Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukčnej zostavy prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran s cieľom ich jednoduchej, rýchlej, účinnej a efektívnej montáže kompletnej zostavy modulov alebo kombináciou niektorých komponentov s kompaktnými panelmi požadovaného tvaru a koncepcie a materiálového prevedenia všeobecne od rôznych výrobcov. Technické riešenie spadá do oblasti vodného hospodárstva.Zo stavu techniky sú známe pevné a prenosné protipovodňové zábrany, z ktorých sa zostavujú protipoVodňové steny. Sú to rôzne typy stien ukotvených na pevné alebo odnímateľné nosné stĺpy a rôzne typy bariér plnených vodou alebo inou látkou.Známe sú najmä vaky plniteľné vodou, ktoré majú prierez trojuholníka postaveného na základni. Dodržanie tvaru prierezuje možné zabezpečiť pomocou nosnej tyčovej konštrukcie alebo priehradkami rozmiestnenými vnútri vaku. Plášť vaku je vyrobený z polyetylénu. Tieto zábrany zaberajú pri skladovaní veľmi veľký priestor.Známe sú aj pružné plastové vaky V tvare rúr. Tie sú plnené vodou a ich výhodou je vysoká schopnosť prispôsobiť sa terénu. Nevýhodou je, že sa nemôžu použiť pre vyšší vodný stĺpec, pri pretekajúcej vode nie sú dostatočne stabilné, hrozí prepichnutie plastu o ostrý materiál.Je známy aj systém otvorených vakov, ktoré majú lichobežníkový prierez a sú tvorené mohutnou kostrou z oceľových rúrok a plášťom z geotextílie prípadne potiahnutej plastom. Plnia sa pieskom, zeminou, pripadne vodou. Obdobnej konštrukcie je známy aj segment protipovodňovej steny na báze vodou plniteľného vaku opísaný v zverejnenej medzinárodnej prihláške W 0 02/ 10519.Spoločnou nevýhodou týchto konštrukcií je ich nízka odolnosť proti napätiu vo vrcholoch prierezov. Na svoju fixáciu si vyžadujú stavbu nosnej konštrukcie.Ďalej je známy systém protipovodňovej zábrany založený na stavbe voľne postavených stĺpov a priečne uložených výplní. Nevýhoda tohto systému je V tom, že je nutné kotvenie Vzpier stĺpov pomocou mohutnej konštrukcie.Tiež je známy systém protipovodňovej zábrany pozostávajúci zo sústavy šikmo a pevne do terénu ukotvených nosných prvkov s defmovaným rozstupom. Na takto uspôsobenú líniu šikmých nosných prvkov je natiahnutý plášť prípadne ešte fixovaný vrecami s pieskom.Ďalej je známy systém spojených vertikálnych a horizontálnych modulov medzi sebou fixovanými vzperami. Nevýhodou týchto systémov je nutnosť ich pevného kotvenia do terénu, čo sťažuje montáž a demontáž zábran. Tiežje známy systém ľahkej konštrukcie protipovodňovej zábrany tvorenej sústavou šikmých modulov zo zadnej strany podopretých sústavou horizontálnych a šikmých vzpier, ktoré sú znovu pevne kotevné do terénu. Je známy aj systém modulámej štruktúry protipovodňovej zábrany so zvislou alebo šikmou stenou, kde sa kalkuluje so zatopením horizontálnych dosiek a vzpier, ako je to opísané V úžitkovom vzore SK 5847. Určitým nedostatkom tohto systému je vertikálne odchýlenie modulov stien v dôsledku lokálnych nerovnosti lokálneho terénu pod horizontálnymi doskami. Tento systém neumožňuje podstatné zalomenie roviny modulámej steny. Tiež počas prevádzky protipovodňovej zábrany nie je možné pod tlakom vody pôsobiacej na steny zábrany dotlačiť moduly steny do pôvodnej polohy V dôsledku poklesu Vzpier zabárajúcich sa do rozmočeného terénu.Obmedzené možnosti protipovodňových zábran, čo sa týka ich mobilnosti, na ktorú vplýva aj ich pevne kotvenie do betónových aj nepevných podkladov, a nevýhody plynúce z obmedzenia kopírovania terénnych nerovnosti vytvorili priestor na vývoj takej konštrukčnej zostavy prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran, ktorá