Zariadenie na bezkontaktný prenos elektrickej energie medzi stenou a krídlom, upevneným na tejto stene

Číslo patentu: E 16102

Dátum: 24.05.2011

Autori: Herglotz Tibor, Steinfeld Ingo

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA BEZKONTAKTNÝ PRENOS ELEKTRICKEJ ENERGIE MEDZI STENOU A KRÍDLOM, UPEVNENÝM NA TEJTO STENE0001 Tento vynález sa týka zariadenia na bezkontaktný prenos elektrickej energie medzi stenou a krídlom, upevneným kĺbovo vzávese na tejto stene okolo osi tohto závesu, u ktorého sú navrhnuté primárna cievka, upevnená na stene a sekundárna cievka, upevnená na krídle, ktoré sa pomocou čapu pántu0002 Najmä dverové krídla pre objekty ako sú domy, obchody alebo výrobné haly vykazujú v pribúdajúcej miere zariadenia, zlepšujúce bezpečnosť alebo komfort, ktorých práve aktuálny prevádzkový stav a ich ovládaniesú monitorované alebo ovládané cez monitorovacie alebo ovládacie zariadenia,umiestnené mimo dverí a ktoré zasielajú zmeny prevádzkového stavu alebo eventuálne od senzorov prijaté signály na tieto monitorovacie alebo ovládacie zariadenia.0003 Napríklad tu možno uviesť zariadenie hlásenia ohrozenia,nainštalované vbudove, ktoré komunikuje so zariadeniami, navrhnutými na dverách, kvôli monitorovaniu otvorenia, prerazenia, uzatvorenia, sabotáže alebo motorickému uzáveru.0004 Na prenos zodpovedajúcich signálov a elektrických výkonov medzi monitorovacím zariadením a zariadeniami, nachádzajúcimi sa na dverách, sa pri známom stave techniky používajú rôzne káble, ktoré sa pružne ukladajú medzi krldlom a rámom a často sú kvôli ochrane obklopené pružnou kovovou hadicou.0005 Tieto prechody káblov nepriaznivo ovplyvňujú optický výzor a môžusa pri zatváraní krídla privrieť, čo môže viesť kpoškodeniam alebo dokonca k porušeniu týchto káblov. Okrem toho predstavujú tieto prechody káblov slabé miesta ohľadom možných manipulácii, prečo sa na ochranu pred sabotážami vykonáva takzvané Z-okáblovanie senzorov alebo kontaktov aj vtomto prechode káblov.0006 Zo spisu DE 10 2004 017 341 A 1 je známy pánt so zabudovaným transformátorom pre bezkontaktný prenos energie. Tento pánt zahŕňa primárnu cievku, nainštalovanú na rámovej časti pántu a sekundárnu cievku,nainštalovanú na krídlovej časti pántu. Na magnetické naviazanie sekundárnej cievky na primárnu cievku, ktoré majú v smere osi závesu vzájomný odstup, slúži železné jadro, presunuté cez obe cievky, ktoré zároveň tvorí čap pántu.0007 Kvôli zabráneniu hore uvedeným nevýhodám je v zásade snaha o bezkontaktný prenos energie z pevne stojaceho rámu do krídla,nainštalovaného výkyvne v tomto ráme. Pokusy však ukazujú, že s pántom,známym zdruhovo zodpovedajúceho DE 10 2004 017 341 A 1, sa môžu z primárnej cievky na sekundárnu cievku prenášať iba malé elektrické výkony,keďže stratový výkon pri tomto prenose je veľmi vysoký.0008 Zo spisu W 0 2010/139515 A 1 je známy pánt na bezkontaktný prenos energie z pevne stojaceho rámu do krídla, pri ktorom čap pántu zahŕňa nosný prvok na prenášanie mechanických síl medzi krídiom a rámom a najmä prvok prenášania magnetického toku. spracovaný v stave spôsobilom na odvádzanie magnetických siločiar medzi primárnou a sekundárnou cievkou.0009 Tento vynález si kladie za úlohu vytvoriť isté druhovo zodpovedajúce zariadenie s čapom pántu, zlepšeným ohľadom indukčného účinného spojenia primárnych a sekundárnych cievok.0010 Táto úloha je riešená vynálezom, vyjadreným v nároku 1.0011 Čap pántu tohto zariadenia vzmysle vynálezu je vytvorený zviacerých častí. Zahŕňa prinajmenšom dva prvky prenášania magnetického toku, vytvorené ako vopred vyhotovené konštrukčné časti. Týmto je myslená konštrukčná časť, ktorá samotná odvádza magnetický tok medzi primárnou cievkou asekundárnou cievkou alebo vprevažnej miere je cez ňu tentoodvádzaný. Tieto prvky prenášania magnetického toku sú prefabrikované. Tým je myslené to. že takýto prvok nemusi byť najprv naliaty, nastriekaný alebo iným spôsobom vyformovaný na inej konštrukčnej časti čapu pántu. Dokonca pred poskladanlm s prinajmenšom jednou ďalšou časťou čapu pántu existuje prinajmenšom v takmer svojej detinitívnej podobe.0012 Čap pántu v zmysle vynálezu zahŕňa okrem toho prinajmenšom dva Iožiskové