Vodné náterové prostriedky a spôsob výroby náterových vrstiev

Číslo patentu: E 11683

Dátum: 16.03.2009

Autori: Flosbach Carmen, Dreger Katharina, Dahm Ralf

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vodné náterové prostriedky a spôsob výroby náterových vrstiev0001 Predložený vynález sa týka vodných náterových prostriedkov obsahujúcich vodou riediteľné spojivo s hydroxylovými a monoalkoholovou skupinou blokovanými izokyanátovými skupinami a aminoplastovou živicou ako sieťovacím činidlom.0002 Vodou riediteľné spojivá s funkčnými skupinami, ktoré sa môžu adovať na izokyanátové skupiny a s chránenými izokyanátovými skupinami, napriklad izokyanátovými skupinami chránenými chrániacimi činidlami, ako sú oxímy alebo pyrazoly,ako aj vodné náterové prostriedky obsahujúce spojivá tohto typu sú známe napríklad z US 6 624 276, US 7 049 367, US 2005/0075470, US 2007/0004856 a WO 02/24780. Náterové vrstvy aplikované z týchto vodných náterových prostriedkov sa tepelne vytvrdia napríklad vypálením. Pri teplotách prevažujúcich počas tepelného vytvrdzovania sa reverzibilne chránené izokyanátové skupiny odchránia, chrániace činidlo sa uvoľní a počas zosieťovania potom voľné izokyanátové skupiny, ktoré takto znovu vznikli, reagujú s funkčnými skupinami, ktoré reagujú s izokyanátovými skupinami, konkrétne hydroxylovými skupinami. Podľa typu použitého chrániaceho činidla môže byť Skladovacia stabilita vodných náterových prostriedkov rôzne vysoká alebo pri vyšších skladovacích teplotách zase nízka. To, čo je známe ako žltnutie pri vypaľovaní tepelne tvrdených náterových vrstiev, čo je charakteristika, ktorá obzvlášť ovplyvňuje svetlé farebné odtiene, tak toto nastáva V rôznom rozsahu v závislosti od použitého chrániaceho činidla. Teplota vytvrdzovania má ďalší vplyv na žltnutie pri vypaľovaní, kde všeobecne čím Vyššia je teplota vytvrdzovania, tým hlbšie je žltnutie pri vypaľovani. 0003 Vodné, vypaľovaním tvrditeľné nátery, obzvlášť vyrovnávacie priméry, ktoré obsahujú vodou riediteľné samosieťovacie spojivo obsahujúce hydroxylové skupiny a chránenéspojivá sa vyrábajú reakciou polyesteru s hydroxylovými a kyslými skupinami v substechiometrickom množstve čiastočne chráneného polyizokyanátu. Ako príklady chrániacich činidiel sú uvedené všetky alkoholy, ketoxímy, fenoly, CH-kyslé a NH-kyslé zlúčeniny.0004 Zistilo sa, že vodné náterové prostriedky obsahujúce vodou riediteľné spojivo obsahujúce hydroxylové skupiny a monoalkoholom chránené izokyanátové skupiny a aminoplastovú živicu ako sieťovacie činidlo sa vyznačujú konkrétne stabilitou pri skladovaní a tým, že náterové vrstvy z nich aplikované možno tepelne vytvrdzovať za porovnateľne nízkych teplôt. Náterové vrstvy vykazujú pozoruhodné nízku úroveň žltnutia vypaľovaním pri tepelnom vytvrdzovani. Tepelné vytvrdzovanie je úspešné pri teplotách, ktoré neumožňujú, aby sa monoalkoholom chránené izokyanátové skupiny štiepili a bolo dosiahnuté uspokojivé zosieťovanie náterových vrstiev. Náterové vrstvy sú odolné voči opukávaniu a preto sú vodné náterové prostriedky vhodné obzvlášť ako primérové vyrovnávacie náterové prostriedky. Primérové vyrovnávacie náterové prostriedky sa používajú I automobilovom priemysle na výrobu náterových prostriedkov pre medzivrstvy,ktoré majú funkciu proti opukávaniu a vyrovnávaciu funkciu a sú topicky umiestnené medzi galvanicky nanesený primér a konečnú farebnú a/alebo vonkajšiu vrstvu pre Špeciálny efekt, ktorá je vo forme jednovrstvového krycieho náteru alebo dvojvrstvového náteru obsahujúceho základný náter a čiry náter.0005 Tento vynález sa týka vodných náterových prostriedkov soživicovými pevnými látkami skladajúcich sa z 60 až 80 hmotn.spojivových pevných látok a 20 až 40 hmotn. pevných látok sieťovacieho činidla, pričom pevné spojivá sa skladajú 2 20 až 100 hmotn. spojiva C a O až 80 hmotn. jedného alebo viacerých ďalších, konkrétne spojív s hydroxylovými funkčnými skupinami a sieťovacie pevné látky sa skladajú z 80 až 100 hmotn. jednej alebo viacerých aminoplastových živic a O až 20 hmotn. jedného alebo viacerých ďalších sieťovacích činidiel,pričom súčet zodpovedajúcich hmotn. je rovný lO 0 hmotn. aspojivo C sa vyrobí reakciou polyizokyanátu A, čiastočnechráneného jedným alebo viacerými monoalkoholmi A 2 aa ktorý má obsah