Integrovaný programovateľný systém na identifkáciu a automatický management farmaceutických balení

Číslo patentu: E 14745

Dátum: 14.06.2004

Autori: Manfredi Fabrizio, Zanotelli Alessandro, Daldin Ivo

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Integrovaný programovateľny systém na identifikáciu a automatický management0001 Tento dokument obsahuje technicko-funkčný opis systému zahmujúceho skriňu automatizovanú programovateľným software, ktorá je schopná spravovať logistické procesy použité pre farmaceutické balenia. Riešenie predložené v tomto dokumente bolo navrhnuté a Štruktúrované, aby bolo implementované v nemocniciach a iných zdravotníckych inštitúciách,takých ako napríklad hospíce alebo domovy pre seniorov, lekárňach a všeobecne vo všetkých prostrediach, ktoré majú záujem o automatízovanie priebehu skladovania, uskladnenia a0002 Aby bolo dosiahnuté toto riešenie, prebehol dlhý a podrobný výskum ako v Trentine takaj mimo provinciu na určenie pravých potrieb týchto organizácií.l) Situácia 0003 Po analýze požiadaviek prostredí, ktoré spravujú logistiku balení (hospíce a domovyatdĺ), sa zdá, že existujú organizačné nedostatky v procese spojenom s fázami zásobovania, nakladania, skladovania, správy zásob a následnej distribúcie týchto produktov.0004 SPID a MGT zvážili záujem o vývoj pokročilého systému, ktorý je schopný spravovať logistický tok vyššie spomenutých balení jednoducho a automaticky. Výskum ukázal, že v súčasnosti personál zodpovedný za nemocničný výdaj liekov uskutočňuje nasledujúce úkonyV Zostavenie týždenných požiadaviek na doplnenie V Spracovanie požiadaviekV Kontrola tovaru pri predaníV Naplnenie skriňu, kde sú balenia uloženéV Získanie balení potrebných na pripravu terapie zo skrineV Manuálna kontrola dátumov expirácie liečiv0005 Tieto činnosti nielen plytvajú špecializovanými ľudskými zdrojmi, ale navyše zhoršujúV Neistota o zásobách a dostupnosti materiálov V Ťažkosti spojené s kontrolou dátumov expirácie V Možná krádež liečivV Ťažkosti pri obmene školeného personáluV Ťažkosti v zostavení spoľahlivých štatistík rovnako ako ťažkosti V kontrole spotreby0006 Systém predstavený v tomto dokumente je schopný automaticky uskutočňovať všetkyvyššie vymenované funkcie, a teda eliminuje tieto ťažkosti.0007 W 0 00/34925 A opisuje uskladňovací a výdajní systém na ukladanie a vydávanie farmaceutických produktov zahmujúci množinu dopravníkov pripevnených vo vnútri skrine,vstupný dopravník na transport produktov jeden po druhom do skrine, Výstupný dopravník na transport produktov jeden po druhom zo skrine, transportér pohyblivý vo vnútri skrine na transport produktov medzi dopravníkmi produktov a vstupným a výstupným dopravníkom. Navyše otvor vytvorený v ľavej bočnej stene automatu dovoľuje, aby ľavé strany vstupnéhodopravníka a výstupného dopravníka cez ňu prechádzali.0008 W 0 01/96142 A opisuje zariadenie na výdaj tovaru uskutočnené napríklad ako predajný automat zahrnujúci ovládateľne umiestnený automat s vákuovou hadicou na získanie tovaru zo0009 US-B-6 367 653 opisuje centralizovaný spôsob na predaj predmetov pomocou množiny predajných automatov inštalovaných na rôznych stanovištiach spoločnosti, ktorý zahmuje použitie predajných automatov majúcich výmenné zásobníky na uloženie tovaru, z ktorých môže byť tovar vybratý iba, pokiaľ sú plne inštalované vo vnútri predajného automatu a iba za použitia špeciálneho kľúča, pokiaľ sú zásobníky mimo svojich automatov. Automat zahmujeposuvnú priehradku, ktorá môže byť aktivovaná elektrickým mechanizmom.0010 US-A-3 884 386 opisuje zariadenie na vydávanie nápojov, iných potravín zahmujúceelektrický uzáver pre úložnú skriňu.2) Riešenie 0011 Predložený vynález sa týka automatickej výdajnej jednotky podľa nároku l.0012 Systém zahrnuje automatickú výdajnú skriňu, ktorá je použitím zvláštnych hardwarových komponentov a integrácie špecifických soñwarových modulov schopná spravovať logistický beh farmaceutických balení používaných v zdravotníckych inštitúciách rôznej povahy. Automat môže byť nastavený podľa potrieb užívateľa. Avšak štandardný rozmer je okolo 200 cm na výšku a 150 cm na šírku (diagram 2 - Obr. l) na 80 cm hĺbky (diagram 2 Obr. 2) počet predmetov, ktoré môžu byť uložené, je úmerný rozmerom predmetov samotných.0013 Vo vnútri automatu sú dve úložné jednotky, ktoré sú symetrické a ležia