Zariadenie dýzy

Číslo patentu: E 13579

Dátum: 21.04.2011

Autori: Struck Hans Joachim, Fabiny Lutz

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia dýzy umiestneného na vysokotlakovom čistiacom alebo kondicionovačnom zariadení papierenského stroja, s telesom dýzy, ktoré má prvý kanál dýzy na prietok kvapaliny, na ktorú pôsobí vysoký tlak, pričom v kanáli dýzy je usporiadaný aspoň jeden prvok dýzy, ktorý cez tento kanál aspoň čiastočne prestupuje, ktorý kvapalinupretekajúcu kanálom dýzy, formuje na laminárny lúč.0002 V papierenských strojoch sa Vysokotlakové čistiace alebo kondicionovačné zariadenia prevádzkujú napríklad ako Vysokotlakové ostrekovacie trubice, namontované naprieč na takzvanú os x stroja, tvoriacu smer chodu papierenského stroja,naprieč na túto os oscilujúcu, ktorej úlohou je plynulé čistenie, respektive kondicionovanie sít na vytváranie hárka,lisových plstencov, suchých poťahov a povrchov valcov. Iné formy čistiacich zariadení môžu byť vytvorené napríklad ako takzvané traverzálne čističe, ktoré sa môžu napríklad pohybovať pozdĺž zavádzacích dýz papierenského stroja, a môžu sa používať na čistenie poťahov alebo iných zariadení V rôznych výrobných postupoch papierenského stroja. Tu sa používa voda pri prevádzkovom tlaku v rozsahu 10 až 50 bar, ktorý sa označuje ako0003 Takzvané Vysokotlakové ostrekovacie trubice sa osadzujú radiálne vstavanými vysokotlakovými ostrekovacími dýzami, to znamená takzvanými dýzami s ihlovým lúčom alebo HD - dýzami. Tieto HD - dýzy vydávajú vodný lúč, ktorý sa tiež označuje akoplný lúč alebo ihlový lúč, a má v podstate kruhový prierez.0004 V tomto zmysle sú vyššie uvedené zariadenia dýz zdáme napríklad zo spisu DE 295 09 934 Ul alebo DE 20 2005 020 149 U 1, ktorých hlavnou vlastnosťou je vytváranie vodného lúča s, pokiaľje to možné, dobrou laminaritou lúča. Tým je charakterizované,že sa lúč nerozloží na jednotlivé kvapky, skôr ako vystúpi. To sa dosiahne hlavne veľkou presnosťou pri výrobe kanálu. Zo spisu DE 100 2006 007 223 A 1 je už známe, že sa na telese dýzy usporiada množina prvkov dýzy, čím sa má pomocou množiny lúčov vytvára plošný lúč, aby sa zvýšil plošný výkon zariadenia dýzy. Teleso dýzy je nastavené s vonkajším závitom, pokiaľ ide0005 Z ekonomického a ekologického hľadiska je zníženie spotreby vody jednwn z naliehavých tém priemyslu, vyrábajúceho papier. Dôležitým opatrením je z tohto hľadiska zmenšenie priemeru lúča HD - dýz, a tým zníženie objemového prietoku, čím ale zároveň nesmie utrpieť výsledok čistenia. Na dosiahnutie vyššieho produkčného výkonu a na dosiahnutie lepšej kvality papiera sa musí stále zlepšovať efektivita HD - ostrekovacíchtrubíc, ktorá je do značnej miery závislá na dýzach.0006 Z tohto dôvodu je úlohou daného vynálezu poskytnúť zariadenie dýzy, ktoré s flexibilnejším usporiadaním na základe dobrého výsledku čistenia zvýši pri zredukovanej spotrebe vody0007 Táto úloha sa rieši zariadením dýzy vyššie uvedeného typu, pri ktorom je na telese dýzy usporiadaný aspoň jeden ďalší prvok dýzy, ktorý je vždy usporiadaný V ďalšom kanáli dýzy,odlišnom od prvého kanála dýzy, alebo spolu s prvým a/alebo ďalším prvkom dýzy v spoločnom kanáli dýzy, a že teleso dýzy je na zariadení dýzy usporiadané otočne okolo svojej pozdĺžnej osi0008 Pretože je na zariadeni dýzy usporiadaných viac kanálov dýzy a/alebo prvkov dýzy, tieto môžu mať menší priemer, čo poprvé zredukuje objemový prietok samotný, dva prvky dýzyspotrebujú približne 60 objemu prvku dýzy, ktorého