Odsírovacie činidlo a spôsob odsírenia roztaveného železa

Číslo patentu: 287425

Dátum: 23.08.2010

Autori: Bieniosek Thomas, Zebrowski Gerald

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísané odsírovacie činidlo (200) na odstraňovanie síry z roztaveného železa (30), kde činidlo (200) obsahuje reaktívne odsírujúce činidlo (110, 210), ktoré je aspoň čiastočne obalené teplo pohlcujúcou zmesou (100, 220). Teplo pohlcujúca zmes (100, 220), formulovaná na zníženie rýchlosti vyparovania reaktívneho odsírujúceho činidla (110, 210) v roztavenom železe (30), obsahuje zlúčeninu zvolenú z karbidu železa vysoko uhlíkatého feromangánu a ich zmesí, a reaktívne odsírujúce činidlo (110, 210) má veľkosť častíc aspoň dvojnásobnú, než je veľkosť častíc teplo pohlcujúcej zmesi (100, 220). Ďalej je opísaný spôsob odsírenia roztaveného železa (30), pri ktorom sa k roztavenému železu (30) pridáva definované odsírovacie činidlo (200).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka odsírovacieho činidla a spôsobu odsírenia roztaveného železa.Normy pre obsah síry vo finálnej oceli sa znižujú na veľmi nízke hodnoty s cieľom vyrobiť veľmi pevnú nízkolegovanú oceľ a ocele odolné proti krakovaniu vyvolanému vodíkom, medzi iným na použitia vyžadujúce veľmi nízke obsahy síry. V kombinácii s ekonomickým úžitkom vysokopecných postupov produkujúcich roztavené surové železo so zvýšeným obsahom síry sa odsírenie roztaveného surového železa mimo vysokej pece predtým, ako sa roztavené surové železo vedie do oceliarenskej pece, stáva praktickou nevyhnutnosťou. Roky sa používala široká mnohotvárnosť materiálov a zmesí na odsírenie surového železa. Je dlho známe, že rozličné vápenaté zlúčeniny sú dobrými odsírovacími činidlami. Známe je aj to, že horčík samotný alebo v zmesi s rozličnými oxidmi alkalických kovov je tiež dobrým odsírovacírn činidlom. Existuje niekoľko patentov, ktoré zverejňujú použitie oxidu vápenatého a horčíka ako základných odsírovacich činidiel (pozri Skach 4,765,830 Skach 4,708,737 Green 4,705,561 Kandler 4,139,369 Kawakami 4,137,072 Koros 3,998,625). Ďalej sú taktiež dobre známe a doložené odsírovacie činidla zverejňujúce použitie karbidu vápenatého ako základného odsírovacieho činidla (pozri Freismuth 3,598,573 Todd 3,929,464 Braun 4,395,282).Použitie odsírovacieho činidla, ktoré obsahuje horčík a karbid železa alebo feromangán s vysokým obsahom uhlíka, sa zverejňuje v luxemburskom patente č. 88,252 z 3. januára 1999, vynájdenom Axelom Thomasom. Odsírovacie činidlo zverejnené v tomto spíse najmä karbid železa alebo feromangán s vysokým obsahom uhlíka. Odsírovacie činidlo obsahuje aj horčík a jednu alebo viac prísad na zlepšenie vytváranej trosky. Častice karbidu železa alebo feromangánu s vysokým, obsahom uhlíka sú zvolené tak, aby boli rovnaké alebo nepatrne väčšie ako častice horčíka. Veľkost častíc karbidu železa alebo ferornangánu s vysokým obsahom uhlíka a horčíka je rozsahu 0,5 až l mm. Následkom toho častice karbidu železa alebo ferornangánu s vysokým obsahom uhlíka neobalujú častice horčíka a naopak. Karbid železa alebo feromangán s vysokým,obsahom uhlíka a horčík sa môžu obaliť oxidom titanatým s cieľom zlepšiť tekutosť častíc a spomaliť rýchlosť tavenia častíc. Karbid železa alebo feromangán s vysokým obsahom uhlíka a