Spôsob výroby humánneho gamaglobulínu G a humánny gamaglobulín G s inaktivovanými vírusmi

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

gama-Globulín sa extrahuje z frakcie izolovanej frakčným delením etanolom v prítomnosti uhľovodíka. Po znížení znečisťujúcich sprievodných látok prostredníctvom PEG sa použije kolóna s aniónovou ionexovou živicou a v odtoku z kolóny sa obsah PEG aj objem roztoku zníži ultrafiltráciou na vhodne volené nasledujúce spracovanie. Roztok sa prevedie do kyslého pH a nasleduje aspoň jeden z nasledujúcich postupov na inaktiváciu vírusov, a to pasterizácia a spracovanie rozpúšťadlom/detergentom. Následne sa výrobok vyzráža a premyje s PEG na odstránenie chemických látok po vírusovej inaktivácii, potom sa po rozpustení a zmenenom pH odstránia znečisťujúce proteíny a konečné čistenie sa urobí ultrafiltráciou vedúcou k zmenšeniu objemu roztoku a k zníženiu obsahu PEG. Konečne nasleduje vhodná filtrácia vírusov a následne koncentrácia proteínu na jeho obsah v roztoku na potrebných 5 % alebo 10 %.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa vzťahuje na spôsob výroby humánneho y-globulínu G s inaktivovanými vírusmi. Východiskový materiál na prípravu y-globulínu (humánneho imunoglobulínu G alebo IgG) podľa predloženého vynálezu pochádza od skupiny darcov (väčšej ako l 000) ľudskej plazmy, ktorá tvori polyvalentnú zmes aktívnych protilátok, ktorých individuálne jednotky boli preskúšané na nepritomnosť typických infekčných znakov (HIV, vírus hepatitídy B, C).Doteraj ší stav technikyPodávame y-globulínu môže byť uskutočňované intramuskuláme alebo účinnejšie intravenózne. Tento druhý spôsob podávania má veľké terapeutické výhody V porovnaní s prvým postupom, predovšetkým vo väčšej účinnosti, ale môže zároveň vyvolať vážne vedľajšie účinky. Na intravenózne podávanie sú potom vhodné iba výrobky získané v podmienkach nepripúšťajúcich denaturáciu a so zodpovedajúcim stupňom čistoty.Uprednostňované a najúčinnejšie klinické použitie výrobkov podľa toho vynálezu je intravenózne podávanie výrobku, ktorého terapeutické indikácie sú určené pre taký druh výrobku (IgG), ktorý má potrebné charakteristické zloženie a molekulárnu štruktúru. Najbežnejšie terapeuticke indikácie IgG podľa vynálezu je možné rozdeliť do troch základných patologických skupín prvá skupina sa vyznačuj e nedostačujúcou imunitou (nedostatočná humánna reakcia) druhá skupina získanou imunitnou nedostatočnosťou (napr. následkom vírusovej infekcie) a konečne tretia skupina nedostatkom imunity vlastného pôvodu (nedostatočné vytváranie vlastných telových protilátok).Pokiaľ sa týka prvej uvedenej skupiny, IgG podľa toho vynálezu je potenciálne vhodný na použitie v boji proti bežným a premenným nedostatkom v imunite, proti nedostatku podtried IgG, proti neprítomnosti IgG a iných. Najbežnejšie druhy chorôb patriace do druhej skupiny sú vyvolané infekciou vírusov a baktériami(HIV alebo humánny imunodeficientný virus, cytomegalovírus, virus pásového oparu, vírus hepatitídy B a pod.) novorodenecká sepsa a pod. Identiñkovateľné indikácie choroby zahŕňajúce nedostatočná autoimunnú zložku lgG sa neustále rozširujú, významná medzi nimi je idiopatická trombocytopenická purpura (ITP), prispievajúca k deštrukcii krvných doštičiek, Kawasakiho syndróm a pod.Prvé poznatky