou rúrkou 10 a kužeľovým koncom 23, prípadne s medzizapojením rúrky, sa môžu ako techniky spájania použiť rôzne techniky, čo tiež prispieva k flexibilite. Podzemný hydrant 1 podľa vynálezu môže byť s potrubnou sieťou 4, 5 spojený tiež rôznymi spôsobmi, nie je teda obmedzený na použitie kužeľového konca. Môže sa použiť aj obvykléZvlášť výhodné je vytvoriť ako plášťovú rúrku 10, tak aj kužeľový koniec 23 podzemného hydrantu l z polyetylénu, hlavne HDPE (High Density Polyethylen), výhodne PE 100. To vedie k potrubným sieťam s rúrkarni 4, 5 a spojovacími technikami, ako je diel 3 tvaru písmena T,ktoré sú osvedčeným spôsobom zhotovené z polyetylénu, ktoré majú homogenitu materiálu. Táto homogenita vo voľbe materiálu ďalej uľahčuje skladovanie, pretože napríklad aj možne rúrky, použiteľné medzi plášťovými rúrkami 10 a kužeľovými koncami 23, môžu byť vytvorené tiež z polyetylénu, teda v zásade môžu zodpovedať rúrkam 4 a 5. Na základe homogenity materiálu existuje tiež veľká voľnosť vo voľbe možností pripojenia medzi rôznymi modulmi, pričom je tu treba vyzdvihnúť zvlášť pre stavenisko vhodné zvarové spoje, respektíve zváranie pomocou hrdiel alebo zrkadlové zváranie, ktoré by v prípade doposiaľ obvyklých podzemných hydrantov zo šedej liatiny neboli možné. Také spracovávanie modulov je použitím polyetylénu zjednodušene. Okrem toho je treba poukázať na to, že použitie polyetylénu ako výrobného materiálu pre podzemný hydrant l podľa vynálezu vedie tiež k redukcii hmotnosti. Ďalej použitie polyetylénu zo sebou prináša zvláštnu odolnosť proti korózii, pretože polyetylén s pitnou vodou nevytvára žiadnu chemickú reakciu a tým sa v podstate zabraňuje tvoreniuusadenín. Celkovo teda dochádza k zvýšeniu čistoty v potrubnej sieti.Ako je možné vidieť z obr. 2 a, dá sa plášťová rúrka 10 na spôsob spojenia prirubou na svojom konci, ležiacom proti kužeľovému koncu, zavrieť pomocou veka 11, napríklad z nehrdzavejúcej

MPK / Značky

MPK: F16K 27/00, E03B 9/00

Značky: hlavne, multifunkčnou, objímkou, hydrant, podzemný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e2395-hydrant-hlavne-podzemny-hydrant-s-multifunkcnou-objimkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrant, hlavne podzemný hydrant s multifunkčnou objímkou</a>

Podobne patenty