Spôsob výroby suspenzií minerálnych materiálov s vysokým podielom pevných látok

Číslo patentu: E 11988

Dátum: 28.05.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby suspenzií minerálnych materiálov s vysokýmpodielom pevných látok Opis0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby suspenzií minerálnych materiálov s vysokým podielom pevných látok,vodných suspenzií minerálnych. materiálov s vysokým podielom pevných látok získaných týmto spôsobom, rovnako ako použitia0002 Pri spôsobe výroby hárkov papiera, kartónu alebo analogickêho produktu raste tendencia odbornikov V danom odbore nahradiť časť drahých celulózových vlákien lacnejšou minerálnou látkou v snahe redukovať cenu papiera pri súčasnom zlepšení jeho vlastností, ako sú napríklad nepriehľadnosť0003 Také známe minerálne materiály zahŕňajú napriklad prírodný uhličitan vápenatý, syntetický uhličitan vápenatý a rôznorodé analogické plnivá obsahujúce uhličitany vápenaté,ako napríklad dolomit alebo zmesové plnivá na báze uhličitanu rôzne látky, ako napríklad mastenec alebo analógy sľudu, íl, oxid titaničitý apod.0004 Z dôvodu ekonomickosti aplikovateľnosti, dopravy,skladovania a sušenia, je osobitne užitočné vyrábať minerálny materiál vo forme suspenzií s vysokým podielom pevných látok,tzn. obsahujúci iba malé množstvá vody, čo je však všeobecne možné iba pokiaľ sa pridá veľké množstvo dispergačnýchčinidiel alebo brusných látok.0005 Takže už dlhý čas je bežné, že sa pri mokrou mletípoužívajú ako dispergačné činidlá, vo vode rozpustné polyméryna báze čiastočne alebo úplne neutralizovaných polyakrylových kyselín alebo ich derivátov (EP O 046 573, EP 0 100 947,EP 0 100 948, EP O 129 329, EP 0 261 039, EP 0 516 656,EP O 542 643, EP 0 542 644, EP O 717 051) na poskytnutie vodných minerálnych suspenzií, ktoré splňujú požadované kritériá na rafináciu a nízku viskozitu. Avšak tieto dispergačné činidlá je potrebné použiť vo veľkom množstve, čo je nežiadúce nie len z ekonomických dôvodov, ale rovnako nevýhodné s ohľadom na schopnosť finálneho produktu. vyvinúť rozptyl viditeľného svetla, ako to vyžaduje finálny užívateľ0006 V doterajšom stave techniky teda existuje niekoľko prístupov k poskytovaniu suspenzií minerálnych materiálov s vysokým podielom pevných látok, pričom množstvo hore zmieňovaných dispergačných činidiel je znížené, a zmieňovanénedostatky sú buď úplne eliminované, alebo znížené.0007 Napríklad W 0 O 2/49766, EP 0 850 685, W 0 2008/010055,WO 2007/072168 opisujú spôsoby výroby vodných suspenzií rafinovanêho minerálneho materiálu, s koncentráciou suchej látky, ktorá môže byť vysoká, a súčasne mať nízku Brookfield viskozitu, ktorá zostáva v priebehu času stabilná. V tomto ohľade sú zmieňované použitia špecifických dispergačných činidiel, ako sú kopolyméry kyseliny akrylovej s kyselinou maleínovou, konkrétne miery neutralizácie alebo použitia anorganických zlúčenín. fluóru, ktoré sa majú dať do vodných suspenzií minerálnych častíc vychádzajúcich z kroku mechanického a/alebo tepelného zahusťovania po krokut mokréhomletia pri nízkom obsahu pevných látok bez použitiadispergačného činidla alebo brúsnej látky.0008 Okrem toho nepublikovaná európska. patentová prihláškarozpustných organických polymérov pôsobiacich ako zosilňovač brúsnej a/alebo dispergačnej kapacity s cieľom získať vodné suspenzie minerálneho materiálu s požadovanými vlastnosťami pri súčasnej minimalizácii potreby dispergačného činidla a/alebo brusnej látky bez zhoršenia vlastnosti finálnychproduktov, ako sú optické vlastnosti papiera.0009 Ďalší prístup je zmienený V EP 0 614 948 alebo v EP O 857 763, ktoré sa týkajú spôsobu mletia pigmentov na báze kovov alkalických zemín v mokrom stave, najmä, ale nie výlučne pigmentov na báze uhličitanu vápenatého, prípravou vodnej suspenzie častíc zlúčeniny kovov alkalických zemín,podrobením tejto suspenzie treciemu mletiu s časticami mlecieho média za podmienok, ktoré napríklad poskytnú produkt majúci distribúciu veľkostí častíc takú, že aspoň 90 hmotnosti častíc má ekvivalentný sférický priemer menší ako 2 m a umožní vode odparovať sa zo suspenzie V dôsledku pôsobenia tepla obsiahnutêho V suspenzii, kým sa percento hmotnosti suchej zlúčeniny kovu alkalickej zeminy v suspenzii nezvýši na aspoň 70 hmotn., pri počiatočnej koncentrácii pevných látok 40 až 70 hmotn. Z príkladov je možné odvodiť,že použitie suspenzie majúcej počiatočný obsah pevných látok vyšší ako 70 hmotn. nie je pre nárokovaný spôsob používajúci 0,7 hmotn. vhodný. Takže dokument EP 0 614 948 opisujúci spôsob mletia minerálneho materiálu pri vysokom obsahu pevných látok jasne naznačuje, že tento spôsob je vhodný iba pre suspenziu majúcu počiatočný obsah pevných látok nie viac ako0010 Takže spôsoby, ktoré sú známe z doterajšieho stavutechniky, buď stále používajú relatívne vysoké množstvodispergačného činidla, alebo sú vhodné iba pre suspenzieminerálnych materiálov, ktoré majú relatívne nízky obsahpevných látok, a tak nie sú príliš efektívne.0011 Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť spôsob výroby vodných suspenzií minerálneho materiálu s vysokým podielom pevných látok pri použití zníženêho množstva dispergačného činidla, ktoré by mali nízku Brookfield0012 Tento cieľ sa dosahuje spôsobom výroby vodných suspenzií minerálneho materiálu s vysokým podielom pevnýchlátok, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky a) poskytnutie aspoň jedného minerálneho materiálu, b) prípravu vodnej suspenzie obsahujúcej aspoň jeden minerálnymateriál z kroku a), c) mletie minerálneho materiálu výslednej vodnej suspenzie z kroku b), d) zahustenie vodnej suspenzie mletého minerálneho materiálu z0013 Minerálne materiály vhodné na použitie v rámci spôsobu podľa predloženého vynálezu sa výhodne zvolia z množiny zahŕňajúcej prírodný uhličitan vápenatý (GCC), ako napríklad mramor, kriedu, vápenec vyzrážaný uhličitan vápenatý (PCC) ako napríklad aragonitový PCC, vateritový PCC a/alebo kalcitový PCC, najmä hranolový, klencový alebo skalenohedrónový PCC uhličitan vápenatý s modifikovaným povrchom dolomit mastenec bentonit íl magnezit saténová belosť

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02, D21H 17/00, D21H 19/00, C09C 1/42, C09C 3/04

Značky: vysokým, suspenzií, spôsob, podielom, výroby, látok, pevných, materiálov, minerálnych

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e11988-sposob-vyroby-suspenzii-mineralnych-materialov-s-vysokym-podielom-pevnych-latok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby suspenzií minerálnych materiálov s vysokým podielom pevných látok</a>

Podobne patenty