Nadstavba úžitkového vozidla

Číslo patentu: E 18283

Dátum: 17.01.2011

Autor: Seifritz Harald

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nadstavby úžitkového vozidla s flexibilnou plachtou a sposuvnýmiNadstavby úžitkových vozidiel s nákladovým priestorom, vymedzeným flexibilnými plachtami, sa vyznačujú malou hmotnosťou a flexibilnými možnosťami nakladania zo strany. Na ten účel sa môže premiestniť ñexibilná plachta, uzatvárajúca počas jazdy bočný otvor nákladového priestoru, a bočný otvor nákladového priestoru sa môže uvoľniť. Premiestnenie plachty medzi voľným a uzatvoreným bočným otvorom nákladového priestoru sa vykonávatypicky manuálne a spravidla ho vykonáva vodič úžitkového vozidla.Zo spisu DE l 0 2006 043 655 Al je známa nadstavba nákladového priestoru sbočnou stenovou plachtou, u ktorej prebieha po strane nákladovébo priestoru vpolohe pri jazde pozdĺž spodného rámu množstvo za sebou pravidelne nasledujúcich klaníc medzi valčekovým vedením v strešnej traverze a spodnou koľajničkou. Bočná plachta je držaná vo vertikálnych štrbinách klaníc. Klanice je možné v blízkosti ich spodných koncov v kĺbe voči ich priamemu priebehu V polohe pri jazde pomocou pákového uzáveru zlomiť a potom je možné ich uvoľniť zo spodnej koľajničky. Klanice, uvoľnené zo spodnej koľajničky, je možné posúvat vo valčekovom vedení strešnej traverzy v pozdĺžnom smere nákladového priestoru, pričom plachta sa zloží a bočný otvor sa uvoľní. Na uzatvorenie bočného otvoru sa plachta pomocou posunutia klaníc napne a po zaveseni spodných koncov klaníc do koľajničky na spodnom ráme sa klanice pomocou páky klanicových uzáverov opät uvedú do priameho tvaru. Klanicové uzávery zaberajú cez plachtu. Spodný okraj plachty leží hlbšie ako spodné konce klaníc. Od zavesenia plachty do upínacej hrany a od napnutia pomocou napínača plachty je možne pri dostatočne malej bočnej vzdialenosti klaníc od seba upustiť. Toto usporiadanie jeV dôsledku vyhotovenia zlomiteľných klaníc náročné a ťažké.Zo spisu DE i 00 56 632 A je známa nákladová nadstavba, pri ktorej sú ako klanice použité tuhé latky, ktorých horné konce sú uchytené s valčekovými usporiadaniami vo valčekovom vedení strešnej traverzy a na ktorých spodných koncoch je vždy usporiadaná upínacia spona,ktorá zasahuje pod upínaciu hranu koľajničky spodného rámu a je možné ju na koľajničkenapnút a zafixovať. Plachtaje znitovaná s latkami a nie je upínaná separátne.Sú známe aj varianty, u ktorých sú klanice, spojene s plachtou, vedené pri posúvaní taktiež svojimi spodnými koncami V koľajničke rámu, pričom tieto varianty majú v praxi pripresúvaní klaníc sklon k vzpriečeniu.Pri usporiadaní úžitkových vozidiel opisaného druhu sposuvnými bočnými plachtami sú známe aj stredové klanice, ktoré prebiehajú medzi spodnou koľajničkou rámu a strešnou traverzou a strešnú traverzu podopierajú. Medzi takýmito stredovými klanicamí a rohovými klanicami sú za účelom zaistenia nákladu zavesené latky, prebiehajúce v pozdĺžnom smere. Stredové klanice sú taktiež posuvné v pozdĺžnom smere, avšak nie sú spojené s bočnouZákladom predloženého vynálezu je úloha uviesť na známosť najmä na manipuláciu uživateľom výhodne a nákladový priestor úžitkového vozidla spoľahlivo