Zlepšený dávkovací prístroj

Číslo patentu: E 14499

Dátum: 11.04.2007

Autor: Cadden Stephen

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na prístroj na ukladanie a dávkovanie produktov. Konkrétne sa tento prístroj vzťahuje na prístroj na ukladanie a dávkovanie interaktívnych zlúčenín, kdesa vzájomne reaktívne zlúčeniny miešajú po vytlačení alebo vypudení.0002 Dávkovací prístroj vo forme kartridžov je v tomto obore dobre známy. V mnohých prípadoch je potrebné zmiešat aspoň dve zlúčeniny. Po zmiešaní môžu zlúčeniny zreagovat a obyčajne stuhnú. Tento typ technológie sa bežne používa v chemických kotvách, lepidlách, tmeloch, spracovávaní potravín a lekárskych aplikáciách.0003 Predchádzajúci dávkovací prístroj, ktorý si vyžaduje miešanie rôznych zlúčenín,obyčajne obsahuje dva alebo viac samostatných tvarovaných priestorov, teda kartridžov. V týchto priestoroch sa nachádzajú zlúčeniny, ktoré sa po vytlačení alebo vypudení cez otvor zmiešajú. Ďalej majú predchádzajúce typy dávkovacieho prístroja rôzne obmedzenia ako sú vysoke náklady na manipuláciu so zariadeniami pri výrobe samostatných tvarovaných kartridžov. Tvarované kartridže sa takisto obyčajne dodávajú vo vopred stanovených veľkostiach, čo znamená, že na každú veľkosť kartridžu sa požaduje iný dávkovací prístroj a tlakové pištole. A naviac sa pri týchto typoch prístroja požadujú obyčajne minimálne dva piesty pre získanie správnej zmesi rôznych zlúčenín, čo ďalej zvyšuje komplexnosť a náklady0004 EP 0754633 sa vzťahuje na systémy kartridžov používané v dávkovacích zariadeniach vhodných na dávkovanie interaktívnych zložení s viacerými komponentmi. Systém, ktoré je uvedený v EP 0754633, obsahuje sponku, ktorá sa manuálne vytiahne z kontajnera tak, aby sa pružný kartridž obsahujúci dva samostatné typy materiálu dostal za trysku dávkovacieho zariadenia. Vyčnievajúci koniec kartridžu sa potom odreže nožom alebo sa odstrihne nožnicami. Pri uvedenom vyčnievajúcom materiáli sa budú miešať rôzne komponenty. Pri takomto systéme však dochádza k mnohým problémom. Najskôr sa sponka veľmi ťažkovyťahuje, čo znamená, že na vytiahnutie sponky sú takmer nevyhnutne kliešte. Ďalej, použitienoža alebo nožníc je pre používateľa nebezpečné, pretože na rozrezanie kartridžu sa požaduje vysoký tlak. A naviac pri rozrezaní kartridžu sa niektorý materiál dostane von, čo si vyžaduje0005 Cieľom minimálne jedného aspektu tohto vynálezu je odstrániť alebo zmiemiťminimálne jeden alebo viac vyššie uvedených problémov.0006 Ďalším cieľom minimálne jedného aspektu tohto vynálezu je poskytnúť dávkovacíprístroj, ktorý sa ľahko používa.0007 Ďalším cieľom minimálne jedného aspektu tohto vynálezu je poskytnúť kontajner naprodukty, ktorý sa dá použiť najednoduché a efektívne dávkovanie produktu.0008 Ďalším cieľom minimálne jedného aspektu tohto vynálezu je poskytnúť kontajner na chemický produkt zložený z viacerých častí, ktorý umožňuje skladovanie komponentovoddelene, ale následne umožňuje spojenie týchto komponentov, keď sa budú musieť použiť.0009 Ďalším cieľom minimálne jedného aspektu tohto vynálezu je poskytnúť prístroj na skladovanie produktov, ktore sa dajú použiť na presné dávkovanie produktov, keď