Přírazové ústrojí víceprošlupního tkacího stroje

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká přírazového ústrojí víceprošlupního tkacího stroje, tvořeného soustavou vedle sebe uspořádaných pružně uložených přírazových lamel opatřených v horní části vždy dvojicí vidlicovitě uspořádaných ramen pro vedení zanašečů útků vlnitým prošlupem, přičemž jedno vodicí rameno je určeno k provádění přírazu a dolní částí, opatřenou ovládacím výstukem pro styk s ovládacími kladkami nebo zámky, výkyvně uloženými na pevné části rámu tkacího stroje. Podstatou vynálezu je, že mezi pevnou částí rámu tkacího stroje a dolní částí přírazové lamely je uspořádán vratný pružný díl.

Text

Pozerať všetko

pro styk s ovládacímĺ kladkami nebo zámky, výkyvně uložených na pevné části rámu tknoího stroje.tyčí v celé prnoovní äířće tkacího stroje. Kotouče svým neokrouhlým tvarom při svém otáöení provádäjí přenos zaneeeněho útku směrem ke tkanině a současně jeho příraz před zatkáním.V Nevýhody tohoto řešení přírazověho úetŕojí epočívají hlavně v oblasti textilné technologické, to je v nepřeneaeném útku a v možnoetech tak zvanýoh přeskoků oenovních nití, ktoré jsouzpůeobeny zejména nečistotami V oanovníoh nitíoh. Další nevýhody ,pgčívaji v nedokonalé stabilitě rotačního papraku, kteráje mimořádně důležité pro setkatelnoet zvlâště tknnin s vyššíDále je známe zařízení pro postupový příraz útkové niti k útko vému dorazu paprekovými lamelami, výkyvnä upravenými na kolmok oenovním nitim probíhajíoím držáku a vykyvovanými na jednomkonci hnacím ústrojím, přičemž peprskové lamely jsou vyjímatelně suvně uloženy v drážce držáku mezi dvěma pružnými elementy vytvářejícími jejich otočný bod, a svými spodními konci jsou opřeny o podpěrné vedení.Dále je známe přírezové ústrojí opatřené plochými přírezovými lamelami výkyvně uloženými na rámu stroje, s nimiž je v záběru dvojice ovládacích veček zajiščujících obousměrný výkyvný pohyb plochých přírazových lamel. Nevýhodou tohoto řešení je vznik nežádoucích vůlí, který je epojen e nârustem dynamických siąa tím s předčasným opotřebením funkčních plech jednotlivých dílůoUvedené nevýhody odstraňuje přírazcvé ústrojí víceproělupního tkecího stroje podle vynálezu, jehož podstatou je, že mezi pevnou částí rámu tkacího stroje a dolní částí přírazové lamely je uspořádán vratný pružný díl.Výhodou přírazového ústrojí pcd 1 e.vyná 1 ezu je zabezpečení bezohybného tkaní, odstranění nežádoucíoh vůlí v přírezovém ústrojí e zvýšení životnosti jeho funkčních částí.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresoch,kde představuje obr. 1 sohematický příčný řez přírezovým ústrojím v bokorysu e pružnýn uložením kolem kuletého trnu, obr. 2 schemetický pohled na část přírezového ústrojí s ovládeoími kladkemi v nárysu, obr. 3 pohled na tři ze soustevy přírazových lamel s jejich uložením kolem ětyřhranného trnu v bokorysu,obr. h schemntioký pohled na část přírazového ústrojí s ovlácími zámky v nárysu a obr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 schenaticképříčné řezy obměněnými provedeními přírezového ústrojí v boko rysu.Přírazové ústrojí podle obr. 1 je tvořeno eoustavou příro a»zových lamel 1 uspořádaných vedle sebe po celé pracovní šířoe tkacího stroje. Každá z přírazových lamel 1 je v horní částiopatřena dvojici vidlicovitě uspořádanýoh vodioích amen 2a 3 pro vedení ząnaäečů ivlnitým proš 1 upem 5 mezi osnovními nitěmi 6 a 7 vytvořeným nitěnkami § al. Jedno vodioí rameno j je současně určeno k provádění přírazu neznázorněného zeneseného útku. Dolní konec každé přírazové lamely l je