by bola vyrobená vo forme stavebnice s minimálnym počtom rôznych prvkov, bola by mobilná bez pevných kotviacich prvkov, ľahko prenosná, montovateľná, demontovateľná a skladovateľná,bola by použiteľná tak na pevné, ako aj na nepevné podložie, ñxáciu svojej polohy by zabezpečovala pôsobením síl od hydrostatického tlaku vody, stabilná aj pri vyššom vodnom stĺpci, umožňovala by kopírovať terén výškovo aj priestorovo, bude vyrobiteľná z odpadového materiálu, napr. plastu, ktorý nie je drahý a je minimálne citlivý na povetemostné podmienky, a bola by možná korekcia napružienia stien aj pod zaťažením od hydrostatického tlaku vody.Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaná konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran v predloženom úžitkovom vzore uvádzaná na trh ako zostava vyšpecifikovaných prvkov na aplikácie na panelové záchytné moduly od rôznych výrobcov, lebo je to špecifická kompletná zostava podpomých prvkov spolu s panelovými záchytnými modulmi.Uvedené nedostatky sú odstránené konštrukčnou zostavou prvkov protipovodňových mobilných modu 10lámych zábran podľa tohto technického riešenia, ktorej podstata spočíva v tom, že výhodne sújej podstatné časti vyrobené z plastových odpadov, ale aj iných vhodných materiálov, ako je drevo alebo kov, alebo ich kombinácie, alebo iné, ako sú napríklad kompozity. Predkladaný úžitkový vzor dovoľuje z jedného systému zostavy vytvoriť dve podobné konfigurácie. Prvou konfiguráciou je zostava konštrukčných prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran v rozloženom stave dodávaná spotrebiteľovi od dodávateľa alebo výrobcu vo vyšpecifikovanej forme alebo vo forme minimálne troch druhov prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran voliteľného výberu samotným spotrebiteľom. Zvyčajne by išlo o zostavu prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran bez stenových záchytných modulov alebo segmentov. Tie by mohli byť použité od iných výrobcov. Zložením, montážou konštrukčných prvkov prvej konfiguračnej sady a ich aplikáciou na stenové záchytné moduly alebo segmenty sa vytvára protipovodňová mobilná moduláma zábrana.Druhou kontiguráciou je zostava konštrukčných prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran v rozloženom stave dodávaná spotrebiteľovi od dodávateľa alebo výrobcu v kompletnej forme nevyhnutných druhov prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran aj so stenovými záchytnými modulmi alebo segmentmi. Zložením, montážou kompletných konštrukčných prvkov druhej konñguračnej zostavy sa vytvára protipovodňová mobilná moduláma zábrana.Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran teda pozostáva z prvkov,ktorými sú opomé vzperové prvky prestaviteľné pod záťažou, šikmé stenové záchytné moduly, prítlačné klapky, spojovacie ťahadlá so sférickou väzbou alebo väzbou umožňujúcou čiastočný sférický pohyb, pätky,bočné spojovacie stenové prvky, rohové spojovacie prvky, flexibilné prechodové prvky, pevné opomé vzperové prvky, príchytné hlavice. Opomý vzperový prvok prestaviteľný pod záťažou má tvar tyče a pozostáva zo strednej časti otočné prestaviteľnej, pričom na spodný koniec strednej časti nadväzuje dolná pevná časť s polohovateľným hrotom a na homý koniec strednej časti nadväzuje homá pevná časť, ktorá je vybavená príchytnou hlavicou alebo zapadá do príchytnej hlavice. Polohovateľný výsuvný hrot, ktorý sa nastaví podľa akosti terénu. Otáčaním jednej časti vzperového prvku, napríklad strednej časti, je možné meniť jeho dlžku a predpätie aj pod záťažou. Existujú však aj iné možnosti otáčania