Zvariteľné upevňovacie mechanizmy

Číslo patentu: E 13868

Dátum: 15.09.2009

Autori: Lopez Carlos, Seibold Kurt, Steinke Gregory, Myers Timothy

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa všeobecne týka zvariteľných upevňovacích mechanizmov.0002 Upevňovacie mechanizmy je možné používať na upevňovanie súčastí v rrmohých aplikáciách. Napríklad je možné používať upevňovacic mechanizmy pri montážnych zostavách sedadiel na upevňovanie súčastí v montážnej zostave sedadla alebo na upevňovanie montážnej zostavy sedadla na montážnu kolajničku. V niektorých aplikácíách je možné používať upevňovacie mechanizmy pri montážnych zostavách sedadiel na upevňovanie operadla sedadla na jeho dolnú časť. Upevňovacie mechanizmy môžu umožňovať nakláňanie operadla sedadla vzhľadom na dolnú časť sedadla a/alebo môžu umožňovať zloženie sedadla, aby sa zväčšila skladovacia kapacita vozidla. Preto môže byť pre upevňovacie mechanizmy žiaduce, aby mali dostatočnú pevnosť, aby mohli vykonávať opakované pohyby. Ďalej, pretože pokračuje zvyšovanie úsilia o výrobu vozidiel s nízkou spotrebou paliva, môže byť pre upevňovacie mechanizmy žiaduce,aby mali nízku hmotnosť. Okrem toho môže byť pri určitých aplikácíách žiaduce,znižovať počet súčasti, použitých v upevňovacich mechanizmoch, aby sa uľahčila výroba a balenie. Ďalej môže byť taktiež žiaduce, zabezpečiť pevnosť a opakovateľnosť upevnenia na zníženie deformácie za tepla, zjednodušenie inštalácie a/alebo vytváranie0003 FR 2 828 454 A 1 zverejňuje sedadlo, ktoré tvorí operadlo a dolný rám sedadla. Operadlo obsahuje oporný rám, spojený s dolným rámom zabezpečovacím mechanizmom, uvádzaným do činnosti ovládacou pákou, ktorá umožňuje pohyb oporného rámu okolo osi otáčania, vyvolávajúci otáčanie opomého rámu smerom dopredu zo vzpriamenej polohy do zloženej polohy. Zabezpečovací mechanizmus obsahuje zabezpečovaciu vačku, otočne uloženú na otočnom čape na prvej doske. Zabezpečovacia vačka je elasticky predopnutá smerom na zabezpečovaciu polohu a jezaťahovaná uvedením ovládacej páky do činnosti.0004 US 5,156,439 A, ktorý zodpovedá predvýznaku nezávislého nároku 1, týkajúceho sa výrobku, zverejňuje mechanizmus na sklápanie montážnej zostavy sedadla, pri ktorom je operadlo sedadla uložené otočne vzhľadom na vankúš sedadla prostredníctvom excentrického otočného čapu, ktorý umožňuje nastavenie miesta bodu otáčania operadlá sedadla v priebehu montáže. Operadlo sedadla tvorí ozubený segment, ktorý je v zábere s pastorkom na vankúši sedadla ako časťou sklápacieho mechanizmu. Nastavením polohy miesta bodu otáčania operadlá sedadla môže byť eliminovanánežiaduca vôľa medzi ozubeným segmentom a pastorkom.0005 Predložený vynález poskytuje ako reakciu na tieto požiadavky inovačné upevňovacie mechanizmy. Upevñovacie mechanizmy môžu zahŕňať jeden alebo viacero nitov s okrajmi na zváranie upevňovacieho mechanizmu alebo inej konštrukcie s rámom. V niektorých vyhotoveniach môžu okraje poskytovať povrchovú plochu pre zváranie bez použitia ďalších podporných dosiek. Presnejšie povedané je predložený vynález defmovaný technickými znakmi, uvedenými v nezávislom nároku l, týkajúcomsa výrobku, pričom ďalšie znaky vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0006 V jednom vyhotovení sa predložený vynález týka zvariteľného nitu. Zvariteľný nit zahŕňa nitovaciu časť, vytvorenú na znitovanie s prvou konštrukčnou súčasťou,dištančnú časť, vybavenú osadením, v podstate obklopujúcim nitovaciu časť, za účelom uloženia prvej konštrukčnej súčasti, a okrajovú časť, majúca prvú stranu a druhú stranu,ležiacu proti prvej strane. Prvá strana je upevnená ku koncu dištančnej časti, ležiacemu proti osadeniu, a druhá strana má zváraciu plochu, vytvorenú na spojenie s druhoukonštrukčnou súčasťou zvarením na jej strane, ležiacej proti dištančnej časti.0007 V inom vyhotovení sa predložený vynález