Spôsob automatickej detekcie použitia spoplatnených dopravných prostriedkov určených na prepravu osôb

Číslo patentu: E 10797

Dátum: 02.12.2005

Autori: Feiter Manfred, Stoffelsma Bouke

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob automatickej detekcie použitia spoplatnenýchdopravných prostriedkov určených na prepravu osôb.Tento vynález sa týka spôsobu automatizovanej detekcie použitia akéhokoľvek dopravného prostriedky na prepravu cestujúcich.Vsúčasnosti je zaužívané, že poplatok za použitie dopravného prostriedku,najmä verejnej dopravy, je predovšetkým v podobe tlačených papierových cestovných lístkov. Tieto lístky majú ťažkopádne použitie a sú relatívne jednoducho falšovateľné.Už niekoľko rokov úroveň techniky umožňuje používať rôzne spôsoby, pri ktorých sú papierové cestovné listky nahradené elektronickým lístkom pri použitíplatených dopravných prostriedkov, pričom nastane aj automatický výpočet cestovného.Súčasný stav techniky zverejňuje rôzne známe spôsoby automatickej detekcie použitia dopravného prostriedku akalkulácie ceny prepravného. Napr. Združenie prepravcov Rýn - Mohan (Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, Hannau,SRN), ktoré pôsobí v Hanau, pokusne zaviedlo pri nástupe a výstupe registračný systém, tzv. Check - ln/ Check - Outkde cestujúci môže používať čipové karty pri nastupovaní a vystupovaní, ktoré sú identitikované v termináli vozidla. Systém na pozadí vypočíta, akou trasou cestujúci skutočne cestoval a vyúčtuje evidovanécestovné na účet spojený s čipovou kartou.Takéto tzv. check - in/check - out systémy umiestnené vo vozidlách majú nevýhodu, že nie sú všeobecne vhodné pre masové použitie Len si predstavte, plné metro v dopravnej špičke, kde každý cestujúci počas alebo krátko predtým, než2/ 20 dosiahne cieľovú stanicu, by sa musel obrátiť na prvý terminál v metre tak, aby sa mohol zaregistrovať pri výstupe. To je prakticky možné len v uzavretých systémoch s tromi pruhmi na každej zastávke, ako má metro v Londýne. Pre otvorené systémy,ktoré sú bežné v Nemecku, je to dosť nepraktické. Pre držiteľov časových cestovných lístkov a podobne, predstavujú dodatočné náklady na registráciu pri nástupe (tzv. check-in) a výstupe (tzv. check-out) zhoršenie, ako pri papierovomV PCT- prihláške NL 01/0 O 215 je opísaný spôsob, v ktorom sa mobilnému zariadeniu cestujúceho (napr. mobilný telefón alebo transpondér) priradí číslo, ktoré slúži na automatickú identifikáciu cestujúceho vo verejnom dopravnom prostriedku. Vozidlo automaticky zaregistruje cestujúceho keď nastúpi do dopravného prostriedku a znova keď vystúpi z dopravného prostriedku. Zvyčajne sa tieto údaje prenášajú na pozadie systému, ktorý na základe týchto údajov vypočíta cestovné za precestovanú vzdialenosť. Takéto systémy sú často označované ako tzv.Be-ln/Be Out systémy.Z patentu DE 199 57 660 je známy ďalší spôsob vyúčtovania cestovného za použitie verejnej dopravy, ktorý patri do kategórie tzv. Be-In/Be-Out systémov. Pri tomto spôsobe je zákazníkom nastavený kredit tak, ako vpamäti kreditnej karty nastavený úverový limit. Keďže každé použitie verejnej dopravy je zaznamenané dopravným prostriedkom, cestovné sa odpočíta zúčtu podľa celkového počtu prijatých jednotlivých údajov uložených na pamäťovom zariadeni z vopred stanovenej výšky kreditu. Nevýhodou je, že sadzby za použitie dopravných prostriedkov nemôžu byť dostatočne flexibilné.Zo Švajčiarska je známy pilotný projekt jednoduchej jazdy (tzv. easy ride),v ktorom si cestujúci aktivuje transponderovú kartu s tým, že pri použití dopravného prostriedku prebehne jeho registrácia vdopravnom prostriedku, čo sa pravidelne opakuje. Detekcia transpondérovej karty nastáva pri prechode cestujúceho cez dvere dopravného prostriedku pomocou namontovaných antén, ktoré aktivujú transpondérová karty a súčasne im zašlú identiñkáciu dopravného prostriedku. Na ďalšej rádiostanici sa zaregistruje transpondérová karta v dopravnom prostriedku.Problém s týmto spôsobom je, že je nákladný a náchylný na chybovosť inštalovanýchantén a vysielača na dopravnom prostriedku. Okrem toho sa nedá zaručiť správnafunkciu tohto spôsobu v prípade zlyhania antény.Vyššie opísané tzv.Be-ln/Be-Out systémy majú tú nevýhodu, že sú veľmi drahé a technicky zraniteľné. Ďalšou nevýhodou je, že tieto tzv.Be-ln/Be-Out systémy