Sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 20576

Dátum: 14.08.2013

Autori: Vogt Adolf, Reichel Uwe, Gundall Thomas

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sedadla vozidla, najmä sedadla úžitkového vozidla, so znakmi uvedenýmiV predvýznakovej časti nároku l. Stav technikyZo spisu DE 10 2006 059 088 B 4 je známe sedadlo vozidla tohto druhu, ktoré je výškovonastaviteľné pomocou nožnicového podstavca.Tento nožnicový podstavec pritom obsahuje spodný rám, nad nim usporiadaný homý rám a na obidvoch stranách dvojicu skrížených sklopných ramien. Sklopné ramená nožnicového podstavca sú pritom v dvojici vzájomne prepojené pomocou niekoľkých priečnych rúrok. Vzadnej oblasti tohto sedadla vozidla sú sklopné ramená kĺbovo pripojené pomocoupriečnych rúrok na spodný rám, ako aj na horný rám.Vprednej oblasti sedadla vozidla sú usporiadané úložné zariadenia, pomocou ktorých sú sklopné ramená pohyblivo vedené v pozdlžnom smere V homom ráme, ako aj v spodnom ráme. Tieto úložné zariadenia sú pritom vybavené vždy dvoma otočnými valčekmi, ktoréPri zmene výšky nožnicového podstavca sa valčeky pohybujú vpozdĺžnom smere po príslušných vedeniach vhornom ráme, ako aj V spodnom ráme. Pritom sa vždy jeden z valčekov úložného zariadenia odvaľuje po homom vedení a druhý z valčekov po spodnomSedadlo vozidla tohto druhu je tiež známe zo spisu US 6,200,032 B 1. Na zmenšenie vôle,najmä vo vertikálnom smere, sú pritom usporiadané dva valčeky s rôznym priemerom, pričomvnútri uložený valček má väčší priemer než zvonka uložený valček.Ďalšie sedadlo vozidla rovnakého druhu je známe z dokumentu DE 202005021 l 19 U.Predložený vynález rieši problém Vylepšenia sedadla vozidla typu, uvedeného v úvode, najmästanovenie jeho alternatívneho usporiadania na zmenšenie vôle.Táto úlohaje podľa vynálezu vyriešená sedadlom vozidla s význakmi, uvedenými v nároku 1. Výhodné uskutočnenia, ktoré sa môžu používať jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii, súSedadlo vozidla tohto druhu, najmä sedadlo úžitkového vozidla, je vybavené nožnicovým podstavcom na výškové nastavenie, ktorý obsahuje skrížené sklopné ramená a aspoň jeden rám, ako aj aspoň jedno úložné zariadenie, pomocou ktorého je aspoň jedno zo sklopných ramíen vedené pohyblivo, pričom toto úložné zariadenie je vybavené záťažovým valčekom,otočným okolo úložnej osi, ktorý spolupracuje s prvým vedením a vyrovnávacím valčekom, otočným okolo úložnej osi, ktorý spolupracuje s druhým vedením.Podľa vynálezu je pritom použité usporiadanie, kde je druhé vedenie, určené pre vyrovnávaciu kladku, uložené v spodnej oblasti vložky a kde je bočná oblasť vložky, ktorá sa rozprestiera kolmo na spodnú oblasť, upevnená na ráme a/alebo kde je horná oblasť vložky,ktorá sa rozprestiera rovnobežne so spodnou oblasťou, upevnená na ráme a kde je spodnáoblasť vytvorená na elastickú deformáciu aje pritlačená na vyrovnávací valček.Spodná oblasť je pritom z dôvodu svojej elasticity a predpätia pritlačená s druhým vedením na vyrovnávací valček, v dôsledku čoho je záťažový valček pritlačený na prvé vedenie. Tým sa zmenší, respektíve eliminuje vôľa, existujúca medzi vedeniami a záťažovým valčekom aJednoduchá montáž vložky je umožnená vtedy, ked má rám profil v tvare C, otvorený smerom dovnútra sedadla vozidla, ktorý je vybavený homým ramenom, rovnobežne s týmto homým ramenom prebiehajúcim spodným ramenom a vpravom uhle khomému ramenuprebiehajúcim základným ramenom, ktoré prepojuje homé rameno so spodným ramenom, pričom bočná oblasť je upevnená na základnom ráme, s výhodou je privarená, a/alebo jehorná oblasť upevnená na homé rameno, s výhodouje privarená.Vložka má na tento cieľ s výhodou tiež otvorený profil V tvare C, čim je montáž ešte viacPritom tvorí horná oblasť vložky výhodne prvé vedenie, určené pre záťažový valček.Vyrovnanie vložky pri montáži na rám je zjednodušene tým, že horná oblasť prebieharovnobežne s horným ramenom a na home rameno tesne dolieha.S výhodou je spodná oblasť usporiadaná rovnobežne alebo aspoň do značnej miery rovnobežne so spodným ramenom, pričom medzi spodnou oblasťou a spodným ramenom je usporiadaná medzera. Je tým umožnená elastické deformácia spodnej oblasti v smere kspodnému ramenu, rovnako tiež aj v smere preč od spodného ramena.Podľa jedného výhodného uskutočnenia vynálezu obsahuje spodná oblasť prvý úsek, ktorý nadväzuje na bočnú oblasť a druhý úsek, ktorý je odvrátený od bočnej oblasti, pričom tento druhý úsek je vytvorený v tvare razeného stupňa a je usporiadaný rovnobežne a s presadením voči prvému úseku. Razený stupeň pritom zaisťuje potrebnú vzdialenosť medzi prvým úsekom a záťažovým valčekom, čim sa zabráni styku spodnej oblasti so záťažovýmS výhodou pritom tvorí druhý úsek aj druhé vedenie pre vyrovnávací valček.Podľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je na spodnej oblasti uložená opora, ktorá tvori druhé vedenie pre vyrovnávaci valček. Opora pritom zaisťuje vtomto prípade potrebnú vzdialenosť medzi prvým úsekom a záťažovým valčekom, čím sa zabránistyku spodnej oblasti so záťažovým valčekom.S výhodou pozostáva vložka z kovu, výhodne z ocele. To umožňuje zvariť vložku s rámom asúčasne prepožičiava spodnej oblasti potrebnú elasticitu.Ďalej je vynález bližšie objasnený na základe výhodných príkladov uskutočnenia,znázornených na výkresoch. Avšak vynález nie je obmedzený na tieto uskutočnenia. Zobrazené jeobr. 1 schematické znázomeníe sedadla vozidla, obr. 2 perspektívne znázomeníe sedadla vozidla bez sedacej časti,.31 rez úložným zariadením podľa prvého príkladu uskutočnenia kolmo na pozdĺžnysmer, čelný pohľad na úložné zariadenie podľa prvého príkladu uskutočnenia pri pohľadeV pozdlžnom smere, rez úložným zariadením podľa druhého príkladu uskutočnenia kolmo na pozdĺžnysmer, čelný pohľad na úložné zariadenie podľa druhého príkladu uskutočnenia pri pohľadev pozdlžnom smere, z rez úložným zariadením podľa tretieho príldadu uskutočnenia kolmo na pozdĺžnysmer, čelný pohľad na úložné zariadenie podľa tretieho príkladu uskutočnenia pri pohľade. 9 perspektívne znázomeníe úložného zariadenia podľa tretieho príkladu uskutočnenia a. 10 perspektívne znázomeníe dvoch úložných zariadení na hornom a spodnom ráme

MPK / Značky

MPK: B60N 2/16, B60N 2/50

Značky: vozidla, sedadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e20576-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty