Plošné vyhrievacie teleso a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 18627

Dátum: 27.03.2012

Autori: Lisinski Susanne, Royer Bastien, Klein Marcel, Yeh Li-ya, Phan Dang Cuong

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Plošné vyhrievacie telesá so substrátom a elektrickou vyhrievacou vrstvou sú ako také dobre známe a boli už viackrát opísané v patentovej literatúre. Iba ako príklad uvádzame v tejto súvislosti odkazy na nemecké zverejnené spisy DE 102008018147 A 1 a DE 10200802986 A 1. V motorových vozidlách sú často používané ako čelné sklá, lebo centrálne priehladové polečelných skiel nesmie z dôvodov zákonných predpisov vykazovať žiadne podstatné obmedzenia priehladu.0002 Z priemyselnej sériovej výroby plošných vyhrievacích telies je známe štruktúrovanie vyhrievacej vrstvy oddelovacími Iíniami na vytvorenie spravidla točenej prúdovej cesty. To má tú výhodu, že sa zvyšuje elektrický odpor a prúdová cesta môže byť kontaktovaná relatívne malými prípojnými elektródami. V patentovej literatúre je takéto plošné vyhrievacie teleso napríklad opísané vo zverejnenom spise DE 19860870 A 1.0003 U takýchto plošných vyhrievacích telies sa vyskytuje ten problém, že v oblasti ohybu prúdovej cesty sa rozdelenie prúdu stáva nehomogénne a môžu vznikať lokálne tepelné centrá (hot spots). Tieto hot spots spôsobia nerovnomerné rozdelenie tepla v plošnom vyhrievacom telese a môžu v dôsledku lokálneho prehrievania viesť k negatívnemu ovplyvňovaniu vyhrievacej vrstvy alebo substrátu alebo dokonca k ich poškodeniu. Okrem toho môže byt u transparentných tabúľ v bodoch prehrievania negatívneovplyvňované optické vnímanie cez tabuľu.0004 Riešenie tohto problému je opísané v americkom patentovom spise US 2005/221062 A 1. Podla neho sú na volných koncoch oddelovacích línií vytvorené oblúkovito zakrivené pomocné línie, ktorými je prúdová cesta rozdelená na väčší počet súbežných prúdových ciest.0005 Naproti tomu spočíva úloha predkladaného vynálezu v získaní plošného vyhrievacieho telesa, u ktorého je na ohyboch vinutej prúdovej cesty zabránené výskytu lokálnych tepelných centier alternatívnym riešením a uktorého môže byť dosiahnuté práve tak rovnomerné rozdelovanie tepla. Tieto aďalšie úlohy sú podľa návrhu vynálezu vyriešené plošným vyhrievacím telesom a spôsobom jeho výroby so znakmi pripojených patentových nárokov. Výhodné uskutočnenia vynálezu sú uvedené znakmi závislých nárokov.0006 Podla vynálezu je predložené plošné vyhrievacie teleso, s aspoň jedným plošným substrátom s plochou substrátu a elektrickou vyhrievacou vrstvou z elektricky vodivého materiálu na vyhrievanie substrátu, ktorá sa rozprestiera cez aspoň časť plochy substrátu a je spojená s aspoň dvoma elektródami pre pripojenie k zdroju napätia tak, že medzi elektródami je vytvorená prúdová cesta pre vyhrievací prúd. Vyhrievacia vrstva môže byť uložená priamo na substrát. Mysliteľné je však tiež uložiť vyhrievaciu vrstvu na nosič, napriklad plastovú fóliu, najmä PET fóliu (PET polyetyléntereftalát),ktorý je potom spojený so substrátom, napríklad zlepený. U plošného vyhrievacieho telesa sa môže najmä jednať o vrstvenú tabuľu, u ktorej sú dvejednotlivé vrstvy vzájomne spojené lepiacou vrstvou.0007 Plošné vyhrievacie teleso obsahuje jedno alebo viac oddelovacích pásiem, ktoré vyhrievaciu vrstvu elektricky delia na úseky. Oddeľovacie pásma majú každé aspoň jeden volne končiaci (volný) koniec pásma a sú vytvorené tak, že prúdová cesta vždy na volných koncoch pásiem mení svoj smer priebehu, napríklad o 180 °. Výhodne, avšak nie nevyhnutne, sú Oddeľovacie pásma vytvorené ako oddelovacie línie líniovito, najmä priamkovito.0008 Na volný koniec každého oddeľovacieho pásma nadväzuje bezprostredne (v zákrytovom predĺžení) prechodové pásmo, ktoré je vytvorené tak, že elektrická vodivosť vyhrievacej vrstvy smerom k voľnému koncu klesá, to jest ubúda až na nulu. Výhodne, avšak nie nevyhnutne, je prechodové pásmo vytvorené tak, že elektrická vodivosť vyhrievacej vrstvy klesá smerom k voľnému koncu pásma plynulo, výhodne Iineárne. Výhodne, avšak nie nevyhnutne, sú prechodové pásma vytvorené ako Iiniovité, výhodne obdĺžnikové. Na začiatku prechodového pásma je elektrická vodivosť nulová. Koniec prechodového pásma je daný oblasťou, v ktorej vzrastajúca elektrickávodivosť dosiahne plnú elektrickú vodivosť vyhrievacej vrstvy.0009 Plošné vyhrievacie teleso podľa vynálezu výhodne umožňujepriestorovým menením elektrického