Podpora volania bez UICC

Číslo patentu: E 15778

Dátum: 05.02.2008

Autori: Li Changhong, Zhang Dajiang, Eronen Pasi

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na podporovanie volania, ako napríklad IMS núdzových volaní z predplatiteľského termínálu ktorý nemá žiadny modul s predplatiteľskou identitou (bez UICC) v I-WLAN prístupovej sieti.0002 Nárast verejných sietí WLAN poskytuje príležitosť pre zodpovedajúcím spôsobom vybavené terrninálové zariadenia (alebo používateľské zariadenia (User Equipment - UE) vternninológii tretej generácie) na pristupovanie do bunkových domovských sietí a návštevníckych sietí cez tieto siete WLAN. Siete WLAN, ktoré poskytujú túto funkčnosť vzájomnej spolupráce, sú preto označované ako siete I-WLAN. Siete I-WLAN sú spojene s verejnými pozemnými mobilnými sieťami (Public Land Mobile Networks - PLMN), čím umožňujú zariadeniam UE pristupovať k sieťovým službám v domovských sieťach (Home PLMN - HPLMN) a v návštevníckych sieťach (Visited PLMN - VPLMN).0003 Bezdrôtové zariadenia budú podľa zákona spojené s podporovanírn núdzových volaní. Hlásenie nebezpečenstva musí byť možné, aj keď aktuálne nie je aktívna žiadna relácia na určitom rádiovom kanále zariadenia s viacnásobným prístupom, to znamená, používateľ nie je momentálne pripojený k akémukoľvek rádiovému spoju, alebo modul predplatiteľskej identity(Subscriber Identity Module - SIM) alebo SIM univerzálneho mobilného telekomunikačného systému (Universal Mobile Telecommunications System SIM - USIM) nie je aktuálne vložený0004 Núdzové volania spustené stlačením tlačidla alebo volaním núdzového čísla sú obvykle všeobecne obsluhované prioritným spôsobom, takže je ľahko dostupný prístup na vyvolanie núdzového poplachu. Avšak bezdrôtové zariadenia nemusia mať spoľahlivé funkcie alebo nemusia byť používané spoľahlivo počas stavu núdze, takže zadávanie hesiel alebo ďalšie overovacíe procesy nemusia byť vykonávané správne. Ďalej, bezdrôtové zariadenia sa môžunachádzať vblízkosti siete alebo prístupovej siete, ale nemusia súvisieť stouto sieťou.Overovanie preto nie je potrebné pred tým, ako zaznie poplach alebo ako je uskutočnenýkontakt s centrom núdzového volania za účelom urýchlenia núdzového volania.0005 I-WLAN (Interactive Wireless Local Area Network - interaktívna bezdrôtová lokálna sieť) pristup je definovaný v špecifrkáciách TS 23.234, 33.234, 24.234 a 29.234 partnerského projektu tretej generácie (3 rd Generation Partnership Project - 3 GPP). Pre priamy IP prístup(takzvaný scenár 2) a 3 GPP IP prístup (takzvaný scenár 3) je používaná na overovanie SIM/AKA (Authentication and Key Agreement- dohoda o overovaní a kľúčovaní) procedúra s rozšíriteľným overovacím protokolom (Extensible Authentication Protocol - EAP), pričom overovanie sa uskutočňuje na základe kontroly predplatíteľa podľa informácií udržiavaných vpredplatiteľskej databáze, napr. na domovskom predplatiteľskom serveri (Home Subscriber0006 W-APN sieťový identifikátor na podporu IMS núdzových volaní bude nadobúdať podobu obvyklého rezervovaného sieťového identiñkátora vpodobe sos, napr. sos.w apn.mnc 012.mcc 345.pub.3 gppnetwork.org, ako je definované V TS 23.003.0007 Tento druh W-APN indikuje do WLAN prístupovej siete alebo do 3 GPP AAA servera, že je potrebný pristup pre núdzové volanie alebo pre iné prioritné volanie.0008 V súčasnosti ešte neexistuje žiadne dohodnuté riešenie v 3 GPP, v ktorom bude používaný určitý druh overovacieho spôsobu a používateľské ID pre používateľa bez UICC(používateľa bez karty s univerzálnym integrovaným obvodom) na prístup do I-WLAN pre0009 Je možné používat spoločné používateľské meno a spoločné heslo pre všetkýchpoužívateľov v I-WLAN pre IMS núdzové volania bez UICC.0010 Vpredbežnom dokumente S 2-051950 architektúry 3 GPP TSG SA WG 2, 5. - 