priemer zodpovedá súčtu dvoch prvkov dýzy, pri troch lúčoch sa 40 priemeru väčšieho lúča je redukcia objemového prietoku určená na0009 Navyše sa spotreba vody zníži aj preto, pretože teleso dýzy sa dá optimálne nastaviť na základe svojho otáčania okolo pozdĺžnej osi vzhľadom na smer chodu papierenského stroja, a tak sa môže dosiahnuť značná optimalizácia nastavenia. Teleso dýzy je pritom principiálne otočné, ale je neotočné počas prevádzky0010 Vzhľadom na usporiadanie kanálov dýzy a prvkov dýzy na zariadení dýzy podľa vynálezu, sú možné rôzne tvary vyhotovenia,ktoré predstavujú rôzne ďalšie varianty vynálezu. Pri jednom z nich môže byť napríklad otočné teleso dýzy vybavené dvomi alebo tromi prvkami dýzy, ktorým je vždy priradený jeden jediný kanáldýzy, alebo ktoré sú priradené spoločnému kanálu dýzy.0011 V ďalšom zariadení dýzy môže mať teleso dýzy v podstate kruhový prierez, a kanály dýzy a/alebo prvky dýzy môžu byť usporiadané na priamkach, pretínajúcich stred kruhu, napríklad v konfigurácii, ktorá je vzhľadom na stred kruhu symetrická, ktorá umožní jednoduché nastavenie zariadenia V pomere voči sebe na0012 V ďalšom vyhotovení zariadenia dýzy môžu byť aspoň dva kanály dýzy a/alebo prvky dýzy usporiadané v telese dýzy s rovnakým odstupom voči rôznym stranám stredu kruhu, a tak môže pri nepárnom počte kanálov dýzy a/alebo prvkov dýzy jeden z nich ležať v strede kruhu. Ak napríklad priamka, na ktorej sú usporiadané prvky dýzy, prebieha po jej nastavení v smere osi x papierenského stroja, môže sa dosiahnuť počet za sebou ležiacichlúčov, ktorý zodpovedá kanálom dýzy a/alebo prvkom dýzy.0013 Podobne výhodne môže byť podľa usporiadania prvkov dýzy po ich nastavení smerom naprieč na os x prípadne pokrytá širšia oblasť len jedným zariadením dýzy, čo môže zvýšiť intenzitu0014 Pri iných výhodných ďalších variantoch zariadenia dýzy podľa vynálezu môžu pozdĺžne osi kanálov dýzy a/alebo prvkovdýzy zvierať s pozdĺžnou osou telesa dýzy rovnaký, alebo vždy0015 Pri iných ďalších výhodných variantoch zariadenia dýzy podľa vynálezu môže mať aspoň jedna množina kanálov dýzy a/alebo prvkov dýzy vždy medzi sebou rovnaký alebo vždy rôzny priemer0016 Ak má zariadenie dýzy podľa vynálezu napríklad dva prvky dýzy a prípadne rovnaký počet kanálov dýzy, môže tak odovzdávať dva rovnobežne, alebo voči sebe pod uhlom sa nachádzajúce vodné lúče, a tým sa dosiahne vyšší čistiaci, respektíve kondicionovačný výkon na sitách, plstiach a valcoch papierenského stroja, než zariadenie dýzy s len jedným prvkom dýzy. Pozícia vodných lúčov sa môže nastaviť takým spôsobom, že sa tieto nachádzajú V smere x za sebou, ako aj vedľa seba, s každou polohou medzi týmito obidvomi polohami. Podľa týchto manipulačných možností je možné pri usporiadaní lúčov priečnych voči osi x stroja zdvojnásobiť celkový počet lúčov, ktoré emituje ostrekovacia trubica, čo má za následok zvýšenie čistiaceho, respektive kondicionovačného výkonu ostrekovacej trubice, pričom okrem toho môžu lúče vystupovať pod uhlom voči osi z, čo má za následok zvýšenie čistiaceho, respektíve kondicionovačného výkonu ostrekovacej trubice a dôkladnejšie čistenie dvojvrstvových sít na vytvorenie hárku. Pri usporiadanílúčov V osi x sa môže dosiahnuť zvýšenie čistiaceho, respektíve

MPK / Značky

MPK: D21F 1/34, B08B 3/02, B05B 15/06

Značky: zariadenie, dýzy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e13579-zariadenie-dyzy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie dýzy</a>

Podobne patenty