Atramentové dýzové tlačiarenské zariadenie so zložením laku na potlačený podklad

Číslo patentu: E 20146

Dátum: 18.12.2009

Autor: Abergel Edmond

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ATRAMENTOVÉ DÝZOVÉ TLAČIARENSKÉ ZARIADENIE so ZLOŽENÍM LAKU NA POTLAČENÝ PODKLAD0001 Tento vynález spadá do oblasti dýzových atramentových tlačiarenských strojov bez fyzického kontaktu s podkladom, ktorý má byť pokrytý Iakom, a konkrétnejšie do oblasti tlačiarenských zariadení s piezoelektrickou technikou prispôsobenou podľa použitého tlačiarenského laku.0002 Počas tlače sa na povrch podkladu, ktorým môže byť napríklad papier alebo plast, nanáša atrament. Potom je bežné pokryť potlačený povrch tohto podkladu ochrannou vrstvou. Táto ochranná vrstva dokončuje fixáciu obrazu vytlačeného na podklade, pričom zaisťuje odolnosť tlače voči niektorým vonkajším vplyvom, ako napríklad postriekanie, ale aj svetlo, teplo a vlhkosť alebo umožňuje vytvoriť rôzne vizuálne efekty lakovou tlačou motívov v istých oblastiach. Nanášanie tejto ochrannej vrstvy na podklad sa obvykle realizuje pomocou flexograñe, offsetovej tlače a serigratie. Lak takisto umožňuje ozvláštniť dokument tým, že sa vytvoria oblasti s Iakovanými motívmi a iné oblasti bez laku.0003 Patentová prihláška EP 1749670 sa vzťahuje na dýzové atramentové digitálne zariadenie na nanášanie poťahu so strednou viskozitou na podklad s rôznou nanesenou vrstvou pomocou dýz tvorených dutými ihličkami, ktoré vibrujú pomocou piezoelektrického hnacieho mechanizmu, prilepeného na rezonátor tvorený montážou dutej ihličky. Rozmer a tvar kvapky materiálu, ktorý sa nanesie na povrch podkladu závisí od doby trvania a výkonu budenia hnacieho mechanizmu. Takéto zariadenie, hoci umožňuje nanášanie kvapieklaku so strednou alebo vysokou viskozitou, ktorá sa pohybuje rádovo v tisíckachcentipoisov, nie je vhodné na zaistenie optimálneho striekania laku s oveľa nižšou viskozitou.0004 Dokument US 2004/189732 sa týka zariadenia, ktoré umožňuje striekanie atramentu pomocou piezoelektrického hnacieho mechanizmu,ktorého tvar napäťovej krivky generovanej na vystreknutie kvapky možno upravovať pomocou výberu viacerých krivkových modelov zaznamenaných v tabuľke. Táto úprava napäťovej krivky sa opiera o parametre testovacej kvapky atramentu, ktorá bola predtým vystreknutá na podklad, pričom týmito parametrami sú hmotnosť a viskozita nanesenej testovacej kvapky. Takéto zariadenie je však nevýhodné v tom, že si vyžaduje začínať testom nanášania atramentu, aby bolo možné vykonať nastavenie striekania atramentu.0005 Dokument US 2004/239727 publikuje atramentové dýzové zariadenie, ktoré obsahuje tlačovú hlavu na striekanie kvapaliny vo forme kvapiek v odozve na tvar striekacej krivky. Zariadenie obsahuje jednotku, ktorá určuje, či je nameraná viskozita kvapaliny nachádzajúcej sa v zásobníku v rozsahu viskozity, ktorá umožňuje striekanie tejto kvapaliny. Kontrolná jednotka umožňuje použiť tvar striekacej krivky zodpovedajúci nameranej viskozite, keď je viskozita v rozsahu viskozity, ktorá umožňuje striekanie tejto kvapaliny. Striekaniu sa zabráni, keď viskozita nie je v tomto rozsahu. Takéto zariadenieneumožňuje veľmi veľkú presnosť striekania laku.0006 Dokument US 2005/068353 sa týka postupu ovládania striekacej hlavy kvapiek. Striekacia hlava obsahuje otvory na striekanie kvapiek, komory na vytváranie tlaku a tlakovacie zariadenie, ktoré umožňuje zväčšiť alebo zmenšiť objem komôr vytvárajúcich tlak. Postup obsahuje prvú etapu na zväčšenie objemu komory na vytvorenie tlaku pomocou tlakovacieho zariadenia, druhú etapu na zmenšenie komory na vytvorenie tlaku pomocou tlakovacieho zariadenia a Vytlačenie kvapaliny z dýzového otvoru a tretiu etapu na zväčšenie objemu komory na vytvorenie tlaku pomocou tlakovacieho zariadenia a na oddelenie kvapaliny vychádzajúcej z dýzového otvoru vo forme kvapky, keď je pomer a/B rovný alebo menší ako 1/3, kde a je priemer kvapaliny vychádzajúcej v blízkosti dýzového otvoru