9. september 2005, je opísaná podpora núdzového volania s protokolom hlas po intemete (Voice over Internet Protocol - VoIP), kde VoIP núdzové volania sú podporované cez WLAN použitým pseudo IMSI (International Mobile Subscriber Identity - medzinárodnej identity mobilného predplatiteľa) na uľahčenie WLAN prístupu. Pseudo IMSI potom môže byťpoužívaná na vytváranie používateľsky špecifického pseudo sieťového prístupového identiñkátora (Network Access Identifier - NAI), ktorý sa má používať pre počiatočnú prístupovú a overovaciu procedúru. Pseudo IMSI je vytváraný z jedinečnej kombinácie mobilného kódu krajiny (Mobile Country Code - MCC) a mobilného sieťového kódu (Mobile Network Code - MNC) a čísel z medzinárodnej identity mobilného zariadenia (Intemational Mobile Equipment Identity - IMEI). Siete VPLMN ponúkané pomocou WLAN môžu byť buďto všetky schopné podporovania overovania použitým pseudo NAI pre núdzové služby,alebo môžu byť prezentované do zariadenia UE v prioritnom poradí indikujúcom schopnosť a ochotu toto podporovať. VPLMN potom bude so zariadením UE zachádzať ako s dočasným domovským predplatíteľom a buďto bude vynechávať overovanie a oprávňovaníe0011 Avšak tiež v tomto prípade nemôže relácia pokračovať.0012 V súčasnom TS 23.234 je požiadavkou na podporovanie IMS núdzových volaní poskytovanie zariadením WLAN UE schopnosti IP nosnej na pristupovanie k IMS núdzovým volaniam ako pre UICC prípady, tak aj pre prípady bez UICC. Ďalej, overovanie môže byt (i)celkom vynechávané, alebo (ii) môže byť používaný slepý alebo nulový overovací spôsob.0013 V súčasnosti preto nie je špecífikovaný žiadny spoľahlivý mechanizmus pre IMS núdzové volania pre používateľa bez UICC cez I-WLAN. Neexistuje ani žiadna defmícia používateľského ID, ktoré by malo byt používané pre používateľa bez UICC, potrebného na vytváranie NAI (spoločne s W-APN).0014 Dokument US 6,957,060 B 1 uvádza spôsob na ustanovovanie volania vbunkovej mobilnej sieti, pričom je možné ustanovovať taký hovor, ked nie sú odvoditeľné žiadne informácie o SIM karte alebo inej identifikačnej informácie. Preto je navrhované používanie štandardizovaných alebo implicitných identít namiesto tých, ktoré sú normálne poskytované0015 Dokument W 0 2005/1 l 2488 A 2 uvádza spôsob podporovania núdzových volanív bezdrôtovej lokálnej sietí. Tento dokument D 1 opisuje určitý identifikátor na identifikovanievolania ako núdzového volania, pričom sú zahŕňané tiež ďalšie informácie, ako napríklad0016 Cieľom predloženého vynálezu je preto vyriešenie skôr zmieneného problému a poskytovanie spoľahlivého mechanizmu na obsluhovanie volaní, ako napríklad IMS núdzovýchvolaní od používateľa bez UICC V I-WLAN systéme.0017 Tento cieľ je dosiahnutý spôsobom uvedeným v nároku 1 alebo spôsobom uvedeným v nároku 4, alebo alternatívne prístrojom uvedeným V nároku 9 alebo prístrojom uvedeným0018 Podľa nárokov je preto vykonávané EAP/T LS overovanie pomocou procedúry(overovacieho spôsobu alebo protokolu), ktorá nevykonáva overovanie klienta, ale vykonáva0019 Týmto spôsobom môžu byť spoľahlivo obsluhované núdzové volania zpredplatiteľských terminálov bez UICC.Prehľad obrázkov na gzkresoch0020 Vynález je opísaný s odkazom na pripojene obrázky, na ktorých Obr. l ukazuje signalizačný diagram správ podľa prvého uskutočnenia vynálezu, a Obr. 2 A až 2 D sú základne konfigurácie sieťových prvkov zahmutých v uskutočneniach0021 V nasledujúcom sú výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu opísané pomocouodkazov na pripojené obrázky.

MPK / Značky

MPK: H04W 12/06, H04W 76/02, H04L 29/06, H04M 1/725, H04W 76/00

Značky: podpora, volania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e15778-podpora-volania-bez-uicc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podpora volania bez UICC</a>

Podobne patenty