diely, ktoré samotné alebo v prevažnej miere slúžia na odvádzanie mechanických sil do čapu pántu resp. na pôsobenie mechanických síl cez čap pántu, teda v konečnom dôsledku na prenášanie mechanických síl medzi krldlom a stenou.0013 Na základe konštrukcie, pozostávajúcej z viacerých častí, môžu byť prvky prenášania magnetického toku a Iožiskové diely optimalizované na rôzne vlastnosti, ako sú nízky magnetický odpor v pripade prvku prenášania magnetického toku, alebo vysoká mechanická zaťažiteľnosť Iožiskového dielu a môžu byť umiestnené tam, kde sú vo zvláštnej miere potrebné tieto vlastnosti. Vopred vyhotovený prvok prenášania magnetického toku môže byť vyhotovený z materiálu, mimoriadne vhodného pre dotyčný účel použitia takéhoto zariadenia. Ak má napríklad toto zariadenie slúžiť na prenos striedavého napätia s frekvenciou približne 50 Hz, tak tento prvok prenášania magnetického toku môže pozostávať z dynamového plechu alebo takýto materiál obsahovať. Ak má .striedavé napätie vyššiu frekvenciu, napríklad rádovo v rozsahu kilohertzov, tak môže tento prvok prenášania magnetického toku pozostávať z amorfných alebo nanokryštalických pásov alebo aj feritov, alebo môže takéto materiály obsahovať.0014 Keďže výroba prvkov prenášania magnetického toku prebieha separátne od ďalších častí čapu pántu, je obzvlášť jednoduchá acenovo priaznivá. Tiež sa môžu pre rozličné účely použitia držať na sklade optimalizované prvky prenášania magnetického toku spolu sďalšimi konštrukčnými časťami čapu pántu na spôsob stavebnicového systému.0015 Prvky prenášania magnetického toku obsahujú čelné strany, zktorých prinajmenšom jedna je napnutá proti protilahlej čelnej straneložiskového dielu. Tým sú tento Iožiskový diel a prvok prenášania magnetickéhotoku navzájom spoľahlivo zafixované.0016 Prvok prenášania magnetického toku je výhodne rotačne symetrický. Tým môže v prospech obzvlášť malého magnetického odporu vykazovat najväčšiu možnú prierezovú plochu. Ktomu sú vylúčené rušivé hrany prvku prenášania magnetického toku, prebiehajúce axiálne na povrchu čapu pántu,ako sú tieto mysliteľné pri prvku prenášania magnetického toku, vytvorenom z polovičných objímok.0017 Na vyvinutie napnutia je pri prvom výhodnom variante čapu pántu navrhnutý prinajmenšom jeden ťahový prvok, prenikajúci cez prvky prenášania magnetického toku v stredovom otvore, ktorý je spojený s prinajmenšom jedným ložiskovým dielom. Pri tomto sú priemer ťahového prvku a otvor prvku prenášania magnetického toku držané čo najmenšie, aby tým prvok prenášania magnetického toku na minimalizovanie magnetického odporu vykazoval maximálnu možnú plochu prierezu. Pre ťahový prvok sa preto výhodne použije materiál, ktorý má ťahovú pevnosť, postačujúcu na dosiahnutie sily napnutia,potrebnú pre dotyčný prípad aplikácie.0018 Ťahový prvok je svýhodou zoskrutkovaný složiskovým dielom,keďže takéto spojenie sa strojovo-technicky dá jednoducho realizovať a uvoľňovať. Okrem toho sa môže dosahovať želané tahové pnutie stanovením krútiaceho momentu, s ktorým prebehne zoskrutkovanie.0019 Toto zariadenie v zmysle vynálezu zahŕňa dva od seba s odstupom umiestnené cievkové páry, pozostávajúce zakaždým z primárnej a sekundárnej cievky. Toto napríklad vtedy, ak má jeden cievkový pár slúžiť na prenos elektrického výkonu, druhý cievkový pár má slúžiť na prenos elektrických signálov medzi pántom a krídlom. Čap pántu vzmysle vynálezu zahŕňa dva prvky prenášania magnetického toku, ktoré sú od seba vzdialené prostredníctvom stredového kusa, obsahujúceho navzájom opačne orientované protilahlé čelné strany. Tieto prvky prenášania magnetického toku môžu byť rôznym nadimenzovanim avoľbou materiálu prispôsobené na výkon, EP 2 527 574 34861/T

MPK / Značky

MPK: E05D 11/00

Značky: medzi, bezkontaktný, zariadenie, elektrickej, energie, stěnou, stěně, upevněným, krídlom, prenos, tejto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e16102-zariadenie-na-bezkontaktny-prenos-elektrickej-energie-medzi-stenou-a-kridlom-upevnenym-na-tejto-stene.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na bezkontaktný prenos elektrickej energie medzi stenou a krídlom, upevneným na tejto stene</a>

Podobne patenty