a B je maximálny priemervychádzajúcej kvapaliny. Čas trvania druhej etapy je ovládaný v závislosti od viskozity atramentu je dlhší, ked je viskozita atramentu vysoká, a kratší, ked je viskozita nízka. Takéto zariadenie takisto neumožňuje velmi veľkú presnosť striekania laku.0007 Cielom tohto vynálezu je odstrániť jednu alebo niekolko nevýhod súčasného stavu techniky poskytnutím zariadenia vhodného na optimalizované nanášanie krycíeho atramentu na povrch podkladu nezávisle od jeho viskozity a pokrývaného podkladu.0008 Tento ciel možno dosiahnuť pomocou atramentového dýzového tlačiarenského zariadenia na nanášanie laku, ktorý vytvára poťah na povrchu podkladu, ktoré obsahuje aspoň- jeden digitálny prostriedok na ovládanie operácií na každom pracovisku,- jeden prostriedok na prepravu podkladu medzi jednotlivými pracoviskami,- jeden prostriedok na uchopenie a prenos podkladu od vstupného zásobníka k prepravnému prostriedku a od prepravného prostriedku k výstupnému zásobníku,- viacero dýz umiestnených v module, ktorý tvorí tlačovú hlavu, pričom je aspoň jedna z dýz napájaná zo zásobníka, ktorý obsahuje lak striekaný na podklad, pričom každá z dýz víbruje pomocou piezoelektrického hnacieho mechanizmu tak, že trvanie a výkon budenia hnacieho mechanizmu určuje rozmer a tvar kvapky laku, miesto nanesenia, aby sa vykonalo nanesenie produktu do stanovenej oblasti podkladu, charakteristického tým, že piezoelektrický hnací mechanizmus aspoň jednej dýzy je pripojený na ovládacie a regulačné zariadenie tvaru napäťovej krivky vystreknutia kvapky laku z dýzy v závislosti od viskozity a/alebo zloženia nanášaného laku.0009 Podľa jedného variantu realizácie tohto vynálezu je atramentové dýzové tlačiarenské zariadenie na nanášanie laku charakteristické tým, že tvar napäťovej krivky striekania obsahuje- signál napätia zodpovedajúci stavu Iakovacej dýzy v pokoji,- stúpajúci úsek napätia až po konštantný úsek tvoriaci fázu vystrekovanía,- obrátenie polarity napätia až po konštantný úsek s dobou trvania zodpovedajúcou dobe opätovného naplnenia dýzy lakom,- klesajúci úsek, ktorý zaisťuje návrat napäťového signálu na pokojovú úroveň.0010 Podľa jednej zvláštnosti tohto variantu realizácie je dýzové atramentové tlačiarenské zariadenie na nanášanie laku charakteristické tým, že doba trvania konštantného úseku opätovného naplnenia dýzy lakom je rovnádobe konštantného úseku zodpovedajúcej fáze striekania laku.0011 Podľa jednej zvláštnosti tohto variantu realizácie je atramentové dýzové tlačiarenské zariadenie na nanášanie laku charakteristické tým, že stúpajúci úsek obsahuje aspoň jeden konštantný úsek nachádzajúci sa na strednej hodnote medzi hodnotou napäťového signálu pokojového stavu a hodnotou signálu konštantného úseku striekania, pričom tento konštantný úsek so strednou hodnotou zodpovedá príprave striekania.0012 Podla inej zvláštnosti tohto variantu realizácie je atramentové dýzové tlačiarenské zariadenie na nanášanie laku charakteristické tým, že stúpajúci úsek plynulo narastá.0013 Podla inej zvláštnosti tohto variantu realizácie je atramentové dýzové tlačiarenské zariadenie na nanášanie laku charakteristické tým, že hodnota a/alebo doba trvania aspoň jedného konštantného úseku a/alebo tvaru napäťovej krivky je vopred stanovená a uvedená do súvisu s aspoň jedným typom laku stanoveným v aspoň jednom pamäťovom prostriedku, ktorý je pripojený k ovládaciemu a regulačnému zariadeniu tvaru napäťovej krivky vystreknutia kvapky laku z dýzy, a ktorý umožňuje výber informácií zodpovedajúcich typu laku.

MPK / Značky

MPK: B41M 7/00, B41J 11/00, B41J 3/407, B41J 2/045

Značky: zariadenie, zložením, podklad, potlačený, dýzové, tlačiarenské, atramentové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e20146-atramentove-dyzove-tlaciarenske-zariadenie-so-zlozenim-laku-na-potlaceny-podklad.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Atramentové dýzové tlačiarenské zariadenie so zložením laku na potlačený podklad</a>

Podobne patenty