horčík sa môžu navzájom zmiešať pred vstrekovaním do surového železa alebo sa môžu vstrekovať oddelene do surového železa.Použitie vàpenatej zlúčeniny a/alebo horčíka v kombinácii so zlúčeninou vytvárajúcou plyn sa taktiež použilo na zvýšenie množstva odstránenej síry. Zistilo sa, že zlúčenina vytvárajúca plyn uvoľňuje plyn pri styku s roztaveným surovýrn železom za vytvorenia turbulentného prostredia v roztavenom surovom železe. Uvoľnený plyn v prvom rade rozrušuje aglomerácie odsírovacieho činidla a disperguie odsírovacie činidlo po celom, roztavenom surovom železe. Činidlom vytvárajúcim plyn je typicky uhľovodík, uhličitan alebo alkonol,ktorý má tendenciu uvoľňovať rozličné množstvá plynu pri styku s roztaveným surovým železom. Použitie týchto rozličných činidiel vytvárajúcich plyn je dobre doložené (pozri Takmura 3,876,421 Meichsner 4,078,915 Gmohling 4,194,902 Koros 4,266,696 Freissmuth 4,315,773 Koros 4,345,940 Green 4,705,561 Rellermeyer 4,592,777 Meichsner 4,764,211 Meichsner 4,832,739 a Luyckx 5,021,086).Odsírovacie činidla môžu obsahovať rôzne troskotvorné činidla. Význam troskotvorných činidiel všeobecne prevládal nad viacerými bezprostrednými vzťahmi pri hospodámosti použitia rozličných prísad odsírovacieho činidla. Zloženie trosky môže byť dôležité na zadržanie odstránenej síry v troske a znemožneníe opätovného vníkania síry do roztaveného surového železa. Na rozličné účely sa použili rôzne troskotvomé činidlá. V US patente č. 4,315,773 sa zverejňuje odsírovacie činidlo obsahujúce karbid vápenatý, zlúčeninu vytvárajúcu plyn a fluorit. Fluorit sa používa na modifikáciu vlastností trosky s cieľom zabrániť tvorbe uhlíkového prachu zo zapaľovania počas odsírenia. V US patente č. 5,021,086 sa používa fluorit na modiñkáciu charakteristík trosky zvyšujúcich tekutosť trosky počas odsírovacieho procesu.Existuje kritické potreba maxímahzovať odstránenú síru zo surového železa pri najmenších možných nákladoch. Aj keď je horčík vynikajúcim odsírovacím činidlom v dôsledku jeho veľmi vysokej reaktívnosti so sírou, veľké množstvo horčíka v surovom železe sa vyparuje pri styku so surovýrn železom a rýchlo uniká zo surového železa na povrch surového železa za vytvárania bublín, pričom sa mu umožní len veľmi krátky odreagovať so sírou. Horčík sa musí rozpustiť v surovom železe za vytvorenia roztoku, aby mohol účinne reagovať so sírou. Pretože horčík je jednou z drahších zložiek odsírovacieho činidla, vyvinuli sa rozličné odsírovacie činidla na odstránenie síry zo surového železa použitím iných zložiek, ako e napríklad oxid vápenatý a karbid vápenatý, ako základných odsírovacích činidiel s cieľom znížiť náklady na odsírovacie činidlo. V porovnaní s horčíkom sú na odstránenie síry zo surového železa potrebné väčšie množstvá týchto odsírovacích činidiel, teda náklady na odsírovací proces sa zvyšujú. Okrem toho použitie veľkých množstiev odsírovacieho činidla má za následok tvorbu veľkého množstva trosky, ktorá naopak má za následok významné straty železa v troske. Strata železa v troske má za následok vyššie náklady spojené s procesom odsírenia.Výsledkom toho je, že V oceliarskom priemysle zotwáva potreba odsírenia surového železa účinným a z hľadiska nákladov efektívnym spôsobom a potreba zníženia strát železa počas procesu odsírenia.Prvým predmetom vynálezu v hlavnom uskutočnení i) je odsírovacíe činidlo na odstraňovanie síry z roztaveného železa. Toto činidlo obsahuje reaktívne odsírujúce činidlo, ktoré je aspoň čiastočne obalené teplo pohlcujúcou zmesou. Teplo pohlcujúca zmes, formulovaná na zníženie rýchlostí vyparovanía reaktívneho odsírujúceho činidla v roztavenom železe, obsahuje zlúčeninu zvolenú z karbidu železa vysoko uhlíkatého feromangánu a ich zmesí. Reaktívne odsírujúce činidlo má veľkosť častíc aspoň asi dvojnásobnú, než je velkost častíc teplo pohlcujúcej zmesi.Výhodné uskutočnenia prvého predmetu vynálezu zahŕňajú najmä- ii) Odsírovacie činidlo podľa uskutočnenia í), kde reaktívne činidlo obsahuje horčíkové činidlo zvolené z horčíka, tuhej horečnatej zlúčeniny, zliatiny horčíka a ich kombinácie.- íii) Odsírovacie činidlo podľa uskutočnenia ii), kde horčíkovým činidlom je v podstate horčík.- iv) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až íii), kde teplo pohlcujúca zmes má vyššiu teplom topenia ako reaktívne odsírujúce činidlo.- v) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až iv), kde teplo pohlcujúca zmes má nižšiu teplotu topenia ako roztavené železo.~ vi) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až v), kde roztaveným železom je roztavené surové železo.- víi) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až vi), ktoré ďalej obsahuje prchavú zlúčenínu uvoľňujúcu pri styku s roztaveným surovým železom plyrmý produkt zvolený z kyslíkatých zlúčenín,dusíku, dusíkatých zlúčenín, vodíku, uhľovodíkov a ich zmesí.- viíi) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až víi), ktoré ďalej obsahuje činidlo zlepšujúce trosku, ktoré zahŕňa metalurgický íluorit, okyslený fluorit, dolomitové vápno, oxid kremičitý, uhličitan sodný, chlorid sodný, chlorid draselný, potaš, kryolit, kryolit draselný, kolemanit, chlorid vápenatý, hlinitan vápenatý, fluoríd sodný, bezvodý bórax, nefelín, syenit, bezvodú sódu a ich zmesi.- ix) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až viii), kde reaktívne odsírujúce činidlo má veľkosť častíc menšiu ako približne 1,5 mm.- X) Odsírovacie činidlo podľa uskutočnenia ix), kde reaktívne odsírujúce činidlo má veľkosť častíc približne 0,2 až 1 rnnL- xi) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až x), kde teplo pohlcujúca zmes má veľkosť častíc menšiu ako približne 0,18 mm.- xii) Odsírovacie činidlo podľa uskutočnenia xi), kde teplo pohlcujúca zmes má veľkosť častíc menšiu ako približne 0,11 mm.- xiii) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až xii), kde teplo pohlcujúca zmes obaľuje menej ako celú povrchovú plochu častice reaktívneho odsírujúceho činidla.~ Xív) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až xiii), kde teplo pohlcujúca zmes obaľuje v podstate celú povrchovú plochu častice uvedeného reaktívneho odsírujúceho činidla.~ xv) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až xiv), kde teplo pohlcujúca zmes vytvára zmes a/alebo konglomerát s niekoľkými časticami reaktívneho odsírujúceho činidla.- xvi) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až xv), kde teplo pohlcujúca zmes je aspoň čiastočne pripojená k reaktívnemu odsírujúcemu činidlu pomocou spojiva.- xvíi) Odsírovacie činidlo podľa uskutočnenia xvi), kde spojivo zahŕňa látku zvolenú z víacsýtných alkoholov, derivátov viacsýtných alkoholov, zlúčenín krerníka a ich zmesí.- xviii) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až xvíi), kde teplo pohlcujúca zmes tvorí aspoň približne 2 hmotn. súčtu hmotnosti teplo pohlcujúcej zmesi a reaktívneho odsírujúceho činidla.- xix) Odsírovacie činidlo podľa uskutočnenia xviii), v ktorom uvedená zmes pohlcujúca teplo tvorí približne 5 až 90 hmotn. súčtu hmotnosti teplo pohlcujúcej zmesi a reaktívneho odsírujúceho činidla.- xx) Odsírovacie činidlo podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až xix), ktoré ďalej obsahuje vápenatú zlúčeninu zvolenú z karbidu vápenatého, oxidu vápenatého, uhličitanu vápenatého, chloridu vápenatého, kyanidu vápenatého, jodidu vápenatého, dusičnanu vápenatého, diamídu vápenatého a dusitanu vápenatého.Druhým predmetom vynálezu v hlavnom uskutočnení xxi) je spôsob odsírenia roztaveného železa, pri ktorom sa k roztavenému železu pridáva odsírovacie činidlo obsahujúce reaktívne odsírujúce činidlo, ktoré je aspoň čiastočne obalené teplo pohlcujúcou zmesou. Teplo pohlcujúca zmes, formulovaná na zníženie rýchlosti vyparovanía reaktívneho odsírujúceho činidla v roztavenom železe, obsahuje zlúčeninu zvolenú z karbidu železa vysoko uhlíkatého feromangánu a ich zmesí, a reaktívne odsírujúce činidlo má veľkosť častíc aspoň asi dvojnásobnú, než je veľkosť častíc teplo pohlcujúcej zmesi.Výhodné uskutočnenia druhého predmetu vynálezu zahŕňajú najmä- Xxíi) Spôsob podľa uskutočnenia xxi), kde uvedené reaktívne odsírujúce činidlo obsahuje horčíkové činidlo zvolené z horčíka, tuhej horečnatej zlúčeniny, zliatiny horčíka a ich kombinácie.- xxiii) Spôsob podľa uskutočnenia xxií), kde horčíkovým činidlom je v podstate horčík.- xxiv) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxiii), kde teplo pohlcujúca zmes má vyššiu teplotu topenia ako reaktívne odsírujúce činidlo.- xxv) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxiv), kde teplo pohlcujúca zmes má nižšiu teplotu topenia ako roztavené železo.- xxvi) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxv), kde roztaveným železom je roztavené surové železo. ~ xxvii) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxvi), kde odsírovacie činidlo ďalej obsahuje prchavú zlúčeninu uvoľňujúcu pri styku s roztaveným surovýrn železom plyrmý produkt zvolený z kyslíkatých zlúčenín, dusílw, dusikatých zlúčenín, vodíku, uhľovodíkov a ich zmesí.- xxviii) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxvii), kde odsírovacie činidlo ďalej obsahuje činidlo zlepšujúce trosku, ktoré zahŕňa metalurgický íluorit,okyslený fluorit, dolomitové vápno, oxid kremičitý, uhličitan sodný, chlorid sodný, chloríd draselný, potaš,kryolit, kryolit draselný, kolemanit, chlorid vápenatý, hlinitan vápenatý, fluorid sodný, bezvodý bórax, nefelín, syenit, bezvodú sódu a ich zmesi.- xxíx) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxviii), kde reaktívne odsírujúce činidlo má veľkosť častíc menšiu ako približne 1,5 mm.- xxx) Spôsob podľa uskutočnenia Xxix), kde reaktívne odsírujúce činidlo má veľkosť častíc približne 0,2 až 1 mm.- xxxi) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxx), kde teplo pohlcujúca zmes má veľkosť častíc menšiu ako približne 0, l 8 mm.- xxxii) Spôsob podľa uskutočnenia xxxi), kde teplo pohlcujúca zmes má veľkosť častíc menšiu ako približne 0,1 l mm.- xxxiíi) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxxi) až xxxii), kde teplo pohlcujúca zmes obaľuje menej ako celú povrchovú plochu častice reaktívneho odsírujúceho činidla.- xxxiv) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxxiii), kde teplo pohlcujúca zmes obaľuje v podstate celú povrchovú plochu častice uvedeného reaktívneho odsírujúceho činidla.- xxxv) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxxiv), kde teplo pohlcujúca zmes vytvára zmes a/alebo konglomerát s niekoľkými časticami reaktívneho odsírujúceho činidla.- xxxvi) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxxv), kde teplo pohlcujúca zmes je aspoň čiastočne pripojená k reaktívnemu odsírujúcemu činidlu pomocou spojiva.- xxxvii) Spôsob podlá uskutočnenia xxxví), kde spojivo zahŕňa látku zvolenú z viacsýtných alkoholov, derivátov viacsýtnych alkoholov, zlúčenín krerníka a ich zmesí.- xxxviii) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xxxvíí), kde teplo pohlcujúca zmes tvorí aspoň približne 2 lunotn. súčtu hmotnosti teplo pohlcujúcej zmesí a reaktívneho odsírujúceho činidla.- ixl) Spôsob podľa uskutočnenia xxxvííi), kde uvedená zmes pohlcujúca teplo tvorí približne 5 až 90 hmotu. súčtu hmotnosti teplo pohlcujúcej zmesi a reaktívneho odsírujúceho činidla.- xl) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až ixl), kde odsírovacie činidlo ďalej obsahuje vápenatú zlúčeninu zvolenú z karbidu vápenatého, oxidu vápenatého, uhličitanu vápenatého, chloridu vápenatého,kyanidu vápenatého, jodidu vápenatého, dusičnanu vápenatého, diamidu vápenatého a dusitanu vápenatého.- xií) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xl), ktorý zahŕňa krok aspoň čiastočného potiahnutia reaktívneho odsírujúceho činidla teplo absorbujúcou zmesou, bezprostredne pred pridaním odsírujúceho činidla k roztavenému surovému železu.- xlii) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xli), kde odsírujúce činidlo sa aspoň čiastočne vstrekuje pod povrch roztaveného surového železa.- xliii) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení xxi) až xlii), pri ktorom sa odsírujúce činidlo aspoň čiastočne vstrekuje do roztaveného surového železa spolu s aspoň jednou inou odsírujúcou zlúčeninou. Predložený vynález sa týka zlepšeného odsírovacieho činidla a spôsobu spracovania roztavených železných materiálov, ako je roztavené surové železo, odsírovacím činidlom, ktoré zlepšuje účinnosť odsírenia. Podľa hlavného znaku predloženého vynálezu sa poskytuje odsirovacie činidlo, ktoré obsahuje reaktívne odsírujúce činidlo, ktoré účinne reaguje so sírou v roztavenom železe, ako je napríklad roztavené surové železo. Prednostne tvorí reaktívne odsírujúce činidlo zlúčeninu so sírou, ktorá sa môže z roztaveného surového železa odstrániť, napríklad migráciou do trosky na povrchu alebo naspodu roztaveného surového železa a/alebo premenou na plyn a unikaním vo forme bublín z roztaveného surového železa. Reaktívne odsírujúce činidlo je aspoň čiastočne obalené činidlom pohlcujúcim teplo. Zmes pohlcujúca teplo je vytvorená na pohlcovanie tepla v okolí reaktívneho odsírujúceho činidla. V jednom uskutočnení je zlúčenina pohlcujúca teplo vytvorená na pohlcovanie tepla okolo a/alebo