odporu vyhrievacej vrstvy homogenizáciu prúdového toku v oblasti ohybu prúdovej cesty na voľných koncoch pásiem.0010 Vo výhodnom vyhotovení plošného vyhrievacieho telesa podľa vynálezu sú prechodové pásma vytvorené tak, že sa mení hrúbka vyhrievacej vrstvy. Pritom klesá hrúbka vyhrievacej vrstvy smerom k voľnému koncu pásma respektíve od voľného konca pásma. Začiatok prechodového pásma je definovaný voľným koncom pásma, na ktorom je hrúbka vyhrievacej vrstvy nulová. Koniec prechodového pásma je definovaný dosiahnutím plnej hrúbky vrstvy respektíve plnej elektrickej vodivosti vyhrievacej vrstvy. Výhodne, avšak nie nevyhnutne, je prechodové pásmo vytvorené tak, že hrúbka vyhrievacejvrstvy sa smerom k voľnému koncu pásma plynulo, najmä lineárne, znižuje.0011 V ďalšom výhodnom vyhotovení plošného vyhrievacieho telesa podľa vynálezu sú prechodové pásma vytvorené tak, že pórovitosť whrievacej vrstvy smerom k voľnému koncu pásma vzrastá, takže môže byť zodpovedajúcimspôsobom dosiahnuté znižovanie elektrickej vodivosti.0012 V ďalšom výhodnom vyhotovení plošného vyhrievacieho telesa podľa vynálezu, v ktorom vyhrievacia vrstva obsahuje dotujúcu látku pre zvýšenie elektrickej vodivosti, sú prechodové pásma vytvorené tak, že koncentrácia dotujúcej látky v prechodovom pásme smerom k voľnému koncu pásma klesá,takže zodpovedajúcim spôsobom je možné dosiahnuť znižovanie elektrickej vodivosti.0013 V ďalšom výhodnom vyhotovení plošného vyhrievacieho telesa podľa vynálezu, v ktorom vyhrievacia vrstva obsahuje dotujúcu látku pre zníženie elektrickej vodivosti, sú prechodové pásma vytvorené tak, že koncentrácia dotujúcej látky v prechodovom pásme smerom k voľnému koncu pásma vzrastá, takže zodpovedajúcim spôsobom je možné dosiahnuť znižovanie elektrickej vodivosti.0014 Vo výhodnom vyhotovení plošného vyhrievacieho telesa má prechodová oblasť na voľnom konci pásma dĺžku, ktorá zodpovedá aspoň polovici šírky prúdovej cesty, meranej kolmo k jej priebehu na voľnom konci pásma, čím môže byť dosiahnutá obzvlášť dobrá homogenizácia toku prúdu.0015 Vo výhodnom vyhotovení plošného vyhrievacieho telesa je na plochu substrátu uložený nosič opatrený elektrickou vyhrievacou vrstvou, napríklad plastová fólia, pričom vyhrievacia vrstva je vytvorená vyššie opísaným spôsobom. Plastová fólia tak slúži ako plošný nosič pre vyhrievaciu vrstvu. Fólia môže pozostávať z každého plastu vhodného pre toto použitie, napríklad z polyamidu (PA), polyuretánu (PU), polyvinylchloridu (PVC), polykarbonátu (PC),polyesteru (PE), polyvinylbutyralu (PVB) alebo polyetyléntereftalátu (PET).0016 Ďalej sa vynález týka takého nosiča, najmä plastovej fólie, s elektrickou vyhrievacou vrstvou uloženou na aspoň časť nosnej plochy a s aspoň dvoma elektródami pre pripojenie k zdroju napätia, ktoré sú s vyhrievacou vrstvou spojené tak, že medzi elektródami je vytvorená prúdová cesta pre vyhrievací prúd. Vyhrievacia vrstva je vytvorená vyššie opísaným spôsobom. vyhrievacia vrstva je tak elektricky rozdelená jedným alebo viacerými oddelovacími pásmami, ktoré majú každé aspoň jeden voľný koniec pásma a sú vytvorené tak, že prúdová cesta na volných koncoch pásiem mení smer svojho priebehu, pričom na volný koniec každého z oddelovacích pásiem nadväzuje vždy jedno prechodové pásmo, v ktorom elektrická vodivosť klesá0017 Ďalej sa vynález týka spôsobu výroby plošného vyhrievacieho telesa opísaného vyššie, s krokmi- pripravenie aspoň jedného plošného substrátu s plochou substrátu a elektrickou vyhrievacou vrstvou na vyhrievanie substrátu, ktorá sa rozprestiera cez aspoň časť plochy substrátu a je spojená s aspoň dvoma elektródami pre pripojenie k zdroju napätia tak, že medzi elektródami je vytvorená prúdová cesta pre vyhrievací prúd- elektrické rozdelenie vyhrievacej vrstvy jedným alebo viacerými, výhodne Iiniovitými, najmä priamkovými, oddelovacími pásmami, ktoré majú každý aspoň jeden volný koniec pásma a sú vytvorené tak, že prúdová cesta na volných koncoch pásiem mení smer svojho priebehu- vytvorenie výhodne Iiniovitých, najmä priamkových, prechodových pásiem, ktoré sa napájajú vždy na voľný koniec pásma tak, že elektrická vodivosť

MPK / Značky

MPK: H05B 3/84

Značky: spôsob, plošné, výroby, vyhrievacie, těleso

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e18627-plosne-vyhrievacie-teleso-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plošné vyhrievacie teleso a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty