Zariadenie na plnenie zásobníkov skladacieho typu

Číslo patentu: E 18365

Dátum: 25.10.2007

Autor: Gustafsson Per

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA PLNENIE ZÁSOBNÍKOV SKLADACIEHO TYPU0001 Predložený vynález sa týka zariadenia na plnenie zásobníka skladacieho typu produktom v podobe prášku alebo tekutiny, a presnejšie takého zariadenia, ktoré obsahuje plniacu rúrku. ktorá je vkladateľná do plniaceho kanála zásobníka pre dodávanie produktu do priestoru zásobníka cez0002 V súčasnosti je dostupných veľa rôznych typov zásobníkov, ktoré sú určené na plnenie produktmi v podobe tekutiny alebo prášku.0003 Jeden typ zásobníka je skladací a obsahuje dve flexibilné bočné steny a spodnú stenu, pričom tieto steny sú vzájomne spojené pozdĺž spojovacej časti pre vytvorenie priestoru, ktorého objem je závislý od relatívnej0004 Tento typ zásobníka sa môže pred plnením nachádzať v rovinnom a utesnenom stave. Toto umožňuje sterilizovat priestor zásobníka v spojení s výrobou, a pri zachovaní sterility distribuovat zásobník do plniaceho závodu,ako napríklad do mliekarne.0005 Zásobník vyššie opísaného typu je známy z dokumentu WO99/41155, ktorý tiež uvádza zariadenie na plnenie zásobníka.0006 Uvedené zariadenie obsahuje dýzu, ktorá je vkladateľná do plniaceho kanála zásobníka, pričom plniaci kanál je otváraný prerezanim alebo0007 Počas skutočného plniaceho procesu je preto uvedená dýza vkladaná do plniaceho kanála, potom je otvaraný produktový ventil pre dodávanie požadovaného množstva produktu do priestoru zásobníka cez uvedenú dýzu. Priestor zásobníka potom bude zaberať objem, ktorý v podstate zodpovedá objemu dodávaného produktu. Plniaci proces zabezpečuje, aby bolo zabránené vnikaniu vzduchu do priestoru zásobníka, alebo aby bolo0008 Plniace zariadenie uvedené v dokumente W 0 99/41155 obsahuje presnejšie dýzu. ktorá je vyrobená z elastického materiálu, ako napríklad zo silikónovej gumy. Dýza má koncovú časť, ktorá sa zužuje smerom k výstupu vpodobe medzery v spodnom koncovom povrchu koncovej časti.0009 Dýza je samozatváracia, čo znamená, že okrajové časti, ktoré definujú uvedenú medzeru, k sebe navzájom priliehajú za neprítomnosti0010 Počas plniaceho procesu je dýza, ako bolo uvedené vyššie, vkladaná do plniaceho kanála zásobníka, a potom je produkt dodávaný do priestoru zásobníka uvedenou dýzou. Tlak produktu bude vyvolávať otváranie dýzy a zároveň bude ustanovovat tesnenie medzi dýzou a stenami plniaceho kanálapre zaistenie, aby vzduch nevstupoval do zásobníka.0011 Na účinnost plniacich zariadení vyššie oplsaného typu sú uvalené zvyšujúce sa požiadavky, a týmto aj na rýchlosť, ktorou zariadenie umožňuje plniť individuálny zásobník.0012 Rýchlejšie plnenie môže byt dosiahnuté zvýšenou rýchlosťou toku produktu, čo vedie k vyšším tlakom produktu. Bolo zistené, že zvýšený tlak produktu môže v niektorých prípadoch viest k vytláčaniu produktu z priestoru zásobníka medzi dýzou a stenami plniaceho kanála. Zo zjavných dôvodov toto vyvoláva problémy pri zachovávaní hygienického prostredia v plniacomzanadent 0013 Ďalšie plníace zariadenie je napríklad známe z EP 1 588 948.0014 Existuje preto potreba plniaceho zariadenia, ktoré umožňuje účinné aracionálne plnenie zásobníkov skladacieho typu za zlepšených hygienických0015 Z hľadiska vyššie uvedeného je cieľom predloženého vynálezu poskytovať zariadenie na plnenie zásobníkov skladacieho typu, pričom toto zariadenie umožňuje rýchle plnenie za hygienických podmienok.0016 Na dosiahnutie tohto cieľa, a tiež ďalších cieľov, ktoré budú zrejmé z nasledujúceho opisu, je podľa predloženého vynálezu poskytované zariadenie s vlastnosťami definovanými v nároku 1. uskutočnenia zariadenia budú0017 Presnejšie, podľa predloženého vynálezu je