niektorej časti vzperového prvku s cieľom zmeny jeho dĺžky. Homý koniec strednej časti je vybavený príchytnou hlavicou alebo zapadá do príchytnej hlavice. Opomý vzperový prvok sa zakladá do pätky s tvarovou drážkou, ktorá aj v prípade nepresného založenia zabezpečí, že vplyvom prevádzkového zaťaženia sa vzperový prvok ustaví do stabilnej polohy. Prítlačná klapka pozostáva z kotviacej časti a prítlačnej časti, pričom kotviaca časť prítlačnej klapky je k prítlačnej časti uložená výklopne. Ďalej je výhodné, ak prítlačná časť prítlačnej klapky je zospodu na hrane vybavená radom hrotov alebo zubov. Prítlačná klapka zvyšuje stabilitu systému protipovodňovej ochrany. Zabezpečuje aj mechanické kotvenie v prípade ak sa jej predná hrana vplyvom prevádzkového zaťaženia zaborí do terénu. Otvory v klapke môžu byť použité na mechanické kotvenie pomocou kolíkov alebo iných kotviacich prvkov. Fyzíkálna filozofia klapky je založená na tom, že v oblasti, kde sú veľké hydrostatické sily, stačí malá plocha na vyvodenie relatívne veľkej stabilizačnej zložky síl. Protipovodňové mobilné moduláme zábrany môžu byt za určitých podmienok a od voľby ich používateľa použité aj bez prítlačnej klapky. Uhol šikmých stenových záchytných modulov sa môže meniť v rozsahu od 35 do 60 °. Spojovacie ťahadlo so sférickou väzbou je na koncoch vybavené guľovými čapmi. V prípade potreby je tiež možné pri otáčaní ich stredovej časti meniť ich dĺžku. Sférická väzba spojovacieho ťahadla so stenovým záchytným modulom a pätkou zabezpečuje možnosť dostatočného prispôsobovania sa systému terénnym podmienkam. Pätka má trojbodové kotvenie a je vybavená gumovými podložkami, silentblokmi. V prípadne nerovnosti alebo nestability terénu sa vedia terénu prispôsobiť svojim natočením. Na adhéznom povrchu guma zabezpečuje dostatočnú priľnavosť. V prípade mäkkého povrchu sa silentbloky zatlačia do terénu a tvoria tvarovú väzbu, čo zvyšuje stabilitu a univerzálnosť celého systému. Vo výhodnom uskutočnení môže mať pätka aj prídavný kotviaci otvor. Bočný spojovací stenový prvok môže byť vyhotovený vo viacerých variantoch. Má napríldad tvar lišty s tvarovanou pozdĺžnou drážkou a susediaci spojovací stenový prvok má tvar lišty s tvarovaným pozdĺžnym komplementárnym výstupkom. Alebo v inom variante má bočný spojovací stenový prvok a aj susediaci spojovací stenový prvok tvaru lišty s tvarovanou pozdlžnou drážkou, do ktorej zapadá spojovacia tyč v tvare dvoch komplementárnych drážiek, napríklad v priereze tvaru osmičky. Toto osmičkové uloženie v základnom vyhotovení zábran zabezpečuje dostatočnú flexibilitu, pevnosť ajednoduchú montáž systému. Tyče môžu byť aj delené vhodným spôsobom. Tento spôsob spájania má výhodu, že tyče sa môžu zasúvať zvrchu a so stenovými záchytnými modulmi, blokmí sa nemusí manipulovať vo veľkej miere. Ak je spojovací profil súčasťou stenových blokov, tzv. samec - samica, treba manipulovať s celýmí stenovými záchytnými modulmi, blokmí a zvrchu nadol ich zasúvať. V prípade tzv. klipových spojov je možné zasúvanie zboku. Variant, kde je súčasťou bloku len tzv. samec a spojovací prvok je obojstranná tzv. samica, je podobné funkčný ako súčasný základný variant. Spojovacie prvky môžu byť pevnou súčasťou blokov alebo sa na bloky montujú pomocou rôznych systémov nerozoberateľných alebo aj rozoberateľných spojov, ako je napr. nitovanie, skrutkovanie,lepenie, zváranie a pod. Systém vo variante základného stenového bloku, ku ktorému sa pripájajú spojovacie prvky, má výhodu, že je možné ho osádzať aj na stenové bloky iných výrobcov, prípadne stenové bloky ziného materiálu, alebo v inom