Zábradlie na ohradenie priestorov a profily tvoriace toto zábradlie

Číslo patentu: U 5476

Dátum: 07.06.2010

Autor: Vychodil Petr

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zábradlia na ohradenie priestorov, predovšetkým na ohradenie balkónov a lodžií, tvoreného rámom z navzájom spojených dutých profilov, zahrnujúcich horný horizontálny profil, spodný horizontálny profil, ktoré sú prípadne zalomené podľa konfigurácie základne ohradzovaného priestoru,dva bočné vertikálne profily a prípadne aspoň jeden vertikálny medziľahlý profil aspoň jednou tabuľovou výplňou, najmä sklenenou, upevnenou medzi horným horizontálnym profilom, spodným horizontálnyrn profilorn, bočnými vertikálnymi profilrni a prípadne i medzi aspoň jedným vertikálnym medziľahlým profilom,a/alebo vertikálnou tyčovou výplňou upevnenou medzi homým horizontálnym profilom a spodným horizontálnyrn profilom a aspoň jedným prostriedkom na bočné uchytenie zábradlia ku stenám ohradzovaného priestoru a/alebo aspoň jedným prostriedkom na čelné uchytenie zábradlia k základni ohradzovaného priestoru.Pri v súčasnosti montovanom zábradlí je zrejmá absencia akéhokoľvek modulového systému profilov, z ktorých sa tvorí jeho konštrukcia. Projekty počítajú so železnýrni alebo hliníkovýrni profilmi, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a tieto sa potom vo výrobe zostavujú, pričom sa v praxi zvyčajne z cenových dôvodov nedbá na statiku a použitie správnych hrúbok profilov, veľa ráz aj bez akéhokoľvek statického výpočtu.Ak je zábradlie vyrobené podľa statického návrhu a projektu zo železných profilov, má vždy veľmi vysokú hmotnosť, čo je predovšetkým pri inštalácii na vyššie stavby veľkým problémom pri manipulácii. Pri hlíníkových profiloch tento problém odpadá, ale pretože sa používajú iba tzv. profily štandardné, ktoré sa využívajú na výrobu ľubovoľných konštrukcií a ktorých prierez má tvar kruhu, štvorca alebo obdlžnika, nie je možné použiť ich na výrobu najmä dlhších modulov zábradlí, pretože týmto profilom chýbajú v ich priereze vystužujúce prvky, ktoré by zabezpečili vyššiu statickú odolnost a pevnosť.Montáž a inštaláciu železného zábradlia nie je nikdy možné uskutočniť so 100 zabezpečením odolnosti proti korózii. Aj keď ide o zábradlie, ktoré je povrchovo upravené žiarovým zinkovaním, vždy sa pri jeho inštalácii dodatočne na stavbe vŕtajú otvory na ukotvenie rámu do stavebného otvoru a otvory na uchytenie L profilov, ktoré držia sklenené alebo iné výplne. Tieto otvory sú miestom budúceho vzniku korózie, ktorá sa aj pri pozinkovanom zábradlí časom rozšíri do ďalších miest rámu. Z týchto dôvodov je nevhodne používať na konštrukcie zábradlia železné profily, pretože tieto neposkytujú možnosť zmeny ich tvaru a tým zamedzenie vŕtania akýchkoľvek dier z dôvodu fixácie výplní a inštalácie zábradlia do stavebných otvorov. Dôsledkom voľby železných profilov je ich obmedzená životnosť. Pri zábradliach vyrobených z hliníkových štandardných profilov je táto skutočnosť rovnaká, iba s tým rozdielom, že korózia tohto materiálu je menej viditeľná,avšak aj tu k nej dochádza, predovšetkým v miestach vŕtaných otvorov.Pri použití železných profilov je nevýhodou ich vzhľad, pretože profily, ktoré sú na trhu bežne k dispozícii,sú hranaté alebo guľaté a ich hrany majú zvyčajne malé polomery zakrívenia, čo vedie k tomu, že ak je z nich zostavená akákoľvek konštrukcia, má vždy ten istý vzhľad, ktorý je obmedzený prakticky na tri tvary prierezov, a to kruhové, štvorcové a obdĺžnikové. Ten istý problém sa vyskytuje pri použití hliníkových profilov na výrobu zábradlí, ktoré sú na trhu dostupné štandardne v tých istých tvaroch ide o tzv. profily štandardné. Pri týchto hliníkových profiloch je možné aspoň lepšie zabezpečiť odolnosť voči korózii.