v tesnom susedstve reaktívneho odsírujúceho činidla s cieľomzvýšiť čas zotrvania reaktívneho odsírujúceho činidla v roztavenom surovom železe na zreagovanie so sírou a/alebo zvýšiť reakčnú rýchlosť reaktívneho odsírujúceho činidla.Podľa jedného aspektu predloženého vynálezu je reaktívne odsírovacie čínidlo čiastočne alebo úplne obalené činidlom pohlcujúcim teplo. Reaktívne odsírovacie čínidlo môže byť vopred obalené zmesou pohlcujúcou teplo alebo môže byť obalené zmesou pohlcujúcou teplo práve pred pridaním do roztaveného surového železa. V jednom špeciñckom uskutočnení vynálezu je reaktívne odsírovacie čínidlo dostatočne obalené zmesou pohlcujúcou teplo s cieľom znížiť rýchlosť alebo zabrániť vyparovaniu reaktívneho odsírovacieho činidla predtým, ako reaktívne odsírovacie čínidlo zreaguje s významným množstvom síry v surovom železe.Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu je reaktívne odsírujúce čínidlo tuhou látkou aspoň pri teplote miestnosti (t. j. 20 °C). Reaktívne odsírujúce čínidlo sa môže vyrobiť z jedného materiálu alebo viacerých materiálov. Prednostne je reaktívne odsírujúce čínidlo vybrané tak, aby zostávalo v tuhom stave aspoň dovtedy, kým sa nezmieša s roztaveným železom, ako je napríklad roztavené surové železo. Reaktívne odsírujúce čínidlo je taktiež vybrané tak, aby reagovalo so sírou a/alebo odstraňovalo síru zo železa. Reaktívne odsírujúce čínidlo je ďalej zvolené tak, aby minímalizovalo vnikanie nežiaducich materiálov, ako je síra, surového železa počas procesu odsírenia. V jednom špeciñckom aspekte predloženého vynálezu je reaktívnym odsírovacím činidlom horčíkové čínidlo, ktore obsahuje horčík, zliatinu horčíka a/alebo horečnatú zlúčeninu. V inom špeciñckom uskutočnení je horčíkové čínidlo zložené hlavne z kovového horčíka. Ako možno vidieť, môže sa použiť iné alebo prídavné reaktívne odsírujúce čínidlo, ako je napríklad bez obmedzenia vápnik, oxid vápenatý a/alebo karbid vápenatý.Podľa ešte ďalšieho aspektu predloženého vynálezu obsah reaktívneho odsírujúceho činidla v hmotnostných percentách, ktoré je obalené časticarni zmesi pohlcujúcej teplo, je vyšší ako obsah častíc zmesi pohlcujúcej teplo v hmotnostných percentách, ktoré sú priamo na uvedených časticíach reaktívneho odsírujúceho činidla. Prednostne je aj veľkosť častíc reaktívneho odsírujúceho činidla väčšia ako stredná veľkosť častíc zmesi pohlcujúcej teplo. V jednom prednostnom uskutočnení je stredná veľkosť častíc reaktívneho odsírujúceho činidla, ktoré je obalené, aspoň dvakrát väčšia ako stredná veľkosť častíc zmesi pohlcujúcej teplo, ktorá je nanesená na častici reaktívneho odsírujúceho činidla. V špeciñckom uskutočnení je stredná veľkosť častíc reaktívneho odsírujúceho činidla približne 2- až 1000-krát väčšia ako maximálna veľkosť častíc zmesi pohlcujúcej teplo. V jednom uskutočnení je stredná veľkosť častíc reaktívneho odsírujúceho činidla až do približne 1,5 mrn, prednostne približne 0,2 až l mm a viac prednostne približne 0,5 až l mm. V inom uskutočnení je stredná veľkosť častíc zmesi pohlcujúcej teplo, použitej na obalenje častíc reaktívneho odsírujúceho činidla do približne 0,5 mm, prednostne do približne 0,25 mm a viac prednostne do približne 0,18 mm, práve viac prednostne do 0,15 mm a ešte práve viac prednostne do približne 