ale vhodnom tvare. Existujú ešte aj iné spôsoby spájania. Do sústavy stenových modulov je možné inštalovať aj pevné rohové spojovacie prvky požadovaného tvaru a veľkosti. Pevný rohový spojovací prvok má lichobemikový alebo trojuholníkový tvar a na bokoch je vybavený príchytmi. Je možné použiť aj rohový prvok s upravenými klapkami, kde jedna klapka môže ostať celá a druhá sa zareže. Klapka sa zasunie pod druhú. Klapky sú relatívne pružné a pri záťaži sa prehýbajú a prispôsobujú terénu. Flexibilný prechcdový prvok pozostáva minimálne z dvoch pevných lichobežníkových alebo trojuholníkových segmentov s príchytmi na spojniciach a stranách. Umožňujú výrazné zmeny tvaru celej protipovodňovej steny. Je možné pri ich použití vo veľkom uhlovom rozsahu natáčať susedné sústavy stenových záchytných blokov. Počet segmentov môže byť 2 a viac, je to tzv. roletový systém. Celý protípovodňový mobilný modulárny systém zábran je možné funkčne aj konštrukčne zredukovať podľa požiadaviek a prevádzkových podmienok, ak je to možné. Toto je možné za cenu zníženia funkčnosti a flexibility, ktorá ale nemusí byť pre konkrétnu aplikáciu potrebná, príkladom je možnosť nahradenia pätiek a ť ahádiel jednoduchou pevnou konštrukciou, ktorá je dostatočne pevná a mbezpečuje dostatočnú funkčnosť. Takéto konštrukčné prvky môžu mať rôzny tvar a rozmery a môžu byť vyrobené z rôznych polotovarov. Možnosti sú napr. výroba z plechu ohýbaním, prípadne zváraním, výroba z normalizovaných profilov napr. U, Jokl, I, L, atď. V tomto príklade zjednodušenia je vyrobený z profilu U, namiesto možnosti ílexibilnej a rovnomemej zmeny dĺžky vzpemých tyčí sú pevné opomé vzperové prvky aretované v predvolených polohách mechanickým spôsobom. Pevný opomý vzperový prvokje najednom aj druhom konci vybavený uspôsobením pre kotvenia. Príchytná hlavica má guľový alebo valcový čap a používa sa na kotvenie spojovacích ťahadiel k pätke, na spojenie spojovacích ťahadiel k stenovým záchytným modulom alebo segmentom, na spojenie operných vzperových prvkov prestaviteľných pod záťažou k stenovým záchytným modulom alebo segmentom. Šíkmý stenový záchytný modul pozostáva aspoň z jedného segmentu a je plnej alebo odľahčenej konštrukcie. V jednom uskutočnení šikmý stenový záchytný modul je vybavený pevne pripojenými bočnými spojovacími stenovými prvkami. Šikmé stenové záchytné moduly môžu byť vyhotovené z materiálov ako kov, plast, drevo,lepené a lisované kompozície a guma. Tvar prednej dosky, ktorá je v základnom prevedení plastová a rebrová, môže byť inak pozmenený. Zostava aspoň piatich prvkov z opomých vzperových prvkov prestaviteľných pod záťažou alebo pevných opomých vzperových prvkov, šikmých stenových záchytných modulov, prítlačných klapiek, spojovacích ťahadiel so sférickou väzbou, pätiek, bočných spojovacích stenových prvkov, pevných rohových spojovacích prvkov alebo flexibilných prechodových prvkov, príchytných hlavíc v zloženom stave tvorí protipovodňovú mobilnú modulámu zábranu.Výhody technického riešenia konštrukčnej zostavy prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran sú zjavne z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä V tom, že navrhované konštrukčné riešenie splňa požiadavku minimalizácie ceny vyrábaných zábran v bežných dielenských podmienkach pri zachovaní požadovanej funkčnosti pri čo najjednoduchšom konštrukčnom vyhotovení. Koncepcia je vhodná bez akýchkoľvek konštrukčných úprav pre všetky druhy terénu,ako je mäkký, polotvrdý a tvrdý povrch. Túto všestrannosť zabezpečuje polohovateľný hrot, ktorý pri mäkkom teréne je najviac vysunutý, pri hutnom len čiastočne a