Železné zábradlie je veľmi neekonomické, pretože je potrebné ho po žiarovom zinkovaní ešte lakovať, ale hlavne je nutné po procese zinkovania konštrukciu približne na čas 30 dní ponechať bez ďalšieho nanášania povrchovej úpravy, pretože po zinkovaní sa na povrchu konštrukcie vyskytujú plyny z tohto procesu povrchovej úpravy, ktore môžu spôsobiť následnú deštrukciu povrchovej úpravy nanášanej na zinok, ak by sa nedodržala technologické pauza medzi obidvomi procesmi povrchových úprav. V praxi na niečo takéto nie je čas medzi zadanim do výroby a inštaláciou zábradlia, takže sa železné konštrukcie na objekty dodávajú len v pozinku, čo neprispieva k ich atraktivite. Pri hliníkovom zábradlí je možnosť dodať konštrukciu v akomkoľvek farebnom vyhotovení podľa medzinárodnej stupnice RAL výhodou, pričom je ale taktiež veľmi dôležité zabezpečiť technologicky správnu predúpravu konštrukcií.Pri kotvení zábradlia do stavebného otvoru sa musí pri kovových konštmkciách riešiť ich rozťažnosť. Pri železných konštrukciách je to menší problém ako pri hliníkových, ale riešiť sa musí. Najlepší spôsob riešenia rozťažnosti železného zábradlia je pomocou tzv. Z kotiev, ktoré je možné bez problémov aplikovať do projektov pre budovy, ktoré nie sú zateplené. Ak je stena, ku ktorej je potrebné ukotviť zábradlie pomocou Z kotvy zateplená, nie je možné použiť ju na takýto objekt a týmto nie je pri zábradlí vyriešená rozťažnosť materiálu, čo môže mat vplyv na kvalitu zábradlia, ktoré sa môže prehýbať, prípadne výplní, ktoré môžu praskať. Pri hliníkových zábradliach je tento problém oveľa väčší, pretože rozťažnosť hliníka je vyššia ako železa. Predovšetkým pri veľkých výkyvoch teploty, najmä v zime zrána, kedy sú konštrukcie vystavené najväčším rozdielom teplôt v krátkom časovom úseku, kedy v nocí sú teploty pod bodom mrazu a v okamihu, kedy vyjde slnko sa dostávajú vysoko do plusových hodnôt. V týchto okamihoch je najviac potrebná možnosť di 10latácie zábradlia spoločne s jeho ukotvením. Štandardné hliníkové profily možnosť akejkoľvek dilatácie neposkytujú a najväčšou chybou pri inštalácii takéhoto zábradlia je jeho ukotvenie k budove bez možnosti dilatácie. Tento fakt je vždy dôsledkom praskania sklenených výplní v zábradlí a prehýbania konštrukcií.V okamihu potreby výmeny výplní z akéhokoľvek dôvodu je ako pri železných tak aj pri hliníkových konštrukciách nutná demontáž L profilov fixujúcich výplň proti vypadnutiu. Pri nej je potrebné vyskrutkovať niekoľko skrutiek, čo má vždy za následok ešte väčšie porušenie povrchovej úpravy. Je to ďalší zdroj potenciálnych problémov s povrchovou úpravou.Technické riešenie podstatnou mierou rieši uvedené problémy a poskytuje zábradlie, ktoré nemá uvedené nedostatky.Predmetom technického riešenia je zábradlie na ohradenie priestorov, predovšetkým na ohradenie balkónov a lodžií, tvorené rámom z navzájom spojených dutých profilov, zahmujúcich horný horizontálny profil,spodný horizontálny profil, ktoré sú prípadne zalomené podľa konfigurácie základne ohradzovaného priestoru, dva bočné vertikálne profily a prípadne aspoň jeden vertikáhiy medziľahlý profil aspoň jednou tabuľovou výplňou, predovšetkým sklenenou, upevnenou medzi homýrn horizontálnym profilom, spodnýin horizontálnym profilom, bočnýnii vertikálnymi profilnii a prípadne i medzi aspoň jedným vertikálnym medziľahlým profilom, a/alebo vertikálnou tyčovou výplňou upevnenou medzi horným horizontáhiym profilom a spodnýrn horizontálnym profilom a aspoň jedným prostriedkom na bočné uchytenie zábradlia ku stenám ohradzovaného priestoru a/alebo aspoň jedným prostriedkom