Spôsob získavania spojiva pre vlákna a vytvrditeľné spojivo pre vlákna

Číslo patentu: E 18556

Dátum: 07.10.2010

Autor: Munteanu Remus

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB ZÍSKAVANIA SPOJIVA PRE VLÁKNA A VYTVRDITEĽNÉ SPOJIVO PRE VLÁKNAVynález sa týka jednak spôsobu získavania spojiva určeného na impregnáciu minerálnych vláken, najmä sklených a bazaltových vláken používaných ako izolačné materiály, jednak samotného spojiva, ktoré možno týmtoV celosvetovom meradle sa usiluje o nahradenie spojív obsahujúcich fenolformaldehydové živice a močovinofenolformaldehydové živice, ktoré sa používajú na získavanie izolačných materiálov, napríklad materiálov na báze sklených vláken, a to z dôvodu vzniku emisií formaldehydu počas výroby živice i počas jej následného použitia na výrobu produktov, ktoré juPoužívanými vláknami môžu byť sklené vlákna, vlákna minerálnej vlny, vlnené, jutové, polyesterové,akrylové, nylonové, polyamidové a podobné vlákna. Pojem Sklené vlákno, ako je použitý v tomto texte, má zahŕňať žiaruvzdorné vlákna, ktoré sú vhodne prispôsobené na znášanie zvýšenej teploty a medzi ktoré patria napríklad minerálne vlákna, aramidové vlákna,keramické vlákna, kovové vlákna, uhlíkové vlákna,polyamidové vlákna, umelé hodvábne vlákna, a najmäIzolačné produkty na báze sklených vláken pozostávajú zo sklených vláken, ktoré sú vzájomne spojené pomocou kovalentne sieťovaných (vytvrdených) živicových spojív. Spôsoby výroby izolačných materiálov na báze sklených vláken všeobecne zahŕňajú privádzanie ťahaných prameňov roztaveného skla do zvlákňovacích zariadení, kde sa z nich pôsobením odstredivých sil vytvárajú jednotlivétenké vlákna. Vlákna sa potoni vháňajú do tvarovacej-2 komory, kde sa na ne nástrekom nanáša spojivo vo forme vodného roztoku a následne sa ukladajú na pohybujúci sa dopravník za vzniku vláknitého koberca. Potom sa vláknitý koberec so spojivovým povlakom privádza do vytvrdzovacej pece, V ktorej cez tento koberec prúdi dúchaný ohriaty vzduch a jeho pôsobením dochádza k vytvrdeniu spojiva a vytvoreniu tuhej väzby medziSpojivá pre sklene vlákna, ktoré sa používajú na tento účel, by sa však nemali zamieňať s matricovými živicami, ktoré sú úplne odlišné a spadajú do odlišnej technickej oblasti. Takéto matricove živice sa síce niekedy tiež nazývajú spojivami, pôsobia však tak, že vypĺňajú celý intersticiálny priestor medzi vláknami alebo inými plnivami, V dôsledku čoho vzniká hustá štruktúra vystužená vláknami alebo plnivom. Oproti tomu spojivové živice opisované v tomto dokumente neslúžia na vypĺňanie priestorov, ale len sa nanášajú na vlákna vo forme povlaku. a/alebo tvoria spojovacie prechodyV tejto súvislosti už existuje obsiahla literatúra týkajúca sa získavania spojív, ktoré neobsahujú formaldehyd.Napríklad v patentovom spise US 6,849,683 B 2 je opísaný spôsob získavania spojiva pre produkty na báze minerálnej vlny, ktorý zahŕňa tieto fázy zmiešanie, za podmienok umožňujúcich reakciu kyseliny karboxylovej s alkanolamínom, pričom kyselinou karboxylovou je di-,tri- alebo tetrakarboxylová kyselina, na účely získania živice, ktorá sa následne zmieša s polymérom obsahujúcim skupiny kyseliny karboxylovej, napriklad polymérom alebo kopolymerom kyseliny polyakrylovej,kyseliny polymetakrylovej, kyseliny polymaleínovejalebo kopolymerom uvedených kyselín.V dokumente EP l 047 645 B 1 je opísaný spôsob prípravy živice pre spojivo rozpustné vo