naproti sebe(Predmet l a Predmet 2 z díagramu 3, ktorý znázorňuje pohľad zhora na automat). Zvláštne mechanické kliešte (Predmet 2 z diagramu 3) sú schopné dosiahnuť na každú plochu úložnej jednotky, aby umiestnili balenia spravované automatom. Úložné jednotky sú rozdelené na bunky rôznych veľkostí (Diagram 20 a Diagram 21), do ktorých mechanické kliešte vkladajú príslušné podnosy (Diagram 4) obsahujúce farmaceutické balenia. Inovatívny znak systému je fakt, že časť prednej úložnej jednotky (viď pôdorys Predmet 3 Diagram 3 vid pohľad spredu tieňovaná plocha Diagram 21) je otvor vedúci ako von, tak aj dovnútra. Táto plocha nazývaná nakladacia a vykladacia mriežka slúži ako priestor výmeny umožňujúci naloženie a vyloženie približne 110 podnosov (s príslušnými baleniami) na každý cyklus. Kovové dvere (Predmet 6 Diagram 5) ovládané distribútorom pomocou príslušného elektrického zámku umožňujú prístup do nakladacej a vykladacej mriežky. Systém je vybavený ďalším miestom odberu nazývaným Single Point (Predmet 7 -Diagram 6), ktorý umožňuje odber vždy iba jedného balenia vpriebehu fáz, kedy je hlavná nakladacia a vykladacia mriežka dočasne zaneprázdnená(napríklad fáza nakladania tovaru). Navyše Single Point slúži ako pohotovostný automatv prípade mechanickej poruchy hlavnej nakladacej a vykladacej mriežky.0014 Operátor môže s automatom pracovať iba po pozitívnom rozpoznaní systémom. Také rozpoznanie sa deje cez prečítanie operátorových odtlačkov prstov (Predmet A - Diagram 7)alebo cez vloženie identifikačného kódu a príslušného hesla. Hneď ako je rozpoznaný aautorizovaný systémom, môže operátor uskutočňovať rôzne operácie dostupné príslušným dotykovým monitorom (Predmet 8 -Díagram 8), ktorý poskytuje užívateľsky extrémne0015 Podľa profilu spojeného s odtlačkami prstov alebo identiñkačným kódom môže mať operátor prístup buď ku štandardným odberovým operáciám, alebo prístup k radu zvláštnychoperácií vyhradených pre špecializovaný personál (dohliadajúci).0016 Štandardný postup odberu je veľmi jednoduchý. Vprvom rade operátor prejde cez rozpoznanie. Hneď ako je autorizovaný, zostaví operátor cez dotykový monitor zoznam požadovaných materiálov a automat pokračuje vydaním balení cez nakladaciu a vykladacíu mriežka (Diagram 9). V tomto mieste musí operátor iba otvoriť prístupové dvere nakladacej a vykladacej mriežky (ktoré boli odomknuté systémom) a odobrať požadovaný tovar na príslušných podnosoch (Diagram 10). Po odobraní tovaru operátor musí iba uzatvoriťprístupové dvere a umiestniť prázdne podnosy na príslušný vozík (alebo iné miesto).0017 Dotykový monitor, osobný počítač nutný na ovládanie systému, Single Point,zariadenie na čítanie odtlačkov prstov a prídavná čítačka čiarových kódov (na nakladanie a vykladanie produktov na uloženie mimo automat) sú všetky umiestnené vo vnútri zvláštneho ovládacieho prvku smeehanickým závesom na rýchly prístup (Predmet 5 - Diagram 11). Vďaka tomuto zariadeniu je prístup pre nonnálne operácie údržbu alebo opravy extrémne0018 Dôležitý znak je prcdstavovaný systémom na zamykanie a odomykanie nakladacej a vykladacej mriežky (Diagram 12). Zariadenie sa skladá z posuvnej priehradky, ktorá otvára(Obr. l -Diagram 12) a uzatvára (Obr. 2 -Diagram 12) vstup dovnútra nakladacej a vykladacej mriežky. To je nutne napríklad, keď v priebehu fázy odberu alebo vkladania operátor zatlačí podnos príliš hlboko, čo môže spôsobiť následné ovplyvnenie mechanických klieští alebozapadnutie podnosu do automatu.0019 Proces doplnenia, znamenajúci rad operácií na naplnenie automatu potrebným tovaromnie je o mnoho odlišný od procesu odberu.0020 Operátor (v tomto prípade dohliadajúci) pokračuje identiñkáciou a pomocou dotykového monitoru zvolí zodpovedajúci proces na naloženie. Automat autorízuje otvorenieprístupových dverí do nakladacej a vykladacej mriežky (Predmet 6 - Diagrarn 13) a

MPK / Značky

MPK: A47F 1/00, G07F 11/42

Značky: programovatelný, automatický, farmaceutických, identifkáciu, management, integrovaný, systém, balení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e14745-integrovany-programovatelny-system-na-identifkaciu-a-automaticky-management-farmaceutickych-baleni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Integrovaný programovateľný systém na identifkáciu a automatický management farmaceutických balení</a>

Podobne patenty