poskytované zariadenie na plnenie zásobníka skladacieho typu produktom v podobe prášku alebo tekutiny, kde uvedený zásobník obsahuje priestor, ktorý je definovaný flexibilnými stenami, a ktorého objem je závislý na relatívnej polohe stien, a ktorý komunikuje s okolím cez plniaci kanál zásobníka, obsahujúce ventilové puzdro s plniacou rúrkou, ktoré je vkladateIné do uvedeného plniaceho kanála zásobníka pre dodávanie produktu do priestoru zásobníka produktovou cestou,ktorá je definovaná ventilowm puzdrom a jeho plniacou rúrkou, piestový prvok usporiadaný v produktovej ceste a obsahujúce ventilové telo a koncový prvok usporiadaný v smere toku od ventilu, pričom piestový prvok je pohyblivý medzi prvou polohou, v ktorej ventilové telo prilieha k ventilovému osadeniu ventilového puzdra pre zablokovanie produktovej cesty a koncový prvok je usporiadaný v alebo susedne vzhľadom k výstupnej časti plniacej rúrky tak, aby pôsobil proti odkvapkávaniu, a druhou polohou, v ktorej je ventilové telo vysunuté z ventilového osadenia pre otvorenie produktovej cesty a koncový prvok dosahuje polohu, v ktorej definuje, spoločne s výstupnou časťou, plniaci priechod, a zvieracie prostriedky, ktoré sú usporiadané pre zvieranie plniacej rúrky a plniaceho kanála, ked je uvedená plniaca rúrka vložená do uvedeného plniaceho kanála pre ustanovenie tesnenia medzi plniacou rúrkou a plniacimkanálom, pričom uvedená plniaca rúrka je vyrobená z pevného materiálu.0018 Vynálezcovské zariadenie zabezpečuje, aby zásobník skladacieho typu mohol byť naplnený v krátkom čase bez rizika uniknutia produktu zo0019 Použitie ventilového tela umožňuje poskytovať relatívne veľkú oblastpiniaceho priechodu, ktorá následne umožňuje rýchly plniaci proces.0020 Ďalšia výhoda vynálezcovského zariadenia spočíva v tom, že je možné pôsobiť proti odkvapkávaniu pomocou koncového prvku, keďje piestový prvok usporiadaný v prvej polohe, čo znamená, že ventilové telo nemusí byt usporiadané V alebo susedne vzhľadom k výstupnej časti. Toto prináša tiež výhodu v tom, že ventilové telo nemusí vystupovať z plniacej rúrky počas plnenia zásobníka, a týmto riskovať kolíziu s časťami, ktoré môžu zničiť ventilové telo. Toto tiež vedie k výhode spočívajúcej v tom, že zásobníky môžubyt naplňované bez odkvapkávania, čo je hygienickejšie.0021 Ďalšou výhodou je to, že plniaca rúrka nemusí byt vkladaná veľmi ďaleko do zásobníka, pretože zvieracie prostriedky tesnia proti plniacej rúrke,čo obmedzuje namáčanie zariadenia. Namáčaním je myslené, že produkt prichádza do kontaktu s časťami zariadenia.0022 Piestový prvok môže ďalej obsahovať píestovú tyč, pričom piestová tyč podporuje ventilové telo a koniec prvku. Toto vedie k výhode, že piestový prvok môže byť vyrábaný jednoduchým a nenákladným spôsobom. Toto tiež vedie k výhode, že ventilové telo a koniec prvku sa môžu ľahko pohybovať synchronizovane.0023 Za účelom ďalšieho zjednodušenia pohybu piestového pn/ku môže byt piest pohyblivý medzi uvedenou prvou a druhou polohou axiálnym posúvaním uvedeného piestového prvku.0024 Koncový prvok môže byt vymeniteľne usporiadaný v uvedenom piestovom prvku, čo vedie k výhode, že musí byť vymenený iba koncový prvok,ak je poškodený počas pohybu, napríklad narazením do niektorej ďalšej časti. Skutočnosť, že koncový prvok je vymeniteľný, prináša tiež výhodu spočívajúcu v tom, že môže byt obmedzená doba vypnutia počas výpadku, čo vedie k

MPK / Značky

MPK: B65B 1/42, B65B 31/04, B65B 39/00, B65B 3/36, B65B 39/08

Značky: zásobníkov, zariadenie, plnenie, skladacieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e18365-zariadenie-na-plnenie-zasobnikov-skladacieho-typu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na plnenie zásobníkov skladacieho typu</a>

Podobne patenty