týka nítovanej montážnej zostavy. Nitovaná montážna zostava zahŕňa nit, ktorý ma nitovaciu časť, dištančnú časť,vybavenú osadením, v podstate obklopujúcim nitovaciu časť, a okrajovú časť,vykazujúcu prvú stranu a druhú stranu, ležiacu proti prvej strane, pričom prvá strana jeupevnená ku koncu dištančnej časti, ležiacemu proti osadeniu, a druhá strana mázváraciu plochu. Nitovaná montážna zostava zahŕňa taktiež prvú konštmkčnú súčasť,upevnenú na nítovacíu časť nitovaním nitovacej časti, pričom prvá konštrukčná súčasť dosadá na osadenie. Nitovaná montážna zostava ďalej zahŕňa druhú konštrukčnú súčasť,zvarenú so zváracou plochou okrajovej časti a oddelenú od prvej konštrukčnej súčasti0008 V ešte inom vyhotovení sa predložený vynález týka nitovanej montážnej zostavy, zahŕňajúcej otočnú súčasť operadlá sedadla, otočnú spojovaciu súčasť, a montážnu súčasť. Nitovaná montážna zostava zahŕňa taktiež prvý nit, ktorý má prvú nítovacíu časť, upevnenú na otočnú spojovaciu súčasť, prvú dištančnú časť, ktorá má prvé osadenie, v podstate obklopujúce nítovacíu časť a dosadajúce na otočnú spojovaciu súčasť, a prvú okrajovú časť, ktorá má prvú stranu a druhú stranu, ležiacu proti prvej strane. Prvá strana je upevnená ku koncu prvej dištančnej časti, ležiacemu proti prvému osadeniu, a druhá strana má zváraciu plochu, zvarenú s otočnou súčasťou operadlá sedadla. Nitovaná montážna zostava ďalej zahŕňa druhý nit, ktorý má druhú nítovacíu časť, upevnenú na otočnú spojovaciu súčasť, druhú dištančnú časť, ktorá má druhé osadenie, v podstate obklopujúce nítovacíu časť a dosadajúce na otočnú spojovaciu súčasť, a druhú okrajovú časť, ktorá má tretiu stranu a štvrtú stranu, ležiacu proti tretej strane, pričom tretia strana je upevnená ku koncu druhej dištančnej časti, ležiacemu proti osadeniu, a štvná strana má zváraciu plochu, zvarenú so súčasťou operadlá sedadla. Druhý nit má taktiež prechodnú dištančnú časť medzi druhým osadením a druhou okrajovou časťou, pričom prechodná dištančná časť má prechodné osadenie a v prechodnej dištančnej časti je uložená nepohyblivá montážna súčasť proti druhému osadeniu za účelom umožnenia spoločného otáčania otočnej súčasti operadlá sedadla a otočnej spojovacej súčasti vzhľadom na montážnu súčasť okolo stredovej osi druhého0009 Obr. 1 je perspektívny pohľad na jedno vyhotovenie montážnej zostavy sedadla, ktorá môže používať upevňovacie mechanizmy.0010 Obr. 2 je perspektívny pohľad na montážnu zostavu sedadla podľa obr. 1 v0011 Obr. 3 je perspektívny pohľad na upevňovací mechanizmus, upevnený na bočnúsúčasť montážnej zostavy sedadla podľa obr. l.0012 Obr. 4 je perspektívny pohľad na vonkajšiu stranu upevňovacieho mechanizmu, podľa obr. 3.0013 Obr. 5 je perspektívny pohľad na vnútornú stranu upevňovacieho mechanizmu, podľa obr. 3.0014 Obr. 6 je bokorys vonkajšej strany upevňovacieho mechanizmu podľa obr. 3. 0015 Obr. 7 je rez nitmi upevňovacieho mechanizmu, podľa obr. 3.0016 Obr. 8 je rez nitmi podľa obr. 7 po roznitovaní.0017 Obr. 9 je bokorys jedného vyhotovenia nitu, ktorý sa môže použiť priupevňovacom mechanizme podľa obr. 3.0018 Obr. 10 je bokorys iného vyhotovenia nitu, ktorý sa môže použiť priupevňovacom mechanizme podľa obr. 3.0019 Obr. 11 je bokorys iného vyhotovenia nitu, ktorý sa môže použiť priupevňovacom mechanizme podľa obr. 3.0020 Obr. 12 je znázomenie postupu, ktorý sa môže použiť na upevnenieupevňovacieho mechanizmu podľa obr. 3 na rám.0021 Obr. 13 je perspektívny pohľad na koľajníčlcu sedadla, ktorá môže používat

MPK / Značky

MPK: B23K 26/28, B21K 25/00, B60N 2/22, F16B 19/04, F16B 19/06, B21J 15/02, B60N 2/68, B60N 2/235

Značky: zvariteľné, mechanizmy, upevňovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e13868-zvaritelne-upevnovacie-mechanizmy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zvariteľné upevňovacie mechanizmy</a>

Podobne patenty