vymedzujúceVynález je opísaný V nezávislom nároku. Závislé nároky obsahujú výhodné úpravy a ďalšieVynález vychádza z poznatku, že samo o sebe známe vertikálne upínanie plachty, ktoré je pri uvedených závesných klaniciach opísane ako nie nevyhnutne potrebné a pri manipulácíi časovo náročné, je výhodné za účelom dosiahnutia nákladového priestoru, utesnenćho proti nečistotám, a na stabilizáciu plachty. U známych upínaní plachty potrebná časová náročnosť sa podstatne zníži, pričom sa vykonáva spolu s upnutím spodných koncov klaníc aj manuálne vertikálne upínanie plachty vjedinom ovládačom procese upínacieho prostriedku, ktorý spôsobí pevne upnutie ako závesných klaníc, tak aj plachty vzhľadom na rámovú lištu,obklopujúcu dno nákladového priestoru, a to v pozdĺžnej polohe závesných klaníc. Následne bude potom pojednané, pokial nie je explicitne inak uvedené, vždy iba o jednej závesnej klanici a o k nej priradenom napínacom prostriedku, a pripadne ďalej o prvkoch, priradených ktejto závesnej klanici. Rovnakým spôsobom potom platia tieto vyjadrenia o ostatnýchVýhodne je usporiadaný vždy ťažný prvok, spolupracujúci s upínaclm prostriedkom, ktorý je výhodne vyhotovený flexibilne. Ťažný prvok prebieha výhodne aspoň čiastočne pod upínacim prostriedkom a v prvej polohe tento upínací prostriedok prepája závesné klanice priuzatvorenej a vertikálne napnutej plachte ťahom spridržnou konštrukciou, ktorá jeusporiadaná hlbšie ako uloženie -spodnćho konca závesnej klanice. Takúto pridržnú konštrukciu je možné vytvorit najmä pomocou upínacíeho okraja, o sebe známeho na upínanie plachiet, na rámovej koľajničke, usporiadanej po strane na dne nákladového priestoru. Prídržnú konštrukciu je možne vytvorit jednotlivou štruktúrou výhodne rovnomernćho rastra napr. pomocou priechodov plochou rámovej koľajničky. Ťažný prvok sa môže vytvoriť pritom výhodne zupínacieho prostriedku vpodstate tak, že prebieha bez prerušenie od upínacieho prostriedku až k prídržnej konštrukcii a je výhodne spojený so spodným koncom plachty, najmä je s ním zošitý. Ťažný prvok však môže prebiehať iba po časti vzdialenosti medzi upínacím prostriedkom a prídržnou konštrukciou a môže byt tvorený pre ťah pevným spojom medzi upínacím prostriedkom a prídržnou konštrukciou v prvej polohe závesných klaníc pri napnutej plachte a prebieha po časti plachty. Spoj ťažného prvku a/alebo plachty sprídržnou konštrukciou môže byť vykonaný pomocou o sebe známeho prídržného alebo závesného prvku, tvorenćho napriklad hákom, vytvoreným pre záber zaŤažný prvok môže V inom uskutočnení prebiehať aj medzi upínacím prostriedkom a závesnou klanicou, najmä v spodnej oblasti závesných klaníc. Ťažný prvok môže byť tiež vedený vratne pod upinacím prostriedkom a môže mat pri vratnom vedení v podstate vertikálne rovnobežne prebiehajúce úseky, ktoré na nosnú konštrukciu prenášajú ťažné sily na plachtu, resp. naŤažný prvok obsahuje vo výhodnom uskutočnení Flexibilný textilný pás, ktorý je možneupínat pomocou napínača pásu, vytvoreného ako upínací prostriedok.Upínací prostriedok má výhodne pevné základné teleso, napr. puzdro, ktoré sa výhodne opiera o závesné klanice, najmä o ich spodnú oblasť, takže je tým výhodne dané pri manuálnomovládaní