týkajúce sa prípravy a infúzií y-globulínu sa objavujú ku koncu štyridsiatych rokov a opisujú známe spôsoby frakčného delenia plazmy Cohnovho postupu (Cohn E. J., Strong L. E. a kol. Separation into Fractions of the Protein and Lipoprotein Components, J. Am. Chem. Soc. 68, 68, 459 - 475, 1946) alebo neskoršia modiñkácia zavedená Kistlerom-Nitschmannom (Kistler P. a Nitschmann Hs., Large Scale Production of Human Plasma Fractions, Vox Sang. 7, 414 - 424, 1962). Dodatočné čistenie zavedené Oncleyom(Oncley J. L. a kol., J. Am. Chem. Soc. 71, 541 - 550, 1949) vychádza z materiálu medziproduktu získaného frakčným delením plazmy podľa Cohna a dalo vznik známemu spôsobu Cohn-Oncleya, ktorý stále používa na všeobecné čistenie y-globulínu etanol za chladu ako koncentračné médium, rovnako ako predchádzajúce spôsoby. y-Globulín vyrobený podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúceho spôsobu vykazuje molekuláme rozdelenie s významným obsahom polymerizovanej alebo agregovanej formy, ktorá má vysokú molekulárnu hmotnosť, ako je určovaná pri analýze postupom vysoko rozlišujúceho gélu použitím kolóny (HPLC). Pôvodné kvapalné výrobky získané týmto spôsobom majú malú stabilitu, je pozorované opaliscencia alebo zákal počas skladovania, rozkladania alebo polymerizácie y-globulínových molekúl a snaha po znížení aktivity niektorých viacej nestálych protilátok, spontánny vznik antikomplementámej aktivity a pod.Problém týkajúci sa terapeutického použitia y-globulínu intravenóznou infúziou ustupuje do pozadia v prvých preparátoch získaných podľa Cohn-Oncleyovho spôsobu, vrátane mnohých variantov, ktoré boli príčinou mnohých odmietavých reakcií (precitlivenosti k niektorým bielkovinám) s veľmi vysokým stupňom výskytu obzvlášť u pacientov s nedostatočnou prítomnosťou y-globulínu v krvi a ktorý y-globulín získali(až do 90 prípadov). Opisané reakcie sú spojené so zníženou vybavenosťou pacientov komplementom pri liečení týmto spôsobom (Barandun S., a kol., Vox Sang., 7, 157 - 174, 1962).Bolo pozorované, že y-globulín pripravený alkoholickým frakčným delením, má význačnú schopnosť spontánne viazať komplement, ako výsledok denaturácie proteínu počas spôsobu výroby a obzvlášť pri vzniku y-globirlínových agregátov, ktoré sú príčinou vzniku foriem s vysokou molekulârnou hmotnosťou. Tieto môžu pôsobiť ako komplexné protilátky-antigćny so schopnosťou voľne zachytiť komplement.Oddelenie y-globulínových agregátov obvyklýrni technikamj, bud ultracentrifúgou, alebo vylučovacou chromatograñou (permeáciou gélu), umožní získať výrobok s malou antikomplementámou aktivitou, tolerovateľnou pri intravenóznom podávaní (Barandun a kol., pozri skôr). V každom prípade však nie je možné techniku ultracentrifúgou alebo permeáciou v géli využiť vo veľkom meradle a priemyselne na spracovanie y-globulínu v množstve niekoľkých kilogramov (a ani v meradle hmotnosti v gramoch V prípade použitia ultracentrifúgy).Na druhej strane pri príprave y-globulínu s použitím alkoholického trakčného delenia, keď boli odstránené agregovanć zložky s vysokou molekulámou hmotnosťou, sa môže ľahko obnoviť antikonrplementáma aktivita pri konečnom postupe spracovania (pri sterilizácii, lyofilizácii) alebo počas skladovania (v kvapalnej forme .Na) zamedzenie tieňových stránok klasického spôsobu výroby