Způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména jejich praní, a zařízení k jeho provádění

Číslo patentu: 238301

Dátum: 01.10.1987

Autori: Trávnička Petr, Štěpán Oldřich

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Jedná se o způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména praní tkanin a pletenin po barvení, tisku nebo jiných zušlechťovacích procesech, pomocí páry, která průchodem textilií z jedné strany na druhou uvolňuje a vynáší nečistoty, které se s povrchu textilie mechanicky odstraňují. Pára se vytvoří vedením jedné strany textilie, obsahující pracovní lázeň, pres tepelnou zónu kontaktním způsobem. Příkladné provedení zařízení je nejlépe znázorněno na obr. 5, kde textilie (7) prochází přes smáčecí střiky (3), zahřívá se na bubnu (1) a oplachuje se oplachovacími střiky (4) a ve válečkové vaně (15). Způsob má velký čistící účinek. Zařízení lze využít jako přídavné zařízení k běžným pracím strojům nebo lze sestavit samostatnou prací linku.

Text

Pozerať všetko

vynález řeší způsob čištění pásových textilii v plné šiři,zejména praní tkanín a pletenín po barvení, tisku nebo jiných zušlechřovacích procesech, pomoci páry, která průchodem textilii 2 jedné strany na druhou uvolňuje a vynáši ne čistoty, které se s povrchu textílie mechanicky odstraňuji.vynález se dále týká prací soustavy určené k provádění- 2 23 a 301 . Jsou znáąy způsoby čištění pásových teztilíí v plné šíři,které odstreňují nečistoty praní v pracovní lánní, uniohš Je textílie vedena. v prací aoustevě přes řídící a. válce, a kdy ,mezi těmito váloi je na. textilní naterlál nanášeno. prací lázeň. K těmto způoobůn praní nou vrvinuta. různé intenzífíkeční zařízení, která mají zo. účel zajištění větäího pohybu pracovní lázně a tím rychlejší výměna preoovní lázně v kapílárníoh prontoreoh neni jednotlivými. vlákn textílie.Donna známé íntenzífikační zařízení lze obecně rozdälit do několika skupin podle způsob intenzífikące.První skupinu tvoří npůsoby, kdy textílie je v pohybu a vhodným vedení přes vodící a. ždínecí válce je propírinn pracovní vlázní.Druhou skupinu tvoří způaoby, kdy textílie je v klidu a pohybuje se pracovní lázeň.třetí skupinu tvoří způeoby, kdy -je v nuoenćn pohybu textílie L pracovní láneň. Pohyb lázně je zeailován rotujíeníni. täleay, nízkorrekvenčními víbrátory, turbinâtory a bicíniČtvrtou skupinu tvoří způeoby ostatní, ako např. vysokotlakě tryokové způeoby, způooby vyušívajíoí odlešení a také23 a 301 se do této skupiny může zařadit způsob čištění. teztilií, při kterém ee nečistoty uvolňnjí profukováním páry.Na principu, který by bylo možno zařaâit do druhé nebo třetí skupiny, je mám způsob praní, kdy pás textílie se vede přes.otáěivý perforovaný .buben, na. kterém pracovní lázeň procházítextilií. vlivem nucenćho odoávání nebo protlačování.Dále je mám způsob čištění velkoplošných textilií. zejména kobereů, ktorý opočíváúv ton, že textilií se profukuje z ru bové strany vysokotlaká vodní pára, pára z roupouštädel nebo o měn různých par, která může být případněeníehána se stla»ěeným vzduchom odpovídající teploty, a pak ae z druhé strany páry a nečietota odoávají.Uvedená způaoby praní na širokých pračkách a zařízení k providení těchto způeobů mají epolečny princip praní v ten, že pracovnílćzeš působí na textilii z vnějšku, preniká mezi jednotlivé nitě, vlákna a fibrily, postupně www z vnitř-s níoh částí textílie rozpustné i nerozpustné nečistoty, které rozpouští, emulgłuje nebo diaperguje. Vždy musí nastat výměnalázně, která je mezi jednotlivým vlány a obsahuje nečistoty, za čistou lázeš.Intenzirikace praní pak spočívá v tom, že se provádí inten. zifikaoe výměny lázně obsažené uvnitř textílie za lázeň čistou. U těžších druhů textilií a u huetě dostavených tex»zas 301 tilii pak tato výměna. probihá velmi pomalu a nedoatatečně. Je to hlavní nevýhodu těchto způeobů praní. °Uvedený způsob čištění pomoci prorukovąné páry-u vzduchuodstraňuje nečistoty kombinovaný účinkom, .kde na. uvolňovćni nečiatot se podílí kondenzáhtepelní a dynenioká energie páry. U tohoto způeohu ee kondenzát páry ne, uvolšovíní nečietot nepodili stejný způsobem, jako pracovni lázeň při praní. Způsob a zařízení. ae hodí. především pro čiitčni koberců, .kdenečistoty tvoří prach e hrubá pevné čiatioe. Pre dobré odstra- čňčni nečietot .ee provádí odaáváni spojená a lnortáčovćnín. ečietoty, ktoré k oodetrąnční potřebují rozpuätční, chalani nebo diepergeoi nelze timto způsobem odetraňovet dokonale. Proto se tento Ažpůeob nehodíodatraňováni zbytkůbarviv, záhuetek a pomocných prostředků po různých sučleohtoveoích operaoíoh, jako je praní( po tisku, pospod.Nevýhody v intenziriloeci douavadníoh způeobů praní široko. a způeobu čištění pomoci profukovunć páry odstraňuje způsob čištění pásorých textilií v plné ěiři, zejména. pro praní tha.nin a. pletenin po bei-vani, tisku nebo jiných znšleohtovaoíoh prooeeeolą pomocí páry, která průohoden textilii z jedná č strany na. druhou uvolňuje a vynáäi nečistoty, ktoré e o povrchu textílie mechanicky odetraňují. Způsob podle vynaezu se vyznačuje tím, že pára se v-,ytvoří vedeniu jednő stran textílie, obsahující pracovní lázeň, přes tepelnou zőnu

MPK / Značky

MPK: D06B 3/22, D06C 7/00

Značky: zařízení, praní, jejich, textilií, způsob, pásových, plně, provádění, šíři, zejména, čištění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-238301-zpusob-cisteni-pasovych-textilii-v-plne-siri-zejmena-jejich-prani-a-zarizeni-k-jeho-provadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména jejich praní, a zařízení k jeho provádění</a>

Podobne patenty