pri tvrdom úplne zasunutý. Pri tvrdom teréne zabezpečujú trenie, kotvenie 3 gumené silentbloky. Výšku zábranyje možné upravovať aj pod záťažou vody,čo umožňuje riešenie kritických situácií v teréne a uľahčuje montáž. Pri použití rovnakých častí stavebnice je možné zahatiť záplavu s výškou hladiny od 0,4 m až do 1,8 m. Dĺžku rozpemých tyčí je možné upravovať aj pod záťažou, čo umožňuje riešenie kritických situácií V teréne. Vyrábané plastové bloky netreba upravovať,jedinou úpravou sú vŕtané otvory pre skrutky (ak sa budú spojovacie prvky lepíť na bloky, ich počet klesne alebo budú úplne odstránené). Kotviace body sú flexibilné a prispôsobujú sa natočením sklonu terénu a výškovým nerovnostiam, Konštrukcia umožňuje eliminovať aj terénne výškové nerovnosti, ako sú primerane veľkéjamy, kopce a výmole. Systémje možné nainštalovať aj pri skokových zmenách ako napr. obrubníky v mestských častiach. Pri skladovaní rozobratých častí nie sú žiadne problémy s ukladaním blokov na seba. Spojovacie ťahadlá sú umiestnené nad nulovou čiarou terénu, aby sa nedostávali do kolízie s povrchom. Kovové prvky môžu mať vhodnú povrchovú úpravu náterom, pokovovaním ako je napr. zínková povrchová úprava. Modul prichytenia rozpemých tyčí do plastu v základnom vyhotovení prenáša silu na vonkajšiu plochu zdvojených rebier, čo je priaznivé z hľadiska pevnosti blokov. Pri nerovnosti terénu tvarovo osmičkové spojenie zabezpečuje čiastočnú možnosť natočenia celej montážnej jednotky proti susedným jednotkám, a tým zabezpečuje celkovú tlexibilitu. Pri aplikácii rohových prvkov, či už pevných alebo pružných, je možné výrazne tvarovať celú protipovodňovú stenu konvexne alebo konkávne. Aplikáciou tesniacich manžiet sa výrazne zlepšila tesnosť systému. Konštrukcia je ľahko a jednoducho zmontovateľná aj pre menej zdatnú obsluhu. V rámci optimalizácie konštrukcie a zjednodušení stavebnicových štruktúr celku pre menej náročné podmienky prevádzky bolo navrhnutých niekoľko možností úpravy výroby konštrukcie spojovacích modulov. Pri niektorých variantoch sa podarilo zvislé spojovacie tyče vylúčiť z konštrukcie pri udržaní pôvodnej funkčnosti celku. V rámci úspory materiálu bola prepracované a simulovaná možná úspora pri výrobe blokov s upraveným tvarom rebier. Pôvodná hmotnosť bloku zodpovedala 24 kg, po úprave mal blok 20 kg pri porovnateľnej napätosti ako výsledku MKP - metóda konečných prvkov, pod vplyvom prevádzkového mťaže 10nia. Ako problém v riešení vidíme relatívne vysoké náklady pri výrobe nových foriem pre séríovú výrobu blokov, či spojovacích častí. Ako optimálny spôsob výroby spojovacích modulov z plastu sa javí technológia pretláčania. V základnom vyhotovení je možné pri použití rovnakých častí stavebnice zahatiť povodňovú hladinu do 0,8 m, do 1,3 m a do 1,6 m. Dobrá skladovateľnosť plastových blokov v rozobratom stave je podmienená tým, že zo základnej obalovej plochy bloku neprečnieva žiadne iné teleso alebo jeho časť. V spodnom profile U ako plechového dielu je možná čiastočná zmena uhla bloku proti terénu. Roh profilu U sa zaryje do mäkkého terénu a tiež stabilizuje sústavu.