vode, ktorý zahŕňa tieto fázy zmiešanie (za podmienok umožňujúcich reakciu) cýklického anhydridu s alkanolamínom vybraným zo skupiny zahŕňajúcej di- a trietanolamín alebo ich zmesi, pričom do uvedenej živice sa pridávajú obvykléV dokumente WO 94/22671 je opísane spojivo vo forme emulzie, ktoré sa používa pre netkané produkty a ktoré obsahuje 12 - 35 polyvinylalkoholu s nízkou molekulovou hmotnosťou, pričom aspoň 75 tohto polyvinylalkoholu sa hydrolyzuje na účely dosiahnutia aspoň 98 molárnej koncentrácie, a 65 - 88 monoméru vybraného zo skupiny zahŕňajúcej vinylový monomér, akrylový monomér alebo ich zmesi, zaštepených na uvedený polyvinylalkohol prostredníctvom polymerizácie emulzie. Vinylový a/alebo akrylový monomér sa pritom vyberá zo skupiny zahŕňajúcej akrylové a metakrylové estery, vinylacetát, styrén, akrylamid a ich zmesi.Zvyšný problém, ktorý sa rieši týmto vynálezom, potom spočíva V tom, že spojivo by malo po naneseni na nosný podklad a následnom vytvrdení zaisťovať dobrú priľnavosť a poskytovať impregnované núnerálne vlákna alebo pletivá, ktoré vďaka takto vytvrdenému spojivu získajú rozmerovú stabilitu, ako aj potrebnú pevnosť v ťahu, pričom vykazujú hodnotu pH pohybujúcu sa V rozsahu, pri ktorom nedochádza ku vzniku problémovPrvým predmetom tohto vynálezu je postup, ktorý rieši uvedený technický problém a ktorý zahŕňa nasledujúceia) Získanie čiastočne acetylovaného polyvinylalkoholu,prednostne so stupňom acetylácie v rozsahu 18 ~ 22 ,napríklad acetylačnou reakciou medzi polyvinylalkoholom(PVOH) a aldehydom ktorý je prednostne vybraný zo skupiny zahŕňajúcej acetaldehyd, propiónaldehyd a butyraldehyd, voliteľne za prítomnosti acetylačného katalyzátora, prednostne anorganickej kyseliny, ešte výhodnejšie anorganickej kyseliny vybranej zo skupiny zahŕňajúcej kyselinu sírovú, kyselinu fosforećnú a kyselinu chlorovodíkovú. Reakcia môže prebiehať 4 až 5 hodín, prednostne pri teplote v rozsahu 40 °C až 70 °C. PVOH môže mať viskozitu na úrovni 10 centipoise, ak sa nachádza vo forme vodného roztoku s koncentráciou 4 hmotn. pri teplote 20 °C. Ďalej môže mať PVOH číselnú molekulovú hmotnosť (meranú pomocou rozptylu svetla) vačšiu než 7 000, napríklad v rozsahu 12 000 až 85 000.Aj keď je V prednostnej forme vyhotovenia použitý polyvinylalkohol, môže byť čiastočne alebo úplne nahradený jedným alebo viacerými polymérmi obsahujúcimi hydroxylové skupiny, napríklad okrem iného Škrobmi čiłbł Získanie ter-kopolyméru styrénu, maleínanhydridu a butylakrylátu, prednostne s nmlárnym pomerom styrén maleínanhydrid butylakrylát v rozsahu l až 3 moly maleínanhydridu a 0,5 až 1 mol butylakrylátu, pričom oba tieto rozsahy sa vzťahujú na jeden mol styrenu. Ter-kopolymer môže byť ďalej doplnený funkčnými skupinami reakcií so zlúčeninami obsahujúcimi hydroxylové skupiny, napríklad s polyolmi alebo hydroxylamínmi, prednostné pri teplote okolia. Výsledný ter-kopolymér môže vykazovať maximálnu viskozitu 50 s,ktorá je meraná s použitinl kadičky s priemeronl 8 mm podľa normy ISO 2431/ASTM 05125.

MPK / Značky

MPK: C08L 35/00, C08L 33/06, C08F 222/08, C08F 220/06

Značky: spôsob, spojiva, vytvrditelné, spojivo, získavania, vlákna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e18556-sposob-ziskavania-spojiva-pre-vlakna-a-vytvrditelne-spojivo-pre-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob získavania spojiva pre vlákna a vytvrditeľné spojivo pre vlákna</a>

Podobne patenty