Cohn-Oncleyovou metódou precípitácie s etanolom (alebo variant týchto spôsobov), je v doterajšom stave využívaná substitúcia, alebo sa doplňujú ďalšie prídavné kroky, aby sa zväčšíla stabilita a tolerancia na jeho íntravenózne použitie.Polson a kol., (Polson A. a kol., Biochim. Biophys. Acta 82, 463 - 475, 1964) opisuje spôsob frakčného delenia humánnej plazmy prostredníctvom etylénglykolových polymérov a týmto spôsobom je možné oddeliť čistú frakciu y-globulínu. Coval L. (patenty US 4 093 606 a 4 165 370, s prioritou 1976 a 1978) navrhujú polyetylénglykol (PEG) ako čistiace činidlo pri výrobe intravenózneho y-globulínu a vychádzajú z materiálu oddeleného Cohnovým frakčným delením (frakcie II alebo II III). Následne bolí zverejnené spôsoby čistenia využívajúce polyetylénglykol, ako ich opisuje Uemura a Y. a kol., (španielsky patent č. 506 679, využiteľný od 1981) alebo podobný, iba s tým rozdielom, že je výhodná pasterizácia materiálu obsahujúceho y-globulín pred alebo po čistení polyetylénglykolom, uvádzaný taktiež Uemurom Y a kol. (patent EP 0 246 579, 1986). Uvádzané sú taktiež chemické spôsoby inaktivácie vírusov organickými rozpúšťadlami alebo detergentmi, ktoré sú veľmi účinné proti vírusom s lipidickým povlakom a ktoré boli využité pre proteíny odvodené z humánnej plazmy podľa Neuratha a kol. (patent US 514 375).Opisujú sa aj ďalšie spôsoby výroby y-globulínu prij ateľného na intravenózne podávanie, ktoré využívajú úpravu s enzýmami, pepsínom (španielsky patent č. 86 115 016 a francúzsky patent 2 382 M), plazmínom(nemecký patent DE 2 752 694), imobilizujúcim trypsínom (španielsky patent P 0 530 592) alebo ošetrenie v moderujúcom kyslom pH (Acta Chernica Scandinavica 22, 490 - 496, Barandum S. a kol. pozri skôr).Iné spôsoby výroby y-globulínu, ktoré je možné tolerovať pri intravenóznom podávaní, sú založené na chemickej a čiastočne modifikujúcej úprave molekúl IgG počas ich úpravy redukujúcimi činidlami (Wiedeman a kol., Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 113, 609 - 613, 1963), spracovaní alkoholizáciou (španielsky patent č,412 552), alkyláciou (španielsky patent č. 0 533 908) a sulfonáciou (Yamaka T. a kol., Vox Sang. 37, 14 - 20,1979)Ďalej sa opisujú spôsoby výroby využívajúce výmennú chrornatograñu, eliminujúcu nežiaduce znečisteniny z východiskového materiálu použiteľného na získavanie y-globulínu (patent US 3 869 436, španielsky patent č. 518 181, EP 91 300 790 a W 0 94/29 334). Samo M. E. a kol. (patent EP 0 440 483) opisuje kombináciu techník vhodných na uľahčenie výroby intravenózne prijateľného výrobku, založených na iónovej výmennej chrornatograñi a diañltrácii v slabo kyslom pH.Konečná formulácia výroby je obzvlášť dôležitá pre zodpovedajúcu stabilizáciu výrobku. Bol zverejnený lyoñlný spôsob výroby, zo začiatku v odbore prijateľný, pokiaľ vykazoval minimálne zmeny počas skladovania. Zloženie lyoñlnćho výrobku prijateľného na intravenózne podávanie a opisovaněho v literatúre, vykazuje odolnost proti denattlrácii y-globulínu, predovšetkým pri lyofilnom spracovaní (španielsky patent č. 525 246) a využíva na tento účel uhľovodíky, polyol, glykol alebo ich deriváty, aminokyseliny a taktiež prítomnost sérového albumínu.Nedávno boli opísané stabilné kvapalne formulácie využívajúce uhľovodíky vo vodnom prostredí, pri veľmi malej iónovej sile a pri pH 4,25 (patent US 4 396 608) alebo v slabo kyslom pH 5 až 6 (patent EP 0 27 s 422).Z toho dôvodu podľa opisovanej situácie v odbore, y-globulin, ktorý je t. č. na trhu, patrí do jednej z troch nasledujúcich skupín, ktoré sa v zásade líšia svojím spôsobom výroby- prvá generácia, vyrobená enzymatickými spôsobmi (pepsín, trypsín, plazmín a pod.),- tretia generácia, zodpovedajúca nedotknutej molekule IgG (diafiltrácia pri nízkom pH, Chromatografia,precipitácia s polyetylénglykolom, príprava pri kyslom pH a pri nízkej iónovej sile).Intravenózna podávanie bežných vyrábaných preparátov nevyvoláva vážne intolerantné reakcie, hoci každý z nich má určité terapeutickć slabé stránky, charakterizované ťažkosťami alebo kontraindikáciamí. Tak enzymaticky spracovaný výrobok má kratší stredný polčas životnosti in vitro (asi 8 dní), zatiaľ čo normálny y-globulín G (20 až 25 dní) má nulovú opsonizačnú schopnost (neprítomnosť Fc fragmentov) a môže mať fragmentáciu a veľmi obmedzené množstvo podtried IgG 3 a IgG 4.y-Globulíny vyrobené chemickými modiñkáciarrú majú stredný polovičný čas životnosti in vitro (10 až 15 dní), kratší ako fyziologický, zachovávajú opsonizačnú kapacitu a molekulárnu integritu, ale v závislosti od úpravy trpia zníženou bakteriolytickou kapacitou a vytvárajú nove antigénové determinanty (pri spracovaní s B-propiolaktónom).Celkom nedávno bol pripravený neporušený y-globulín spôsobom zamedzujúcím denaturáciu molekúl IgG. V niektorých prípadoch novovyvinuté výrobné spôsoby môžu byt prípadne prepojené s frakčným dele 10ním etanolom, takže je napr. možné ako východiskový materiál použit jednu z frakcií bohatých na y-globulín, získanú podľa Cohna, Cohn-Oncleya alebo Kistler-Nischmanna.Na základe dnes opisovaných spôsobov je pre výrobu neporušeného IgG ľahostajné, či je vyrobený moderovanou úpravou v kyslom pH, diañltráciou v kyslom pH, stabilizáciou molekúl IgG pri nízkej iónovej sile a pH 4,25. Týmito spôsobmi je možné voliteľné redukovať množstvo agregovaných foriem IgG (s vysokou molekulárnou hmotnosťou polymérov a interrnediámych oligomérov, až do vrátane dimérov) a zväčšiť podiel monomémeho IgG. Konečná kvapalná formulácia pri pH 4,25 zamedzuje reagregáciu molekúl IgG počas skladovania, ktorý zostáva v roztoku stabilný (ale pri skladovacej teplote 2 °C až 8 °C) s dostatočne nízkou hladinou antikomplementárnej aktivity.Hlavným problémom pri kvapalinovom spôsobe výroby výhradne v kyslom prostredí je reverzibilný inhibičný účinok na antikomplementámu aktivitu, ktorý je vyvolaný redukciou v prostredí s kyslým pH, t. j. uvedená aktivita sa obnoví a znova ustáli pri podmienkach pH v danom médiu pri alebo v blízkosti fyziologických hodnôt. Na druhej strane neškodnost intravenóznej infúzie veľkých objemov y-globulínových preparátov vyrobených V takomto kyslom pH (pH 4,25) je skutočne spomá (u novorodencov a pacientov s ľadvinovýrni ťažkosťami).Pri inom spôsobe čistenia sa používa katiónová a/alebo aniónová iónovýmenná živica, ktorá sa využíva pri úprave stredných frakcií získaných Cohnovým alebo Cohn-Oncleyovým etanolovým trakčným delením(frakcia H III alebo výhodnejšie frakcia II). Takto čistený y-globulín môže byť kombinovaný s jedným zo skôr uvedených kyslých postupov (stredný alebo podľa vhodného predpisu) alebo iným ekvivalentným spôsobom vhodným pre kvapalné spracovanie, inak sa udrží stabilita v lyofilnej forme.Podľa skoršieho spôsobu používané iónovýmenné živice predstavujú ligand silne aniónového typu (kvartemárny etylamónium QAE) a slabo aniónového typu (dietylaminoetyh DEAE) alebo silne katiónového typu(sulfopropyh SP) a slabo katiónového typu (karboxymety) CM). Ligandy sú kovalentne imobilizované na nerozpustnom nosiči alebo matriciach, ktoré zložením môžu byť kremičitan (keramika), akrylát (polyakrylamidy, polystyrén), uhľovodík (celulóza, dextrán, agaróza). V podstate meniče na báze dextránu (Sephadex od Amersham-Pharmacia) alebo na báze agarózy (Sepharose, Amersham-Pharmacia) sú najvýkonnejšie a taktiež najpoužívanejšie. Majú však aj svoje nedostatky neodstránené predchádzajúcimi spôsobmi, predovšetkým z toho dôvodu, že je potrebné veľké množstvo živice na účinné oddelenie kontarninujúcich proteínov a ich zachytenie s ohľadom na zachovanie y-globulínu a správneho delenia podtried, predovšetkým IgG 4. Kompromisná situácia vytvorená medzi čistením (elimináciou kontaminujúcich proteínov IgA, lgM a iných) a zachovania IgG (lgG 4) závisí v tomto prípade od priaznivých vlastností jednej alebo druhej strany a preto sa taktiež značne vzájomne líšia rôzne druhy podávaného y-globulínu v účinnosti a v terapeutickej kvalite.Frakčným delením plazmy prostrednictvom PEG alebo precipitáciou s PEG pri použití strednej frakcie po frakčnom delení podľa Cohna alebo jej ekvivalentu, ako sú frakcie II III, je možné získať lyofilizovaný y-globulín, ktorý je možné podávať intravenózne, ktorý však nie je dostatočne stabilný v kvapalnom stave. Pokiaľ sa do prípravy zahmie pasterizačný postup (pred precipitáciou s PEG), dôjde k významnému molekulárnemu zhlukovaniu a to aj v prítomnosti stabilizátorov (akým je napríklad sorbitol), zrejme ako dôsledok prítomnosti nestabilných proteínov. Pretože však väčšie zhluky musia byt celkom eliminovane počas nasledujúceho postupového kroku, predstavuje to význanmé zníženie výťažnosti požadovaného výrobku. Pokiaľ sa však ako východiskový materiál použije význarrmejšie prečistená frakcia (frakcia II alebo ekvivalentná),obsahujúca agregáty s vysokou molekulárnou hmotnosťou, alebo agregáty vzniknuté počas pasterizácie, nie je v podstate možné ich oddeliť prostredníctvom PEG za stanovených bežných a opisovaných technických podmienok. To značí koncentráciu PEG v množstve 4 až 5 pri pH 4 až 6 (Coval L. a kol. pozri skôr) a 4 až 10 PEG pri pH 4,8 až 6,5 (Uemura Y. a kol., pozri skôr), čo je platné výhradne vtedy, pokiaľ y-globulín je v prítomnosti iných sprevádzajúcich proteínov (prítomných napr. vo frakcii II III), vhodných na koprecipitáciu spoločne s agregátmi s vysokou molekulámou hmotnosťou.Spôsob podľa predloženého vynálezu podstatne zlepšuje bežný spôsob v danom odbore, pretože prostredníctvom kombinácie výrobných krokov, uskutočňovaných za presne stanovených podmienok opisovaných v predloženom vynáleze, je výsledný výrobok y-globulínu skutočne zbavený stanoviteľných znečisťujúcich proteínov, aj s použitím najcitlivejšej analytickej techniky, bez kompromisov v ohľade na molekulárnu celistvosť alebo vznik a rozdelenie podtried IgG a tým je taktiež rovnako zachovaná malá schopnosť spontânneho zachytenia komplementu.Maximálna požiadavka pracovného spôsobu v opisovanom predloženom vynáleze je zaistenie bezpečnosti výrobku s ohľadom na potenciálne riziko prenosu vírusov. Preto do výroby boli zavedené spôsoby pasterizácie v prítomnosti cukrového alkoholu (napr. sorbitolu) a/alebo rozpúšťadla-detergentu s tri-n-butylfosfátom(TnBP) a polysorbátom-BO (Tween-80) alebo ekvivalentných látok, ktoré vytvárajú základný výrobný krok na kontrolu vírusovej inaktivity, a ktoré sú preto vysoko účinné a vzájomne sa doplňujúce. K týmto výrobným krokom bol pridaný viricidný spôsob vhodného predchádzajúceho spracovania v kyslom prostredí, ktorý eliminuje alebo zmenšuje množstvo prítomných vírusov, než sa pristúpi ku konečnému základnćmu inaktívačnému postupu. Je taktiež možné pre roztok využiť nanofiltráciu na zadržanie vírusov počas kyslého pracovného postupu alebo vhodne diafiltráciu základu pred konečnou koncentráciou a formuláciou.Kombinácia predchádzajúcich spôsobov eliminácie vírusov zaisťuje výrobok s maximálnou vírusovou bezpečnosťou a presahuje predchádzajúce spôsoby výroby s jednoduchou individuálnou inaktiváciou vírusov. Opisovaný spôsob výroby je oproti doteraj šiemu priemyselnému stavu dokonalej ší a výrobné kroky (výhodné do štyroch) podľa predloženého vynálezu môžu byť uskutočňované súsledne a V jednoduchom inaktívovanom priestore alebo s rovnakým stupňom bezpečnosti.Teraz bolo s prekvapením zistené, že pri použití stredného trakčného materiálu po Cohnovom alkoholickom frakčnom delení (vhodne frakcie II III), je výhodné extrahovat v podstate celý y-globulín v prítomnosti uhľovodíka (výhodne cukrového alkoholu), pri nastavení vhodných extrakčných podmienok pre IgG,ako je objem riedenia, pH a iónovú silu a oddeliť väčší podiel doprevádzajúcich proteínov precipitáciou PEG. Výsledný prechádzajúci roztok (filtrát) je kvapalina zbavená častíc a koloidov, má výhodný vysoký následný adsorpčný koeficient na iónomeničovej kolóne a vychádzajúci roztok je v podstate zbavený všetkých nežiaducich kontaminujúcich látok (IgA, AgM, proteolytických enzýmov a pod.) bez toho, aby sa vytváral akýmkoľvek kompromis medzi IgG alebo rozdelením podtried.Ešte prekvapivejšie je zistenie, že vo vysoko čistom odtoku z kolóny a za špecifických podmienok podľa vynálezu bolo možné veľmi výhodne znížiť obsah zostatkového PEG a prítomného etanolu pri ultrañltrácii a koncentrovať proteín podľa potreby, Následne sú povolené všetky postupy pre vírusovú inaktiváciu (výhodné ošetrenie za kyslého pH, pasterizácia, rozpúšťadlo/detergent) V spoločnom slede a bez vzniku význačného znečistenia (dokazujúc neprítomnosť vzniku častíc alebo koloidov), ani vznik agregátov (jedine l až 2 rozpustných polymérov s vysokou molekulámou hmotnosťou). Znížený obsah polymćrov je prijateľný v prítomnosti uhľovodíka (medzi iným zložkami), ktorý stabilizuje roztok počas všetkých výrobných krokov predchádzajúcich pasterizácií.Ďalej bolo s prekvapením zistené, že odlišný spôsob od skôr opisovaných postupov pre elimináciu alebo zníženie obsahu reagencií pre vírusovú inaktiváciu pridaním pracowiého kroku využívajúceho rozpúšťadlo/detergent, doplnený k predchádzajúcemu výrobnému kroku a založenom na vyzrážani y-globulínu s použitím PEG a zachovaní zriedenia chemických činidiel v roztoku pri nízkej teplote, napomáha k zníženiu obsahu myciel. Potom, pri zachytení precipitátu pri mikroñltrácii s tangenciálnym tokom a okamžitým následným premytím zachyteného materiálu je možné uvedené činidlá celkom odstrániť. Precípitát bol rozpustený priamo v rovnakom zariadení pre mikroñltráciu privedením do styku s vhodným roztokom a bez potreby ďalšej fyzikálnej manipulácie.Roztok získaný uvedeným spôsobom v dôsledku obsahu iba 1 až 2 polymérov nebol považovaný za prijateľný na intravenózne podávanie. Bolo však taktiež s prekvapením zistené, že vhodným spôsobom zriedenia predchádzajúceho rozpusteného precipitátu je možné dosiahnuť špecifickú koncentráciu PEG a uhľovodíkov (skôr pridaných) a že v roztoku obsiahnuté agregáty s vyššou molekulámou hmotnosťou sú nerozpustné v špeciñckom rozsahu pH a sú celkom odstránené od Veľkej väčšiny monomérov a dimérov v roztoku. Bolo zistené, že koncentrácia uhľovodíkov (prednostné cukrového alkoholu) a taktiež koncentrácia PEG sú rozhodujúce na zamedzenie koprecipitácie monomérov/dimérov IgG a na udržanie maxima IgG v roztoku. Vytvorený precipitát je možne ľahko oddeliť tangencíálnou mikrofiltráciou alebo obvyklou ñltráciou. Konečne výsledný ñltrát, zbavený agregátov, diañltrovaný alebo ultrañltrovaný za aktuálnych podmienok, ktoré tvoria súčasť predloženého vynálezu, predstavuje výrobok, ktorý je možne úspešne Filtrovať membránami zadržujúcimi vírusy a konečne koncentrovat (na roztok s 5 až 10 y-globulínu) za neprítomnosti alebo iba s veľmi malým obsahom chemických činidiel, ktoré boli použité počas výrobného procesu.Spôsob podľa predloženého vynálezu prevyšuje súčasný stav v odbore odstránením obvyklých nedostatkov y-globulínu, ktorý sa v súčasnosti nachádza v obchode. Takto vytvorený y-globulín (s 10 koncentráciou IgG) v podstate neobsahuje (alebo nemôže byť dokázanć) agregované polyméry s vysokou molekulárnou hmotnosťou (monoméry diméry 99 a výhodne 99,9 ) rôzne znečisťujúce proteíny V y-globulíne IgA ( 0,003 mg/ml) IgM ( 0,002 mg/ml) PKA ( 2,77 IU/ml) a kalikreín plazmín a plazminogén alburnín tri-n-butylfosfát (3,6 pp) polysorbát 80 ( 50 ppm) PEG-4 000 ( 500 ppm). Má vysoký obsah viacerých labilných podtried IgG 3 a lgG 4 a dostatočnú molekulámu čistotu (fragment Fc 100 ) s nízkou kapacitou pre spontánnu aktiváciu (ACA 1 CH 50/mg proteínu). Kvapalná formulácia so sorbitolom je stabilná najmenej 2 roky, tak pri 2 °C až 8 °C, ako do 25 °C. Spoločne s výbomou charakteristikou výrobku je zaistená maximálna bezpečnosť v ohľade na riziko prenosu vírusov plazmovými derivátrni, spočívajúca v potenciálnej inaktivačnej kapacite uskutočnenej s použitím rozpúšťadla, detergentu, pasterizácie, výhodnej inkubácie v kyslom prostredí a výhodným odñltrovaním vírusov (nanoñltrácia) a ďalej taktiež výrobnýrni krokmi, ktoré prispievajú k zníženiu vírusovej záťaže (precipitácia s etanolom, precipitácia s PEG, adsorpcia

MPK / Značky

MPK: C07K 16/06, C07K 16/08, A61K 39/42, A61K 39/395

Značky: spôsob, výroby, gamaglobulín, inaktivovanými, humánny, vírusmi, gamaglobulínu, humánneho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-287633-sposob-vyroby-humanneho-gamaglobulinu-g-a-humanny-gamaglobulin-g-s-inaktivovanymi-virusmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby humánneho gamaglobulínu G a humánny gamaglobulín G s inaktivovanými vírusmi</a>

Podobne patenty