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran podľa technického riešenia bude bližšie objasnená na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l V dvoch pohľadoch znázorňuje konštrukciu prítlačnej klapky a jej aplikáciu na šikmo postavený stenový záchytný modul. Obr. 2 v jednom detailnom pohľade znázorňuje umiestnenie jedného opomého vzperového prvku prestaviteľného pod záťažou a v druhom detailnom pohľade znázorňuje jeho kotvenie V pätke. Obr. 3 V jednom pohľade znázorňuje priestorový pohľad na pätku a v druhom pohľade je znázomená celá kompletná zostava jedného stenového záchytného modulu protipovodňovej mobilnej modulámej zábrany so spojovacími ťahadlamí so sférickou väzbou. Na obr. 4 je v jednom pohľade zobrazená jedna príchytná hlavica umiestnená v stredovej časti stenového záchytného modulu a v druhom pohľade je zobrazená druhá príchytná hlavica umiestnená v spodnej časti stenového záchytného modulu. Obr. 5 v jednom pohľade znázorňuje bočný spojovací stenový prvok aj so zasunutou spojovacou osmičkovou tyčou a V druhom pohľade znázorňuje odnímateľný bočný spojovací stenový prvok s tvarovanou pozdĺžnou drážkou. Obr. 6 v jednom pohľade znázorňuje celú kompletnú zostavu jedného stenového záchytného modulu protipovodňovej mobilnej modulámej zábrany s osadenými opomými vzperovými prvkami prestaviteľných pod záťažou a v druhom pohľade znázorňuje celú kompletnú zostavu jedného stenového záchytného modulu protipovodňovej mobilnej modulámej zábrany s osadenými pevnými opomými vzperovými prvkami. Obr. 7 v jednom pohľade znázorňuje detail osadenia pevného oporného vzperového prvku a v druhom pohľade znázorňuje detail osadenia dvoch pevných opomých vzperových prvkov. Obr. 8 v čelnom pohľade znázorňuje osadenie šikmých stenových záchytných modulov s roletovým rohom pozostávajúcím z dvoch pevným segmentových prvkov, ktorý je možné uhlovo natáčať. V pohľade zo zadnej strany je znázomené osadenie šikmých stenových záchytných modulov s pevným rohom, ktorý má presne definovaný uhol. Obr. 9 v inom uhle natočenia zo zadnej strany znázorňuje osadenie šikmých stenových záchytných modulov s pevným rohom, ktorý má presne definovaný uhol. V čelnom pohľade znázorňuje osadenie šikmých stenových záchytných modulov s roletovým rohom pozostávaj úcim z štyroch pevným segmentových prvkov, ktorý je možné uhlovo natáčať. Na obr. 10 je znázomená použitie flexibilného prechodového prvku. Na obr. ll je znázomený záchytný stenový modul s klipovým systémom spájania. Na obr. 12 sú znázomené Záchytné stenové moduly s klipovým systémom spájania usporiadane do krivky. Na obr. 13 je znázomený záchytný stenový modul s rovnakým systémom spájania na oboch jeho stranách a s doplnkovou spojovacou tyčou. Na obr. 14 je znázomené spojenie dvoch záchytných stenových modulov, ktoré sú spojovacím prvkom prispôsobené terénnej nerovnosti. Na obr. 15 je znázomenájedna realizácia bočného spoj ovacieho stenového prvku s výstupkom prichyteného na záchytný stenový modul.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia konštrukčnej zostavy prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia konštrukčnej zostavy prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran. Aj takéto ekvivalenty budú potom spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov malých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takejto konštrukčnej zostavy prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran a vhodná voľba materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísanájedna možná zostava konštrukčných prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran v rozloženom stave bez stenových záchytných modulov alebo segmentov.Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulámych zábran teda pozostáva z prvkov,

MPK / Značky

MPK: E02B 3/14

Značky: zábran, prvkov, konštrukčná, zostava, modulárnych, mobilných, protipovodňových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-u6835-konstrukcna-zostava-prvkov-protipovodnovych-mobilnych-modularnych-zabran.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran</a>

Podobne patenty