neumožňujú presne určiť, či je zákazník so zodpovedajúcim elektronickým cestovným lístkom vo vnútri, či stoji mimo dopravných prostriedkov a je v blizkosti dopravných prostriedkov. Preto nemožno vylúčiť, že užívateľské koncové zariadenia(terminály), cestujúcich, ktorí ich používajú v tesnej blizkosti okoloidúcich dopravných prostriedkov, prijímajú signály ztransmitérov v rámci dohodnutej prepravy. Aby sa vylúčili takéto prípady, pri ktorých je účtované cestovné za cesty, ktoré neboli evidované, musia byt zaznamenané údaje o prepravnej trase následne overované.To je veľmi ťažkopádne a drahé.Predmetom tohto vynálezu je vytvoriť alternatívny alepší spôsob na automatickú detekciu použitia plateného dopravného prostriedku na prepravuTento cieľ je dosiahnutý spôsobom podľa patentového nároku 1 tohto vynálezu. Závislé patentové nároky sa vzťahujú k jednotlivým alternatívnymPri spôsobe podľa tohto vynálezu vysiela vysielač signály, ktoré prijíma prijímač. Okrem toho, informácie o polohe a / alebo opohybe sú určované dopravným prostriedkom, zabezpečujúcim dopravnú obsluhu na cestovnej trase,alebo jeho rýchlosťou. Na evidenciu použitia dopravných prostriedkov slúži intenzita zmien po sebe idúcich signálov prijatých prijímačom avyhodnotenie získaných informácií o polohe a / alebo pohybe, čo bude podrobnejšie vysvetlené na základedvoch variantov uplatňovania spôsobu podľa tohto vynálezu.Pri prvom variante spôsobu na automatickú detekciu použitia spoplatnených dopravných prostriedkov na prepravu osôb vydáva jeden v oblasti dopravy usporiadaný vysielač signál, ktorý obsahuje aspoň jeden identifikátor dopravného prostriedku a pohybu dopravných prostriedkov, vrátane informácií o pohybe a / alebo polohe, ktoré boli predtým zaznamenané vhodnými prostriedkami. Prijatésignály vyslané vysielačom (tzv. transmitérom) užívateľského terminálu cestujúceho, pričom prijímač môže byť integrovaný vužívateľskom termináli,vyhodnocujú na základe informácii o pohybe a zmene intenzity po sebe idúcich signálov, či sa užívatelský terminál cestujúceho nachádza alebo nenachádzaMedzi vysielačom a prijímačom je možná len jednosmerná komunikácia. To znamená, že signály vyslané zvysielača pri prenose signalizujú použitie užívateľských terminálov cestujúcich nachádzajúcich sa iba v dosahu vysielača, aleterminály cestujúcich nereagujú na prijaté signály z transmitéru l vysielača.Takáto výlučne jednosmerná komunikácia, ktorá je známa tiež ako spôsob rozhlasového vysielania, umožňuje vyhnúť sa kolíziám, ktoré môžu nastať, keď viac užívateľských terminálov súčasne odosiela dáta. V takom prípade by širšie frekvenčné rozsahy mali byť vyhradené tak, aby veľké množstvo užívateľských terminálov mohlo posielať dáta bez problémov. To však nie je možné realizovať naIná možnosť by bola použite protokolu, ktorý umožňuje kontrolu koncovýchsúradníc užívateľských terminálov cestujúcich.Takáto implementácia je zložitá a veľmi náchylná na chyby. Okrem toho vyžaduje komunikačné spojenie v oblastí dopravy usporiadaných vysielačov s centrálnou procesorovou jednotkou na prenos získaných dát, ktoré je tiež spojenéAko už bolo spomenuté, transmitérmi l vysielačmi vydávané signály prijímané od terminálu cestujúceho podľa prvej alternatívy spôsobu podľa vynálezu, sú založené na získavaní informácii opolohe a / alebo opohybe dopravného prostriedku a na zmene intenzity po sebe idúcich signálov, teda na vyhodnotení časového posunu prijimaných signálov určujúcich, či sa terminál cestujúcehonachádza alebo nenachádza v dopravnom prostriedku. To sa vykoná nasledovným spôsobomPrehľad informácií o polohe a / alebo o pohybe a intenzite signálov, ktoré sú určované pohybom dopravného prostriedku, alebo informácie o tom, že dopravnýprostriedok prešiel určitú vzdialenosť a intenzita po sebe idúcich signálov zostáva

MPK / Značky

MPK: G06Q 20/00, G07B 15/02, G07F 7/08

Značky: dopravných, prostriedkov, detekcie, automatickej, osôb, spôsob, použitia, prepravu, určených, spoplatnených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e10797-sposob-automatickej-detekcie-pouzitia-spoplatnenych-dopravnych-prostriedkov-urcenych-na-prepravu-osob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob automatickej detekcie použitia spoplatnených dopravných prostriedkov určených na prepravu osôb</a>

Podobne patenty