voľných izokyanátových skupín 0,5 až 10 hmotn., výhodne 1 až 5 hmotn., kde živica B má hydroxylové číslo 50 až 250 mg KOH/g, výhodne 70 až 200 mg KOH/g a karboxylové číslo 10 až 50 mg KOH/g, výhodne 15 až 40 mg KOH/g pri molárnom pomere hydroxylových skupín V B k voľným izokyanátovým skupinám v A aspoň 2 1.0006 V opise a nárokoch sa rozlišujú pevné látky, živicové pevné látky, pevné spojivové látky a pevné sieťovacie látky vodných náterových prostriedkov predloženého vynálezu. Pevné látky vodných náterových prostriedkov obsahujú akékoľvek neprchavé zložky zahŕňajúce živicové pevné látky a akékoľvek ďalšie zložky tvoriace príspevok k celkovému obsahu pevných látok, napríklad pigmenty, plnivá (extendéry) a neprchavé aditíva. Živicové pevné látky samotné sa skladajú zo spojivových pevných látok (spojivové príspevky k pevným látkam) a pevných sieťovacích látok (príspevky sieťovacích látok k pevným látkam). 0007 V opise a nárokoch sa používa výraz obsah voľných izokyanátových skupín. Vypočíta sa ako obsah voľných NCO(molekulová hmotnosť 42) na 100 g a vyjadruje sa v hmotn. Napríklad polyizokyanát A, čiastočne chránený jedným alebo viacerými monoalkoholmi A 2 má obsah voľných izokyanátových skupín 0,5 až 10 hmotn., čo znamená, že 100 g polyizokyanátu A obsahuje 0,5 až 10 g NCO.0008 Vodné náterové prostriedky podľa tohto vynálezu majú obsah pevných látok napríklad V rozmedzí 40 až 65 hmotn. V prípade vodných náterových prostriedkov vyrovnávacieho priméra je obsah pevných látok napríklad 45 až 65 hmotn. Obsah pevných živicových látok vodných náterových prostriedkov predloženého vynálezu sa pohybuje napríklad V rozmedzí 20 až 65 hmotn. a v prípade vodných náterových prostriedkov vyrovnávacieho priméra20 až 45 hmotn. Živicové pevné látky sa skladajú z 60 až 80 5hmotn. spojivových pevných látok a 20 až 40 5 hmotn. sieťovacích pevných látok, pričom súčet hmotn. sa rovná 100 hmotn.0009 Spojivové pevné látky samotné sa skladajú 2 20 až 100 50010 Spojivo C sa vyrobí reakciou polyizokyanátu A čiastočne chráneného jedným alebo viacerými monoalkoholmi A 2 so živicou B s hydroxylovými funkčnými a karboxylovými skupinami, t.j. látka C vznikne adíciou B na A pri použití hydroxylových skupín látky B a voľných izokyanátových skupín látky A a vzniku uretánových skupin. Vďaka nadbytku hydroxylových skupín daného pomerom aspoň dvoch hydroxylových skupín látky B na voľnú izokyanátovú skupinu látky A, ktoré sú počas adičnej reakcie V nadbytku, má tiež spojivo C okrem monoalkoholmi A 2 chránených izokyanátových skupín nezreagované hydroxylové skupiny pochádzajúce zo živice B. Spojivo C má tiež karboxylové skupiny pochádzajúce zo živice B, ktoré spôsobujú, že Spojivo C je vodou riediteľné, a to po tom, čo sa zásadou zneutralizujú a premenia na karboxylátové skupiny.0011 Polyizokyanáty A čiastočne chránené jedným aleboskupín 0,5 až 10 hmotn., výhodne 1 až 5 O hmotn., sú adičné produkty pripravené 2 jedného alebo viacerých polyizokyanátov Al a zodpovedajúceho menšieho množstva jedného alebo viacerých monoalkoholov A 2, t.j. množstva monoalkoholu(ov) A 2, ako je substechiometrické vzhľadom k množstvu voľného izokyanátu poskytovaného polyizokýanátom A 1.0012 Polyizokýanáty Al obsahujú dve alebo výhodne viac ako dve voľné izokyanátové skupiny zodpovedajúce obsahu voľného izokyanátu, napríklad 10 až 50 hmotn.0013 Príklady vhodných polyizokyanátov Al obsahujú aromatické diizokyanáty, ako je fenylên-, toluylén-, xylylen-, naftylénalebo difenylmetándiizokyanát. Avšak výhodnejšie akodiizokyánáty A 1 sú diizokyanáty so skupinami NCO naviazanými nanearomatický uhlík, t.j. alifatické, cykloalifatické alebo arylalifatické diizokyanáty, ako je 1,6-hexándiizokyanát,dicyklohexylmetándiizokyanát, izoforondiizokyanát,trimetylhexándiizokyanát, cyklohexándiizokyanát, cyklohexándimetyléndiizokyanát a tetrametylénxylyléndiizokyanát.

MPK / Značky

MPK: C09D 175/04, C08G 18/34, C08G 18/08, C08G 18/66, C08G 18/80, C08G 18/28

Značky: vrstiev, výroby, nátěrové, vodné, prostriedky, spôsob, nátěrových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e11683-vodne-naterove-prostriedky-a-sposob-vyroby-naterovych-vrstiev.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodné náterové prostriedky a spôsob výroby náterových vrstiev</a>

Podobne patenty