Automobilový výrobok z plátovaného plechu

Číslo patentu: E 11219

Dátum: 11.08.2009

Autori: Timm Juergen, Bassi Corrado

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka kompozitného hliníkového plechu,určeného najmä na použitie V automobilových aplikáciách. Plechový výrobok obsahuje jadro z hliníkovej zliatiny radu 6 XXX a aspoň jednu plátovanú vrstvu 2 inej hliníkovej zliatiny0002 Použitie hliníkových plechových materiálov pri výrobe automobilov je zavedené už mnoho rokov. Používa sa rad rôznych zliatin v závislosti na jednotlivých požiadavkách automobilových konštruktérov na určité súčiastky. Pre určité použitie je potrebné, aby mal materiál vysokú pevnosť. Okrem toho iné použitia vyžadujú vysokú tvárnosť a, V takýchto prípadoch, pevnosť sa môže považovať za menej dôležitú. Existovala aj požiadavka, aby sa materiály ľahko deformovali pod nárazom, napríklad v prípade kolízie s chodcami a takétomateriály môžu mať aj nižšie pevnosti.0003 Tvárnosť pre užívateľov automobilového plechu znamená dve požiadavky. Je to tvárnosť plechu cez jeho hrúbku, ktorá sa zvyčajne týka hromadného tvarovania plechu. Po druhé je rozsah, pri ktorom sa môže plech ohnúť okolo pevného polomeru. Táto druhá požiadavka je dôležitá pre niektoré automobilové časti, kedy sa plech ohýba späť na seba, aby sa vytvorili prvky na pripevnenie k pod ním ležiacim podperným panelom. Toto spätné ohýbanie je známe ako lemovanie a o plechu, ktorý je schopný sa týmto spôsobom ohnúť späť okolo pevného polomeru bez toho aby popraskal, sa hovorí, že vykazuje dobrú schopnosť0004 Zvyčajne sú hliníkové zliatiny používané na tento účel zo zliatin radu GXXX, najmä tie, ktorých hlavné legujúce prvky sú Mg a Si, alebo zo zliatin radu 5 XXX, kde je hlavný legujúci prvok Mg. Pokiaľ ide o porozumenie číselného systémuoznačovania najbežnejšie používaného na označenie aAlloy Designations and Chemical Composition Limits for WroughtAluminium and Wrought Aluminium Alloys, publikované Aluminium0005 Pri mnohých použitiach je žiaduce, aby sa dal materiál ľahko vytvarovať a aby ešte, po spracovaní vypaľovacou farbou,vykazoval dostatočnú mechanickú pevnosť. zliatiny radu 6 XXX sú preto vhodné najmä z dôvodu ich schopnosti reagovať na Starnutie. Počas posledných 15 a 20 rokov sa uskutočnilo značné množstvo sledovaní, na pochopenie procesov starnutia týchto zliatin, a existujú rôzne procesy na minimalizáciu takzvanej reakcie na vypaľovanie farby, (PBR), čo je rozdiel v ťahových vlastnostiach zo stavu ako sa zliatina dodala (tu T 4) a konečným stavom (T 8) po tvárnení a vytvrdzovaní0006 Je dobre známe, že nižšia medza sklzu T 4 a znížený obsah Fe spôsobí zlepšenie tvárnosti, najmä operácie lemovania. Nižšia medza sklzu súvisí s ľahkou deformáciou. Teda, nižšia medza sklzu znamená, že plech možno tvarovať použitím nižších pracovných zaťažení. Predĺženie súvisí s rozsahom deformácie. Nízku medzu sklzu možno dosiahnuť znížením obsahu prísad v zliatine, ale nižší obsah prísad zvyčajne znižuje reakciu na vypaľovanie farby. Jedna takáto zliatina sa predáva pod názvom Anticorodal®-170 (tu ďalej AC 170). Iná zliatina je známa z EP 1685268, kde zliatina je roztok spracovaný za tepla takým spôsobom, aby sa zabránilo podstatnému tvrdnutiu starnutím. Z týchto dvoch, zliatina podľa EP 1685268 má nižší obsah prísad a vykazuje vynikajúcu schopnosť lemovania. AC 170 (ktorý má tiež pomerne nízky obsah prísad pri porovnaní s vysoko pevnostnými zliatinami ako je AA 611 l), na druhej strane, vykazuje nepatrne horšiu schopnosť lemovania pri porovnaní so zliatinou z EP 1685268 aleschopnosť lemovania horšia v