kyvně uložen na kulatém trnu lłuspořádaném po celé pracovní šířce tkacího stroje a připevnäném k jeho rámu 11 konzolami E. Přírazová lamely 1 jsou souběžně s povrchem kulatého trnu 10 opatřeny průchozí drážkou zaplněnou vulkanizovaným pryžovým segmentem 2. Při dolríím konci je každá. přírazová lamela l opatřeną výstupkem 1 h pro styk e ovládacími kladkami 12 otočně uloženými na. článoích 1 § nekonečného řetězu u poháněného řetězovým kolem L 8)Po uvedení tkacího stroje do choduynastane otáčením řetězového kola 1 § pohyb nekonečného řetězu 12, jehož ovládací kladky g přicházejí postupně do styku s ovládacími výstupky ü,čímž nastává vykyvování jednotlivých přírazovýoh lamel 1 kolem kulatíého trnu 12 za současné pružné deformace pryžovýoh segmentů 11. Po vykonání přírazu neznázorněného útku vodioím ramene i přírazové lamely 1 vyjde ovládací kladka l ze styku s ovládací výstupkem li a přírazová lamela 1 se působením nepruženého pryžového segmentu 11 vrátí do původní polohy, v níž je připravena k vedení dalšího zanašeče l nezndzorněného útku.Podle obr. 3 je každá přírazová lamela 1 v dolní části opatřena na hrąně postaveným čtvercovitým rámečkem ĺg, jímžy je navlecena na. čtyřhranném trnu gg, který je vzhledem k rámečku 12 pootočen o 90 °. Čtyřhranný trn Q je opět uepořádán po celépracovní šířce tkecího stroje a je svými konci připevněn k jehorámečkem 12 a čtyřhranným trnem 39 jsou vyplněny pružnýmí vlož kami 31 například z pryže, plastické hmoty nebo kovových pružin. Rámeček 12 je cpatřen ovládacím výstupkem li pro styk s ovládacími kladkami 12 - obr. 2 - nebo 3 ovládaoími zámky ga - obr. H- připevněnýmí na článcích 1 §nekonečného řetězu 12 pří pohybu nekonečného řetězu 1 zdcchází působením ovládacích zámkůg 3nebo ovládacích kladek 12 na ovládací výstupky lg k postupnému vykyvování rámečků lg kolem čtyřhranného trnu 32 čímž nastane pružná defcrmace pružných vlcžek § 13 ktoré po uvolnění ovládacího výstupku 12 vrátí přírazovou lamelu 1 opět do původní polohy. Jak je zřejmě z obr. 5 může být rámeček 12 přírazcvé lamely lve střední části jedné boční stěny cpatřen otvorom 32 jímž prochází nosné lišta EE připevnäná jedním koncom k rámu ll tkacího stroje. Uvnitř rámečku 12 je k nosné liště 3 łpř 1 pevněnsvým vrcholom čtyřhranný trn 32, kolem něhcž jsou opět uspcřádány pružné vložky 31. Na obr. 6 je znázorněna přírazová lamelą L opatřená na vrcholu postaveným čtvercovitým rámečkem 12 opatřeným opět ovládaoím výstupkem 13 uepořádaném proti 1 eh 1 eÉpřírazové lamele 1 čtvercov 1 tý rámeček 12 je obklopeu opät čtyřmí pružnými vložkami 31, ktoré jsou vlcženy ve dvojici z bcků přiložených korýtkovitých držáků 32, EQ připevněných k rámu 11 tkacího stroje. Podle obr. 7 je přírazová lamela 1 opatřena na hraně postaveným čtvercovitým rámečkem l 2 opatřeným ovládaoím výstupkem lg uspořádaným na protilehlé hrané. Ke čtvercovitému rámečku lg jeou z boků příloženy úhelníkcvité držáky gz, gg ve tvaru písmena V připevněné k rámu 11 tkucíhc stroje. Mezi evialými etěnaml čtveroovitého rámečku 12 a vrcholy úhelníkovitých držáků 31, 3 § jsou pružné v 1 ožky 31 a v prostcrách při přírazové lamele la ovláda cím výstupku 1 gje po dvou dalších pruňných vložkách 29 menšíhoprůřezu. Na obr. 8 je zobrazeno přírazcvé ústrojí téměř ehodné

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, stroje, přírazové, víceprošlupního, ústrojí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-232218-prirazove-ustroji-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přírazové ústrojí víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty