Spôsob výroby kompozitných telies na báze penových materiálov na báze izokyanátu

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby kompozitných telies na báze penových materiálov na báze izokyanátuVynález sa týka spôsobu výroby kompozitných prvkov pozostávajúcich zminimálne jednej krycej vrstvy a reakčnej zmesi vytvárajúcej penu, ktorá saprostredníctvom zvislých hrablí nanesie na spodnú kryciu vrstvu.Výroba kompozitných prvkov pozostávajúcich najmä z kovových krycích vrstiev a jadra z penových materiálov na báze izokyanátu, zväčša polyuretánových(PUR) alebo polyizokyanurátových (PIR) penových materiálov, často označovaných aj ako sendvičové prvky, sa v súčasnosti vo veľkých objemoch praktikuje na kontinuálne pracujúcich dvojpásových zariadeniach. Okrem sendvičových prvkov na izoláciu chladiarní získavajú stále väčší význam prvky na stvárnenie fasád rôznych budov. Ako krycie vrstvy sa okrem poťahovaných oceľových plechov používajú aj plechy z nerezovej ocele, medi alebo hliníka. Najmä u fasádnych prvkov má rozhodujúcu úlohu štruktúra povrchu hranice peny ku krycej vrstve. Z rôznych dôvodov často dochádza pri výrobe sendvičových prvkov k nežiaducemu uzavretiu vzduchových bublín medzi spodnou krycou vrstvou a penovým materiálom na báze izokyanátov, takzvaných Iunkerov. Tieto uzavreté vzduchové bubliny medzi plechom apenovým materiálom môžu najmä pri silných zmenách teploty apri tmavých farebných odtieňoch krycej vrstvy pri použití ako fasádny prvok viesť k vydutiu plechu a spôsobovať nevzhladnosť fasády.Ďalej sa znižuje priľnavosť medzi izolačnou penou a spodnou krycou vrstvou. Často je tomu tak, že u sendvičových prvkov má spodná krycia vrstva najhoršiu priľnavosť, stanovenú pri trhacej skúške. Ďalej je pri bežných konštrukciách zhotovených prostredníctvom sendvičových prvkov spodná strana plechu vonkajšou stranou fasády, takže je vystavená extrémnym podmienkam ako sú teplota a nasávanie a ztohto dôvodu je viac zaťažovaná ako horná strana sendvičovéhoprvku, čo vedie k uvolneniu peny od plechu a tým taktiež môže viesť k vydutiu.Na základe toho je potrebné nájsť spôsob, ktorý trvalo minimalizuje aleboúplne eliminuje vytváranie Iunkerov na povrchu tvrdých penových materiálov na báze izokyanátov a funguje aj za nepriaznivých vonkajších okolností procesu výroby. Spôsob má byť použitý kontinuálne alebo diskontinuálne. Dískontinuálny spôsob spracovania môže prichádzať do úvahy napríklad pri nábehu dvojpásového zariadenia a pri kompozitných prvkoch vyrobených prostredníctvom diskontinuálne pracujúcich Iisov. Kontinuálne použitie sa uskutočňuje pri použití dvojpásových zariadení, ako je publikované vo WO 2005/011950 A 2.Reakčná zmes sa pri dvojpásovom spôsobe podľa stavu techniky vyrába prostredníctvom vysokotlakovej alebo nízkotlakovej techniky a nanáša sa prostredníctvom oscilujúcich odlievacích hrablí na spodnú kryciu vrstvu. Pri tomto sú hrable orientované v smere posunu pásu a oscilujú po šírke prvku. Nevýhodou tohto spôsobu nanášania je, že nie je možné úplne zamedziť vytvoreniu Iunkerov na hornej strane, pretože vždy vdôsledku techniky nanášania vreakčnej zmesi vzniknú vzduchové bubliny. Táto nevýhoda je tým výraznejšia, čím kratší je čas medzi nanesením reakčnej zmesi aspustenim reakcie napenenia. Rýchlosť kontinuálne pracujúceho dvojpásu je obmedzená maximálne možnou rýchlosťou oscilácie zmiešavacej hlavice. Dodatočne sa nevýhodne prejavuje, že snarastajúcou osciláciou sa nanáša viac reakčnej zmesi v okrajových oblastiach a menej v strednej oblasti krycej vrstvy.Valternatívnom rýchlobežnom spôsobe sa reakčná zmes nanesie prostredníctvom viacprstového nanesenia na spodnú kryciu vrstvu, pričom taktiež dochádza k uzavretiu vzduchových bublin v reakčnej zmesi avdôsledku toho je možné vyrobiť len povrchy vykazujúce Iunkery. Dodatočne sa reakčná zmes musí pri tomto spôsobe nanesenia roztiecť do strán cez väčšie oblasti, takže predovšetkým v krajných vonkajších oblastiach, skôr ako sa do seba stečú jednotlivé pásy viacprstového nanesenia, vznikajú na spodnej a hornej krycej vrstve väčšie zóny Iunkerov. Ďalej je v oblasti, v ktorej sa pásy viacprstového nanesenia stekajú do seba, často rozoznatelná ryha, prinajmenšom porucha penového materiálu.Na odstránenie tohto nedostatku sa v DE 197 41 523 navrhuje po nanesení kvapalnej reakčnej zmesi na kryciu vrstvu pôsobiť na ešte tekutú penovú zmes prostredníctvom ofukujúceho vzduchu. Týmto sa má povrch reakčnej zmesi vyhladiť a redukovať uzavretie vzduchových bublín. Ako prvé je tu nevýhodou, že pôsobenievzduchom znamená dodatočný krok procesu. Okrem toho môže dochádzať kvytvoreniu nahromadenia reakčnej zmesi, ktoré taktiež vyvolá nepravidelnosť povrchu.Úlohou predloženého vynálezu bolo navrhnúť spôsob nanášania reakčnej zmesi tvrdého penového materiálu na báze izokyanátov, predovšetkým PUR- alebo PIR-systému, na horizontálny plech alebo na inú flexibilnú alebo tuhú kryciu vrstvu,ktorá je kontinuálne transportovaná v horizontálnom smere, ako je to bežné pri výrobe sendvičových prvkov prostrednictvom kontinuálne pracujúceho dvojpásu. Pri tomto by malo v porovnani so stavom techniky dôjsť ku zlepšeniu povrchovej štruktúry peny na spodnej krycej vrstve, apredovšetkým kzamedzeniu tvorby Iunkerov. Ďalej by mal spôsob viesť ku zlepšeniu priľnavosti medzi krycou vrstvou atvrdou penou. Predovšetkým by mal byť povrch nanesenej peny rovnomerný. Spôsob by mal byť vhodný predovšetkým pre rýchlo sa spúšťajúce systémy, pričom má byť zamedzené vyššie uvedeným nevýhodám viacprstového nanesenia a nanášania oscilujúcimi hrabľami.Úlohu bolo možné prekvapujúco vyriešiť tým, že sa reakčná zmes na spodnú kryciu vrstvu nanáša prostredníctvom stacionárnej rúrky, ktorá je namontovanáparalelne vzhľadom na kryciu vrstvu a) a pravouhlo k smeru pohybu krycej vrstvy a)a je vybavená otvormi, ďalej označovanej ako odlievacie hrable.Predmetom vynálezu je týmto spôsob výroby kompozitných telies,pozostávajúcich z prinajmenšom jednej krycej vrstvy a) a tvrdého penového materiálu na báze izokyanátov b), pričom krycia vrstva a) sa kontinuálne pohybuje a východiskový materiál pre tvrdý penový materiál na báze izokyanátov b) sa