Zariadenie a spôsob na detekciu komunikačného spojenia v rozvodnej sieti elektrickej energie

Číslo patentu: E 18452

Dátum: 07.10.2010

Autor: Veroni Fabio

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka prístroja a spôsobu detekcie komunikačných spojení V rozvodnej sieti elektrickej energie Vykonávajúcich diaľkové meranie spotreby energie.0002 V rozvodnej sieti elektrickej energie je diaľkové meranie spotreby energie žiaduca a výhodná funkcia. Diaľkové meranie vyžaduje, aby komunikačné zariadenia. boli k dispozícii na zber dát súvisiacich so spotrebou energie od veľkého počtu odberateľov. Také komunikačné zariadenia obvykle majú hierarchickú štruktúru, v ktorej stanica centrálneho riadenia je V komunikačnom spojení s radom koncentrátorov. Každý koncentrátor je naopak v komunikačnom spojení s radom elektromerov umiestnených v priestoroch odberateľov. Komunikácia medzi koncentrátorom a elektromermi priradenými k nemu môže byť uskutočnená pomocou komunikácie po elektrickom vedení cez úsek siete nízkeho napätia, ku ktorému sú pripojené ako koncentrátory, tak elektromery v mieste odberateľa.0003 Koncentrátor spravuje väčšie množstvo elektromerov,ktoré sú k nemu priradené. Koncentrátor má v pamati zoznam elektromerov, u ktorých sa predpokladá, že budú komunikovať s koncentrátorom. Aby bol schopný urobiť automatický odpočet elektromeru a/alebo automatické funkcie správy a riadenia elektromeru, koncentrátor skúša naviazať komunikáciu s každým z elektromerov v zozname, buď priamym prenosom správ medzi koncentrátorom a elektromerom alebo prostredníctvom využitia medziľahlých prenosových relé (prevádzačov) pozdĺž komunikačnejcesty medzi koncentrátorom a elektromerom. Zoznam elektromerov, u ktorých sa predpokladá, že s nimi koncentrátor bude komunikovať, môže byť dopredu nakonfigurovaný alebo zostavený v čase inštalácie koncentrátora alebo môže byť stiahnutý do koncentrátora zo stanice centrálneho riadenia. Tento zoznam môžebyť občas zmenený vždy, keď nový elektromer je pridaný do úsekualebo odstránený z úseku alebo úsekov rozvodnej sieteelektrickej energie riadenej koncentrátorom. Zoznam môže byť uložený do pamäte V koncentrátore samotnom a/alebo môže byť uložený do pamate niekde inde, napríklad V stanici centrálneho riadenia, kedy koncentrátor môže mať prístup do tohto zoznamu, kedykoľvek to potrebuje.0004 Úplne zrejme, akýkoľvek nedostatok komunikačných možnosti medzi elektromerom a jeho koncentrátorom je vážny problém. Napríklad môže nastať situácia, že koncentrátor má V zozname elektromer, u ktorého sa predpokladá, že bude komunikovať s koncentrátorom, ale elektromer a koncentrátor nie sú schopní nadviazať komunikáciu. Toto môže mať niekoľko príčin. 0005 Jednou Hwžnou príčinou je to, že z dôvodu nedostatku presných informácií o topológii siete je elektromer pripojený k úseku rozvodnej siete elektrickej energie, ktorá je riadená iným koncentrátorom, než je koncentrátor, na ktorom je elektromer V zozname.0006 Inou možnosťou je, že elektromer je pripojený ku vzdialenému úseku siete, ktorý je spojený s koncentrátorom, na ktorom je elektromer V zozname, ale V dôsledku útlmu a/alebo minimálneho šumu je rozsah komunikačných signálov použitých koncentrátorom a/alebo elektromerom. nedostatočný a žiadne prenosové relé (prevádzač) nie je k dispozícii pozdĺž vedenia. 0007 V tejto situácii by mohlo byť dokonca možné, že odlišný sieťový úsek pripojený k druhému koncentrátoru je paraziticky spojený so vzdialeným úsekom siete, takže komunikačné signály sa môžu viazať (presluchové javy) z jedného úseku do iného a druhý koncentrátor by bol schopný komunikovať s elektromerom.0008 Patentový spis USZOO 9/256686 uvádza systém komunikácie po elektrickom vedení obsahujúci väčšie množstvo inteligentných zariadeni v komunikačnom spojení s elektrickým vedením a schopných monitorovať spotrebu energie na danom mieste a komunikovať dáta o spotrebe po elektrickom vedení.0009 Patentový spis US 5,912,633 uvádza smerovač (router) nastanovenie prenosových ciest k elektromeru cez medziľahlýelektromer. Ak sa zistí, že komunikácia s elektromeronl nie je možná cez akúkoľvek z prenosových ciest