na čelné uchytenie zábradlia k základni ohradzovaného priestoru, ktorého podstata spočíva v tom, že horný horizontálny profil, spodný horizontálny profil, obidva bočné vertikálne profily a aspoň jeden medziľahlý vertikálny profil sú tvorené dutým pravouhlým profilom so skosenýrni hranarni, prípadne vybaveným smerom dovnútra vybiehajúcim horizontálnym žliabkom, ukončeným protiľahlýrni presahujúcimi zobáčikmi, a smerom von vybiehajúcim oporným rebrorn, pričom horný horizontálny profil je vybavený zosilnenou časťou, nachádzajúcou sa medzi horizontálnym žliabkom a oporným rebrom a z Vnútomej steny homého horizontálneho profilu, ktorá je protiľahlá vzhľadom k Vnútomej stene obsahujúcej horizontálny žliabok, vybiehajú smerom dovnútra vnútomé vodiace rebrá určené na vedenie kotvových profilov a zo steny horného horizontálneho profilu nesúcej horizontáhiy žliabok vybiehajú smerom von vonkajšie vodiace rebrá určené na vedenie bočných vertikálnych profilov a prípadne vertikálnych medziľahlých profilov, a bočné vertikálne profily sú pripevnené, predovšetkým privarením, k homému horizontálnemu profilu a spodnému horizontálnemu profilu tak, že horný horizontálny profil a spodný horizontálny profil sú smerom do strán otvorené, pričom v otvorených hrdlách horného horizontálneho profilu a spodného horizontálneho profilu sú posuvne uložené kotvové profily vybavené dovnútra vybiehajúcim vertikálnym žliabkom a tieto kotvové profily sú vo vnútri hrdiel homého horizontálneho profilu vedené vnútornýrni vodiacimi rebranii, zatiaľ čo vo vnútri hrdiel spodného horizontálneho profilu sú tieto kotvové profily vedené vnútornou stenou spodného horizontálneho profilu.V prípade zábradlia s aspoň jednou tabuľovou výplňou, je aspoň jedna tabuľová výplň, opretá o oporné rebrá horného horizontálneho profilu, spodného horizontálneho profilu, bočných vertikálnych profilov a prípadne aspoň jedného medziľahlého vertikálneho profilu, medzi uvedenými profilrni upevnená pomocou zasklievacej lišty, tvorenej otvoreným profilom ukončeným dvomi pružnými zobáčikmi, určenými na zapadnutie do horizontálnych žliabkov homého horizontálneho profilu, spodného horizontálneho profilu, oboch bočných vertikálnych profilov a prípadne aspoň jedného vertikálneho medziľahlého profilu, ktorý je tvorený dutým pravouhlým profilom so skosenýrni hranarni a vybavený dvomi protiľahlýnii do vnútra vybiehajúcinii rovnobežnýrni žliabkarni s protiľahlýmí presahujúcimi zobáčikmi, ktoré majú rovnakú konfiguráciu ako horizontálne žliabky a zobáčiky homého horizontálneho profilu, spodného horizontálneho profilu a oboch bočných vertikálnych profilov, a dvomi smerom von vybiehajúcinii opomýrni rebrarrii, a pomocou rohového žliabku s okrajovými zobáčikmi vyhotoveného na vonkajšom povrchu zasklievacej lišty a určeného pre záber s reliéfovým povrchom elastického tesniaceho pásika uloženého medzi rohovým žliabkom a tabuľovou výplňou, pričom tabuľová výplň je prípadne podložené. elastickým podkladovým pásikom.Výhodne je aspoň jedna tabuľová výplň z vonkajšej strany ohradeného priestoru zaistená aspoň jedným poistným profilom pripevneným k homému horizontálnemu profilu a spodnému horizontáhiemu profilu a/alebo k bočným vertikálnym profilom a prípadne k aspoň jednému vertikálnemu medziľahlému profilu,výhodne privarenímV prípade zábradlia s tyčovou výplňou sú k homému horizontálnemu profilu a ku spodnému horizontálnemu profilu pripevnené, výhodne privarenim, tyčová štruktúra a pripadne aspoň jeden nemodifikovaný medziľahlý vertikálny profil.Výhodne je prostriedok na bočné uchytenie zábradlia tvorený kotvovým profilom posuvne zasunuteľným do hrdiel horného horizontálneho profilu a spodného horizontálneho proñlu a vybavený na jednom konci do 10skou s otvonni určenou na pripevnenie prostriedku na bočné uchytenie zábradlia k stene ohradzovaného pricstoru.Výhodne je taktiež prostriedok na bočné uchytenie zábradlia tvorený kotvovým profilom posuvne zasunuteľným do hrdiel horného horizontálneho profilu a spodného horizontálneho profilu a vybaveným na jednom konci doskou s vertikálnymi štrbinarni na vertikálne nastaviteľné skrutkové prípevnenie skrutkarni kotvového profilu k jazdcu vybavenému závitrni a posuvne uloženému v puzdre s horizontálnyrni štrbinami na horizontálne nastaviteľné skrutkové pripevnenie skrutkami kotvového profilu k jazdou, pričom puzdro sa nachádza na jednom konci stojky, ktorej druhý koniec je vybavený doskou s otvormi určenou na pripevnenie prostriedku na bočné uchytenie zábradlia k stene ohradzovaného priestoru.Predmetom technického riešenia je taktiež profil tvoriaci homý horizontálny profil zábradlia podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený dutým pravouhlým profilom so skosenýrni hranami, vybaveným smerom dovnútra vybiehajúcim horizontálnym žliabkom, ukončeným protiľahlýrni presahujúcimi zobáčikmi, smerom von vybiehajúcim opomým rebrom a zosilnenou časťou nachádzajúcou sa medzi horizontálnym žliabkom a oporným rebrom, pričom z vnútomej steny profilu, ktorá je protiľahlá vzhľadom k vnútornej stene obsahujúcej horizontálny žliabok, vybiehajú smerom dovnútra vnútomé vodiace rebrá a zo steny profilu nesúcej horizontálny žliabok vybiehajú smerom von vonkaj šie vodiace rebrá.Predmetom technického riešenia je taktiež profil tvoriaci spodný horizontálny profil a bočný vertikálny profil zábradlia podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že je tvorený dutým pravouhlým profilom so skosenýrni hranami vybaveným smerom dovnútra vybiehajúcim horizontálnym žliabkom, ukončeným protiľahlými presahujúcimi zobáčikrni, a smerom von vybiehajúcim opomým rebrom.Predmetom technického riešenia je napokon profil tvoriaci medziľahlý vertikálny profil zábradlia podľatechnického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený dutým pravouhlým profilom so skosenýrni hranarni vybaveným dvomi protiľahlýrni dovnútra vybiehajúcimi rovnobežnými žliabkami s protiľahlými presahujúcimi zobáčikrni a dvomi protiľahlými, smerom von vybiehajúcimi opornými rebrami. Výhodarni zábradlia podľa technického riešenia sú predovšetkým bezúdržbovosť, pretože na rozdiel od pozinkovaného železného vyhotovenia zábradlie nekoroduje a nezanecháva s odtekajúcou vodou stopy na fasáde veľmi nízka hmotnosť prejavujúca sa v menšom zaťažení lodžií a balkónov a teda aj V menšom zaťažení celej budovy a predovšetkým jednoduchá a rýchla montáž a ľahká výmena tabuľovej výplne, umožnená novým konštrukčnýrn riešením jednotlivých prvkov zábradlia.Prehľad obrázkov na výkresochV nasledujúcej časti opisu bude technické riešenie bližšie objasnené pomocou odkazov na pripojené výkresy, na ktorých obr. l znázorňuje schematický čelný pohľad na zábradlie podľa technického riešenie s tabuľovou výplňou obr. 2 a znázorňuje priečny prierez horným horizontálnym profilom obr. 2 b znázorňuje perspektívny pohľad na homý horizontálny profil obr. 3 a znázorňuje priečny rez spodnýrn horizontálnym profilom obr. 3 b znázorňuje perspektíwiy pohľad na spodný horizontálny profil obr. 4 a znázorňuje priečny rez vertikálnym medziľahlým profilom obr. 4 b znázorňuje perspektívny pohľad na vertikálny medziľahlý profil obr. 5 a znázorňuje priečny rez kotvovým profilom tvoriacím časť prostriedku na bočné uchytenie zábradlia obr. 5 b znázorňuje perspektívny pohľad na kotvový profil tvoriaci časť prostriedku na bočné uchytenie zábradlia obr. 6 a znázorňuje priečny rez zasklievacou lištou obr. 6 b znázorňuje perspektívny pohľad na zasklievaciu lištu obr. 7 znázorňuje priečny rez homým horizontálnym profilom s tabuľovou výplňou upevnenou medzi oporným rebrom a zasklievacou lištou obr. 8 znázorňuje priečny rez spodným horizontálnyrn profilom s tabuľovou výplňou upevnenou medzi oporným rebrom a zasklievacou lištou obr. 9 znázorňuje schematický čelný pohľad na zábradlie podľa technického riešenia s tyčovou výplňou obr. lO znázorňuje časť zábradlia s tabuľovou výplňou so zasunutým a ukotveným jednodielnym prostried kom na bočné uchytenie zábradlia obr. ll znázorňuje v rozloženom stave viacdielny, smerovo nastaviteľný prostriedok na bočné uchytenie zábradlia obr. 12 znázorňuje časť zábradlia s tabuľovou výplňou so zasunutým a ukotveným viacdielnym, smerovo nastaviteľným prostriedkom na bočné uchytenie zábradlia.Na obr. l je vyobrazené zábradlie s tabuľovou výplňou podľa technického riešenia ukotvené v čelnej časti priestoru určeného na ohradenie a tvoreného bočnýrni stenami 7 a základňou 9. Zábradlie je tvorené rámomzvareným z homého horizontálneho profilu 1, spodného horizontálneho profilu 2, dvoch bočných vertikálnych profilov 3 a dvoch medziľahlých vertikálnych profilov 4. Medzi uvedenými profilmi sú upevnené tri tabuľové výplne 5. Tieto tabuľové výplne 5 sú z prednej strany vystužené poistnýrni profilrni 24. Rám zábradlia je ukotvený v bočných stenách 7 pomocou štyroch prostriedkov 6 na bočné uchytenie a k základni 9 pomocou dvoch prostriedkov 8 na čelné uchytenie.Na obr. 2 a a obr. 2 b je v bočnom reze resp. V perspektívnom pohľade zobrazený homý horizontálny profil 1 zábradlia podľa technického riešenia. Tento homý horizontálny profil 1 je tvorený dutým profilom obdĺžnikového prierezu so skosenými hranarní. Na spodnej strane tohto profilu je vytvorený dovnútra vybiehajúci horizontálny žliabok 10, ktorého otvorený koniec je vybavený dvomi protiľahlými zobáčikmi 11 presahujúcimi bočné steny žliabku 10. Tento žliabok 10 je určený na zablokovaníe zasklievacej lišty 18 v jej funkčnej polohe (pozri obr. 7). Z hornej vnútornej steny uvedeného profilu vybiehajú tri vodiace rebrá 13, ktoré sú určené na vedenie kotvového profilu 16 (pozri obr. Sa, Sb) v homom horízontálnom profile 1. Zatiaľ čo stredné vodiace rebro 13 zasahuje do žliabku 17 kotvového profilu, zostávajúce dve krajne vodiace rebrá 13 vedú bočné steny kotvového profilu 16. Zo spodnej vonkajšej steny horného horizontálneho profilu 1 vybieha opomé rebro 1 2, ktoré slúži ako opora pre tabuľovú výplň 5. Z rovnakej steny uvedeného profilu vybiehajú dve vonkajšie vodiace rebrá 14, ktoré slúžia na polohovú stabilizáciu bočných vertikálnych profilov 3 a medziľahlých vertíkálnych profilov 4 pri zostavovaní a zvarovaní rámu zábradlia. Spodná stena horného horizontálneho profilu 1 je medzi horizontálnym žliabkom 10 a opomým rebrom l 2 vybavená zosilnenou časťou 15, slúžiacou ako podložie na privarenie tyčovej štruktúry 23 V prípade zábradlia s tyčovou výplňou (pozri obr. 9).Na obr. 3 a a 3 b je vyobrazený v priečnom reze resp. v perspektívnom pohľade spodný horizontálny profil 2 alebo bočný vertikáhiy profil 3 zábradlia podľa technického riešenia. Tento profil je rovnako ako horný horizontálny profil 1, tvorený dutým profilom obdlžnjkového prierezu so skosenými hranami, vybaveným horizontálnym žliabkom 10 so zobáčikmi 11 a oporným rebrom 12, pričom horizontálny žliabok 10 a opomé rebro 12 majú výhodne rovnaké rozmery ako horizontálny žliabok 10 resp. opomé rebro 12 horného horizontálneho profilu l. Oproti hornému horizontálnemu profilu 1 sa však spodný horizontálny profil 2 a bočný