čase, ako zliatina vytvrdzovaním starne, najmä keď bola pred lemovaním predbežne spevnená0007 Ako bolo spomenuté vyššie, zvyčajne existuje kompromis medzi mechanickou pevnosťou a schopnosťou lemovania. Aj keď schopnosť lemovania je stredom záujmu tohto vynálezu, je pre konštruktérov vhodné, aby sa mohol materiál v určitom rozsahuvytvrdzovať počas vypaľovania farby.0008 Japonská patentová prihláška JP 62-207642 zverejnená 12. septembra 1987 navrhuje plátovanie jadra zo zliatiny radu 6 XXX plátovacou vrstvou zliatiny radu 5 XXX, aj keď rozsah zloženia nárokovanej plátovacej vrstvy zahrnuje niektoré zliatiny radu 6 XXX alebo sa nimi prekrýva. Táto publikácia udáva, že obsah Si nad 0,5 hmot. V plátovacej vrstve je nežiaduci, pretože zhorší tvárnosť. Zmes zliatin radu 6 XXX a 5 XXX V takomto výrobku spôsobuje, že je menej vhodný na recykláciu. Táto publikácia neuvádza nič o parametrochlemovania plátovaných plechových výrobkov.0009 Kombinácia zliatin radu 6 XXX so zliatinami radu lXXX a 3 XXX je opísaná v US 2006-0185816. Predovšetkýnt sa vyrobila kombinácia jadra zo zliatiny AA 6 ll 1 s obvyklým zložením s plátovacími vrstvami z bežnej AA 3003 alebo AA 3 lO 4. Zložená konštrukcia Vykazovala zlepšenie tvárnosti pri porovnanís monolitickou AA 6 lll. Parametre lemovania neboli uvedené.0010 W 0 07/128391 opisuje zložený výrobok obsahujúci kombináciu zliatin radu 6 XXX v jadre so zliatinami radu 6 XXXV plátovacej vrstve. Napriek širokým nárokom opis obsahuje len 2 príklady, kde jadrové zliatiny sú buď AA 60 l 6 alebo AA 6 lll a plátovacia vrstva je AA 6005 A. Parametre lemovania zložených výrobkov boli lepšie ako u monolitických jadrových zliatinách samotných, aj keď nie je žiadna správa o tom, ako sa parametre0011 JP 2000-129382 tak isto opisuje plátovanie zliatiny radu 6 XXX obsahujúcu Cu s inou vrstvou zliatiny radu 6 XXX bez Cu. Tvárnosť sa merala pomocou predĺženia - mieru rozsahucelkovej tvárnosti, avšak nie schopnosti lemovania.0012 Žiadny 2 opísaného známeho stavu nenavrhuje kombináciu zliatin v jadre a plátovacích vrstiev, ktorá poskytuje mimoriadne dobré lemovacie vlastnosti takisto po predbežnom spevnení tvárnením, schopnosť lemovania ktorá zostáva výborná po starnutí, pričom takisto vykazuje schopnosť byť podstatnevytvrdená starnutím počas vypaľovania farby.0013 Úlohou vynálezu je preto vytvoriť plátovaný výrobok z hliníkovej zliatiny, vykazujúci výborný výkon lemovania, kde výborný výkon lemovania zostáva výborný po značných časoch prirodzeného starnutia a predbežnom spevnení tvárnením, aktorý možno vytvrdzovať starnutím.0014 Táto úloha sa dosiahne výrobkom z plátovaného automobilového plechu obsahujúceho znaky nároku 1. Výhodné realizácie vynálezu sú uvedené v príslušných závislých0015 Výraz plech tu všeobecne použitý, je určený na to, aby mal rozmery niekedy označované ako doska alebo fóliaÚrovnako tak ako rozmery medzi doskou a fóliou.0016 Dôvody pre obmedzenie legujúcich zložiek spôsobom,ktorý je uvedený V nárokoch sú uvedené nižšie. Všetky hodnoty0017 Mg Obsah Mg v jadrovej vrstve je nastavený na 0,45 až 0,8. Výhodne je obsah Mg 0,5 až 0,7, najvýhodnejšie okolo 0,6. Obsah Mg v aspoň jednej plátovacej vrstve je stanovený na 0,3 až 0,7. Výhodne je obsah Mg V plátovacej vrstve 0,4 až 0,6, najvýhodnejšie okolo 0,5.

MPK / Značky

MPK: B32B 15/01, C22C 21/08, C22C 21/02

Značky: automobilový, plechů, plátovaného, výrobok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e11219-automobilovy-vyrobok-z-platovaneho-plechu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automobilový výrobok z plátovaného plechu</a>

Podobne patenty