Dopravné zariadenie s optickým usporiadaním pre integráciu v stene a spôsob montáže dopravného zariadenia

Číslo patentu: E 11465

Dátum: 13.02.2006

Autori: Stoiber Gerhard, Kleewein Gerhard, Blondiau Dirk, Pollheimer Thomas

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dopravné zariadenie -s optickým usporiadanĺm pre integráciuv stene a spôsob montáže dopravného zariadeniaVynález sa týka dopravného zariadenia podľa nároku 1, a spôsobu montáže dopravného zariadenia podľa nároku ll.S pojmom stenovo integrovateľný alebo stenovo integrovaný má byt vyjadrené, že optické usporiadanie sa z najväčšej časti, ale nie bezpodmienečne úplne, nachádza vo vnútristenovo integrované zariadenia tohto druhu sú naprikladvyuživane na monitorovanie a/alebo osvetlenie oblastiDopravné zariadenie podľa úvodnej časti nároku 1 jeUS-6,785,053 opisuje takéto zariadenie. Pripojovacia skriňa, ktorá obsahuje prvok vysielajúci žiarenie, je v podstate usporiadaná na jednej strane steny. Optickézariadenie vykazuje pre žiarenie priepustnú optickú hlavu,ktorá je aspoň z časti usporiadaná v oblasti druhej stranysteny a žiarenia na túto druhú stranu steny usmerňuje.Pripojovacia skriňa má skriňový nástavec so skriňovýnt aleboskriňovo fixným spojovacim členom vo forme vnútorného závitu.Optické usporiadanie má na optickú hlavu nadväzujúci optický nástavec s opticky fixným spojovacim členom vo forme vonkajšieho závitu komplementárneho ku zmienenému vnútornému závitu. stena vykazuje stenový otvor, skrz ktorý optický nástavec vyčnieva. Oba spojovacie členy sú vzájomne v zábere,takže pripojovacia skriňa a optické usporiadanie sú navzájomZariadenia tohto druhu môžu byt napriklad používané pre osvetlenie dolnej oblasti dopravných zariadení, ako pohyblivých schodov alebo pohyblivých chodníkov alebo výtahov. Pritom je použité značné množstvo optických usporiadaní v otvoroch steny, ktorá je usporiadaná bočne od stupňového pásu pohyblivých schodov alebo paletového pásu pohyblivého chodníka. U steny sa môže jednať o soklový plech alebo 0 zábradlovú stenu. Optické hlavy sú utvorené tak, že môžu byt vložené do stenového otvoru len zo strany steny privrátenej k pohyblivým schodom alebo pohyblivému chodníku. Na strane steny odvrátenej od pohyblivých schodov alebo pohyblivéhochodníka sa nachádza pripojovacia skriňa.Pri použití zariadenia známeho z US-6,785,053 v oblastidopravného zariadenia dochádza k rôznym nevýhodám.Najmä nemôže byt zariadenie namontované v stenovom otvore v danej otočnej alebo uhlovej polohe vzhľadom ku kolmo na stene stojacej ose. To by bolo ale žiadúce, aby bolo žiareniesmerované do určitej oblasti.Nevýhody tohto a podobných známych. zariadeni, ktoré sú usporiadané pre osvetlenie pohyblivých schodov a pohyblivýchchodníkov, je možné zbadat tiež V tom, že sú vyrobené z mnohých konštrukčných súčastí, takže ich konštrukcia a montáž sú pomerne komplikovaná a tým časovo intenzívne, a žemnohé montážne kroky musia byt uskutočnené na mieste.Na odstránenie nevýhod stavu techniky si vynález kladie za úlohu navrhnút dopravné zariadenie so zlepšeným stenovo integrovateľným optickým usporiadanín zhora uvedeného druhu, a dalej spôsob montáže nového dopravného zariadenia.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená pre dopravné zariadenie znakmi význakovej časti nároku 1, a pre montážVýhodné dalšie vytvorenia nového dopravného zariadenia súdefinované prostredníctvom závislých nárokov.U riešenia podľa vynálezu sú stenový otvor na jednej strane a skriňový nástavec alebo optický nástavec na druhej strane utvorené komplementárne, ale nie stredovo symetricky,a síce tak, že optický prvok je usporiadaný V danej pevnejotočnej polohe V stenovom otvore a v tejto polohe je zaistený.Zariadenie podľa vynálezu je jednoduché V konštrukcii a bezproblémové v montáži. Bez prídavných nástrojov a bez zvláštnych schopností alebo pozornosti je možné namontovat zariadenie v danej vstavanej alebo otočnej polohe, pretože sa do istej miery dostane samovoľne do vopred určenej požadovanejZvlást vhodné je nové zariadenie pre použitie V súvislosti s využitím žiarenia jna osvetlenie alebo presvetlenie alebo monitorovanie dopravných zariadení, to znamená, keď je stena stenou dopravného zariadenia, ktoré leží V oblasti objektov alebo osôb, ktoré sa vzhľadom k stene a tým vzhľadom k optickej hlave pohybujú. Zabudovaním zariadenia v danej určenej otočnej polohe sa zamedzi to, aby svetlo padlo do nežiadúceho smeru a tým oslnilo dopravované osoby, zatiaľ čo by prizemná oblast, v ktorej by bolo osvetlenie žiadúce, zostala neosvetlená.Je veľmi výhodné, že vdaka danej polohe zariadenia můžu byt do optického usporiadania zabudované reflektory alebo iné prvky ovplyvňujúce žiarenie, ktoré slúži pre usmernenie a/alebo ovplyvnenie žiarenia, a s ktorými je nwžné žiarenieveľmi presne formovať a/alebo usmernit.Ukázalo sa ako výhodné použit optické usporiadanie,ktorého optická hlava je utvorená tak, že lícovane pokračuje v ploche steny. Je ale tiež možné konkávne alebo konvexné uskutočnenie optickej hlavy. U rovnej steny je takáto optická hlava rovnako rovná a je usporiadaná licovane s plochou steny. To uľahčuje čistenie steny a viditeľnej časti optickej hlavy a zabraňuje nechcenému poškodeniu, ktoré by mohlo byt vyvolané prostredníctvom objektov pohybujúcich sa vzhľadom k stene. Tiež sú menej provokované vandalské činy a sú horšie uskutočniteľné. Predsa sú možné dovnútra zakrivenéuskutočnenia optickej hlavy alebo uskutočnenia s guľovou aleboU výhodného prikladu uskutočnenia vykazuje stenový otvor stenovú kontaktnú plochu, a cez stenu vyčnievajúci optický alebo skriňový nástavec vykazuje nástavcovú kontaktnú plochu.Ku vzájomnému styku usporiadané kontaktné plochy sú vytvorené

MPK / Značky

MPK: B66B 23/22, G02B 7/02

Značky: dopravného, integráciu, dopravné, stěně, zariadenie, usporiadaním, spôsob, zariadenia, optickým, montáže

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e11465-dopravne-zariadenie-s-optickym-usporiadanim-pre-integraciu-v-stene-a-sposob-montaze-dopravneho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dopravné zariadenie s optickým usporiadaním pre integráciu v stene a spôsob montáže dopravného zariadenia</a>

Podobne patenty