vertikálny profil 3 líši tým, že má menšiu šírku a nemá vnútorné vodiace rebrá 13 a vonkajšie vodiace rebrá 14. Horizontálny žliabok 10 a opomé rebro 12 tohto profilu slúžia na rovnaké účely ako horizontálny žliabok 10 a opomé rebro 12 homého horizontálneho profilu 1.Na obr. 4 a a 4 b je vyobrazený v priečnom reze resp. V perspektívnom pohľade medziľahlý vertikálny profil 4 zábradlia podľa technického riešenia. Tento profil je, rovnako ako homý horizontálny profil 1, tvorený dutým profilom obdlžníkového prierezu so skosenýuni hranarni, vybaveným na protiľahlých väčších stranách horizontálnymi žliabkami 10 a so zobáčilçmi 11 a a opornými rebrarni 12 a, pričom horizontálne žliabky 10 a a opomé rebrá 12 a majú výhodne rovnaké rozmery ako horizontálne žliabky 10, resp. opomé rebro 1 2 horného horizontálneho profilu 1. Oproti homému horizontálnemu profilu 1 sa však medziľahlý vertikálny profil 4 odlišuje ďalej tým, že má menšiu šírku a nemá vnútorné vodiace rebrá 13 a vonkajšie vodiace rebrá 14. Horizontálne žliabky 10 a a opomé rebrá 12 tohto profilu slúžia na rovnaké účely ako horizontálny žliabok 10 a opomé rebro 12 homého horizontálneho profilu l.Na obr. Sa a obr. Sb je vyobrazený V priečnom reze resp. v perspektívnom pohľade kotvový profil 16,ktorý je súčasťou prostriedku 6 na bočné uchytenie zábradlia k bočnej stene 1 (pozri obr. 10 až obr. 12). Tento kotvový profil 16 je na jednej z väčších strán vybavený vertikálnyrn žliabkom 17, určeným na uloženie stredného vodiaceho rebra 13 homého horizontálneho profilu 1. Vo svojej funkčnej polohe je kotvový profil 16 zasunutý do hrdiel homého horizontálneho profilu 1 a spodného horizontálneho profilu 2, pričom V hornom horizontálnom profile 1 je vedený vodiaeími rebrami 13, zatiaľ čo V spodnom horizontálnom profile 2 je vedený homou vnútornou stenou, bočnými vnútornými stenami a vnútornou stenou horizontálneho žliabku 10 uvedeného profilu. Kotvový profil 16 teda musí mať rozmery zodpovedajúce tomuto spôsobu vedenia v oboch uvedených profiloch.Na obr. 6 a a obr. 6 b je vyobrazená v priečnom reze resp. v perspektívnom pohľade zasklievacia lišta 18,ktorá je určená na držanie tabuľovej výplne 5 v ráme zábradlia. Táto zasklievacia lišta 18 je tvorená otvoreným proñlom, ktorý má pravouhlý, výhodne v podstate štvorcový prierez. Konee otvorenej časti zasklievacej lišty sú vybavené pružnýrni zobáčikrni 19, určenými na zapadnutie do horizontálnych žliabkov 10 horného horizontálneho profilu l, spodného horizontálneho profilu 2 a bočných vertikálnych profilov 3 a do žliabkov 10 a medziľahlého vertikálneho profilu 4. Pri jednom z rohov zasklievacej lišty 18 je na vonkajšej bočnej strane zasklievacej lišty 18 vyhotovený rohový žliabok 20, určený na zachytenie reliéfového povrchu tesniaceho pásika 21 (pozri obr. 7, 8).Obr. 7 znázorňuje uchytenie tabuľovej výplne 5 v hornom horizontálnom profile l. Okraj tabuľovej výplne 5 je pritlačený k opornému rebru 12 homého horizontálneho profilu 1 zasklievacou lištou 18, ktorej pružné zobáčiky 19 sú držané V horizontálnom žliabku 10 zobáčikmi 11 uvedeného horizontálneho žliabku 10. Tesné uloženie tabuľovej výplne 5 je dosiahnuté elastickým tesniacim pásikom 21 s reliéfovým povrchom,vsunutým medzi tabuľovú výplň 5 a rohový žliabok 20. Tesniací pásik 21 je v tejto polohe držaný zapadnu

MPK / Značky

MPK: E04F 11/18

Značky: ohradenie, profily, priestorov, zábradlie, tvoriace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-u5476-zabradlie-na-ohradenie-priestorov-a-profily-tvoriace-toto-zabradlie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zábradlie na ohradenie priestorov a profily tvoriace toto zábradlie</a>

Podobne patenty