je to0010 Podľa prvého aspektu tohto vynálezu ide oprístroj na skladovanie adávkovanieproduktov podľa definície v nároku l.0011 Kartridž môže mať tvar párku amôže sa vkaždom vytláčacom prístroji ako jenapríklad prístroj na výrobujedlých párkov.0012 Kartridž môže byť z tenkého, pružného filmu s vysokou pevnosťou v ťahu. Kartridž môže byť vyrobený z každého vhodného plastického materiálu ako je polyetylén.Alternatívne môže byť kartridž vyrobený z kovovej/liatinovej fólie.0013 Materiál formujúcí kartridž sa dá zvolit aj tak, aby nereagoval a/alebo sanepoškodzoval pri kontakte s príslušnými zlúčeninami.0014 Typicky môže kartridž obsahovať množstvo samostatných komôr a najmä minimálne dve komory. Komory môžu byt vo forme predĺžených segmentov alebo koncentrických častí. Rôzne komory môžu obsahovať rôzne zlúčeniny, ktoré sú určené na miešanie. Komory môžumať rôzne objemy, a preto môžu obsahovať rôzne množstvá rôznych zlúčenín.0015 Pri prvej výrobe kartridžu môže mať kartridž dva otvorené konce. Keď sa zlúčenina alebo zlúčeniny vstreknú do komory alebo samostatných komôr kartridžu, konce kartridžu sa môžu utesniť akýmikoľvek vhodnými tesniacimi prostriedkami. Tesniace prostriedky0016 Prednostne, po uvoľnení tesniacich prostriedkov sa môže spolu zmiešať rôzny obsah kartridžu. To je jediným tesniacim prostriedkom, tesní kompletný obsah kartridžu.K miešaniu môže dôjsť ihned, čo znamená, že sa môže dosiahnuť efektívne miešanie.0017 Koniec kartridžu, z ktorého sa majú produkty dávkovať, je utesnený tesniacou sponkou. Tesniaca sponka môže byť napríklad drôt ovinutý okolo filmu tvoriaceho kartridž. Tesniaca sponka sa môže vytiahnuť s pomocou odstrániteľného prvku, čo umožňuje dávkovať obsah. Výhodou ťahania sponky je to, že sa tým môže zamedziť otvoreniu niektorej z komôr kartridžu, čim sa poskytne dostatočné zmes. A naviac, keďže sa systém pri vytlačení sponky nespolieha na interný hydrostatický tlak v kartridži, kartridž sa môže naplniť len čiastočneako napríklad asi na 80 alebo asi na 50 . To môže zjednodušiť výrobu kartridžov.0018 Takisto sa môžu poskytovať prostriedky na prevenciu predčasného vystúpenia0019 Koniec veľmi pevného vonkajšieho krytu môže byť aj zvlncný, aby sa zabránilovypadnutiu piestu a/alebo aby sa zjednodušilo držanie kartridžu na mieste.0020 Jednoduchosť, s akou sa dá tesniaca sponka odstrániť, môže určovať materiál sponky,tesnosť sponky a množstvo voľného filmu tiahnuceho sa za sponkou. Napríklad orezávanímv blízkosti sponky sa minimalizuje sila odstránenia sponky.0021 Pre zjednodušenie odstránenia tesniacich prostriedkov sa poskytuje odstráníteľný člen. Minimálne časť odstrániteľného člena sa nachádza medzi kartridžom atesniacimi prostriedkami. Po odstránení odstrániteľného člena sa tesniace prostriedky odstránia, čím sa nadávkuje obsah kartridžu. Vkonkrétnych znázomeniach sa môžu tesniace prostriedky odstrániť cez trysku. Odstrániteľný člen môže mať akúkoľvek vhodnú formu amôže predstavovať napríklad veko alebo člen podobný matici, ktorý sa môže priskrutkovať na koniec vonkajšieho krytu. Po odskrutkovaní veka alebo člena podobného matici sa môžu tesniace prostriedky vytiahnuť. Veko alebo člen podobný matici