0 až 11 mm. V ešte ďalšom uskutočnení je priememý obsah reaktívnej odsírovacej častice, ktorá je obalená časticami zmesi pohlcujúcej teplo, približne 50 až 99 hmotn. vzhľadom na súčet hmotnosti odsírujúceho činidla a zmesi pohlcujúcej teplo. Ako možno vidieť, častica reaktívneho odsírujúceho činidla sa môže čiastočne alebo úplne obaliť časticami zmesi pohlcujúcej teplo. Keď je častica reaktívneho odsírujúceho činidla len čiastočne obalená, je obalená aspoň približne na 10 a prednostne väčšina povrchu častice reaktívneho odsírujúceho činidla je obalená. Prednostne tvorí zmes pohlcujúca teplo aspoň približne l hmotn. obalenej častice, viac prednostne aspoň približne 2 hmotn. a ešte viac prednostne približne 20 až 30 hmotn. Častice zmesi pohlcujúcej teplo môžu tvoriť zmes a/alebo konglomerát s jednou časticou alebo s viacerými časticami reaktívneho odsírujúceho činidla. V takých zmesiach a/alebo konglomerátoch môže byť obsah zmesi pohlcujúcej teplo v hmotnostných percentách vyšší ako obsah zmesi pohlcujúcej teplo v hmotnostných percentách na nekonglomerovaných obalených časticiach reaktívneho odsírujúceho činidla. Obsah častíc zmesi pohlcujúcej teplo konglomerátu V hmotnostných percentách môže byť až do približne 70 hmotn.Podľa ešte stále ďalšieho aspektu predloženého vynálezu obsahuje zmes pohlcujúca teplo tuhé karbidové zmesi a/alebo ferozliatiny. Karbidová zmes a/alebo ferozliatina je prednostne tuhá pri teplote miestnosti a viac prednostne zostáva tuhá aspoň do okamihu, keď sa zmieša s roztaveným železom, ako je napriklad roztavené surové železo. Karbidová zmes a/alebo ferozliatina je zvolená tak, aby pohlcovala teplo z reaktívneho odsírovacieho činidla, a tým zvyšovala čas zotrvania reaktívneho odsírujúceho činidla V roztavenom surovom železe. Karbidová zmes a/alebo ferozliatina môže pôsobiť aj ako katalyzátor pri reakciách síry a reaktívneho odsírujúceho činidla. Karbidová zmes a/alebo ferozliatina má prednostne vyššiu teplom topenia ako reaktívne odsírujúce čínidlo. V inom uskutočnení karbidová zmes a/alebo ferozlíatina endotermicky reaguje a/alebo disociuje v roztavenom surovom železe, a tým pohlcuje teplo. Karbidová zmes a/alebo ferozliatina s vyššou teplotou topenia a/alebo endoterrnicky reagujúca a/alebo disociujúca karbidové. zmes a/alebo ferozliatina odčerpáva a/alebo pohlcuje teplo v okolí karbidovej zlúčeniny a/alebo ferozliatiny. Vlastnosť zmesi pohlcujúcej teplo pohlcovať teplo ma za následok znížené množstvo tepla ovplyvňujúceho obalené častice reaktívneho odsírujúceho činidla na určitý čas. Počas tohto času zníženého tepla sa znižuje rýchlosť vyparovania reaktívneho odsírujúceho činidla a unikania z roztaveného surového železa. Keď je reaktívnym odsírujúcim činidlom horečnaté čínidlo alebo keď reaktívne odsírujúce čínidlo obsahuje horečnaté čínidlo, zmes pohlcujúca teplo spôsobuje predĺženie času zotrvania horčíka V roztavenom surovom železe, umožňujúc horčíku rozpus

MPK / Značky

MPK: C21C 1/02, C21C 7/064

Značky: roztaveného, železa, činidlo, odsírenia, odsírovacie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-287425-odsirovacie-cinidlo-a-sposob-odsirenia-roztaveneho-zeleza.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odsírovacie činidlo a spôsob odsírenia roztaveného železa</a>

Podobne patenty