ovládacieho prostriedku aj stabilne opretie.Závesná klanica má výhodne meniteľnú dĺžku medzi horným valčekovým vedením a spodným uložením. Výhodne je možné spodný koniec závesnej klanice pre uvoľnenie spodného uloženia oproti tomuto spodnćmu uloženiu nadzdvihnúť, pričom výhodne zostane spodný koniec závesnej klanice v druhej polohe tejto závesnej klanice sám uložený držaním v nadzdvihnutej polohe. Výhodne je na tenuto účel usporiadaný pružinový prvok, ktorý priotvorení upínacieho prostriedku pôsobí pri ručnom ovládam tohto ovládacieho prostriedku naspodný koniec závesnej klanice zdvíhacou spätnou nastavovacou silou. Na premiestnenie spodného konca závesnej klanice do spodného uloženia podľa prvej polohy závesnej klanice pri uzatvorenej a napnutej plachte sa prekoná spätná nastavovacia sila pružinového prvku manuálne vytvorením spojenia medzi upínacím prostriedkom a prídržnou konštrukciou aZávesná klanica prebieha po svojej dĺžke výhodne v podstate v tvare tyče a/alebo rúrky. Vo výhodnom uskutočnení má Závesná klanica dva vo svojom spoločnom vertikálnom dĺžkovom smere proti sebe vzájomne posuvné úseky, ktoré môžu byť vedené teleskopicky zasúvateľnć do seba. Výhodne je spodný úsek, na ktorom je vytvorený spodný koniec závesnej klanice, kratší, ako horný úsek.Spodné uloženie je výhodne vytvorené ako hore otvorená, v horizontálnom dĺžkovom smere úžitkového vozidla prebiehajúca drážka, vytvorená vrámovej koľajničke, usporiadanej po strane V dne nákladového priestoru. Drážka je výhodne vymedzená dvoma nálíevkovito sa hore rozširujúcimi šikmými bočnými plochami, ktoré uľahčujú samočinné zavedenie spodného konca závesnej klanice do drážky. V ďalšom výhodnom uskutočnení môže byť drážka súčasťou spodného valčekového vedenia, určeného pre jednu alebo viacero stredových klaníc, podopierajúcich strešnú traverzu v polohách medzi rohovými klanicami, túto stredovú klanícu je možné pri otvorenej plachte uvoľniť a manuálne s ňou posúvat v horizontálnomPlachta je výhodne upevnená na závesnej klanici, najmä na hornom úseku teleskopickej závesnej klanice, a to výhodne pomocou jedného alebo viacerých nitovaných spojov. Závesná klanica je výhodne na svojom hornom konci výkyvne spojená okolo svojej vlastnej vertikálnej pozdĺžnej osi s valčekovým usporiadaním, prebiehajúcim vo valčekovom vedenístrešnej traverzy, pričom výhodne sa tak dosiahne veľká variabilita pri skladaní plachty.Výhodne je možné uzatvorenú plachtu v horizontálnom pozdĺžnom smere úžitkového vozidla napínať bežne používaným spôsobom, na tento účel môže byť napríklad usporiadaný u jednej rohovej klanice napínací hriadeľ, otočný okolo vertikálnej osi. Vo výhodnom uskutočnení je možné medzi susednými závesnými klanicami, výhodne po celom horizontálnom rozmere plachty, usporiadať na ťah pevne flexibilné pozdĺžne prvky, ktoré je možné výhodne napínaťspolu s pozdĺžnym napínaním plachty v horizontálnom pozdĺžnom smere a môžu tak spĺňať

MPK / Značky

MPK: B62D 33/037, B62D 33/033, B62D 33/02, B60J 5/06

Značky: vozidla, užitkového, nadstavba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e18283-nadstavba-uzitkoveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nadstavba úžitkového vozidla</a>

Podobne patenty