môžu obsahovať ajuzatvárateľnú čeľusť, ktorá sa môže zachytiť v priehlbine vo veku.0022 Altematívne sa môže veko alebo člen podobný matici odstrániť, a potom sa odstránia tesniace prostriedky s pomocou každého vhodného prostriedku ako sú kliešte. Kartridž samôže takisto vytlačiť zozadu, aby sa zachytil v predtým nainštalovanom veku alebo členepodobnom matici. Takisto sa tu môže nachádzať pár krúžkov, ktoré môžu zachytiť predný koniec výstupu trysky a môžu zabrániť tlačeniu sponky naspäť do tela kartridžu, keď sanásledne použije veko alebo člen podobný matici a sponka sa zapne.0023 Vniektorých znázomeniach, ktoré nespadajú do týchto nárokov, môže kartridž obsahovať každé vhodné prostriedky, ktoré umožňujú dávkovanie obsahu kartridžu. Napríklad kartridž môže obsahovať veko, ktoré sa môže čiastočne tiahnuť okolo tesniacich prostriedkov kartridžu. Ťahaním veka sa môžu tesniace prostriedky na kartridži poškodiť a/alebo zlomiť, čím sa nadávkuje obsah kartridžu. Veko môže mať akýkoľvek vhodný tvar a môže obsahovať prostriedky na zjednodušenie ťahania sponky. Veko sa môže najskôr vytvarovať do dvojdielneho tvaru amôže sa pripojiť ktesniacim prostriedkom na kartridžinapriklad cez západkový mechanizmus alebo inú formu mechanického pripevnenia.0024 V altemativnych znázorneniach, ktoré nie sú pokryté týmito nárokmi, sa môže na kartridži nachádzať oslabená oblasť série perforácií. Po vyvinutí tlaku na kartridž môžu tietoperforácie spôsobiť prasknutie kartridžu, čo umožní dávkovanie obsahu kartridžu.0025 Vďalších znázorneniach, ktore nie sú pokryté týmito nárokmi, sa môže obsah kartridžu najskôr utesniť spomocou procesu tepelného tesnenia. Počas procesu tepelného tesnenia sa môže sila a/alebo integrita filmu tvoriaceho kartridž čiastočne oslabiť. Po vyvinutí tlaku na kartridž sa môže táto čiastočne oslabená oblasť porušiť aobsah kartridže sa0026 Vďalších znázorneniach, ktoré nie sú pokryté týmito nárokmi, sa môže kartridž pôvodne vytvarovať s hruškovitou časťou na jednom konci, pričom hruškovitá časť má vyčnievať cez hrdlo veľmi pevného vonkajšieho krytu. Koniec hruškovitej časti sa môžeodrezať alebo odstrihnúť, čím sa nadávkuje obsah kartridžu.0027 V ďalších znázorneniach, ktoré nie sú pokryté týmito nárokmi, môže veko, ktoré môže byt pripojené ku koncu krytu napríklad skrutkovaním, obsahovať prostriedky na prepichnutie konca kartridže. Napríklad rotáciou veka na kartridži môžu rezné čepele vystupujúce zo spodnej strany veka alebo sponky odrezať kruhovú časť na jednom koncikartridžu, čím sa nadávkuje obsah kartridžu.0028 V ďalších znázomeniach, ktoré nie sú pokryté týmito nárokmi, môže koniec veka alebo sponky obsahovať chemické prostriedky, ktoré sú určené na reakciu s filmom tvoriacim kartridž. Po inštalácii veka alebo sponky sa môže chemickou reakciou vytvoriť oslabená časť na konci kartridžu, čím sa kartridž v týchto oslabených oblastiach praskne po vyvinutí tlaku

MPK / Značky

MPK: B65D 83/00, B65D 51/22, B65D 81/32

Značky: zlepšený, dávkovací, prístroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e14499-zlepseny-davkovaci-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlepšený dávkovací prístroj</a>

Podobne patenty