uložených do pamate pre daný elektromer, potom elektromer je považovaný za stratený. V tomto spise nie je ponúkaná žiadna iná náprava, ak sa toto stane.0010 Patentový spis USZOO 6/0085346 A 1 sa týka automatizovaného zistenia topológie. Koncentrátor dát skúša nájsť neskolaudovaný elektromer cez sprostredkujúce servery automaticky. Každý koncentrátor skúša nájsť zoznam elektromerov a cestu ku každému elektromeru. V súlade s tým zostanú nedosiahnuteľné elektromery pre koncentrátor neznáme. V tomto spise je predpoklad taký, že v takejto situácii bude elektromer automaticky detekovaný iným koncentrátorom.0011 Patentový spis WO 95/01030 uvádza system monitoringu topológie, v ktorom centrálna stanica postupne vytvára mapu systemu. Tiež tento uvedený spis nezohľadňuje, že elektromer nemusí byť dosiahnuteľný akýmkoľvek koncentrátorom z toho dôvodu, že jeden koncentrátor, ktorý nie je V komunikačnom spojení s elektromerom, má elektromer zapísaný V zozname ako patriaci k tomuto koncentrátoru, zatiaľ čo všetky ostatné koncentrátory nemajú elektromer V zozname.0012 V súvislosti s tým, aby bola akýmkoľvek účinným spôsobom možná náprava situácie, v ktorej elektromer nemôže komunikovať s koncentrátorom, ktorý ho má v zozname, bolo by žiaduce, aby bolo možné získať informácie o tom, ktorý koncentrátor je schopný komunikovať s ktorým úsekom alebo úsekmi rozvodnej siete elektrickej energie, alebo inými slovami, bolo by žiaduce, aby bolo možne získať informácie o komunikačnom spojení medzi koncentrátormi a úsekmi rozvodnej siete elektrickej energie.0013 Predložený vynález zaisťuje zariadenie na detekciu komunikačného spojenia v rozvodnej sieti elektrickej energie vykonávajúce diaľkové meranie spotreby elektrickej energie, kderozvodná sieť elektrickej energie obsahuje väčšie množstvoúsekov (Al, A 2, , B 1, B 2, ) a jeden alebo viac koncentrátorov (CA,CB) pripojených k rozvodnej sieti elektrickej energie, kde každý koncentrátor je schopný komunikácie po elektrickom vedení s elektromermi pripojenými k jednému alebo viacerým úsekom rozvodnej siete elektrickej energie v komunikačnom spojení s koncentrátorom, kde každý koncentrátor má V pamäti uložený zoznam obsahujúci identity elektromerov pripojených k rozvodnej sieti elektrickej energie a u ktorých je predpokladaná komunikácia s koncentrátorom po elektrickom Vedení. Zariadenie obsahuje pamäťovú sekciu na import informácii o elektromeroch V zozname na prvom koncentrátore, ako aj informácie prinajmenšom o elektromeroch V zozname na druhom koncentrátore, kedy importované informácie obsahujú pre každý elektromer identifikáciu elektromera a označenie, na ktorom z príslušných koncentrátorov je elektromer V zozname rozhranie Vhodné na dočasné pripojenie zariadenia k úseku rozvodnej siete elektrickej energie, ktorý je predmetom skúmania časť (diel,súčiastka) na komunikáciu po elektrickom Vedení na odosielanie výziev k odpovedi cez skúmaný úsek a na príjem odpovedí cez skúmaný úsek od elektromerov pripojených k rozvodnej sieti elektrickej energie a sekciu spracovania na vyhodnotenie prijatých odpovedí, so zohľadnenim toho, na ktorom z príslušných koncentrátorov sú V zozname elektromery odpovedajúce na Výzvu.0014 Vyhodnotenie prijatých odpovedí môže zahrňovať uvedenie počtu odpovedajúcich elektromerov V zozname na príslušnom koncentrátore. Z vyhodnotenia môže byť odvodené, s ktorým koncentrátorom je skúmaný úsek V komunikačnom spojení. Napríklad zariadenie môže byť upravené na Vyhodnotenie, na ktorom konkrétnom koncentrátore sú v zozname niektoré odpovedajúce elektromery alebo Väčšia časť všetkých odpovedajúcich elektromerov. Môže byť predpokladané, že úsek siete, ktorý je predmetom skúmania, je komunikačne priradený tomuto

MPK / Značky

MPK: H04B 3/54

Značky: zariadenie, komunikačného, elektrickej, sietí, spôsob, energie, detekciu, rozvodnej, spojenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e18452-zariadenie-a-sposob-na-detekciu-komunikacneho-spojenia-v-rozvodnej-sieti-elektrickej-energie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na detekciu komunikačného spojenia v rozvodnej sieti elektrickej energie</a>

Podobne patenty