nanesie na kryciu vrstvu, pričom nanášanie kvapalného východiskového materiálu pre tvrdý penový materiál na báze izokyanátov b) sa uskutočňuje prostredníctvom stacionárnej rúrky, ktorá je namontovaná paralelne vzhľadom na kryciu vrstvu a) a pravouhlo ksmeru pohybu krycej vrstvy a) aje vybavená otvormi, vyznačujúci sa tým, že kvapalný východiskový materiál pre tvrdý penový materiál na báze izokyanátov b) sa privádza v strede rúrky vybavenej otvormi a že priemer rúrky vybavenej otvormi sa znižuje od stredu kokrajom rúrky. Pojmy diery a otvory sú v nasledujúcom textePredmetom vynálezu je ďalej zariadenie na nanášanie reakčných zmesí na kontinuáine posúvanú kryciu vrstvu, pričom zariadenie obsahuje stacionárnu rúrku, ktorá je namontovaná paralelne vzhľadom na kryciu vrstvu a) a pravouhlo ksmeru pohybu krycej vrstvy a) aje vybavená otvormi, vyznačujúce sa tým, že prívod reakčnej zmesi je umiestnený v strede a priemer rúrky vybavenej otvormi saznižuje od stredu k okrajom rúrky.Odlievacie hrable majú, ako je opísané, rúrkovitý tvar s otvormi na spodnej strane, rozdelenými po celej dĺžke hrablí, a s prívodom reakčnej zmesí umiestneným v strede.Odlievacie hrable majú dĺžku, ktorá vo veľkej miere zodpovedá šírke pásového zariadenia a má priemer rúrok od 0,2 do 5 cm, výhodnejšie od 0,3 do 3 cm. Počet otvorov pozdĺž hrablí je v závislosti od dĺžky hrablí od 20 do 200, výhodnejšie od 40 do 100. Priemery otvorov sú v rozsahu od 0,5 do 5 mm, výhodnejšie od 1,0 mm do 4 mm a vzdialenosti otvorov sú od 5 do 60 mm, výhodnejšie od 10 do 30 mm.Hrable sú zvyčajne namontované vo výške od spodnej krycej vrstvy od 10 do 30 cm, výhodnejšie od 15 do 25 cm.Priemer rúrky sa od stredu ku koncom rúrky zmenšuje.Ďalej sa môže vsmere od stredu ku koncom hrablí zmenšovať priemer výstupných otvorov a/alebo vzdialenosť otvorov. Vdôsledku týchto opatrení,samostatne, alebo vo vzájomnej kombinácii, sa má udržiavať konštantná rýchlosť reakčnej zmesi v rúrke respektíve pri výstupe cez otvory.Dĺžka rúrky môže byť rovnaká ako šírka krycej vrstvy a). výhodnejšie je dĺžka rúrky menšia ako šírka krycej vrstvy a), aby sa zaistilo, že reakčná zmes nebude čiastočne nanesená vedla krycej vrstvy. Tu sú odlievacie hrable umiestnené centricky nad krycou vrstvou a). výhodnejšie prekrývajú odlievacie hrable prinajmenšom 70 šírky krycej vrstvy a). Pri šírke krycej vrstvy 1,20 m, ako je bežné pri sendvičových prvkoch, by v tomto prípade nebola odlievacími hrabľami na každej strane pokrytá šírka 25 cm. výhodnejšie pokrývajú odlievacie hrable prinajmenšom 80 šírky krycej vrstvy a), zvlášť výhodnejšie prinajmenšom 90 .Spôsob podľa vynálezu je vhodný pre všetky tvrdé penové materiály na báze

MPK / Značky

MPK: B29C 44/46

Značky: telies, spôsob, výroby, pěnových, kompozitných, báze, materiálov, izokyanátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e19846-sposob-vyroby-kompozitnych-telies-na-baze-penovych-materialov-na-baze-izokyanatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby kompozitných telies na báze penových materiálov na báze izokyanátu</a>

Podobne patenty